Millenarianism - zvazviri, uye hazvisi


Artist Asingazivikanwe

 

I WANT kupedzisa pfungwa dzangu pane "nguva yerunyararo" zvichibva pane yangu tsamba kuna Pope Francis netarisiro yekuti ichabatsira chero vamwe vanotya kuwira mukutsauka kweMillenarianism.

The Catechism yeChechi yeKaturike rinoti:

Kunyepedzera kwaAntikristu kunotanga kuitika munyika nguva dzese dzekukumbirwa padzinotarisisa mukati mezvakaitika tariro iyoyo yemesiya iyo inogona kuzadzikiswa kupfuura nhoroondo kuburikidza nekutonga kwekupedzisira. Chechi yakaramba kunyangwe akashandurwa mafomu ekunyepedzera humambo kuti huuye pasi pezita remireniyamu, (577) kunyanya maitiro ezvematongerwo enyika "akatsauka kwazvo" ehumesiya. (578) —N. 676

Ini nemaune ndakasiya mumashoko emuzasi ari pamusoro nekuti akakosha mukutibatsira kuti tinzwisise zvinorehwa ne "millenarianism", uye rwechipiri, "messianism yenyika" muCatechism.

 

CHII CHIRI…

Pazasi 577 inoreva Denzinger-Schonnmetzerbasa (Enchiridion Symbolorum, tsanangudzo uye kududzirwa uye rebus fidei et morum). Basa raDenzinger rinoteedzera kuvandudzwa kwedzidziso uye Dzidziso muChechi yeKaturike kubva panguva dzayo dzekare, uye zviri pachena kuti zvinoonekwa senzvimbo yakatendeka yekatekisimu yekutora. Izwi remuzasi ku "millenarianism" rinotitungamira kubasa raDenzinger, rinoti:

… Hurongwa hweMillenarianism hwakadzikira, hunodzidzisa, semuenzaniso, kuti Kristu Ishe pamberi pekutongwa kwekupedzisira, kungave kana kusati kwambotangira kumutswa kwevakawanda vakarurama, achauya zvinoonekwa kuzotonga pasi rino. Mhinduro ndeiyi: Iyo system yeakadzikiswa Millenarianism haigone kudzidziswa zvakachengeteka. —DS 2296/3839, Chirevo cheHofisi Tsvene, Chikunguru 21, 1944

Millenarianism, anonyora Leo J. Trese mukati Kutenda Kunotsanangurwa, ndezve kuna avo vanotora Zvakazarurwa 20: 6 chaiko.

St John, achitsanangura chiratidzo chechiporofita (Zva 20: 1-6), anoti dhiabhori achasungwa nekuiswa mutirongo kwemakore chiuru, panguva iyo vakafa vachararama nekutonga naKristu; pakupera kwezviuru zvemakore, dhiabhorosi achaburitswa uye pakupedzisira achakundwa zvachose, uyezve kuchauya kumuka kwechipiri… Avo vanotora ndima iyi sezvairi uye vachitenda kuti Jesu achauya kuzotonga pasi pano kwemakore ane chiuru nyika isati yaguma vanodaidzwa kunzi mamirioni. .P. 153-154, Sinag-Tala Vaparidzi, Inc. (pamwe ne Nihil Obstat uye Imprimatur)

Iye anozivikanwa wezvechitendero cheKaturike, Cardinal Jean Daniélou, anotsanangurawo kuti:

Millenarianism, iko kutenda kwekuti kuchave ne wepanyika kutonga kwaMesiya nguva yekupera isati yasvika, dzidziso yechiJuda-Christian yakamuka uye inoenderera ichimutsa kupokana kwakawanda kupfuura chero chipi zvacho. -Nhoroondo yeKutanga kwechiKristu Dzidziso, p. 377 (sezvakataurwa mu Kubwinya kweChisiko, p. 198-199, Mufundisi Joseph Iannuzzi)

Anowedzera, "Chikonzero cheizvi, zvakadaro, chingangove chiri kutadza kusiyanisa pakati pezvinhu zvakasiyana zvedzidziso," - zvinova zvatiri kuita pano.

