Kusanzwisisa Francis


Aimbova Archbishop Jorge Mario Cardinal Bergogli0 (Pope Francis) vachikwira bhazi
File source harizivikanwe

 

 

THE tsamba mukupindura Kunzwisisa Francis haikwanise kuve akasiyana siyana. Kubva kune avo vakati ndicho chimwe chezvinyorwa zvinonyanya kubatsira paPapa zvavakaverenga, kune vamwe vachinyevera kuti ndanyengerwa. Hongu, ichi ndicho chikonzero nei ndataura ndadzokororazve kuti tiri kurarama mu "mazuva ane njodzi. ” Imhaka yekuti maKaturike ari kuramba achiwedzera kupatsanurana pakati pavo. Kune gore rekuvhiringidzika, kusavimba, uye kunyumwira kunoenderera kuchipinda mumadziro eChechi. Izvo zvakati, zvakaoma kusanzwira tsitsi vamwe vaverengi, senge mumwe mupristi akanyora kuti:

Aya ndiwo mazuva enyonganiso. Baba vedu Vatsvene varipo vanogona kunge vari chikamu chekusanzwisisika chaiko. Ini ndinotaura izvi nekuda kwezvikonzero zvinotevera:

Papa vanotaura zvakawandisa, zvakawandisa kubva muhomwe, uye zvinoita sekusaziva. Anotaura nenzira isina rukudzo kunaPope senge chirevo chake: "Handina kumbobvira ndawana mutsindo". Ona hurukuro iri mukati America magazini. Kana kuti uti: “Chechi dzimwe nguva yakazvivharira muzvinhu zvidiki, nemitemo ine pfungwa diki…” Zvakanaka, chii chaizvo “mitemo” ine pfungwa diki idzi?

Iyo mandatum ndiyo kesi mune poindi. Mutemo wechiNgezi uri pachena - varume chete ndivo vanodya mumhemberero iyi [yekugeza tsoka]. Varume vanomiririra vaApostora. Francis paakashaya hanya nekutyora mutemo uyu, akagadza muenzaniso wakashata. Ndinogona kukuudza vazhinji vedu vapirisita avo vakarwa kuti vaite uye kuchengetedza tsika iyi takaitwa mapenzi uye vakasununguka vava kutiseka nekuda kwekusimbirira kwedu kutevera "pfungwa diki"….

Fr. akaenderera mberi achiti mazwi aPapa anoda kutsanangurwa kwakawanda kubva kuvanhu vakaita seni. Kana semutauriri mumwe akazviisa,

Benedict XVI akatyisidzira vezvenhau nekuti mazwi ake aive akafanana nekristaro yakajeka. Mashoko emutevedzeri wake, asina kusiyana musiyano kubva kuna Benedict, akafanana nemhute. Kuwanda kwekutaura kwaanoburitsa ega, anowedzera kuisa panjodzi yekuita kuti vadzidzi vake vakatendeka vaite sevarume vane mafoshoro vanotevera nzou dzemusikisi. 

Asi ini ndinofunga tinokanganwa nekukurumidza izvo zvakaitika pasi pehutongi hwaPapa Benedict XVI. Vanhu vakagunun'una kuti "wechiGerman Mufudzi ”, mubvunzi wemubvunzo weVatican, aive amutswa kuti agare pachigaro chaPeter. Uyezve… panobuda bhuku rake rekutanga: Deus Caritas Est: Mwari Rudo. Pakarepo vezvenhau uye vakasununguka vaKaturike vakanga vachirumbidza papa akwegura, vachipa chiratidzo chekuti ichi chiratidzo chekuti Chechi ingapfavisa hunhu hwayo hwakaomarara. Zvimwechetezvo, apo Benedict paakataura nezvekushandiswa kwemakondomu pakati pevarume vechipfambi se "danho rekutanga pakuita hunhu," pakave nekusvetuka kukuru mukufungisisa nevezvenhau kuti Benedict aichinja chinzvimbo chekudzivirira kubata pamuviri kweChechi - uye mutongo wekukurumidza nemaCatholic anochengetedza kuti izvi zvechokwadi nyaya yacho. Ehe, kuratidzwa kwakadzikama kweizvo chaizvo zvaitaurwa naPope kwakaratidza kuti hapana kana chaizoshanduka (ona Papa, Kondomu, uye Kunatswa kweChechi).

