Zvizhinji paMiedzo Yedu uye Kukunda

Vakafa Vaviri“Vakafa Vaviri”, naMichael D. O'Brien

 

IN mhinduro kuchinyorwa changu Kutya, Moto, uye "Kununura"?, Charlie Johnston akanyora PaGungwa nemaonero ake ezviitiko zvenguva yemberi, nekudaro achigovana nevaverengi akawanda ehurukuro dzepachivande dzatakamboita kare Izvi zvinopa, ndinofunga, mukana wakakosha wekusimbisa zvimwe zvezvinhu zvakakosha zvebasa rangu uye nekudana kuti vaverengi vatsva vangave vasingazive nezvazvo.

Handina kumuka mamwe mangwanani ndikati, "Ah, rino ringave zuva rakanaka rekukanganisa basa rangu remumhanzi uye mukurumbira." Pamisoro yenyaya dzandakamanikidzwa kuti nditaure, ndidzo, "zviratidzo zvenguva" muchimiro che "nguva dzekupedzisira", ivo havahwine imwe yemakwikwi emukurumbira. Muchokwadi, vakandiwanira mhandu dzakawanda. Uye kutaura chokwadi, kukakavara uku kwagara kuchindinetsa kubvira eschatology (kudzidza kwe "zvinhu zvekupedzisira") chinhu chakakosha cheTsika Tsvene. Nei tichiidzivirira sekoloni yemaperembudzi musoro unonakidza pachawo. Kune zvinyorwa zveTestamente Itsva zveChechi yekutanga zvaiwanzoiswa mumamiriro ekufungidzirwa kwekudzoka kwaJesu uye zviratidzo zvaizoitangira; ndokuti, vakararama vane tarisiro yenguva dzose yekudzoka kwaKristu. Sei isu, saka, tisingatarise nekunamata sezvavakaita uye sekuraira kwaIshe, kunyanya apo zviratidzo izvi zviri kubuda makatikomberedza zvisina kumbotangira? Ndinofungidzira kuti ndizvo chaizvo, sekutaura kwakaita Pope Benedict…

… Kurara kwevadzidzi harisi dambudziko reiyo imwe nguva, panzvimbo yenhoroondo yese, 'kurara' ndekwedu, kwedu avo vasingade kuona izere nehuipi uye vasingade kupinda mukati Passion yake. —PAPA BENEDICT XVI, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience, Catholic News Agency

Dzimwe nguva vanhu vanoshandisa chikonzero chekuti tadaidzwa kuti tigare mu "nguva iripo", kuitira kuti vadzivirirwe kuti "vatarise kumusoro" uye vatarisane nemafungu ehuipi ari kuzadza nyika. Zvakare, vamwe vanotenderawo zviratidzo zvenguva kuti zvivatakure kubva pabasa renguva iyoyo nekusiiwa kuna Mwari. Pane nzvimbo yepakati; nekuti uyo anofuratira zvakaipa zvinokanganisa anongoerekana asvikwa ne "nguva iripo" isina rusununguko; uye uyo anoita nekutya anongowedzera kutya, pachinzvimbo chekuve chiedza murima. Shamwari yangu yepamwoyo uye chipangamazano, Michael D. O'Brien, izviti:

Kusafarira kwakapararira kwevazhinji vevaKatorike kuti vapinde mukuwongorora kwakadzama kweapocalyptic zvinhu zvehupenyu hwazvino, ndinotenda, chikamu chechinetso chavanotsvaga kunzvenga. Kana kufunga kwekusaziva kwakasiiwa zvakanyanya kune avo vakaiswa pasi kana vakawira mumusungo wevertigo yekutyisa kwepasirese, ipapo nharaunda yevaKirisitu, zvirokwazvo chaunga chose chevanhu, varombo zvakanyanya. Uye izvo zvinogona kuyerwa maererano ne mweya yevanhu yakarasika. -Author, Michael D. O'Brien, Tiri Kurarama MuApocalyptic Nguva?

