Magnificat eMukadzi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 31st, 2016
Mutambo weKushanyirwa kweMhandara Maria Akaropafadzwa
Zvinyorwa zvemitambo pano

magnif4Kushanyirwa, naFranz Anton Pmaulbertsch (1724-1796)

 

WHEN Kutongwa uku kuripo nekuuya kwapera, Chechi diki asi yakanatswa ichatanga kubuda munyika yakanatswa. Pamweya pake pachamuka rwiyo rwokurumbidza… rwiyo rweMukadzi, uyo ari girazi uye tariro yeChechi inouya.

Zviri kwaari saAmai neModelion kuti Chechi inofanira kutarisa kuti inzwisise zvizere zvainoreva basa rayo.  -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris Mater, kwete. 37

Ndichaimbira Mwari wangu nziyo itsva. (Judith 16:13)

  

MAGNIFICAT MUDZIMAI

Kuchave nekudururwa kweMweya Mutsvene, semuna Pentekosti yechipiri, kuvandudza kumeso kwepasi, kumisikidza nerudo rweMweya moyo yevakasara vakatendeka vachachema vachiti:

Mweya wangu unoparidza ukuru hwaJehovha. (Evhangeri yanhasi)

Pachave nemufaro mukuru mukukunda kwaJesu pamusoro paSatani uyo achange akasungwa nechuru che "chiuru chemakore"[1]mucherechedzo we "nguva", kwete chaiyo

Mweya wangu unofara muna Mwari muponesi wangu.

Hunyanzvi uhwo vanyoro vachagara nhaka yenyika huchave hwechokwadi:

Nekuti akatarira kuzvininipisa kwemurandakadzi wake.

Kukunda kweMoyo Musina Kuchena waMaria ndiko kukunda kweChechi yakasara yakabatirira paShoko. Uye nyika inozoziva rudo rukuru urwo Jesu anarwo neMwenga wake, Chechi, uyo achati nenzira kwayo:

Tarira, kubva zvino mazera ose achati ndakaropafadzwa.

Kereke icharangarira zvishamiso zvakaitika panguva yeKutongwa…

Wamasimba andiitira zvinhu zvikuru, zita rake idzvene.

 … Uye Mwari Tsitsi mukuru akapa pasi pasati Zuva reRutongeso ratanga.

Tsitsi dzake dziri pamazera nemazera kune avo vanomutya.

Vanozvikudza vachaninipiswa.

Wakaita zvinesimba noruoko rwake; akaparadzira vanozvikudza vepfungwa nemoyo.

Uye vatongi veNew World Order vakaparadza zvachose.

Akakanda pasi vatongi kubva pazvigaro zvavo zveushe asi akasimudza vakaderera.

Mhemberero yeYukaristiya, inoitirwa muchivande panguva yekutongwa, ichave mhemberero yepasirese.

Vanenzara wakavagutsa nezvinhu zvakanaka; akadzinga vapfumi vasina chinhu.

Izvo zviporofita zvine chekuita nevanhu vese vaMwari zvinosvika pakuzadzikiswa mu "mwanakomana" uyo akaberekwa neMukadzi: kubatana kwevaHedeni nemaJuda uye neChechi yese yechiKristu.  

Wakabatsira Isiraeri muranda wake, achirangarira tsitsi dzake, sezvaakapikira madzibaba edu, kuna Abhurahamu nekumbeu yake kusvikira rinhi narinhi.

 

RWIYO RWEMAZUVA 

Izvo zvaMaria ndezvedu. Iyo Magnificat inova yedu pachedu. Izvo zvakazadzikiswa pakabata pamuviri paMaria nekuzvara Jesu. Izvo zvakazadzikiswa pakumuka kuvakafa. Ichazadzikiswa munguva yeRunyararo. Uye zvichazadzikiswa pakupedzisira Jesu paanodzoka muKutongwa Kwekupedzisira kuti agadzire matenga matsva nepasi idzva, uye kutora Mwenga wake kwaAri kuenda kwaari nekusingaperi. 