Saka muchidimbu, Millenarianism mumidzi yayo yaive yekutenda kuti Jesu achadzoka munyama kupasi uye kutonga kune a chaiyo zviuru zvemazana nguva isati yaguma, kukanganisa kwakatangwa zvakanyanya nevatendeuki vekutanga vechiJuda. Kwakauya kubva mukukanganisa uku nhungamiro dzinoverengeka dzakadai se "venyama vane zviuru zvemazana" avo vakazivikanwa naSt. Augustine sevaya vanotenda kuti…

… Avo vanozomukazve vachanakidzwa nekuzorora kwemabiko emanyama asina mwero, akaverengerwa huwandu hwenyama nekumwa senge kwete kungokatyamadza kunzwa kwevakadzikama, asi kunyangwe kupfuura muyero wekutenda…. Ivo vanovatenda vanodanwa nemaChiliast emweya, ayo atinogona kubereka nemazita eMillenarians…”(Kubva De Civival Dei, Bhuku 10, Ch. 7)

Kubva mune iyi fomu yeMillenarianism kwakauya mabukira modified, kudzikiswa uye zvokunamata Millenarianism pasi pemasangano akasiyana siyana mairi iyo iyo yekuzvidzivirira kwenyama isina kubviswa uye zvakadaro imwe fomu yaKristu inodzoka pasi pano kuzotonga nekumisikidza yokupedzisira umambo hwakanga hwakabatwa. Nezvimiro izvi zvese, Chechi yakatsanangura zvakajeka, zvachose uye zvachose, kuti iyi "nzira yekudzikisira Millenarianism haigone kudzidziswa zvakachengeteka." Kudzoka kwaJesu mukubwinya uye kwakajeka kugadzwa kweHumambo kuchaitika chete pakuguma kwenguva.

PaZuva Rekutongwa pamugumo wepasi, Kristu achauya mukubwinya kuti awane kukunda chaiko kwerunako pamusoro pezvakaipa izvo, sekufanana negorosi nemashawi, zvakakurira pamwechete munzira yenhoroondo. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 681

Mashoko omuzasi 578 anotisvitsa pagwaro Divini Redemptoris, Encyclical yaPapa Pius XI inopesana neKutenda kwaMwari. Nepo mamireniyari akabata kune imwe nzira yehumwe humambo hwepasi-hwemweya, Masiasi echihedheni batirira hushe hwehumambo hwematongerwo enyika.

Chikominisi chanhasi, zvakanyanya zvine simba kupfuura kufamba kwakafanana munguva yakapfuura, chinovanza mukati mayo manyepo enhema emesiya. —Papa PIUS XI, Divini Redemptoris, n. 8, www.haav.va

 

… ZVISIRI

St. Augustine akatsanangura kuti, dai zvisiri zvechitendero chevaChiliast chakabatana nemireniyamu, kuti nguva yerunyararo kana "zororo resabata" zvirokwazvo iri kududzirwa kwakanaka zvaZvakazarurwa 20. Izvi ndizvo zvakadzidziswa naMadzibaba eKereke uye zvakasimbiswa zvakare neChechi neTheological Commission muna 1952. [1]Nekuda kwekuti iro rakataurwa rine zvidhindo zveChechi zvekubvumidzwa, kureva yeRoma uye nihil obstat, chiitiko cheMagisterium. Kana bhishopi mumwe nemumwe akapa mucherechedzo weChechi, uye kana Papa kana mutumbi wemabhishopi vasingapikise kupihwa chisimbiso ichi, chiitiko cheMagisterium. 

… Sekunge chaive chinhu chakakodzera kuti vatsvene vagowana kunakirwa nerunyararo rweSabata panguva iyoyo [ye “chiuru chemakore”], zororo dzvene mushure mekushanda kwezviuru zvitanhatu zvemakore kubvira pakasikwa munhu… [uye] panofanira kutevera pakupera kwezviuru zvitanhatu zvemakore, kusvika pamatanhatu mazuva, rudzi rwezuva rechinomwe reSabata mumakore anokwana chiuru akatevera… Uye pfungwa iyi yaisazoshora, dai zvaifungidzirwa kuti mufaro wevatsvene, muSabata iro, unenge uri wemweya, uye une chekuita nekuvapo kwaMwari… —St. Augustine weHippo (354-430 AD; Chiremba weChechi), De Civival Dei, Bk. XX, Ch. 7, Katurike University of America Press

Chiitiko chakadai hachina kusiirwa kunze, hazvigoneke, hazvisi zvese chokwadi kuti hakuzove nenguva yakareba yechiKristu chinokunda mugumo usati wasvika… Kana pamberi pekupera kwekupedzisira panofanira kuve neyakareba, kana zvishoma, yakareba, yehutsvene hwekukunda, mhedzisiro yakadaro ichaunzwa kwete nekuonekwa kwemunhu yaKristu Mukukudzwa asi nekushanda kwemasimba iwayo ehutsvene ayo ave kushanda, Mweya Mutsvene uye maSakaramende eChechi. -Kudzidzisa kweChechi yeKaturike: Chidimbu cheChechi yeKaturike, London Inopisa Oates & Washbourne, p. 1140, kubva kuTheological Commission ya1952, rinova gwaro reMagistial.

