Mary: Mukadzi Akapfekedzwa neKurwa Bhutsu

Kunze kweSt. Louis Cathedral, New Orleans 

 

SHAMWARI andinyorera nhasi, paChirangaridzo cheMambokadzi weMhandara Yakaropafadzwa Maria, ine nyaya inosemesa musana: 

Maka, chiitiko chisina kujairika chakaitika neSvondo. Izvo zvakaitika seinotevera:

Ini nemurume wangu takapemberera makore edu makumi matatu neshanu yemuchato pakupera kwesvondo. Takaenda kuMisa musi weMugovera, ndokuzoenda kunodya pamwe chete nemumwe mufundisi uye nedzimwe shamwari, takazopinda mutambo wekunze "Izwi Rino Mupenyu." Sechipo chechirangaridzo vaviri vakatipa chifananidzo chakajeka chaMai vedu nemucheche Jesu.

NeSvondo mangwanani, murume wangu akaisa chifananidzo munzira yedu yekupinda, panzira yemuti pamusoro pemusuwo wepamberi. Kwapera chinguva, ndakabuda pavheranda rekumberi kuti ndiverenge bhaibheri. Pandakagara pasi ndikatanga kuverenga, ndakatarisa pasi mumubhedha wemaruva uye pakanga pakarara muchinjikwa mudiki (handisati ndambozviona uye ndakamboshanda mumubhedha wemaruva uya kakawanda!) Ndakausimudza ndokuenda kumashure dhizaini kuratidza murume wangu. Ini ndakazopinda mukati, ndokuiisa pachiroji checurio, ndokuenda kuvheranda zvakare kuverenga.

Pandakagara pasi, ndakaona nyoka panzvimbo chaipo paive nemuchinjikwa.

 

Ndakamhanyira mukati kunosheedza murume wangu uye patakasvika pavheranda zvekare, nyoka yakanga yaenda. Handina kumbozviona kubvira! Izvi zvese zvakaitika mukati memamita mashoma kubva pamusuwo wepamberi (uye nharaunda yemiti patakaisa chifananidzo!) Zvino, muchinjikwa unogona kutsanangurwa, zviri pachena kuti mumwe munhu anogona kunge akarasikirwa nawo. Kunyangwe iyo nyoka inogona kutsanangurwa sezvo isu tine huni yakawanda (kunyangwe isu tisati tamboona chero!) Asi izvo zvisingatsanangurike kutevedzana uye nguva yezviitiko.

Ndiri kuona chifananidzo (mukadzi), muchinjikwa (mbeu yemukadzi), uye nyoka, nyoka, yakakosha kunguva dzino, asi unoona chimwe chinhu here kubva pane izvi?

Zvakaitika pamubhedha wemaruva uyu zvine izwi rine simba kwatiri nhasi, kana chisiri chimwe chezvinhu zvakakosha zvandichazonyora.

Mumubhedha wemaruva wakambovhenekerwa Edheni, kwaivewo nenyoka nemukadzi. Mushure mekudonha kwaAdamu naEvha, Mwari vakati kune muedzi, iyo nyoka yekare,

Dumbu rako uchakambaira, uye uchadya tsvina mazuva ese ehupenyu hwako. ( Gen. 3:14 )

Kumukadzi, Anoti,

Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, nepakati pembeu yako neyembeu yake. Iye acharuma kumusoro kwako, iwe ucharuma chitsitsinho chake. (v 15)

Kubva pakutanga chaipo, Mwari akazivisa kuti kwaizove nehondo kwete chete pakati pemwana wemukadzi nadhiyabhorosi - Jesu (neChechi Yake) naSatani - asi kuti kwaizovewo "ruvengo pakati pako nemukadzi. ” Saka, tinoona Maria - amai vaJesu, the Evha Mutsva-Ine chinzvimbo cheapocalyptic muhondo neMuchinda weRima. Iri ibasa rakagadzwa naKristu kubudikidza neMuchinjikwa, nekuti,

