Vanhu Vangu Vari Kuparara


Peter Martyr Anokumbira Kunyarara
, Fra Angelico

 

MUNHU WESE kutaura nezvazvo. Hollywood, mapepanhau epasirese, anchors enhau, maKristu evhangeri ... munhu wese, zvinoita, asi huwandu hweChechi yeKaturike. Sezvo vanhu vazhinji uye vazhinji vari kuyedza kurwisana nezviitiko zvakanyanyisa zvenguva yedu - kubva mamiriro ekunze anoshamisa, kumhuka dzinofa dzakawanda, kugara tichirwiswa nemagandanga - nguva dzatiri kurarama dzave, kubva pew-Persution, chirevo "nzou mumba yekutandarira.”Vazhinji munhu wese anonzwa kune imwe nhanho kana imwe nzira kuti tiri kurarama munguva inoshamisa. Iri kusvetuka kubva mumusoro wenyaya mazuva ese. Asi mapurupiti mumaparishi edu eKatorike anogara akanyarara…

Nekudaro, muKaturike akavhiringidzika anowanzo kusiiwa kumamiriro ezvinhu eHollywood asina tariro-ekupedzisira-epasi anosiya nyika ingave isina ramangwana, kana ramangwana rakachengetedzwa nevatorwa. Kana kusiiwa neanotenda Mwari ariko enhau dzezvematongerwo enyika. Kana iko kududzirwa kwekunyepedzera kwemamwe masekete echiKristu (ingoyambuka-yako-minwe-uye-woturika-kusvika-pakubvutwa). Kana kuenderera kurukova kwe "zviporofita" kubva kuna Nostradamus, vatsva vezvemashiripiti, kana matombo ehieroglyphic.

 

 

Dombo RECHOKWADI

Pakati pemasaisai aya anorovera kusava nechokwadi anomira a simba Dombo, Chechi yeKaturike, bastion uye beacon of chokwadi yakagadzwa naKristu kutungamira vanhu vake munguva dzekupedzisira, idzo dzakatanga nekukwira kwaKristu kuenda Kudenga. Izvi, kunyangwe iye zvinonyadzisa zvinorwadza uye nhengo dzinokanganisa. Uye zvakadaro, mune dzimwe nzvimbo, vaparidzi vake nevadzidzisi vakanyarara kana zvasvika pakubata nenguva yedu: iyo tsunami yehunhu hwehukama, kurwiswa kwemuchato nemhuri, kuparadzwa kweasati aberekwa, hedonism yakapararira, uye zvimwe zvakawanda zvinokanganisa. maitiro. "Nguva dzekupedzisira," chidzidzo chinogarotaurwa muMagwaro naSt. Paul, Peter, James, John, Judha, naIshe pachaKe, havana kubvira vambotaurwa nezvake pamapurupiti mazhinji. Zvinhu zvina zvekupedzisira - Kutongwa, Purigatori, Denga, Hero - zvakaregeredzwa zvakanyanya kwechizvarwa. Chibereko chekunyarara uku - sekutarisa kwedu-munguva chaiyo kupunzika kwehupenyu hwevaKristu - kuri pachena zvakajeka:

Vanhu vangu vanoparara nekushaiwa zivo! (Hosiya 4: 6)

Ehe, kunyarara kunosiririsa hakusi kwese; ipapo ndivo vapristi vari kutaura. Uyezve, kune mazwi akasimba uye asingachinji eTsika. In Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera? Ini ndinopa chitaurwa mushure mekutaurwa kwapapa mushure papa neushingi vachitsanangura nguva dzedu mumutauro weapocalyptic. In Mapapa, uye Dhora Rekutanga, Ini ndinodonongodza mazwi ane tariro uye echiporofita evapapa nezve ramangwana renyika. Mune zvinyorwa zvakawanda pano, kusanganisira yangu bhuku, Ndinodzokorora zvakakwana Madzibaba eKereke Ekutanga ayo akajeka pamusoro pezvimwe zvikamu zveZvakazarurwa uye zvakajeka zvakajeka pamusoro Kupera kweiyi Age. Ini ndakakweverawo pazviratidzo zvakagamuchirwa zvaMukadzi Wedu (zvichireva kuti Chechi inoti meseji dzake mune idzi kesi dzakakodzera kutendwa, uye nehungwaru kuteererwa) pamwe nevasande vakasiyana siyana nevasinganzwisisike.