Hongu, ndozvazviri nezvechipostori ichi: kuponesa mweya yevanhu. Uye nokudaro, Ishe "akadimburira" basa rangu reterevhizheni nemumhanzi kuti andikwevere muchinyorwa ichi chipostora kuti ndigadzirire vaverengi "Passion yeChechi." Hushumiri uhu hunongova kamwe chete pachigadziro chikuru. Ndiri kureva, ndiri kutaura kune chidimbu chenyika inotaura Chirungu, vanova chidimbu chevagari vemamiriyoni manomwe epasi. Ini ndangori mubatsiri mumwe mudiki pakati pevakawanda vanobatsira Ishe Wedu naMai vedu. Zvakare, Ishe vakandiyambira kubva pakutanga chaipo kuti vazhinji havangatambire shoko. Saka ndiri kutaura kune vakasara vechokwadi vakasara.

Zvakadaro, ndinoda kuva akatendeka nepandinogona kukoka kwaIshe, kwakatanga muna 2002 apo Pope John Paul II akatidana isu vechidiki kuti tive "vatsigiri venguva itsva" [1]PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.opai.com uye…

… Nharirire dzemangwanani dzinozivisa kuuya kwezuva anova ndiye Kristu akamutswa! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki Pasi rose, XVII World Youth Day, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Izvi zvirokwazvo zvinoda "sarudzo huru yekutenda nehupenyu" kune iri "basa rakakura", [2]PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n. 9 sekudana kwaaiita. Kuna St John Paul II vaitikumbira kugadzirira Chechi nekudzoka kwaJesu, inova nhevedzano yezviitiko zvinotungamira mukuonekwa Kwake kwekupedzisira munyama pakupera kwenguva. Hareruya! (ona Vanodiwa Baba Vatsvene… Ari Kuuya!). Yakanga iri kushevedzwa kuve "vaongorori" uye varindi ikozvino, kwete makumi emakore kubva ikozvino (sekufungidzira kwaCharlie). Uye imhaka yekuti zviitiko zvekupedzisira zvakafanotaurwa muMagwaro zviri kuitika uye zvava kuda kuitika pamusoro pemakore nemakumi emakore ari mberi. Sekutaura kwakaita Jesu kuna St Faustina,

Unogadzirira pasi kuuya Kwangu kwekupedzisira. -Jesu kunaSt.Faustina, Tsitsi dzaMwari muMweya Wangu, Dhayari, n. 429

Asi Pope Benedict anoita pfungwa yakakosha:

Kana munhu akatora chirevo ichi muchinyorwa, sechisungo chekugadzirira, sekunge, iko kweKuuya kweChipiri, kungave kuri kwenhema. -Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 180-181

Rimwe chete "izwi" rakauya pamoyo wangu pakutanga nderekuti Ishe vai "kufumura" hunhu hwe "nguva dzekupedzisira." Nekuti sezvaAkaudza muporofita Danieri, izvi zvinhu zvaizoitika "Yakachengetwa yakavanzwa uye yakavharwa kusvika panguva yekupedzisira." [3]Dhan 12: 9 Ivo vari kuvhurwa, sekuonekwa kwemadzimai edu uye kuziviswa kusinganzwisisike kwevanodiwa veVerable Conchita, St. Faustina, uye Vashumiri vaMwari Luisa Piccarreta naMartha Robin nevamwe vanozobuda. Ivo havasi kuwedzera chero chinhu chitsva kuChechi Ruzhinji Zaruro, asi asi, vachitibatsira kurarama zvino zvizere zvizere naro.

Naizvozvo, basa rangu panguva ino haisi nyaya yekuverenga zviratidzo zvenguva uye kuzviisa pasi kushandisa Magwaro. Asi, zvave zvichisanganisira zviuru zvemaawa ekushingairira kutarisisa kweChechi Zveruzhinji, kusimudzira kwayo muna Madzibaba eChechi, uye kusefa kwedzidziso yakanaka kubva kune yakaipa munguva yedu yakavhiringidzika, inowirirana, yazvino. Izvo zvakare zvine chekuita nekucherechedza vanapapa vezana ramakore rapfuura avo vakaratidza mumutauro wakajeka, unonakidza watinoratidzika kuva, kana ndivo kupinda mu "nguva dzekupedzisira" (ona Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?).

Charlie akataura Zvakazarurwa 12 uye manzwiro aanoita basa rake zvine chekuita nazvo. Ndiri kufara kuti akaunza izvozvo, nekuti Zvakazarurwa 12 inonyanya kukosha kune iri chipostori zvakare uye pakati pebhuku rangu, Kutarisana kwekupedzisira, inova synthesi
s ezvinyorwa zvangu pano.