Holy Mary ... iwe wakava mufananidzo weChechi inouya… —PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi, n. 50

Kana mazuva erima aya achinzwa sekunge ari kutikurira, tinofanira kuvhura ndima iyi munaRuka toiverenga zvakare. Zvakaipa hazvingakundi. Rima harigoni kukunda. NaIshe ari padivi pangu, ndingagotya aniko?

Mwari zvirokwazvo ndiye muponesi wangu; Ndine chivimbo uye handityi. Simba rangu neushingi hwangu ndiJEHOVHA….

Muna Kristu, takatokunda kare. Uye avo vakatsaurirwa kuna Jesu kubudikidza naMaria, anova “Azere nenyasha”, akachengetedzwa-zvakachengetedzeka muutiziro hweMoyo wake. Izvo zvakataurwa nezvake, zvinotaurwa zvakafanana nezveChechi, yeavo vanoramba vakatendeka kuna Jesu, saMaria:

Shevedzera uchifara, haiwa iwe mwanasikana weZiyoni! …Jehovha abvisa kutonga pamusoro pako, akadzinga vavengi vako… Usatya, iwe Zioni, usaora mwoyo! Jehovha Mwari wako, ari pakati pako, muponesi ane simba. (Kutanga kuverenga)

… Iyo Canticle yaMaria, iyo Magnificat (ChiLatin) kana Megalynei (Byzantine) ndirwo rwiyo rwaAmai vaMwari uye rweChechi; rwiyo rweMwanasikana weZioni nerevanhu vatsva vaMwari; rwiyo rwekutenda nekuzara kwenyasha dzakadururwa muhupfumi hweruponeso. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2619

 

 

 

 

Namata Rosary naMark! 

Butiro

 

ZVINOTAURWA NEVANHU:

 

Simba  5 Nyeredzi Ongororo

Ini ndakatenga izvi pakutanga, nekuti shamwari yangu yaindiridzira mumota make uye ndanga ndichitya nemumhanzi, mutinhimira, manzwi, simba!… NDINODA kuteerera izvi pandichaira !!


"Kuneta Kunoyera" 5 Nyeredzi Ongororo

Thomas Merton akataura nezve dzimwe nguva kuva "nekuneta kutsvene." Dzimwe nguva pandinenge ndichinzwa zvese kunamatirwa kunze uye kuenda nekuoma mukunamata, zvinokurudzira kuteerera nekutevera pamwe nekodhi rwiyo rosary kana chaplet. CD raMark "Kupfuura Maziso Ake" rozari CD rinoitira izvi ini.


Yakanakisa Rosary E ver !! 5 Nyeredzi Ongororo

Hunhu hweiyo Rosary zvirokwazvo ibasa reunyanzvi & nyasha! Ini ndinoshandisa iyi Rosary paboka rangu rekunamatira vhiki nevhiki uye vese vanochidawo.

Zvinoshamisa uye zvinofamba 5 Nyeredzi Ongororo

Mimhanzi yaMark ndeyemwari, yakapfava asi ine simba.


Kuburikidza Nemaziso Ake 5 Nyeredzi Ongororo

Izvi zvakanaka kwazvo uye zvinokurudzira! Ndanzwa imwe rozari CD / s asi iyi inoshamisa.


Zvakanyatsoitwa 5 Nyeredzi Ongororo

Iyi ndiyo vhezheni yangu yandaifarira yerosari. 


Unofarira Rosary CD 5 Nyeredzi Ongororo

Ini pakutanga ndakatenga iyi CD nguva pfupi ichangobuda uye ndikanyatsodanana nayo. "Chitendero" chakanakisa - mimhanzi yeminamato yese yakanaka kwazvo !! . CD iri rinopa mbiri kuhupenyu hwaJesu, 

 

Inowanikwa pa

www.markmallett.com

 

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 mucherechedzo we "nguva", kwete chaiyo
Posted in HOME, MARIA.

Comments dzakavharika.