Izvi zvese kutaura kuti Mweya Mutsvene is kutaura kuChechi. Asi nei mabhishopi mazhinji nevapristi vasiri kutaura kune vakatendeka pazvinhu izvi? Sei vakatendeka vasiri kubatsirwa kufamba, mune yechikatorike, hurukuro iri kukura ye "nguva dzekupedzisira" munhepfenyuro huru?

 

RAKATAURA REMAOKO

Mubvunzurudzo yebhuku yapfuura naPope Benedict XVI, munyori Peter Seelwald akataura nezvedambudziko iri.

SEEWALD: Nei vaparidzi vakanyarara zvakanyanya pamusoro peeschatology, kunyangwe nenyaya yekuti eschatological inokanganisa munhu wese aripo, kusiyana neakawanda "anogara achingodzokororwa misoro" mukati meChechi?

BENEDICT XVI: Ndiwo mubvunzo wakakomba. Kuparidza kwedu, kuzivisa kwedu, kune divi rimwe chete, mukuti kunongonangana nekusikwa kwenyika irinani, nepo pasina kana munhu achazotaura nezve imwe, nyika iri nani zvechokwadi. Tinofanira kuongorora hana dzedu pane izvi. -Chiedza cheNyika, Kubvunzana naPeter Seewald, Ch. 18, peji. 179

Ngozi ndeyekuti tarasikirwa neiyo inopfuura—yeiyo iri pamusoro pechinhuwo zvacho. Takarasikirwa nemhedzisiro yekusingaperi yezvedu zvakavanzika uye zveruzhinji zviito. Uye kazhinji kazhinji, pane zvishoma zvinotaurwa papurupiti kwete kwete chete njodzi dzazvino dzinoumba chikamu che "zviratidzo zvenguva," asi nezve izvo chaizvo zviri mhiri kweguva.

Izvi zvinhu zvakaoma kugashira vanhu nhasi uye zvinoita kunge zvisiri zvechokwadi kwavari. Pane kudaro, ivo vanoda mhinduro dzekongiri ikozvino, kumatambudziko ehupenyu hwezuva nezuva. Asi idzi mhinduro hadzina kukwana chero bedzi dzisingaburitse pfungwa uye nekuziva kwemukati kuti ini ndiri kudarika hupenyu huno hwenyama, kuti pane kutonga, uye kuti nyasha nekusingaperi zviripo. Nenzira imwecheteyo, isu tinodawo kutsvaga mazwi matsva uye nzira nyowani dzekugonesa vanhu kuti vapfuure nepanonzwika ruzha rwehupfumi. —PAPA BENEDIKI XVI, Chiedza cheNyika, Kubvunzana naPeter Seewald, Ch. 18, peji. 179

 

ZVIMWE

Sezvo ini ndanga ndichinyora ino chinyorwa, ndakagamuchira email kubva kumuverengi:

Zvinhu zvakawanda zviri kugadzirira kuitika. Vanhu vazhinji vanoita sevanonzwa. Vanhu vazhinji vari kungoita bhizinesi ravo, vasina hanya nechinhu chero chipi zvacho, vasingazive kuti chii chichava ... Zvinosuruvarisa sei, vanhu havasi kuteerera izvozvi nguva dzose…

Ndinogamuchira mazana etsamba dzakadai kubva kuvafundisi nevanhuwo zvavo zvakafanana. Vanhu pfungwa chimwe chinhu chiri kuitika munyika; vanoona kuti zvese hazvina kumira zvakanaka uye izvo chinhu rava pedyo. Ivo Vatsvene Madzibaba, Katekisimu, uye Amai Vedu Vakakomborerwa vane zvakawanda zvekutaura nezvazvo! Asi kazhinji haisi kusefa kusvika padanho reparishi; haisi kuita nzira yayo kune zvigaro, uye semhedzisiro, makwai ari kudzungaira kune mamwe mafuro achitsvaga mhinduro.

