Kugadzirira Nzira Yevatumwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 7th, 2017
Chitatu cheSvondo Rechipfumbamwe muNguva Yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano 

 

CHINHU zvinoshamisa zvinoitika kana tichipa rumbidzo kuna Mwari: Ngirozi Dzake dzinoshumira dzinosunungurwa pakati pedu.  

Isu tinoona ino nguva nenguva muTestamente Yekare neItsva umo Mwari anoporesa, anopindira, anonunura, anorayiridza, uye anodzivirira kuburikidza Ngirozi, kazhinji pazvidimbu zveapo vanhu vake pavanomupa rumbidzo. Izvo hazvinei nechekuita naMwari kukomborera avo avo, mukudzoka, "vanorova hunhu hwake"… sekunge Mwari rudzi rwekunyengera. Asi, kurumbidzwa kwaMwari chiito che chokwadi, imwe inoyerera ichibva kune chaicho zvatiri, asi kunyanya, zve kuti Mwari ndiani -uye "chokwadi chinotisunungura." Kana isu tikabvuma chokwadi pamusoro paMwari, tiri kunyatso kuvhura isu pachedu kuti tisangane nenyasha Dzake nesimba. 

Chikomborero inoratidza kufamba kwekutanga kwemunamato wechiKristu: kusangana pakati paMwari nevanhu… nekuti Mwari vanokomborera, moyo wemunhu unokwanisa nekukomborera Iye anova ndiye muridzi wemaropafadzo ose… Kunamatira ndiwo mafungiro ekutanga emunhu kubvuma kuti iye chisikwa pamberi peMusiki wake. -Katekisimo yeChechi yeKaturike (CCC), 2626; 2628

Mukuverenga kwanhasi kwekutanga, tinoona hukama chaihwo pakati rumbidzo uye kusangana

“Makarumbidzwa, imi Jehovha, Mwari ane ngoni, uye zita renyu rinokudzwa rinokudzwa. Makaropafadzwa mumabasa enyu ose nekusingaperi. Panguva iyoyo chaiyo, munamato wevanyengeri vaviri uyu wakanzwikwa muhuvepo hwekubwinya kwaMwari Wamasimbaose. Saka Raphael akatumwa kuzovarapa vese…

Tobit akaporeswa panyama apo Sarah akanunurwa kubva kudhimoni rakaipa.  

Pane imwe nguva, apo vaIsraeri vakakomberedzwa nevavengi, Mwari akapindira pavakatanga kumurumbidza.

Usaora moyo uchiona vanhu vazhinji ava, nekuti kurwa hakuzi kwako asi ndekwaMwari. Budai mangwana mundosangana navo, uye Jehovha achava nemi. Vakaimba vachiti: "Ongai Ishe, nekuti tsitsi dzake dzinogara kusvika rinhi narinhi." Zvino vakati vachitanga kuimba nokurumbidza, Jehovha akaisa vavandiri kuzorwa navana vaAmoni, akavaparadza chose. (2 Mak. 20: 15-16, 21-23) 

Ungano yese yevanhu payainamata kunze kwetembere panguva yekupisira zvinonhuwira, ndipo panguva iyoyo mutumwa waIshe akazviratidza kuna Zakaria kuzivisa kubata kusinga fungidzike kwaJohane Mubhabhatidzi mumukadzi wake akwegura. [1]cf. Ruka 1: 10

Kunyangwe Jesu paakarumbidza pachena Baba, zvakaunza kusangana kwehuMwari pakati pevanhu. 

“Baba, kudzai zita renyu.” Ipapo inzwi rakabva kudenga richiti, “Ndatorikudza, uye ndichatorikudzazve.” Vanhu vazhinji ipapo vakazvinzwa ndokuti kwaive kutinhira; asi vamwe vakati: Mutumwa wataura naye. (Johani 12: 28-29)

Pauro naSirasi pavakaiswa mutirongo, kwaive kurumbidzwa kwavo kwakapa nzira yekuti vatumwa vaMwari vavanunure. 

