Momma Bhizinesi

Maria weChifukidziro, naJulian Lasbliez

 

YOSE mangwanani nekubuda kwezuva, ndinonzwa huvepo uye rudo rwaMwari kune ino nyika ine hurombo. Ndinodzokorora mazwi eMariro:

Tsitsi dzaIshe hadzina kupera, tsitsi dzake hadziperi; anovandudzwa mangwanani ose, kutendeka kwenyu kukuru. (3: 22-23)

Mhuka padzinomuka, vana vachisimuka, uye ruzha rwekurarama kwezuva nezuva rwazara mumigwagwa yedu, zvitoro, nenzvimbo dzebasa, pane kunzwa kwekuti hupenyu huchaenderera mberi sezvagara hwakaita. Uye ini ndinoedzwa kuti nditende kuti pamwe, pamwe pamwe mazana ezviuru emazwi andakanyora pano akachengeterwa chimwe chizvarwa. 

Asi ipapo Mukadzi Wedu anondibata nemipendero uye anoti, “Tine basa rekuita. ” Hongu, zvanyanyononoka kwandiri kuti ndidzokere kuchimiro quo. Hupenyu hwangu hwachinja zvachose kubva ipapo risingakanganwiki zuva Ishe vakandidaidza kunyorero apostolate. Muedzo wekuti uve wakajairika yarasikirwa nekukweva kwayo kwakawanda, nekuti ndiri kuona zvakajeka semhino pachiso changu izvo zvose zvinhu zvandave ndichinyevera nezvazvo zviri kuitika izvozvi munguva chaiyo.

 

VANOFANIRA

Makore gumi apfuura, izwi rakauya kwandiri mumunamato wekuti tiri munguva ya Vakafanotungamira. Kuti saJohane mubhabhatidzi aive mutangiri waKristu achidanidzira achiti,Gadzirirai nzira yaIshe, ”Saizvozvowo, kuchave neanotungamira e Anopesana naKristu. Johane akauya achizivisa izvozvo “Mupata wose uchazadzwa uye makomo ose uye chikomo chichaderedzwa. Saka zvakare, vafambi veAntikristu vanogadzirira nzira yake yekuzivisa an anti-Evhangeri. Aya mazwi anga achingo svika pakuonekwa pandatanga kunyora iwo:

Nzira dzaAnopesana naKristu dziri "kutwasanudzwa" nevakafanotungamira avo vari kubvisa zvipingaidzo ku "tsika yake yekufa." Ivo vachataura mazwi anonzwika zvine musoro, anonzwika anoshivirira uye akanaka. Asi ivo vanozonyanya kumonyanisa chokwadi kupesana neicho chakapesana nacho. “Mipata vanozadza uye vanoderedza makomo” (cf. Ruka. 3: 4) mutsauko uripakati pemurume nemukadzi, munhu nemhuka mhando, pakati pechinamato chimwe kana chimwe: zvese zvinofanirwa kugadzirwa hinifomu. Migwagwa inodzungaira yekutambura kwevanhu inofanira kutwasanudzwa, kugadzirwa zvakafara uye nyore nekupa "mhinduro" kupedza kutambura kwese. Uye nzira dzakaomarara dzekufira kuzvivi uye nekuzvida dzichatsemurwa nekurongedzwa neinopenya uye isina mhosva pamusoro pekuti chivi chisipo uye kuzvizadzisa ndiko kumagumo. —Cf. VakafanotungamiraFebruary 13th, 2009

Ichave iri "nguva nyowani," vakadaro vatangiri ava. Makore gumi nematanhatu apfuura, Vatican yakaburitsa gwaro rakashandawo semutangiri kusvika panguva ino. Yakataura nezve nguva iri kuuya apo vakomana vachadzoserwa zvakare, tekinoroji yaizobatanidza nyama nemakomputa machipisi, uye chiKristu chaizotenderedzwa kunze kwenyika nyowani: 