… Hapana nzira iri nyore yekuzvitaura. Chechi muUnited States yakaita basa rakashata rekuumba kutenda nehana yevaKaturike kweanopfuura makore makumi mana. Uye zvino tiri kukohwa mhedzisiro - munzvimbo yeruzhinji, mumhuri medu uye munyonganiso yehupenyu hwedu pachedu.  —Abhishopi Mukuru Charles J. chaput, OFM kap., Kupa Kuna Kesari: Katorike Zvematongerwo enyika Basa, Kukadzi 23, 2009, Toronto, Canada

… Hauna kusimbisa vasina simba kana kuporesa vanorwara kana kusunga vakakuvara. Hauna kudzosa izvo zvakarasika kana kutsvaga zvakarasika, asi iwe wakazvitonga pamusoro pavo zvakaomarara uye zvinehutsinye. Saka vakapararira nekushaiwa mufudzi, vakava chikafu chemhuka dzose dzesango. (Ezekieri 34: 4-5)

Isu tinonyatsoda kusiya "mhuka dzesango" kuti dziumbe maKaturike munguva dzino dzakaoma? Nostradamus, ma Mayan, kana vazhinji vevanyengeri vanofungidzira ndivo vega sosi yeruzivo kuvaKaturike nhasi?

Vanhu vangu vanoparara nekushaiwa zivo!

There ndivo vafundisi vari kuyedza "kupaza nepasingaiti ruzha" nezve iyo zvinhu chaizvo zvatinotarisana nazvo. Asi, nhasi, kutaura nezvaAmai Vedu Vakaropafadzwa, zvinhu zvekupedzisira, kana kutaura zvakazarurwa zvakavanzika - kunyangwe zvikatenderwa - zvinogona kupangidza njodzi kuzita remupristi. Kazhinji kazhinji, ndakaona vakavimbika, vakazodzwa, vakashinga (uye hongu, vasina kukwana) vapirisita vachitaura pamusoro pezvinhu izvi… kuzongobviswa mumaparishi avo, kupihwa vafundisi mumajeri kana zvipatara, kana kuvharirwa kunzvimbo dziri kure dzedayocese (ona Gavakava).

Inopa sarudzo yakaoma: dzivisa kugadzirisa zvinhu zvinokakavara kuitira kuti mvura igare yakanyarara… kana kuzvitaura sezvazviri, uchivimba kuti "chokwadi chinokusunungura," kunyangwe chikaita vortex yedutu. Zvirokwazvo Kristu haana kuuya kuzonyaradza mvura yegungwa rega rega:

Musafunga kuti ndakauya kuzounza rugare panyika. Handina kuuya kuzounza runyararo asi the munondo… (Mt 10: 34-35)

Mukutaura kwandakaita nemudhikoni mudiki, akati, “Tinofanira kusarudza mazwi edu zvakanaka. Dzimwe nguva munhu haangataure zvaanoda nekuti panenge paine munhu mumwe chete muparishi anozokukonzera dambudziko… ”Kwandakapindura," Zvichida ndiko kudaidzwa kwako - kudaidzwa kwevapristi muzuva redu - kutaura chokwadi chinozoda mutengo wakakura. Chokwadi, zvinogona kukutorera mikana yako yekuve bhishopi rimwe zuva kana yekuve mupirisita ane "zita rakanaka." SaJesu, unogona kutorwa udzokere pamuchinjikwa. Pamwe iri ndiro basa rako. ”