 

PARANOIA MUVANHU

Hatigone kuramba kuti hakusi chete kune paranoia mune vezvigaro, asi kuti zvakare inogona kunge yakanyatsosimba. Kwemakumi emakore, padanho remunharaunda, vakatendeka vakasiiwa kune vanopokana vafundisi, vafundisi vakasununguka, nedzidziso dzenhema; kunetswa zvisiri pamutemo, katekisisi yakashata, uye an kubvisa mutauro wechiKatorike: hunyanzvi uye mucherechedzo. Muchizvarwa chimwe, kuzivikanwa kwedu kweKatorike kwakabviswa zvinobudirira munyika dzekuMadokero, izvozvi zvave kungodzoswa zvishoma nezvishoma nevakasara. Vapristi vechiKatorike nevanhuwo zvavo vanonzwa vanyengedzwa uye voga sezvo tsika yetsika iri kuramba ichingoramba ichipesana neCatholic chaiyo.

Ini ndinofanira kubvumirana nevamwe kuti kuongororwa kwaPope Francis kwekuti Chechi yave 'kunetsekana nekutapuriranwa kwevakawanda vezvidzidzo kuti vamanikidzwe' [1]www.neworleansxmedia.com haishande zviri nyore kune zvakaitika kuvanhu vazhinji muNorth America, zvakare padanho remuno. Kana zviripo, kushaikwa kwechero dzidziso yakajeka kubva papurupiti pamusoro pekudzivirira kubata pamuviri, kubvisa nhumbu, uye dzimwe nyaya dzehunhu pamberi pekuchinja kwenzanga zvakakonzera izvo zvakazivikanwa naPope Benedict XVI "hudzvanyiriri hwehukama":

… Iyo isinga zive chinhu seyakajeka, uye iyo inosiya seyakanyanya chiyero chega hunhu uye zvishuwo. Kuva nekutenda kwakajeka, zvinoenderana nechikumbiro cheChechi, kunowanzo kunzi ndiko kwechokwadi. Asi, kuzvidzora, ndiko kuti, kurega uchikandwa uye 'uchipeperetswa nemhepo ipi neipi yedzidziso', kunoratidzika kungori chimiro chega chinogamuchirwa kumipimo yanhasi. —Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Kubvumbi 18, 2005

Nekudaro, sekutaura kwandakaita mu Kunzwisisa Francis, Benedict akabvuma kuti ndiyo kunze izvo zvinowanzoona Chechi se "kumashure" uye "isina kunaka" uye chiKatorike se''kuunganidzwa kwezvirambidzo ''. Panofanirwa kuve nekusimbiswa, akadaro, pane "Nhau Dzakanaka." Francis atora dingindira iri nekuchimbidza kukuru.

Uye ndinotenda Baba vedu Vatsvene varipo vanoramba vachinzwisiswa nekuti ivo, zvimwe kupfuura chero chinhu chipi zvacho, muporofita.

 

HURWERE: KUSHAYA KWEMAOKO

Kurwara kukuru muChechi yeKaturike nhasi ndekwekuti hatichaparidzi evhangeri, kunyanya ndoda kunzwisisa zvinorehwa neshoko rekuti "evhangeri". Uye zvakadaro, Kutumwa Kukuru Kristu kwaakatipa kwaive chaizvo ku "mudzidzise marudzi ose. " [2]cf. Mat. 28:19 Ndiani aiteerera John John II paakadaidzira…

Mwari vari kuvhura pamberi peChechi mahwindo ehunhu hwakanyatso gadzirirwa kudyarwa kweEvangeri. Ndinoona kuti nguva yasvika yekupa simba rese reChechi kuevhangeri nyowani nekumishinari ad gentes. Hapana mutendi munaKristu, hapana chinzvimbo cheChechi chinokwanisa kunzvenga basa iri repamusoro: rekuzivisa Kristu kuvanhu vese. -Redemptoris Missio, kwete. 3