Panenge pakati peusiku, Pauro naSirasi vachinamata vachiimba nziyo kuna Mwari apo vasungwa vakateerera, pakaitika kudengenyeka kwenyika kukuru zvekuti nheyo dzetirongo dzakazungunuka. mikova yese yakavhurika, uye ngetani dzese dzakadamburwa. (Mabasa 16: 23-26)

Zvakare, iko kurumbidzwa kwedu kunogonesa kuchinjana kwaMwari:

… Munamato wedu anokwira muMweya Mutsvene kuburikidza naKristu kuna Baba - tinomukomborera nekutikomborera kwaakaita; zvinokumbira nyasha dzaMweya Mutsvene kuti anodzika kubudikidza naKristu anobva kunaBaba — anotiropafadza.  -CCC, 2627

… Muri mutsvene, makagara pachigaro chekurumbidza kwaIsraeri (Mapisarema 22: 3, RSV)

Dzimwe shanduro dzinoverengwa:

Mwari anogara mukurumbidza kwevanhu vake (Mapisarema 22: 3)

Handisi kureva kuti, ukangorumbidza Mwari, matambudziko ako ese anozonyangarika-sekunge kurumbidzwa kwakafanana nekuisa mari mumuchina wevatengesi. Asi kupa kunamata kwechokwadi nekutenda kuna Mwari “mumamiriro ese ezvinhu" [2]cf. 1 VaT. 5:18 ndiyo imwe nzira yekuti, "Muri Mwari - handisi." Chaizvoizvo, zvakafanana nekutaura kuti, “Iwe uri zvikuru Mwari zvisinei nezvinozoguma zvaitika. ” Kana isu tichirumbidza Mwari nenzira iyi, ndeyechokwadi chiito chekusiya, chiito che kutenda-Uye Jesu akati rutendo rwakaenzana nembeu yemasitadha runogona kufambisa makomo. [3]cf. Mat. 17:20 Vaviri Tobiti naSara vakarumbidza Mwari neiyi nzira, vachiisa yavo chaiyo mweya-mweya mumaoko Ake. Ivo havana kumurumbidza kuti "vawane" chimwe chinhu, asi chaizvo nekuti kunamata ndiko kwaive kwaIshe, kunyangwe zvavo mamiriro. Aive aya mabasa akachena ekutenda nekunamata "kwakasunungura" ngirozi yaMwari kuti ishande muhupenyu hwavo. 

“Baba, kana muchida, bvisai mukombe uyu kwandiri; zvakadaro, kwete kuda kwangu asi kwako kuitwe. ” Mutumwa akabva kudenga akazviratidza kwaari uye akamusimbisa. (Ruka 22: 42-43)

Kunyangwe Mwari vachiita nenzira yaunoda kana kwete kana paunenge uchida, chinhu chimwe ndechechokwadi: kusiya kwako kwaAri - uyu "mupiro wekurumbidza" - unogara uchikukwevera pamberi pake, uye pamberi pevatumwa Vake. Chii, ipapoka, chaunofanira kutya iwe?

Pindai magedhi ake nekutenda, uye mavazhe ake nekurumbidza (Mapisarema 100: 4)

Nekuti pano hatina guta rinogara, asi tinotsvaga richauya. Kubudikidza naye, ngatirambei tichipa Mwari chibayiro chekumurumbidza, ndicho chibereko chemiromo inobvuma zita rake. (VaH. 13: 14-15)

Kazhinji muChechi, takaburitsa "kurumbidza nekunamata" kuchikwata chevanhu, kana kune kutaura kumwechete kwe “Kusimudza maoko,” ndokubira zvakasara Muviri waKristu maropafadzo aizove avo nekudzidzisa vari papurupiti simba rekurumbidza. Pano, iyo Magisterium yeChechi ine chekutaura.

Isu tiri muviri nemweya, uye tinoona kudiwa kwekududzira manzwiro edu nekunze. Tinofanira kunamata nehupenyu hwedu hwese kuti tipe simba rese rinokwanisika pakuteterera kwedu. -CCC, 2702

… Kana tikazvivhara zvine mutsindo, munamato wedu unotanga kutonhora uye kutadza ... Munamato waDavid wekurumbidza wakamuunza kusiya chimiro chose uye kutamba pamberi paIshe nesimba rake rose. Uyu ndiwo munamato wekurumbidza!… 'Asi, Baba, izvi ndezvevaya veKuvandudzwa muMweya (sangano reCharismatic), kwete kumaKristu ese.' Kwete, munamato wekurumbidza munyengetero wechiKristu kwatiri tese! —POPA FRANCIS, Ndira 28, 2014; Zenit.org