The New Age kwayedza ichave yakaunganidzwa nevanhu vakakwana, uye venynynous venyama avo vari mukutonga kwakazara kwemitemo yepasi rose yezvakasikwa. Muchiitiko ichi, chiKristu chinofanirwa kubviswa uye kupihwa nzira kune chinamato chepasi rose nehurongwa hwenyika nyowani.  - ‚Jesu Kristu, Mutakuri weMvura yeHupenyu, kwete. 4, Kanzuru dzePontifical dzeMagariro uye Nhaurirano dzezvitendero

 

DUTU guru

Asi Amai vedu vaitiyambira kwemazana emakore, vachiteterera kwemakumi emakore: a Dutu Guru yaizouya pavanhu if isu hatina kudzokera kuMwanakomana wavo, Jesu Kristu uye neKuda kwaMwari ndiko hwaro hwetsika yerudo. Sezvaakataura pamusoro pemakore zana apfuura paFatima:

Kana zvikumbiro zvangu zvikateererwa, Russia ichashandurwa, uye kuchave nerunyararo. Kana zvisiri, [Russia] ichaparadzira zvikanganiso zvayo pasi rose, ichikonzera hondo nekutambudzwa kweChechi. Vakanaka vanozofira; Baba Vatsvene vachatambura zvikuru; marudzi akasiyana-siyana achaparadzwa. -Kushandiswa kwaFatima, www.haav.va

Iyi "Dutu" yaisazobva kuna Mwari kubva, per se, asi imwe yekugadzira kwedu.[1]cf. Kukohwa chamupupuri

Kana vadyara mhepo, vanokohwa chamupupuri. (Hos. 8: 7)

Muna 1982, mumwe wevaoni avo Mukadzi Wedu weFatima akapa yambiro iyi aive mushakabvu Sr. Lucia. Kuona maitiro edu "Zvikumbiro" zvaMai zvekupfidza, Rosary, uye kugadzwa kweRussia hazvina kuteererwa, akanyora tsamba kuna St John Paul II yaitaura zvine mutsindo kuti:

Sezvo isu tisina kuteerera kuchema uku kweMharidzo, tinoona kuti yazadzikiswa, Russia yakapinda pasi rose nezvikanganiso zvayo [semuenzaniso. Marxism, Socialism, Communism, nezvimwewo]. Uye kana isu tisati taona kuzadzikiswa kwakazara kwechikamu chekupedzisira cheichi chiporofita, tiri kuenda kwachiri zvishoma nezvishoma nematanho makuru. Kana tikasaramba nzira yechivi, ruvengo, kutsiva, kusarongeka, kutyorwa kwekodzero dzemunhu, unzenza nemhirizhonga, nezvimwe. Uye ngatiregei kuti ndiMwari vari kutiranga nenzira iyi; pane zvinopesana vanhu pachavo vari kuzvigadzirira yavo kurangwa. Mune mutsa wake Mwari anotinyevera uye anotidaidza munzira kwayo, nepo tichiremekedza rusununguko rwaakatipa; saka vanhu vane basa.- Muoni waFatima, Sr. Lucia, Meseji yaFatima, www.haav.va

Mumwe muporofita, airemekedzwa napapa, aive Akaropafadzwa Anna Maria Taigi uyo akasimbisa kuranga kwevanhu -kuzvigadzirira mukugadzira:[2]ona Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga

Mwari achatumira zvirango zviviri: chimwe chichava muhondo, kumukira, uye humwe zvakaipa; ichavapo pasi. Imwe yacho inotumirwa kubva kuDenga. -Akabatsirwa Anna Maria Taigi, Chikoro cheKaturike, Peji 76

 

Bhizimusi raMOMMA

Saka, chii ikozvino? Isu tinongovhara pasi uye tinotarisira kukwira kunze kweDutu iri? 