Ichi chirevo chakanyanyisa:simba rose. ” Uye zvakadaro, tingati here makereke akazvipira mumunamato uye nekuziva kuti vazadzise basa iri nesimba ravo rese? Mhinduro yacho yakajeka, ndosaka Pope Benedict asina kubva padingindira iri, asi achiziva nguva yekupedzisira, akaiisa mune yekukurumidza mamiriro mutsamba yakanyorerwa mabhishopi epasi rose:

Mumazuva edu, kana munzvimbo dzakakura dzepasi rose kutenda kuri munjodzi yekufa senge murazvo usingachave nemafuta, chinonyanya kukosha ndechekuita kuti Mwari avepo munyika ino uye kuratidza varume nevakadzi nzira kuna Mwari. Kwete chero mwari, asi Mwari akataura paSinai; kuna Mwari iye uyo chiso chake chatinoziva murudo runopfuurira "kusvika kumagumo" (cf. Joh. 13:1)- muna Jesu Kristu, akaroverwa nekumuka. - Tsamba yeHutsvene Hwake Papa Benedict XVI kunaVabhishopi Vepasi Pose, Kurume 10, 2009; Katorike Online

Pane kukanganisa kukuru pakati pevamwe maKatorike nhasi mukutora "bunker mafungiro", yekuzvichengetedza-pfungwa kuti ndiyo nguva yekukwira kumakomo uye kunovhara pasi kusvikira Ishe vachenesa nyika kubva kuhuipi hwese. Asi vane nhamo avo Tenzi anovawana vakavanda uye ne "matarenda" avo mumakona emunda wemizambiringa! Nekuti goho raibva. Teerera kune chaizvo chikonzero Nei Akaropafadzwa John Paul akanzwa nguva yakwana yeevhangeri nyowani:

Huwandu hweavo vasingazive Kristu uye vasiri veChechi huri kuramba huchiwedzera. Chokwadi, kubva kupera kweKanzuru zvakapetwa kaviri. Kana tichitarisa chikamu chakakura chevanhu chinodiwa naBaba uye avo vavakatuma Mwanakomana wavo, kukurumidza kwebasa reChechi kuri pachena… nguva dzedu pachedu dzinopa Chechi mikana mitsva mundima iyi: takaona kuparara kwevanodzvinyirira ideology nemaitiro ezvematongerwo enyika; kuvhurwa kwemiganhu uye kuumbwa kwenyika yakabatana zvakanyanya nekuda kwekuwedzera kwekutaurirana; kusimbiswa pakati pevanhu nezvekukoshesa evhangeri kwakaitwa naJesu muhupenyu hwake (runyararo, ruramisiro, hukama, hanya nevanoshaya); uye mhando yemweya isina mweya uye hunyanzvi budiriro iyo inongomutsa chete kutsvaga kwechokwadi pamusoro paMwari, nezvemunhu uye nezve zvinoreva hupenyu pachahwo. -Redemptoris Missio, kwete. 3

Izvi zvese kutaura kuti, zvinopesana nezviri kutaurwa munhau uye nevamwe maKaturike, Papa Francis haasi kutungamira Chechi mune chero nzira nyowani. Iye ari, asi, achijekesa zvakakwana.

 

HUMWE MUPOROFITA ​​PAPA

Nguva pfupi asati asarudzwa, Pope Francis (Cardinal Bergoglio) nenzira yechiporofita akati kune vamwe vake makadhinari mumisangano yeGeneral Ungano:

Kuparidza evhangeri zvinoreva chishuwo muChechi chinobuda maari. Chechi inodaidzwa kuti ibude mairi uye kuti iende kunharaunda kwete chete munharaunda yenzvimbo asiwo nezviripo zviripo: izvo Chakavanzika chechivi, chekutambudzika, chekusaruramisira, chekusaziva, chekuita pasina chinamato, chekufunga nekutambudzika kwese. Kana Chechi ikasabuda mairi kuzoparidza evhangeri, anova anozviongorora obva arwara… Chechi inozvimiririra inochengeta Jesu Kristu mukati mayo uye haimuregi abude… Achifunga nezvaPapa anotevera, anofanira kunge ari murume uyo kubva mukufungisisa nekukudza kwaJesu Kristu, anobatsira Chechi kuti ibude kune zviripo zviripo, izvo zvinomubatsira kuti ave amai vanobereka vanorarama kubva kune inotapira uye inonyaradza mufaro weevhangeri. -Munyu uye Chiedza Magazini, p. 8, Chinyorwa 4, Yakakosha Edition, 2013

Tarisa uone, musi waMarch 13, 2013, musangano wapapa wakasarudza murume anoshandisa manheru ega ega "mukufungisisa nekunamata" kweYukaristi Tsvene; uyo ane kuzvipira kwakasimba kuna Maria; uye uyo saTenzi wedu pachake, ane hunyanzvi hwekugara achishamisa vanomunzwa.

Zvekare, hapafanire kuve nekushamisika zvachose pamusoro pesimba raPope: popapa anga achingodaidza Katurike wese, kubvira Pope Paul VI's Apostolic Kukurudzira pamusoro pekuparidza evhangeri, Evangelii Nuntiandi, kune chapupu chakasimba chekutenda. "Chechi iripo yekuparidza evhangeri," akadaro. [3]Evangelii Nuntiandi, N. 14 Izvo zvava "zvitsva," kana zviri zvitsva zvachose, ndezvekuti Pope Francis vari kutaura zvine mutsindo kuti hatisi kutora Komisheni iyi zvakanyanya sezvatinofanira. Uye kuti nyika haizotitore isu zvakanyanya kusvikira taratidza kubatana kwedu nekureruka kwaKristu, kuteerera, uye mweya wehurombo.

Nekudaro, nguva pfupi yadarika, Francis arikudana Chechi kuti iwedzere kutarisa pazvinhu zvake zvekutanga. Izvi zvinoda kuona kugona kwaKristu mukati munhu wese, nekucherechedza 'hunhu hwakagadzirirwa zvakakwana kudyara Evhangeri.' [4]Redemptoris Missio, kwete. 3

Ndine chokwadi chakasimba: Mwari ari muhupenyu hwemunhu wese. Mwari ari muhupenyu hwevanhu vese. Kunyangwe kana hupenyu hwemunhu hwakave njodzi, kunyangwe kana ikaparadzwa nehuipi, zvinodhaka kana chero chinhu - Mwari vari muhupenyu hwemunhu uyu. Iwe unogona, iwe unofanirwa kuyedza kutsvaga Mwari muhupenyu hwese hwevanhu. Kunyangwe hupenyu hwemunhu iri nyika izere minzwa nemasora, panogara paine nzvimbo inokwanisa kukura mbeu yakanaka. Unofanira kuvimba naMwari. -POPE Francis, America, September, 2013

Mamwe maKaturike anochengetedza anovhunduka nekuti kamwe kamwe "vakasununguka", "ngochani" uye "vakatsauka" varikurumbidza Pope. Vamwe vanoona zvakataurwa naPope zvisina kugadziriswa sechiratidzo chekuti pakupedzisira kutsauka pakutenda kwave kusvika pamugumo uye Pope ari pakati peantikristu. Asi kunyangwe vamwe mune vezvenhau vakasununguka havana kuziva shanduko yakadaro mudzidziso dzeChechi.

