Rudo Runovhura Nzira

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNdira 8, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano

 


Kristu Achifamba Pamusoro Pemvura, Julius von Klever

 

CHIKAMU yemhinduro yemuverengi kune zuro raZvino Shoko, Rudo Kunze Kwepamusoro:

Zvamataura ndezvechokwadi… Asi ndinofunga chinhu chikuru chiri kutariswa neChechi kubva Vatican II rwave rudo, rudo, rudo, rudo - pasina tarisiro pamhedzisiro yezviito zvekutadza… ndinofunga chinhu chine rudo kwazvo chinoitirwa nemunhu murwere weAIDS (kana mhombwe, muoni wepabonde, murevi wenhema nezvimwewo) ari kuvaudza kuti vanozogara nekusingaperi mugomba rakadzika kwazvo regehena kana vakasatendeuka. Havangade kunzwa izvozvo, asi iShoko raMwari, uye Shoko raMwari rine simba rekusunungura vakasungwa… Vatadzi vanofara kunzwa mazwi enyaradzo enyama, vasingazive kuti mazwi akapfava, akatsetseka, anombundirana, uye hurukuro inonakidza isina chokwadi chakaoma inonyengera uye haina simba, chiKristu chekunyepera, kushaya simba. —NC

Tisati tarisa pakuverengwa kweMisa kwanhasi, wadii watarisa mapinduriro akaita Jesu paAkaita "chinhu chine rudo kupfuura icho munhu angaite":

Hakuna ane rudo rukuru kune urwu, kuti munhu arashike upenyu hwake… (Johani 15:13)

Jesu paakaroverwa, akanyarara pamberi pevatadzi, akaregerera vaimutambudza, uye akavareverera. Haana kuvatuka, achiti: “Hamuoni here kuti muri kuroverera Mwari wenyu pamuchinjikwa? Kana ukasatendeuka unoenda kugehena. Asi, kwaiva nechiito chaShe chokuzvipa chakazara kuti mukuru wezana akatendeuka. Kupfuurirazve, Jesu akarovererwa pamuchinjikwa pakati pembavha mbiri, dzose dziri mbiri dziri “panhovo dzadzo dzorufu” maminetsi mashomanene bedzi kubva pakubvira kutarisana nokuparadzana kusingagumi naMwari nokuda kwoupenyu hwavo hwekare. Asi Jesu haana chaakataura kwavari. kurega chiito Chake cherudo chizarure mwoyo yavo. Muchinoitika chembavha imwe, Iye akadavidza kurudo rwaKristu ndokuzviwana amene achigamuchirwa muparadhiso. Kana iri imwe mbavha hatizivi kuti chii chakaitika kwaari. Pamwe munguva dzake dzekupedzisira, akafungazve zvese zvaakaona nekunzwa uye akapfidza mukufema kwake kwekupedzisira… [1]cf. Ngoni Mumisangano

Jesu anoenzanisira kuburikidza nekuzvipa uku moyo chaiwo weevhangeri, uye ndizvo Ngoni.

Chechi haibatanidzi mukutendeutsa vanhu. Pane kudaro, anokura ne "kukwezva": sekungoti Kristu “anokwevera zvese kwaari” nesimba rerudo rwake, achiguma pachibairo cheMuchinjikwa, saizvozvo Chechi inozadzisa basa rayo kusvika pakuti, mukubatana naKristu, rinozadzisa rimwe nerimwe remabasa aro mumweya. uye kutevedzera kunoshanda kwerudo rwaIshe wake. —BENEDICT XVI, Anofarira Kuvhurwa KweChishanu Musangano Mukuru weMabhishopi eLatin America neCaribbean, Chivabvu 13, 2007; v Vatican.va

Ndakupai muenzaniso wokuti mutevere, kuti sezvandakuitirai imi, muitewo saizvozvo. ( Johani 13:14-15 )