… Mwanakomana waMwari akaoneswa kuti aparadze mabasa aDiabhurosi… akadzima chisungo kwatiri, nemitemo yaro yepamutemo, iyo yaipesana nesu, akaibvisawo pakati pedu, achiirovera pamuchinjikwa; kupamba masimba nemasimba… (1 Joh. 3: 8, VaK.2: 14-15)

Isu tinoona iri basa reapocalyptic richizarurika muna Zvakazarurwa 12:

Chiratidzo chikuru chakaonekwa mudenga, mukadzi akapfeka zuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, uye mumusoro wake korona yenyeredzi gumi nembiri. Aive nepamuviri… Shato ikamira pamberi pemukadzi oda kuzvara, kuti iparadze mwana wake kana angozvara. Akazvara mwanakomana, mukomana mukomana, akafanirwa kutonga nyika dzese netsvimbo yedare…. Dhiragoni payakaona kuti yakandirwa pasi, yakatevera mukadzi akabereka mwana mukomana ... nyoka, zvisinei, yakaburitsa rwizi rwemvura kubva mumuromo mayo mushure mekunge mukadzi amutsvaira pamwe zvazvino. Asi pasi rakabatsira mukadzi ... Dhiragoni yakatsamwira mukadzi, ndokuenda kunorwa nevana vake vasara ...

Iyi nzira yekufananidzira ye "mukadzi" inoreva zvakanyanya kuvanhu vaMwari: Israeri neChechi. Asi iyo yekufananidzira inosanganisirawo Evha uye iye Nyowani Evha, Maria, nekuda kwezvikonzero zvakajeka mundima. Sekunyora kwakaita Pope Pius X muEncyclica yakel Ad Dhiyabhorosi Illum Laetissimum maererano naZvakazarurwa 12: 1:

Wese munhu anoziva kuti mukadzi uyu aimiririra Mhandara Maria, uyo asina chinhu akabereka Musoro wedu… Johane nokudaro akaona Amai Vatsvene vaMwari vatove nemufaro wekusingaperi, asi vachirwadziwa mukuzvara kunoshamisa. (24.)

Uye munguva pfupi yapfuura, Papa Benedict XVI:

Uyu Mukadzi anomiririra Maria, Amai veMununuri, asi anomiririra panguva imwechete iyo Chechi yese, Vanhu vaMwari venguva dzese, Chechi iyo nguva dzose, ine kurwadziwa kukuru, zvakare inobereka Kristu. —CASTEL GANDOLFO, Italy, AUG. 23, 2006; Zenit

Mwari vakagadza kubva pakutanga kuti musikana wechidiki wechiJudha anozvininipisa aizoita basa rakakosha munhoroondo yeruponeso: kuunganidza vana vaMwari kwaari kuti avatungamirire vakachengeteka kuMwanakomana wake, kuruponeso (ndosaka tichitaura nezve "Refuge of Mwoyo Wakachena ”). Ndokunge, aigona kupinda muhondo yedu yemweya.

Zvirokwazvo, kunyangwe nanhasi, munondo uchiri kubaya pamoyo wake apo paanonyengeterera kubva padanho rake rakakwirira kwechizvarwa chakadonha - "mubhedha wemaruva wepasi" - uko Muchinjikwa waKristu wakadzikatidzwa (kwechinguva) nenyoka yekare.

Iyo nyoka mumubhedha wesahwira yeshamwari yangu, ndinotenda, inomiririra huipi hukuru hwakasvibisa chizvarwa ichi muzita resainzi. Kunyanya, "embryonic stem cell research", kuumbiridza, uye kuyedza ne munhu / mhuka kuyambuka genetics; zvinomiririra kudzikisira kukuru chiremerera chevanhu kuburikidza nedenda rekuona zvinonyadzisira, kutsanangurwa patsva kwewanano, nematambudziko ekubvisa nhumbu uye euthanasia. 

Humanity irikudonha pamawere enjodzi zvakare.

Uye ngatiregei kuti ndiMwari vari kutiranga nenzira iyi; pane zvinopesana vanhu pachavo vari kuzvigadzirira yavo kurangwa. Mune mutsa wake Mwari anotinyevera uye anotidaidza munzira kwayo, nepo tichiremekedza rusununguko rwaakatipa; saka vanhu vane basa. –Sr. Lucia, mumwe wevanoona Fatima, mutsamba kuna Baba Vatsvene, 12 Chivabvu 1982.

