Zvizhinji paMurazvo weRudo

moyo-2.jpg

 

 

MAERERANO kuna Mai Vedu, pane "chikomborero" chiri kuuya paChechi, iyo “Murazvo Werudo” yeake Immaculate Moyo, zvinoenderana nezvakazarurwa zvaElizabeth Kindelmann (verenga Iko Kutendeuka uye Kukomborera). Ndiri kuda kuramba ndichifukura mumazuva ari pamberi kukosha kwenyasha idzi muMagwaro, zaruriro dzechiporofita, uye dzidziso yeMagisterium.

 

KUSIMBISA KWEMOTO…

In Iko Kutendeuka uye Kukomborera, Ini ndataura kubva kune zvinofungidzirwa kuoneka kweMedjugorje (ona PaMedjugorje, yakanyorerwa vanokanganisa uye avo "vanodzima mweya") uko Mai Vedu vanotaura nezve "kuropafadza" kuri kuuya. Aive ari mazuva mashoma gare gare kuti muverengi akanyorera kuti andizivise izvo, ku kutanga yeaya mashura, Mukadzi Wedu anga apa vaoni munamato wekugadza, a munamato weRimi:

O Mwoyo Wakachena waMaria,
kufashukira nokunaka,
tiratidze rudo Rwako kwatiri.
Dai murazvo wemoyo Wako,
O Maria, burukira pane vanhu vese…
uye nokudaro unoshandurwa
murazvo weMwoyo Wako. Ameni.

—Cf. www.kuparts.com

Ichi chidiki chinotaurwa nezve munamato chakakosha nekuti unotaura chaizvo chiratidzo, chikonzero, uye chinangwa kune imwe yenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo dzekuoneka munguva dzemazuva ano. 

Iye mutsvene, uyo mumwe aigona kuti akatipa "kuzvitsaurira kuna Maria," ndiSt. Louis de Montfort. (Mupostori St. Johane aive akazvitsaurira kuna Maria pasi peMuchinjikwa, uye nekudaro, ndizvo zvakaitawo Chechi yese. Asi St. Louis de Montfort yakagadzira yezvouMwari yekuzvitsaurira uku, uye kuti amai vaMaria vanotitungamira zvakadii kuhukama hwakadzama uye hwechokwadi neMwanakomana wavo, Jesu Kristu.) St. Louis inotaura nezve "kutonga" kweMweya Mutsvene:

Zvichaitika riini, iyi mafashama emoto erudo rwechokwadi rwaunofanira kupisa nyika yose uye irwo ruchazouya, zvinyoro nyoro asi zvine simba, kuti nyika dzese…. ichatorwa mumirazvo yemoto ndokushandurwa?… Paunofemera Mweya wako mukati mavo, zvinodzoserwa uye kumeso kwepasi kunovandudzwa. Tumirai uno unopedza mweya wese pano pasi kuti ugadzire vapirisita vanopisa nemoto mumwe chete uyu uye vane hushumiri huchavandudza chiso chenyika nekugadzirisa Chechi yako. -Kubva Kuna Mwari Wega: Zvinyorwa Zvakaunganidzwa zveSt. Louis Marie de Montfort; April 2014, Magnificat, p. 331

Rimwe izwi murenje randakambotaura pano kare ndi “Pelianito,” mweya unonamata uye nekuzvininipisa wandinoziva ndega uyo, kuburikidza nekufungisisa Magwaro, anoteerera kuzwi reMufudzi. Zvinyorwa zvake zvinoenderana nechiporofita chinotenderwa nechechi pasirese. Musi waApril 13, 2014, akaisa chiratidzo icho chinodaidza isu kunamatira "chikomborero", chinova chikamu che "kumuka" kwepasi:

Vana vangu, kuburikidza neminamato nemipiro yenyu ndichashanda basa rakakura. Ndiri kureva kuti iwe utore chikamu nekushinga mukumuka kuri kuuya pasi pano. Usaregererwe, asi tora muchinjikwa wako zuva nezuva uye unditevere. Pedza nyota yangu. Pfungwa dzangu paCalvari dzaive dzakatarisana nemweya yandakafa kuponesa. Wobva waunza imwe mweya-wedzera dunhu rako remweya. Daidza kukomborera kwangu kune avo vese vandakupa kuti unamatire. Iva chikomborero kunyika. -pelianito.stblogs.com

Zviratidzo zvekudenga kuna Edson Glauber weBrazil akagashira chibvumirano kubva kuna Bhishopi wake. Mune meseji yakapihwa kuChechi muSlovenia - ichidzokorora mameseji akatenderwa kuna Elizabeth Kindelmann — Mukadzi Wedu anotaura nezveMurazvo weRudo watotanga kupararira. 

Mhuri dzinozvikumikidza kuMoyo yedu chichava mwenje wechiedza kune dzimwe mhuri dzakawanda dzichida rudo rwaMwari nenyasha. Humambo hwaSatani hwerima hwazununguswa muSlovenia nemurazvo werudo wevatatu vedu vakabatana Sacred Hearts. Dai rimi iri richiwedzera kupararira mumhuri dzakawanda, uye Mwari achanzwira Slovenia tsitsi uye achimuzadza nenyasha dzeMweya Mutsvene. —January 5, 2016, Brezje, Slovenia

 

IYO IYO VOICE: MARIYA NEKEREKE

Kutenda kwangu kuti, patinotaura nezvazvo chokwadi Marian mameseji, zvatiri kunzwa ndizvo maungira yezviri kutotaurwa nekudzidziswa muChechi. Ndokunge, chaiwo maratidziro, nzvimbo, nezvimwe zvichange zviri mu harmony nezwi rechiporofita reMagisterium (kunyange hazvo ndisiri kuita chirevo chekutaura nezve zvataurwa pamusoro) saMaria zvouMwari "mufananidzo" uye "girazi" reChechi. Ini ndinotenda ndicho chinangwa chechipiri che ino webhusaiti uye yangu bhuku: kutora izvo zvakagara zviri dunhu re "zvakazarurwa zvakavanzika," uye kuratidza kuti zvinonzwikwa sei "muzwi reMagistial nekupa ndima kubva kumagwaro eChechi, Magwaro, Katekisimo, Madzibaba Kereke, uye mapapa. Sezvo Benedict XVI akati:

Holy Mary ... iwe wakava mufananidzo weChechi inouya… -Encyclical, Taura Salvi, n. 50

Uye nekudaro,

Kana zvese zvataurwa, zvinoreva zvinogona kunzwisiswa zvese zviri zviviri, zvingangoita zvisina hunhu. -Akakomborerwa Isaac weStella, Yokunamata pakati Hours, Vol. I, peji. 252

Iwo Murazvo weRudo unogona zvakare kunzwisiswa sekuzvarwa kwaJesu kuburikidza neMweya Mutsvene, zvinonzwisiswa nedzidziso se "mweya" kuuya kwaKristu (ona Kuuya Kwepakati). Saka, zvakare zvakare, tinonzwa vanapapa vachitarisirawo kuburuka kutsva kwenyasha, asi vachitaura nezvazvo maererano neMweya:

Dai [Mary] aramba achisimbisa minamato yedu pamwe nevakadzi vake, kuti, pakati pekushushikana nekutambudzika kwemarudzi, avo vanokudzwa vaMwari vanogona kumutswa nemufaro neMweya Mutsvene, zvakafanotaurwa mumashoko aDavidi: “ Tumirai Mweya wenyu, izvo zvichasikwa, mugovandudza chiso chenyika ”(Pis. Ciii., 30). —PAPA LEO XIII, Divinum Illud Munus, N. 14

Musi waMay 3, 1920, Pontiff Mutsvene akanamata achiti:

Tinozvininipisa tinokumbirisa kuMweya Mutsvene, Iye Paraclete, kuti Ago “nenyasha kupa kuChechi zvipo zvekubatana nerunyararo,” uye avandudze kumeso kwepasi nekudururwa kutsva kwerudo rwake muruponeso rwevose. —PAPA BENEDICT XV, Pacem Dei Munus Pulcherrimum

St. John XXIII akaenderera nemanzwiro matsvene aya paakakoka kanzuru nyowani, achinamata.