Zvakazarurwa 20 saka hazvifanirwe kuturikirwa sa chaiyo kudzoka kwaKristu munyama for a chaiyo chiuru chemakore.

… Millenarianism iwoyu mufungo unobva mukududzirwa chaiko, kusiri iko, uye nekukanganisa kweChitsauko 20 cheBhuku raZvakazarurwa…. Izvi zvinongonzwisiswa mu zvokunamata pfungwa. -Catholic Encyclopedia Yakagadziridzwa, Thomas Nelson, peji. 387

Ndiyo chaiyo tsananguro ye "nguva yerunyararo" iyo Kereke isina kwayakashora mune chero gwaro, uye ichokwadi, yakasimbisa kuti inyaya certain mukana.

Ehe, chishamiso chakavimbiswa kuFatima, chishamiso chikuru munhoroondo yepasi, chechipiri kune Kumuka chete. Uye chishamiso ichocho ichave nguva yerunyararo isina kumbobvira yapihwa nyika. —Mario Luigi Cardinal Ciappi, Gumiguru 9, 1994; akapawo chitambi chake chekubvumira mutsamba yakaparadzana achiziva zviri Katekisimu Yemhuri "Sosi yechokwadi yedzidziso chaiyo yeKaturike" (Gunyana 9, 1993); p. 35

Funga nezve kupandukira kweMillenarianism semuorivhi uye wakadzora kana kushandura Millenarianism semuti wemuorivhi wakatemwa. Iyo "nguva yerunyararo" iri chaizvo muti wakasiyana pamwe chete. Dambudziko nderekuti miti iyi yakura pamwe chete mukati memazana emakore, uye dzidziso yakaipa, kudzidza kwakashata, uye fungidziro dzakashata [2]ona Maitiro Erai Akarasika vakafunga kuti matavi ari kuyambuka kubva pamuti mumwe kuenda kune mumwe iwo iwo chaiwo iwo muti mumwe. Iyo crossover poire inongogovana chinhu chimwe chete chakafanana: Rev 20: 6. Zvikasadaro, iwo akasiyana miti zvachose zvakaringana sekududzirwa kwePurotesitendi kweEucharist kwakasiyana neCustomer yechiKaturike.

Nekudaro, iri mupfungwa yemweya iyi kuti makotesheni epapa andakashandisa muzvinyorwa zvakapfuura anogona kunzwisiswa, ayo anoreva zvakajeka tariro netarisiro yenguva yerunyararo neruramisiro nezvepanyama nzvimbo (ona Ko Kana…?). Iko kutonga kweHumambo hwaMwari muChechi vachiwedzera pamusoro penyika yose, inotevera pasimba reMweya Mutsvene uye maSakramente.

Chechi yeKatorike, inova Kristu Kristu pasi pano, [inotarisirwa] kuparadzirwa pakati pevanhu vese uye marudzi ese… —Papa PIUS XI, Quas Primas, Advice, n. 12, Zvita 11, 1925; cf. Mat 24:14

 

POSI YAMAGISTERIUM

Sezvambotaurwa, theological Commission muna 1952 yakagadzira Zvinodzidziswa neChechi yeKaturike: Muchidimbu cheChechi yeKaturike akasimbisa kuti Nguva yeRunyararo 'haigoneke, hazvisi zvechokwadi kuti hapazovi nenguva yakareba yechiKristu chinokunda mugumo usati wasvika.'

Iyi nzvimbo yakavhurika yakazosimbiswa neUngano yeDzidziso yekutenda. Padre Martino Penasa akataura naMsgr. S. Garofalo (Consultant kuUngano yeChikonzero cheVasande) pane hwaro hwenyaya hwenhoroondo uye yepasirose nguva yerunyararo, zvinopesana nemireniyamu Msgr. yakakurudzira kuti nyaya iyi iendeswe zvakananga kuUngano yeDzidziso yekutenda. Fr. Martino saka akabvunza uyu mubvunzo: "Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Nguva itsva yehupenyu hwechiKristu yave pedyo here? "). Mutungamiriri panguva iyoyo, Cardinal Joseph Ratzinger vakapindura, "La kutakaione è ancora aperta alla libera negotiione, giacchè la Santa Sede non si è ancoraataataata mu modo ufafanuzi":

Mubvunzo uchiri wakazaruka kurukurirano yemahara, seizvo Holy See isina kuita chero chirevo mune izvi. —Il Segno del Soprannauturale, Udine, Italia, n. 30, map. 10, Ott. 1990; Fr. Martino Penasa akapa mubvunzo uyu we "mamirioni kutonga" kuna Cardinal Ratzinger

 

CHITSAUKO: ZVAKAWANDA SEI?