Zvakanaka kwete. Iyi inguva yekuwana nezve Momma Bhizinesi kupfuura nakare kose. Uye basa rake nderei? Ku namata, namata, namata; kuswedera padyo neMwanakomana wake Jesu muEucharist (kureva. kumugamuchira pese paunogona); kuenda kuConfession kamwechete pamwedzi, kana zvisiri kamwe pasvondo; kuverenga Magwaro kazhinji; kugara muKomuniyoni neChechi naPapa; kuita penance, fast, and say the Rosary; uye kuita Chirairo chekubhadharisa Mugovera wekutanga wemwedzi wega wega kwemwedzi mishanu.[3]cf. washingtondc.com 

Asi zvinopfuura ipapo. Ndiko kuita zvinhu izvi nekutendeuka kwedu isu mupfungwa. Saka, kunamata haizi nyaya yekuunganidza mazwi chete, asi ku namata zvichibva pamwoyo. Zvinoreva kupinda muhukama hwepamoyo naBaba, neMwanakomana, uye neMweya Mutsvene uye nekuzvipira ose chimiro chehupenyu hwako mumaoko eUtatu. Izvo hazvisi zvekugamuchira chete Eucharist parurimi rwako, asi nepfungwa dzako dzese nemoyo.

Kuti hupenyu unyatso kuve kurumbidzwa kunofadza Mwari, zvinofanirwa kuchinja moyo. Kutendeuka kwevaKristu kunoenderana nekutendeuka uku, kunova kusangana kwehupenyu na "Mwari wevapenyu" (Mt 22:32). —PAPA FRANCIS, Kutaura kune Plenary Assembly yeChechi yeKunamata kwaMwari uye neRisipramende yeSakaramende, Kukadzi 14th, 2019; vatican.va

Uye kuti ugadzire nzvimbo mumweya wako, unofanirwa kuenda kuConfession kakawanda kuti utendeuke pazvinhu zvinokwikwidza "nzvimbo" yaMwari uye ugamuchire nyasha dzaunoda kukunda zvivi. Uye kana zvasvika pakutsanya uye kutendeuka, ipa izvo zvibayiro nekushingaira kukuru uye neshungu yemweya yakarasika. 

Umwe neumwe anofanira kuita sekufunga kwake, pasina kusuruvara kana kumanikidzwa, nekuti Mwari anoda mupi anofara. (2 VaKorinde 9: 7)

Chekupedzisira, iva nhume yengoni dzaMwari. Tsitsi hadzisi kungoyambira mutadzi chete, asi zvakare dzinotarisa kukanganisa kwevamwe pane kuzvinetsa nezvadzo. Tsitsi hadzingokurudzire vamwe kumabasa akanaka, asi munhu anoita runyararo pakati pekukakavara. Tsitsi dzinotsvaga kubatanidza, kwete kuputsa.

 

VAAPOSTORA VENYENGO

Nhasi, pakati pezvakawanda zvinonyadzisa zvevafundisi uye nyonganiso, pane muyedzo une njodzi wekuvhura vafudzi vedu vane vitriol nehasha. Aimbove Cardinal Theodore McCarrick akabviswa pachigaro nhasi nekuda kwekushungurudzwa pabonde kwaakaitira avo vaaitarisira. Mumwe wevaverengi vangu akatumira tsamba kune runyorwa rwevanhu, ini ndakasanganisira. Akanyora kuti:

Iye SOB anofanirwa kupedza hupenyu hwake hwese husina kusimba mutirongo yegehena yeTurkey, uye mushure mekufa kwake, pedza akawanda nekusingaperi mumaseseji egehena !!!! 
Ndakapindura kuti, zvirokwazvo, anofanira kuziva rake Bhaibheri nekutenda zvirinani pane izvozvo. Iye anofanira kuziva kuti tsitsi dzaMwari dzinoitwa nyowani mangwanani ega ega,[4]cf. Mari 3:23 uye sezvo Akauya chaizvo kuzoponesa vatadzi, McCarrick anogona kunge ari mukwikwidzi Nha. 1 yenyasha dzaMwari. 
Ngaparege kuva nemweya unotya kuswedera padhuze neni, kunyangwe zvivi zvacho zvitsvuku… Ini handigone kuranga kunyangwe mutadzi mukuru kana akakumbira kunzwira tsitsi, asi nekusiyana, ndinomupembedza netsitsi dzangu dzisinganzwisisike uye dzisingatsanangurike. -Jesu kunaSt.Faustina, Tsitsi dzaMwari muMweya Wangu, Dhayari, n. 699, 1146
Mhinduro yake? "Kwanyanya kunonoka '!" Uye ndinoti, ndokusaka vamwe vasingatendi vasingade zvachose kuita chiKristu. Rudzi irworwo rwekuita harisi Bhizinesi raAmai!
 