Rugwaro runotiudza pachena pane kurwa pakati paMaria naSatani. Zvinotaridza senge tiri kupinda mumugumo wehondo iyi, kana munhu akafunga zvese zviratidzo zvenguva.

Isu tinoziva, kubva kuChechi kwakabvumidzwa mashura akadai saFatima uye zvimwe zviitiko zvechiitiko, kuti basa rake riri kukanganisa nhoroondo yevanhu. Mukadzi Wedu weFatima yakazivikanwa neChechi semutoro wekubata mutumwa wekutongwa kuburikidza nekureverera kwake, sekureva kweVictoria kuburitsa Chikamu chechitatu Chakavanzika chaFatima. Uye munguva dzichangopfuura, Pope John Paul II akanyora kuti:

Zvinetso zvakakomba zviri kusangana nenyika pakutanga kweMireniyumu nyowani zvinotitungamira kuti tifunge kuti kupindira chete kubva kumusoro, kunokwanisa kutungamira moyo yeavo vanogara mumamiriro ekukakavadzana neavo vanotonga magumo enyika, kunogona kupa chikonzero chetariro ramangwana rakajeka.

Chechi yagara ichifunga kuti unoshanda pamunamato uyu, ichiisa kuRosari… matambudziko akanyanya kuoma. Dzimwe nguva apo chiKristu pachacho chairatidzika kunge chiri panjodzi, kununurwa kwacho kwakanzi kune simba remunamato uyu, uye Mukadzi Wedu weRosary akagamuchirwa semunhu ane minyengetero yakaunza ruponeso. -Rosarium Virginis Mariae, 40; 39

Zvakakosha kuti isu vana tinobatisisa ruoko rwaMaria kuburikidza nekuzvipira kwatakapihwa neChechi, kunyanya iyo Rosary. Zvakare zvakakosha, kutevera mumuenzaniso wepapa, ndeye chiito chekutsaurira kwaari — chiito chokuzvipira hwedu hweudiki hwemweya kune hwedu amai vemweya. Nenzira iyi, tinobvumidza Amai vaMwari kusimbisa nekudzamisa hukama hwedu naJesu — zvakapesana chaizvo nezvakatorwa nadhiyabhorosi maKristu mazhinji ane vavariro dzakanaka kuti vatende. Ari kunze kunomunyadzisa. Asi iye akagadzirira.

Sokutaura kunoita mumwe mupristi, "Mary ndimukadzi — asi akapfeka shangu dzokurwa."

 

Kugadzwa kweSt. Louis De Montfort
     
Ini, (Zita), mutadzi asina kutenda - 
vandudza uye usimbise nhasi mumaoko ako, 
O Amai Vakachena, 
 mhiko dzeRubhabhatidzo rwangu; 
Ndinoramba zvachose Satani, manyawi ake nemabasa; 
uye ndinozvipa kuna Jesu Kristu, 
Huchenjeri Hwomuviri, 
kutakura muchinjikwa wangu shure Kwake mazuva ese ehupenyu hwangu, 
uye kuva akatendeka kwaari kupfuura zvandakaita kare.     
Pamberi pedare rose rekudenga 
Ndinokusarudza iwe nhasi, kuna Mai vangu naMainini. 
 
Ini ndinonunura nekutsaura kwauri, semuranda wako, 
muviri wangu nemweya, nhumbi dzangu, zvese zvemukati nekunze, 
uye kunyangwe kukosha kwezviito zvangu zvese zvakanaka, zvakapfuura, zvazvino neramangwana; 
kukusiyira iwe rose uye izere nekodzero yekurasa ini, uye nezvangu zvese, 
pasina kusarudzika, 
zvinoenderana nekunakirwa kwako, nekuda kwekubwinya kukuru kwaMwari, munguva uye nekusingaperi.     
Amen. 

 

Gamuchira kopi yemahara yeSt. Louis de Montfort
Kugadzirira kwekutsaurira
. Dzvanya apa:

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in MARIA, ZVIRATIDZO.