Vanhu vakabvunza kana iyo "chiuru chegore" nguva yerunyararo chiuru chechokwadi makore kana kwete. Vanababa veChechi vaive pachena pane izvi:

Zvino ... tinonzwisisa kuti nguva yemakore chiuru inoratidzwa mumutauro wekufananidzira. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

Cardinal Jean Daniélou, achitsanangura zvinongedzo zveMagwaro zvenguva yerunyararo, akati:

Zvinoreva nguva, iyo inguva isingazivikanwe nevanhu… Kusimbiswa kwakakosha ndekwepakati apo vatsvene vakamutswa vachiri pasi pano uye vasati vapinda muchikamu chavo chekupedzisira, nekuti ichi ndicho chimwe chezvinhu chakavanzika chemazuva ekupedzisira chisati chaziviswa.-Nhoroondo yeKutanga kwechiKristu Dzidziso, p. 377-378 (sezvakanyorwa mukati Kubwinya kweChisiko, p. 198-199, Rev. Joseph Iannuzzi

St. Thomas Aquinas akatsanangura:

Sekutaura kwaAugustine, zera rekupedzisira renyika rinoenderana nechikamu chekupedzisira chehupenyu hwomurume, chisingagare kune makore akasarudzika semamwe matanho anoita, asi anogara pane dzimwe nguva yakareba seizvo vamwe pamwechete, uye zvakare zvakareba. Naizvozvo zera rekupedzisira renyika harigone kupihwa nhamba yakatarwa yemakore kana mazera. —St. Thomas Aquinas, Quaestiones Kuraswa, Vol. II De Potentia, Q. 5, n.5; www.nmusic.org

Nekudaro, "makore churu" anofanirwa kunzwisiswa nenzira yekufananidzira. Chii chiri chechokwadi ndechekuti "nguva yerunyararo" yakaporofitwa naMukadzi Wedu, "nguva nyowani" inotaurwa nezvayo naPapa Benedict, uye "millenium yechitatu" yekubatana inotarisirwa naJohn Paul II haifanire kunzwisiswa serumwe rudzi rweutopia Panyika apo chivi nerufu zvinokundwa zvachose (kana kuti Kristu anotonga pasi pano mumuviri Wake wakamuka!). Asi, ivo vanofanirwa kunzwisiswa sekuzadzikiswa kwebasa raIshe Wedu wekuunza Evhangeri kumagumo enyika [3]cf. Mat. 24:14; Isa 11: 9 uye gadziriro yeChechi yekuMugamuchira mukubwinya. [4]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Ezvinamato anotenderwa mashura ezana ramakore rechimakumi maviri tiudze kuti ichave nguva yehutsvene husingaenzaniswi muChechi uye kukunda kwetsitsi dzaMwari munyika:

… Kuedza kwaSatani uye kwevanhu vakaipa kunoputsika uye kunoshaya basa. Zvisinei nehasha dzaSatani, Tsitsi Dzehutsvene dzichakunda pasi rese uye dzichanamatwa nemweya yese. -Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Diary yeSt Faustina, n. 1789

Kuzvipira uku ndiko kuedza kwekupedzisira kwerudo rwake kwaaizopa kuvanhu munguva dzino dzekupedzisira, kuti avabvise muhushe hwaSatani hwaaida kuparadza, nekudaro kuvapinza murusununguko runotapira rwekutonga kwake. rudo, urwo Aishuvira kudzorera mumoyo yeavo vese vanofanirwa kukumbira kuzvipira uku. —St. Margaret Mary, www.zemusiqionde.com

 

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo.

Shumiro iyi iri kusangana nekushomeka kwemari.
Ndinokutendai neminamato nemipiro yenyu.

www.markmallett.com

-------

Dzvanya pazasi kuti ushandure peji ino mune mumwe mutauro:

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Nekuda kwekuti iro rakataurwa rine zvidhindo zveChechi zvekubvumidzwa, kureva yeRoma uye nihil obstat, chiitiko cheMagisterium. Kana bhishopi mumwe nemumwe akapa mucherechedzo weChechi, uye kana Papa kana mutumbi wemabhishopi vasingapikise kupihwa chisimbiso ichi, chiitiko cheMagisterium.
2 ona Maitiro Erai Akarasika
3 cf. Mat. 24:14; Isa 11: 9
4 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
Posted in HOME, MAMIRIRIYONI uye tagged , , , , , , , , , , , , .