Rumbidzo haina chekuita nekukwapura kupenga kwemanzwiro uye nemanzwiro. Muchokwadi, kurumbidzwa kune simba kwazvo kunouya kana tikabvuma kunaka kwaMwari mukati megwenga rakaoma, kana husiku hwakasviba. Izvi ndizvo zvakaitika pakutanga kwehushumiri hwangu makore mazhinji apfuura…

 

Uchapupu hwesimba rekurumbidza

Mumakore ekutanga ehushumiri hwangu, taiita kuungana kwemwedzi nemwedzi mune imwe yeChechi yeKatorike. Aive maawa maviri manheru ekurumbidza nekunamata mimhanzi nehuchapupu hwako kana kudzidzisa pakati. Yakanga iri nguva ine simba yatakatarisa kwakawanda kutendeuka nekutendeuka kwakadzama.

Vhiki rimwe chete, vatungamiriri vechikwata vakaita musangano wakarongwa. Ndinoyeuka ndichienda ikoko neiri gore dema rakarembera pamusoro pangu. Ini ndanga ndichirwisana nechimwe chivi chekusachena kwenguva yakareba kwazvo. Vhiki iro, ndakanga ndanetseka chaizvo — uye ndakakundikana zvinosiririsa. Ndakanzwa ndisina simba, uye pamusoro pezvose, ndakanyara zvikuru. Pano ini ndaive mutungamiri wemimhanzi… uye kukundikana uye kuora mwoyo kwakadaro.

Pamusangano, vakatanga kupfuudza masheets enziyo. Ndakanga ndisinganzwi sekuda kuimba zvachose, kana kuti, handina kunzwa akakodzera kuimba. Ndakafunga kuti Mwari anofanira kunge akandizvidza; kuti ini ndakanga ndisiri chinhu kunze kwemarara, kunyadzisa, iyo nhema gwai. Asi ini ndaiziva zvakakwana semutungamiriri wekunamata kuti kupa rumbidzo kuna Mwari chimwe chinhu chandinofanira kwaari, kwete nekuti ndinonzwa sekudaro, asi nekuti ndiMwari. Kurumbidzwa kuri chiito chekutenda… uye rutendo runogona kufambisa makomo. Saka, kunyangwe zvangu, ndakatanga kuimba. Ndakatanga rumbidzo.

Pandakaita kudaro, ndakanzwa Mweya Mutsvene kuburukira pamusoro pangu. Muviri wangu wakatanga kudedera chaiko. Ini ndakanga ndisiri wekuenda kunotsvaga zvemashura zviitiko, kana kuyedza nekugadzira boka rehana. Kwete, kana ini ndichigadzira chero chinhu panguva iyoyo, kwaive kuzvivenga. Asi, wngowani yaiitika kwandiri yaive zvechokwadi.

Pakarepo, ndakakwanisa kuona muziso repfungwa dzangu chifananidzo, sekunge ndaive ndakasimudzwa muelevhi isina madhoo… ndakasimudzwa mune chandakaona neimwe nzira kuva chigaro chehushe chaMwari. Chandakangoona yaive girazi rekristaro (mwedzi yakati wandei gare gare, ndakaverenga muna Zva 4: 6:“Pamberi pechigaro choumambo pakanga pane chimwe chinhu chakafanana negungwa regirazi rakafanana nekristaro”). Ini aiziva Ini ndaive ndiripo pamberi paMwari, uye zvaive zvakanaka kwazvo. Ndainzwa rudo rwake netsitsi kwandiri, achisuka mhosva dzangu, tsvina yangu uye kukundikana. Ndanga ndichipora naRudo.

Pandakasiya husiku ihwohwo, simba rekupindwa muropa muhupenyu hwangu raive akaputsika. Handizive kuti Mwari akazviita sei - kana ngirozi dzaishumira kwandiri - chandinoziva ndechekuti Akazviita: Akandisunungura - uye ave nanhasi.

Jehovha akanaka uye akarurama; saizvozvo anoratidza vatadzi nzira. (Nhasi Mapisarema)

 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Simba Rokurumbidza

Rumbidzo kuna Rusununguko

Pamapapiro engirozi 

  
Unodiwa.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

  

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Ruka 1: 10
2 cf. 1 VaT. 5:18
3 cf. Mat. 17:20
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA, MASS KUVERENGA, ALL.