Vandudza zvishamiso zvako muzuva rino, sokunge nePentekosti itsva. Ipai kuChechi Yenyu kuti, kuva nepfungwa imwe uye kutsiga mumunamato naMaria, Amai vaJesu, uye nekutevera nhungamiro yaPeter wakakomborerwa, zvinogona kufambira mberi kutonga kweMuponesi wedu weMweya, kutonga kwechokwadi nekutonga, kutonga rudo nerugare. Ameni. —PAPA JOHN XXIII pakuvhurwa kweChipiri Vatican Council  

Achidzokorora huporofita hwakati wandei, Paul VI akanyora kuti:

… Zvakanyanya kudiwa uye njodzi dzenyika ino, yakakura kwazvo kutenderera kwemunhu kwakakweverwa kugarisana kwenyika uye kushaya simba kuti uzviite, kuti hakuna ruponeso rwayo kunze kweku kudururwa kutsva kwechipo chaMwari. Regai Iye auye, Mweya Unogadzira, kuvandudza kumeso kwepasi! —PAPA PAURO VI, Gaudete muDomino, Dai 9th, 1975
www.haav.va

Uye ndiani angakanganwa chiporofita chakakurumbira chaSt John Paul II?

… [A] mwaka mutsva wehupenyu hwechiKirisitu uchazoratidzwa neJubheri Guru kana maKhristu akanyatsoita chiito cheMweya Mutsvene… -POPE JOHN PAUL II, Tertio Millennio Adveniente, N. 18

Sezvakanyorwa mukunyora kwangu kwakapfuura, Pope Emeritus Benedict XVI akanamatirawo "Pentekosti itsva" muna 2008 muNew York. [1]cf. Zuva rekusiyana Asi akanzwisisa, pamwe nevapapa vese, kuti kuuya kweMweya Mutsvene ndi Marian Chipo, mukuti anga achigadzirira mweya yeiyi nyasha inounza Chechi munguva yekukunda yerunyararo: [2]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene… Ari Kuuya!

Mweya Mutsvene, uchitsvaga mudiwa wake wawakaroorana naye aripo zvakare mumweya, unozodzika mukati mavo nesimba guru. Iye anozovazadza nezvipo zvake, kunyanya huchenjeri, uhwo hwavachaburitsa nadzo zvishamiso zvetsitsi… izvo zera raMaria, apo mweya mizhinji, yakasarudzwa naMaria uye ikamupa naMwari Wekumusorosoro, ichavanda pachavo zvakadzama mukati memweya wake, vachiva makopi mapenyu ake, vachida nekukudza Jesu. —St. Louis de Montfort, Kuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, n. 217, Montfort Mabhuku 

Uye saka, pano tine polyphony inoshamisa yezviporofita zvakatora mazana emakore, zvese zvichinongedzera kuchinhu chimwe: nyasha dzinouya dzichadururwa paChechi dzinozovandudza chiso chenyika. Sezvatinotarisa ku "zviratidzo zvenguva" zvakatikomberedza, mubvunzo mukuru zvakare ndewekuti, urikugadzirira here? [3]cf. Matombo mashanu eSmooth, uye Chipo Chikuru

Vashoma, asi icho ndicho chikonzero chakanyanya kuita kuti Maria ave Gidheoni Mutsva… 

 

Kutanga kuburitswa May 9, 2014.  

 

Gamuchira kopi ye Moto weRudo
naImprimatur kubva kuna Kadhinari Peter Erdö: pano.

Chinovhara pena 2014-05-09 pana 12.00.46 PM

 

Rutsigiro rwako runodikanwa kuhushumiri hwenguva yakazara uhu.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai.

Kugamuchira The Zvino Shoko, Kufungisisa kwaMark kwemazuva ese,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.

Comments dzakavharika.