[Papa Francis] haana kururamisa zvisizvo zvakapfuura. Ngatibude pachena nezvazvo. Hazvina kudaidzira shanduko inochinja kune dzidziso dzechechi netsika zvinoda kuti zviongororwe zvekare, kusanganisira kutenda kwekuti ngochani zviito pachavo zvitadzo. Hazvina kupokana nevese-murume, hupombwe hwehupombwe. Haana kutaura sekufambira mberi - uye nenzira kwayo - nezve vakadzi mabasa muchechi sezvaaifanira. —Frank Bruni, New York Nguvas, September 21, 2013

Hazvina-uye hazvigone, zvirinani pane izvo zvidzidzo zvakadzika zvisingaite mumutemo wepanyama nehunhu. [5]Pane kudaro, ivo Baba Vatsvene akaita taura nyaya yevakadzi muChechi, uye kukosha kwekutarisa zvakadzama mukubatanidza "mukadzi wechikadzi". Ona hurukuro yake mu America. Chero murume akaroora mukadzi akanaka achakwazisa hunyanzvi hwaPapa nekugutsurira musoro.

 

ZVINOTEVERA, ZVINONYANYA MUKUOKO

Ichokwadi kuti zvataurwa naFrancis hazviwanzo kugadziriswa uye kuti anowanzo siya zvinyorwa zvake zvakanyorwa kare kuti ataure zvichibva pamoyo. Asi izvi hazvireve kuti Papa arikutaura munyama! Mweya Mutsvene unongoitika wega, uchifemera kwaunoda. Vaporofita vakadaro vanhu, uye nekuda kweizvi, vakatakwa nematombo nevanhu vavo. Kana kuri kupinza Pope mumvura inopisa, saka ndine chokwadi kuti achanzwa nezvazvo. Uye kana akataura chimwe chinhu chinoita senge chisina kujeka mune zvedzidziso, anozodikanwa kuti ajekese, semamirioni evakatendeka, kusanganisira mabhishopu pamwe navo, vanova nechokwadi. Asi mumakore 2000, hakuna papa ane chirevo chose ex cathedra dzidziso inopesana nekutenda. Tinofanira kuvimba noMweya Mutsvene, uyo unoramba uchititungamira “muchokwadi chose.” [6]cf. Johani 16:13

Haasi iye Papa, asi vezvenhau avo vari kusiya madonhwe akakura enzou munzira yake. Uye maKaturike ndivo vane mhosva zvakare. Kune rimwe boka rakakosha revamwe vanhu vakatendeka muChechi vane tarisiro yekutevera zvimwe zvakavanzika uye kunyangwe huporofita hwenhema hunoti uyu Papa (zvisinei nezvakanyorwa) anopokana napapa. [7]ona Zvinogoneka… kana Kwete? Saizvozvo, ivo vari kukanda kusahadzika kukuru uye fungidziro papapa inounza nyonganiso uye paranoia mumweya isinga zive.

Asi zvakare kune maKatorike - vakatendeka vanoteerera maKaturike - vakaverenga mazwi aPapa uye vakaanzwisisa, chaizvo nekuti ivowo vakanyura mu "kufungisisa nekunamata." Kana maKaturike vakapedza nguva yakawanda vachinamata nekuteerera kuMweya, mukutora nguva yekuzeya magwaro ese uye maekisikopiki pane kuita mabheti uye nemusoro wenyaya, saka ivo vaizonzwa izwi reMufudzi achitaura. Kwete, Jesu haana kumira kutaura kana kutungamira Chechi Yake. Ishe wedu achiri muchikepe, kunyangwe dai Achiita kunge akarara.

Uye Ari kudana us kumuka.

 

 

 


 

 

Isu tinoramba tichikwira takananga kuchinangwa chevanhu chiuru vanopa $ 1000 / mwedzi uye vari nezve 10% yenzira iyoyo.
Kutenda nerutsigiro rwako rwehushumiri hwenguva yakazara.

  

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 www.neworleansxmedia.com
2 cf. Mat. 28:19
3 Evangelii Nuntiandi, N. 14
4 Redemptoris Missio, kwete. 3
5 Pane kudaro, ivo Baba Vatsvene akaita taura nyaya yevakadzi muChechi, uye kukosha kwekutarisa zvakadzama mukubatanidza "mukadzi wechikadzi". Ona hurukuro yake mu America. Chero murume akaroora mukadzi akanaka achakwazisa hunyanzvi hwaPapa nekugutsurira musoro.
6 cf. Johani 16:13
7 ona Zvinogoneka… kana Kwete?
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.