Pope Francis anonyora kuti kutanga kuziviswa kweVhangeri kana kerygma ine hupfumi hwezvakakosha; kuti “inofanira kuratidza rudo runoponesa rwaMwari urwo anotangira musengwa upi noupi wetsika noworudzidziso patiri; harifaniri kumanikidzira zvokwadi asi kukumbira rusununguko; inofanira kuonekwa nemufaro, kurudziro, upenyu uye kudzikamisana kunopindirana… kusvikika, kugadzirira nhaurirano, mwoyo murefu, ushamwari uye kugamuchirwa kusingafungiri.” [2]Evangelii Gaudium, kwete. 165 Saka init rudo uye chokwadi, kwete chimwe kana chimwe; asi rudo ndiyo inogadzirira ivhu mbeu yechokwadi.

Nenzira iyi, hatiiti chete basa kune rudo rwakavhenekerwa nechokwadi, asi isu tinobatsirawo kupa kutendeseka kuchokwadi, tichiratidza simba rayo rekunyengetedza uye rechokwadi mune inoshanda mamiriro ekurarama kwevanhu.. — BENEDICT XVI, Caritas muVaritate, N. 2

MuEvhangeri yanhasi, Jesu anofamba pamusoro pemvura akananga kuvaApostora vanobatwa nedutu remhepo pagungwa. PavakaMuona, vaka...

…vakatya. Asi pakarepo akataura navo akati, “Shingai, ndini, musatya!” …Vakanga vasina kunzwisisa chiitiko chezvingwa. Mukupesana, mwoyo yavo yakanga yakaomeswa.

St Mark anobatanidza kufamba kwaJesu pamusoro pemvura nekuwanda kwezvingwa muvhangeri rezuro. Kubatana chii? Ichi chirevo chaKristu: Tsungai moyo, ndini, musatya; Ndiro rakanga riri shoko guru mukudyisa zviuru zvishanu: Jesu anouya, kwete kuzopa mhosva, [3]cf. Joh. 3:17 asi kupa upenyu kuna vose; nekuti kunyange mutadzi wakawomeswa moyo wakapiwa chingwa kuti adye. Kazhinji vatadzi vanototya uye nekushungurudzika nekuda kwezvivi zvavo zvekare kubvira “kutya kune chekuita nekurangwa. " [4]1 Joh. 4:18 Zviri Ngoni iyo inonyungudutsa mwoyo yakaoma uye inomutsa mweya yakarara.

Ivai netsitsi, saBaba venyu vane tsitsi… Vana, ngatirege kuda neshoko kana nomuromo, asi muzviito nechokwadi. ( Ruka 6:36; 1 Johani 3:18 )

Hongu, ndinoziva, nharo inogona kuitwa kuti kutya gehena zvakare imvura inotonhora. Asi muna Johane 3:16, inowanzoshandiswa nemaKristu sehwaro hweevhangeri yavo, inotanga, “Nekuti Mwari wakada nyika saizvozvo...,” kwete, “Nokuti Mwari akanga akadyiswa nenyika…” Mwari “vakatida zvakadai” sei? Kwete nekuudza mutadzi, chifeve uye muteresi kuti vakatongerwa kugehena kana vasingatendi maari. Asi, nokuvaita kuti vazive kuti vaiva zvachose vanodiwa Naye, zvisinei kuti mamiriro avo echivi akakura sei. Rega ndidzokorore kuti: unodiwa, zvisinei nekuti ungave uri mutadzi zvakadii. Urwu rudo rusina mugumo rweMuponesi rwunovhura moyo yedu kuti ive netariro, mukana weparadhiso, uye nekudaro, meseji yekutendeukaAni naani anotenda kwaari haangafi, asi ave nehupenyu husingaperi… Enda usatadzazve." [5]Joh. 3:16; 8:11

Rutsanga rwakapwanyika haangaruvhuni, uye nomwenje unopfuta zvishoma haangadzimi. (Isa 42: 3)

Nekudaro, Mutsvene Johane anotiudza mukuverenga kwekutanga:

... kana Mwari akatida saizvozvo, isu tinofanirawo kudanana.