 
VAAPOSTORI VE TARIRO
 
Yasvika nguva yekuti isu tishaye nguva shoma tichishushikana nemamiriro eKereke nepasirese nekuenderera mberi nebhizimusi raMukadzi wedu, rinova rekuva mupostori wetariro, rudo uye tsitsi. Ari kufona iwe pachedu, izvozvi, nekuti seiyo kutanga kuverenga inoratidza paMisa nhasi, iye ari anokosha protagonist muhondo yemweya:

Uye ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, nembeu yako nembeu yake; iye uchapwanya musoro wako, uye uchavandira chitsitsinho chake. (Gen 3:15, Douay-Rheims; ona mashoko omuzasi)[5]“… Iyi vhezheni [muchiLatin] haibvumirane nechinyorwa chechiHebheru, umo asiri mukadzi asi mwana wake, wedzinza rake, ndiye achapwanya musoro wenyoka. Chinyorwa ichi hachirevi kukunda Satani kunaMaria asi kuMwanakomana wake. Zvakadaro, sezvo pfungwa yemubhaibheri ichisimbisa kubatana kukuru pakati pemubereki nemwana, kuratidzwa kwaImaculata achipwanya nyoka, kwete nesimba rake asi kuburikidza nenyasha dzeMwanakomana wake, kunoenderana nezvinoreva ndima yekutanga. ” (PAPA JOHN PAUL II, "Ruremekedzo rwaMaria kuna Satani rwakanga rusina musoro"; General Audience, Chivabvu 29, 1996; ewtn.com.) Mashoko omuzasi mu Douay-Rheims inobvumirana kuti: "Pfungwa imwe chete: nokuti nembeu yake, Jesu Kristu, mukadzi anopwanya musoro wenyoka." (Mashoko omuzasi, peji 8; Baronius Press Limited, London, 2003)

Hazvina basa kuti zvinhu zvinotyisa uye zvinotyisa zvinova sei munyika ino; nguva imwe neimwe inotakura mbeu ye tarisiro maari Mwari unogona kuita kunyange zvakaipa basa kune vakanaka. Ichi ndicho chikonzero kuguma hachisi icho chimwe chevaapostora vaMaria. Paakamira pasi peMuchinjikwa weMwanakomana wake, zvese zvaiita kunge zvakarasika… uye pakarepo mbeu yetariro yakamera pamberi pake apo ropa nemvura zvakayerera zvichibva pamoyo weMwanakomana wavo. Ichi ndicho chikonzero, kunyangwe iye achida kuti isu tizive nezve "zviratidzo zvenguva" uye kunyange kutaura nezvazvo, iye haadi kuti isu tifungire nenhau dzinoshungurudza uye kukanganisa kwevafundisi, ndoda kwedu. 
… Nekuti ani nani wakaberekwa naMwari unokunda nyika. Uye kukunda kunokunda nyika ndiko kutenda kwedu. (… 1 Johane 5: 4)

Anne, mupostori akarara, anonzi akagamuchira izwi iri kubva kunaIshe Wedu. Ini ndinofunga zvakanaka - uye chaizvo zvave zviri pamoyo wangu kwemwedzi. 