Pane muyedzo wekutarisa "nguva dzekupedzisira" zvachose sechiitiko chemberi. Asi patinodzokera kumashure, tinokwanisa kuona, seKatekisimu inodzidzisa, kuti "vakaunzwa neMwanakomana akabvisa muviri." [4]cf. CCC, kwete. 686 Ndiri kureva, hatina kusvika husiku pane tsika yakatsanangudza patsva muchato, ikabvisa ramangwana rayo, inosimbisa avo vanotambura, inodhakisa vechidiki, inoshora vakadzi vayo, inochinja hunhu hwayo… uye inotyisidzira nekushuvira chero munhu anopikisa zvinhu izvi. Mubhuku rangu, ndinotsanangura zvakadzama izvo zvinodaidzwa naJohn Paul II kuti "kusangana kukuru kwazvo munhoroondo" murume akapfuura napo. Mushure mekuparadzaniswa kuviri kwakarima ivhu rekusagutsikana, nguva yeChiedza yakavhenekwa na "baba venhema", izvo zvakatungamira mukuparadzaniswa zvishoma nezvishoma kweChechi neHurumende kusvika panosvika iyo Hurumende pachayo yave chitendero chitsva. John Paul II akabatanidza kufambira mberi uku zvakananga kusvika kuna Zvakazarurwa 12:

Iyi kurwa inofananidzwa neapocalyptic kurwa kunotsanangurwa muna (Zva 11: 19 - 12: 1-6). Rufu rwunorwa neHupenyu: "tsika yekufa" inotsvaga kuzvimanikidza pachido chedu chekurarama, nekurarama zvizere… Zvikamu zvakakura zvevanhu zvakavhiringidzika pamusoro pezvakanaka nezvakaipa, uye vari munyasha dzeavo vane simba reku "gadzira" maonero uye kumanikidza kune vamwe… "Iyo dhiragoni" (Zva 12: 3), "mutongi wenyika ino" (Jn 12:31) uye "baba venhema" (Jn 8:44) , asingaregi kuyedza kudzura kubva mumoyo yevanhu pfungwa yekutenda nekuremekedza chipo chepakutanga chinoshamisa uye chakakosha chaMwari: hupenyu hwevanhu pachahwo. Nhasi kurwa uku kwanyanya kunanga. -PAPA JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993

Uye nekudaro, akadaro, tasvika panguva yekukurumidza:

Isu tave zvino takamira takatarisana nekukonana kukuru munhoroondo yevanhu kwati kwamboitika. Parizvino tatarisana nekukonana kwekupedzisira pakati peChechi neanopesana nekereke, pakati peEvhangeri neanopesana nevhangeri, pakati paKristu naantikristu. Uku kusangana kuri mukati mehurongwa hweHurongwa hwaMwari. Saka, zviri muZano raMwari, uye chinofanirwa kunge chiri chiyero icho Chechi inofanira kutora, uye kutarisana nacho neushingi… —Eucharistic Congress, yekupemberera makore maviri ekusainwa kweDeclaration of Independence, Philadelphia, PA, 1976; Mamwe mazwi endima iyi anosanganisira mazwi "Kristu naantikristu". Mudhikoni Keith Fournier, uyo aripo, anozvitaura sezviri pamusoro; cf. Catholic Online

Zvakazarurwa 12 inotaura nezve kupindira kwe "mukadzi akapfeka zuva" uyo anorwa nedhiragoni (mukadzi ari mucherechedzo waMaria nevanhu vaMwari). Inotaura nezve kutyorwa kwesimba raSatani, asi kwete kusungwa (kunouya mumashure; ona Ch. 20). Chitsauko chinobva chapera naSatani akagadzirira kuisa simba rake rakasara kuita "chikara." Ndokureva kuti Chitsauko Gumi nembiri chaZvakazarurwa chine chinhu chose kuita nezvakataurwa naJohn Paul II: nongedzo yakanangana yekurwisa antikristu. Uye sekufanirwa kudzokororwa zvakare, iko kukundwa kwe "chikara nemuporofita wenhema" uko Madzibaba eChechi, vafundisi venguva dzinoverengeka, uye "chibvumirano chechiporofita" chevanyengeri vemazuva ano chakati, zvinotungamira kune "nguva yerunyararo." Achipfupikisa Madzibaba eChechi neboka rakakura rezvakazarurwa zvakavanzika, Mufundisi Mufundisi Joseph Iannuzzi vakati:

Kubva pane ino maonero, kuoneka kwaAntikristu pamberi iyo Nguva yeRunyararo inova nyaya yeTsika. -Anopesana naKristu uye neNguva Yokupedzisira, kwete. 26

Anonongedzerawo, sezvandakaita ini, izvo pashure iyo Era, kune yekupedzisira satanic kuwedzera sezvo Satani asina kusungwa kubva mugomba rakadzika uye anounganidza marudzi echihedheni kurwisa "musasa wevasande" Jesu asati adzoka mukubwinya. Anopesana naKristu wekupedzisira, Gog naMagogi, zvinoenderana nedzidziso yaSt. John yekuti kune "vanopesana naKristu vazhinji."  [5]cf. 1 Johani 2:18 Zvekare, izvi zvakajeka, zvisingaverengeki kuverenga nguva kwaantikristu zvisati zvaitika uye mushure mekunge Era yeRunyararo yakomberedzwa nevanoongorora vazhinji venguva ino muchiitiko chimwe chete, kazhinji zvichibva pakunzwisisa kwevarombo nekunyanyisa kupokana kweumireniyamu (ona Millenarianism - zvazviri uye kwete uye Maitiro Erai Akarasika). Ivo chaizvo vanobata kuti isu takatarisana ne "diki diki" inoteverwa nerunyararo zororo rinounza nyika ku "kutambudzika kukuru" apo Anopesana naKristo anoonekwa nguva pfupi pamberi pekuguma kwezvinhu zvese.

Zvino, ndinotarisira kuti vaverengi vangu vachanzwisisa panguva ino kuti nei ndaizonetseka kuratidza kukosha kwekusiyana uku. Kana maKristu achiudzwa kuti Anopesana naKristu zvimwe mazana emakore aripo, mweya haigone kubatwa nekushamisika, "sembavha husiku"? Kana Jesu akati "kunyangwe vasanangurwa" vanogona kubva, saka zvinoita seni kuti tinofanira kungwarira zviratidzo zvenguva, kunyanya apo nguva dzazvino dzekusateerera mutemo dzichinongedzera zvinotyisa mukuuya kwe "asina mutemo". Chokwadi, Papa Paul VI akati "Kuramba kutenda, kurasikirwa kwekutenda kuri kupararira pasi rese. ” [6]Kero pane iyo Makumi Matanhatu Anniversary yeFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977 Uye makore anopfuura zana apfuura, St Pius X akafunga…

… Panogona kunge paine atove munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" ari kutaurwa nezvake nemuApostora. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903

Varindi ava vaive vakagara pamadziro akakwirira kupfuura ini — uye havana kuzeza kuyambira vatendi.

Pfungwa yangu pano haifanire kuita nharo. Asi, iko kuve kwekutendeka kuchinangwa changu, icho chandinoisa pasi pekuziva kweChechi. Uye chikamu cheicho chinangwa ndeche muka uye inyevera kuti "zviratidzo zvenguva", zviri kuitika Yenyika Dzepasi Pose, kutsauka pakutenda nekusateerera mutemo kuri kupararira kwese kwese, uye mashura asingaenzaniswi e "mukadzi akapfeka zuva" zviratidzo zvine simba zve mukana kuti Anopesana naKristu, uyo anouya pamberi peNguva yeRugare, inogona kuoneka mukati yedu nguva (ona Anopesana naKristu Mazuva Ano). Uye, ndichitarisa kumashure izvozvi, ndiri kuona yambiro yandakanzwa ndichimanikidzwa kupa mune izvi yakange iri muzvikamu zvishanu — nemazana mazana ezvinyorwa zviri pakati kusimbisa, kukurudzira, uye kuvaka kutenda kwako. Ukabaya pamazita, unogona kuverenga izvo:

I. Kurota kweasinaMutemo (kurota izvo chete zvino zvine musoro)

II. Kusimudza kweMudzori ("izwi" randakatambira maererano ne "munhu asingateereri mutemo" uye nenguva dzino)

III. Manyepo Anouya (Zano raSatani rekurwisa Tsitsi dzaMwari)

IV. Tsunami Yemweya (mafungu ekunyengera kwemweya achipararira pasi rese)

V. Iyo nhema Ngarava Iri Kufamba (kereke yenhema iri kusimuka)

Kana iri nguva, ini handifungidzire. Pfungwa huru ndeiyi: isu takadaidzwa naJesu kuti "tarisai munamate". Semurindi, ini ndangotaura izvo zvandinoona kubva kwandakatumira kuburikidza necheni yeTsika Tsvene neMagisterium - aiwa, ndine akadanidzira, asi, kunze kwetsika yekusungirwa kuzviita. Ndinoda kutadza pane kunyarara. Kunyangwe kana paine kupindira kwekudenga pakati pazvino nekuonekwa kwaantikristu pamberi peNguva, zvakanaka, iri bhizinesi reKudenga. Ini zvirokwazvo ndinotenda isu tichaona zvishamiso zvinhu mune ino "nguva yengoni" pamberi pe "nguva yeruramisiro". Asi basa rangu, muchidimbu, ndere kuzivisa nguva yenguva dzino, "mufananidzo muhombe" zvinoenderana neTsika izvo zvinotigadzirira kuuya kweHumambo.

Vanhu vangu vaparadzwa nokushaiwa zivo; (Hosiya 4: 6)

Uye ini ndinofunga zvakakosha, zvikasadaro Ishe Wedu angadai asina kumbotaura nezvezvinhu izvi pakutanga, ndoda kupihwa St. Paul naSt.John zvinoenderana nezvakazarurirwa uye chaiwo zviratidzo zvekutarisa. Chandinofunga kutambisa nguva kuverenga nguva.

Hazvisi zvako kuti iwe uzive iyo nguva kana mwaka iyo Baba yavakagadzika nesimba ravo chairo. (Mabasa 1: 6-7)

Makore akati wandei apfuura ndichinamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa mutemberi yangu yemutungamiri, ndakanzwa Ishe vachitaura zvakajeka mumoyo mangu. "Ndiri kukupai shumiro yaJohani Mubhabhatidzi." Hushumiri hwaJohane hwaive hwekuzivisa kuuya kwe "Gwayana raMwari."

Zvechokwadi, Uyai Ishe Jesu! Maranatha! Humambo Hwako Huya!

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

Kukunda muMagwaro

Awa Yokusateerera Mutemo

 

 

 

 

FC-Mufananidzo2

 

ZVINOTAURWA NEVANHU:


Mhedzisiro mhedzisiro yaive tariro uye mufaro! … Gwara rakajeka & tsananguro yenguva dzatiri uye neatiri kukurumidza kuenda.
—John LaBriola, Pamberi Katurike Solder

… Bhuku rinoshamisa.
—Joan Tardif, Kunzwisisa kwechiKaturike

Kutarisana kwekupedzisira chipo chenyasha kuChechi.
-Michael D. O'Brien, munyori we Baba Eria

Mark Mallett akanyora bhuku rinofanira-kuverengerwa, rinokosha vade mecum yenguva dzakatarwa dziri pamberi, uye negwara rakatsvagiswa rekupona kumatambudziko ari kuuya pamusoro peChechi, nyika yedu, nepasirese ... Hondo Yekupedzisira ichagadzirira muverengi, sezvo pasina rimwe basa randakaverenga, kusangana nenguva dziri pamberi nehushingi, kupenya, uye nyasha kuvimba kuti kurwa uye kunyanya iyi yekupedzisira hondo ndeyaIshe.
- mushakabvu Fr. Joseph Langford, MC, Co-muvambi, mamishinari eCharity Madzibaba, Munyori we Amai Teresa: Mumumvuri weMukadzi Wedu, uye Amai Teresa Chakavanzika Moto

Mumazuva ano enyonganyonga neunyengeri, chiyeuchidzo chaKristu chekutarisa chinotaura zvine simba mumoyo yeavo vanomuda… Iri bhuku idzva rakakosha rakanyorwa naMark Mallett rinogona kukubatsira kuti utarise nekunamata zvakaringana apo zviitiko zvisina kugadzikana zvinoitika. Ichi chiyeuchidzo chine simba chekuti, kunyangwe zviine rima uye zvakaoma sei zvinhu zvingagone kuwana, “Uyo uri mamuri mukuru kune uyo ari munyika.
-Patrick Madrid, munyori we Tsvaga uye Kununura uye Papa Ngano

 

Inowanikwa pa

www.markmallett.com

 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.opai.com
2 PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n. 9
3 Dhan 12: 9
4 cf. CCC, kwete. 686
5 cf. 1 Johani 2:18
6 Kero pane iyo Makumi Matanhatu Anniversary yeFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.

Comments dzakavharika.