Nekusvika kune vamwe, kwete zvekuti mweya uponese, asi munhu wekuda muhupenyu, zviito zvako zvinoshevedzera, "Shinga! Handisisiri ini, asi Jesu anokuda kuburikidza neni. Usatya!"

Vanhu vanoteerera vachida kwazvo kune zvapupu kupfuura vadzidzisi, uye kana vanhu vachiteerera vadzidzisi, imhaka yekuti ivo zvapupu. Saka zvino, kunyanya nemufambiro weChechi, nekupupura kunovimbika kuna Ishe Jesu, ndiko kuchaita kuti Chechi iparidze pasi rose. —PAPA PAURO VI, Uevhangeri muNyika Yemazuva Ano, N. 41

Hazvirevi kudaro dzimwe nguva rudo rwakaoma harudiwi, [6]cf. 1 VaK. 5:2-5; Mat 18:16-17; Mateu 23 kana kuramba wakanyarara pachokwadi chekurangwa kusingaperi. Asi rudo rwakaomarara harusirwo runoita.

Haatibati maererano nezvivi zvedu. ( Pis 103:10 )

“Kutyaira-neevhangeri” apo zvese munhu anoita kungobvisa mazwi okuti, “Tendeuka, kana kuparara” kazhinji hazvibatsiri munguva yedu uye kusimbaradza kwemaitiro anokuvadza. 

Pauro ndiye pontifex, muvaki wemabhiriji. Haadi kuva muvaki wemadziro. Haati: “Vanamati vezvidhori, endai kuhero! Aya ndiwo mafungiro aPauro… Vaka zambuko kumwoyo yavo, kuitira kuti vatore rimwe danho uye vazivise Jesu Kristu. —POPE FRANCIS, Homily, Chivabvu 8, 2013; Nhau yeKaturike Service

Rudo runoda kudyara pachedu, se “nharaunda yekuparidza evhangeri inotsigirawo, kumira nevanhu padanho roga roga renzira, kunyangwe zviome kana kureba zvakadii izvi… Kufambisa evhangeri kunosanganisira kushivirira nekusaremekedza zvinonetsa zvenguva. ” [7]PAPA FRANCIS, Eevangelii Gaudium, n. 24

Rudo, saka, runovhura nzira yechokwadi-uye hongu, kunyangwe dzimwe nguva, chokwadi chakaoma.

Kunyangwe zvichinzwika zviri pachena, kuperekedza pamweya kunofanira kutungamira vamwe kuramba vachiswedera kuna Mwari, maari isu tinowana rusununguko rwechokwadi. Vamwe vanhu vanofunga kuti vakasununguka kana vachigona kunzvenga Mwari; ivo vanokundikana kuona kuti vanoramba varipo nherera, vasina rubatsiro, vasina pekugara. Ivo vanorega kuve vafambi uye vanova vanodzungaira, vachikomberedza ivo pachavo uye vasingatombosvika chero kupi. Kuvaperekedza kunenge kusingabatsiri kana ikava nzira yekurapa inotsigira kuzvitora kwavo uye ikamira kuva nzendo naKristu kuna Baba. -POPE Francis, Evangelii Gaudium, N. 170

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

 

 

 


 

Kugamuchira The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

Chikafu cheMweya cheKufunga ndeye yakazara-nguva apostori.
Ndinotenda nekuda kwekusigira kwako!

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Ngoni Mumisangano
2 Evangelii Gaudium, kwete. 165
3 cf. Joh. 3:17
4 1 Joh. 4:18
5 Joh. 3:16; 8:11
6 cf. 1 VaK. 5:2-5; Mat 18:16-17; Mateu 23
7 PAPA FRANCIS, Eevangelii Gaudium, n. 24
Posted in HOME, MASS KUVERENGA.