Jesu:

Kune nzira dzakawanda dzekuvandudzwa dzinogona kuuya kuChechi yangu. Kune nzira dzakawanda dzekuunza kuvandudzwa sezvo paine maKaturike anondida. Imwe yeidzi nzira inodyarwa muzuva rega rega. Hongu, mune yega yega nguva pane mikana yekuvandudzwa muChechi yangu. Uchaziva sei kana mumwe munhu ari kushanda akananga kuchinangwa changu chekuvandudza? Uyu mubvunzo wakakosha. Zvakakosha nekuti kana uchinge wapindura mubvunzo mupfungwa dzako nemumoyo, ndinotarisira kuti ushande chete mukuvandudza kwete kupokana nekuvandudzwa. Unonzwisisa here? Iwe unoda here kuzvininipisa neni kana iwe uri kushanda kupokana nekuvandudzwa? Iwe chete ndiwe unogona kupindura iwo mubvunzo uye iwo mubvunzo wakakosha kumweya wako. 

Mumwe munhu arikushandira kusimudzira muChechi yangu kana vari kutaura nezvangu. Mumwe munhu arikushandira kusimudzira muChechi yangu kana ivo vakaona kuti Pontiff, akasarudzwa neni, ari kunditeerera. Mumwe munhu arikushandira kusimudzira kana ari kutungamira vamwe mune ramangwana rekuvandudza, rezvakakura hutsvene uye zvakare pachena kuna amai vangu nebasa ravo mukudzivirira kweChechi. Maria, amai vedu vanodiwa, vachakwevera vanhu kure nekubatana muChechi here? Kusabatana hakuzombouya kubva kuna Amai veChechi naMambokadzi weChechi. Musande wedu mukurusa, Mary, anogara achichengetedza kubatana muChechi Pasi Pano. Mary anotungamira vanhu vedu mukuwirirana, rugare uye basa. Mary anotungamira vanhu vedu mutariro nemufaro pamusoro pekugona kweChechi yangu kukwevera nyika kuhutano nesimba. Mary anogara achitungamira kuvimbika kune magisterium. Wakazvipira kuna Maria, amai veChechi yedu? Ipapo unenge uri kushandira kubatana muKereke. Iwe unenge uri kushanda kuunza tsitsi dzaMwari kumunhu mumwe nemumwe akasikwa naMwari. Unenge uchishandira hutungamiriri hwandakasarudza, kwete hutungamiriri hwakagadzwa iwe hunogona kungoparadza runyararo muChechi yedu yepasi. 

Ziva kuti Kereke iri Kudenga yakanyatsogadzikana. Ziva kuti vatsvene vakaenda usati washuvira kubudirira kwako. Iwe unoda kuve unobudirira mukutamba chikamu chako kwandiri? Ipapo unofanirwa kurega chero kuyedza kuti ubve pakubatana muChechi. Mhedzisiro yako ichave yakakomba kana iwe ukaita mukutaurirana kana zviitiko zvinokanganisa kubatana. Ini ndinoronga kuti iwe unzwe izvi kuti ugoyambirwa. Kana mumwe munhu ari kuyedza kugadzirisa izvo zvakagadzwa naPeter, saka munhu iyeye haasi mhare yangu. Iwe unofanirwa kutsvaga kumwe kunhu kwekuwadzana. Tariro yangu yekuvandudzwa iri zvishoma mukuzvipira kwako kwandiri. Uchandishandira here? Ndiri kukubvunza iwe pachezvangu uye mukukumbira kwangu zvakare kuraira. Ramba wakatendeka kuChechi yangu. Bata chinzvimbo chako chekuvimbika. Tarisa zvakanyanya pakutevera hutungamiri hunopihwa naBaba Vatsvene. - kubva kuna Jesu Kristu Mambo Anodzoka, Kukadzi 14th, 2019; Nongedzo yenguva Dzedu

 

VAAPOSTORA VERUDO

"Hutungamiri hwakapihwa naBaba Vatsvene" hunoreva "chirongwa" chakajeka icho chakaziviswa naPapa Francis pakutanga kwekupapa kwake, uye chaakabata nenzira dzakasiyana siyana, zvirinani kana zvakaipa, kubvira ipapo:

Ndiri kuona zviri pachena kuti chinhu chinodiwa zvakanyanya neChechi nhasi kugona kupodza maronda uye kudziisa moyo yevakatendeka; inoda kuswedera, kuswedera pedyo. Ndiri kuona Chechi sechipatara chemunda mushure mehondo. Hazvibatsiri kubvunza munhu akakuvara zvakaipisisa kana aine cholesterol yakawanda uye nezve huwandu hweshuga reropa rake! Unofanira kuporesa maronda ake. Ipapo tinogona kutaura nezve zvese zvimwe. Poresa maronda, podza maronda…. Uye unofanira kutanga kubva pasi kumusoro. —PAPA FRANCIS, anobvunzurudzwa na AmericaMagazine.com, Nyamavhuvhu 30th, 2013

Mufaro wevhangeri unozadza moyo nehupenyu hwevose vanosangana naJesu. Avo vanogamuchira chipo chake cheruponeso vanosunungurwa kubva muchivi, kusuwa, kusakwana kwemukati uye kusurukirwa. NaKristu mufaro unogara uchizvarwa patsva… ndinoshuvira kukurudzira vatenderi vechiKristu kuti vatange chitsauko chitsva cheevhangeri chinoratidzwa nemufaro uyu, vachinongedzera nzira itsva dzerwendo rweChechi mumakore anotevera. -Evangelii Gaudium, kwete. 1

Amai vedu Vakaropafadzwa "girazi" reChechi.[6]“Maria Mutsvene… wakava mufananidzo weChechi iri kuuya…” —PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi, n. 50 Nekudaro, hazvishamise kuti ivo vari kuteedzera Baba Vatsvene sezvo, naivowo, vachitikumbira kuti titange nezve iyo Bhizinesi raBaba Vekudenga

Vadiwa vana, mapostori erudo rwangu, zviri kwamuri kuparadzira rudo rweMwanakomana wangu kune avo vese vasina kusvika pakuzviziva; iwe, mwenje diki yepasi, wandiri kudzidzisa nerudo rwaamai kupenya zvakajeka nekubwinya kuzere. Kunamata kuchakubatsira, nekuti munamato unokuponesa, munamato unoponesa nyika… Vana vangu, gadzirirai. Ino inguva yekuchinja. Ndokusaka ndiri kukushevedza patsva pakutenda netariro. Ndiri kukuratidza nzira yaunofanira kufamba nayo, uye ndiwo mazwi eEvhangeri. -Mukadzi wedu weMedjugorje kuna Mirjana, Kubvumbi 2, 2017; Chikumi 2nd, 2017

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Gedhi rekuMabvazuva Riri Kuvhurwa?

Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kukohwa chamupupuri
2 ona Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga
3 cf. washingtondc.com
4 cf. Mari 3:23
5 “… Iyi vhezheni [muchiLatin] haibvumirane nechinyorwa chechiHebheru, umo asiri mukadzi asi mwana wake, wedzinza rake, ndiye achapwanya musoro wenyoka. Chinyorwa ichi hachirevi kukunda Satani kunaMaria asi kuMwanakomana wake. Zvakadaro, sezvo pfungwa yemubhaibheri ichisimbisa kubatana kukuru pakati pemubereki nemwana, kuratidzwa kwaImaculata achipwanya nyoka, kwete nesimba rake asi kuburikidza nenyasha dzeMwanakomana wake, kunoenderana nezvinoreva ndima yekutanga. ” (PAPA JOHN PAUL II, "Ruremekedzo rwaMaria kuna Satani rwakanga rusina musoro"; General Audience, Chivabvu 29, 1996; ewtn.com.) Mashoko omuzasi mu Douay-Rheims inobvumirana kuti: "Pfungwa imwe chete: nokuti nembeu yake, Jesu Kristu, mukadzi anopwanya musoro wenyoka." (Mashoko omuzasi, peji 8; Baronius Press Limited, London, 2003)
6 “Maria Mutsvene… wakava mufananidzo weChechi iri kuuya…” —PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi, n. 50
Posted in HOME, MARIA, MASS KUVERENGA.