Kana mufundisi akatya kutaura chiri chokwadi, haana here kufuratira ndokutiza nekuramba akanyarara? —St. Gregory Mukuru, Liturgy yeiyo Maawa, Vol IV, peji. 342-343

Mupirisita akatsveneswa an chinja Christus - "mumwe Kristu." Jesu akati kuvaApostora Vake:

Rangarira shoko randakataura kwauri, 'Hakuna muranda mukuru kuna tenzi wake.' Kana vakanditambudza, vachakutambudzaiwo. Kana vakachengeta shoko rangu, vachachengetawo renyu. (Johani 15:20)

Nekudaro, mupristi anofanira "kuisa mweya wake kumakwai ake" achiteedzera Tenzi wake. Chokwadi chakaroverwa kutaura chokwadi. Zvingave zvisina kunaka kuramba chikafu kubva kumhuri yese nekuti imwe nhengo inowanzo nyanyisa. Saizvozvowo, zvine musoro kunyima chokwadi kubva kuungano nekuti mitezo mishoma inowanzo nyanyisa. Nhasi, zvinoita sekunge kune kubatikana nekuchengeta runyararo pane kuchengeta makwai munzira nhete.

Ini ndinofunga hupenyu hwemazuva ano, kusanganisira hupenyu muChechi, hunotambura nekunyepedzera kusada kugumbura izvo zvinoita sehungwaru uye hunhu hwakanaka, asi kazhinji zvinosvika pakuva humbwende. Vanhu vane kodzero yekuremekedzana uye nerukudzo rwakakodzera. Asi isu zvakare tinechikwereti chedu kune mumwe nemumwe-zvinoreva kusavimbika.   -Archbishop Charles J. Chaput, OFM Cap., Kupa Kuna Kesari: Iyo Katorike Yezvematongerwo enyika Vocation, Kukadzi 23, 2009, Toronto, Canada

Jesu akachengetera mazwi makukutu kune avo vaiwanzoda kufadza vanhu pane kufadza Mwari (VaG 1: 10). Izvi zvinoshanda kwatiri tese:

Une nhamo iwe kana vese vakataura zvakanaka nezvako, nekuti madzibaba avo aibata saizvozvo vaporofita venhema. (Ruka 6:26)

Hatigone kudyara tariro kana tikadyara mbeu dzenhema…kunyepedzera kuti zvinhu hazvina kunyanyoipa sezvazviri kana kuti hazvipo zvachose. Uye ivo ndivo zvakaipa. Sekutaura kwakaita mumwe mupristi kwandiri nguva pfupi yadarika, "Pasi pazoda kubuda. Pachave nenyonganyonga uye bongozozo nekuti nyika yatsemuka. ” Zvirinani izvi ndizvo zviri kutaurwa nenyanzvi dzezvehupfumi. Kunyangwe zvakaoma sekunzwa, chokwadi chinozorodza.

 

CHOKWADI TARISA

Hongu, zvave kunetesa uye kutopusa kunzwa maKaturike achitaura nezveavo vanotaura nezvekukomba kwenguva yedu se "vanotaura nezvekuguma kwenyika", "vanogumisa nguva," kana "dongo nevanoparadza." Kana ndingave ndisingatauri, maKaturike akadaro anoda kubvisa misoro yavo mujecha rekusaziva, votanga kuteerera kune izvo Baba Vatsvene vari kuti:

Iro ramangwana chairo repasi riri panjodzi. -PAPA BENEDICT XVI, Kero kuRoman Curia, Zvita 20th, 2010 (onaPaEvha)

Ehe, inoenda nenzira mbiri. Iko vapristi vari kuparidza izvo zvinhu zvakatwasuka panguva yedu, kune mamwe makwai mazhinji angadaro kwete inzwai, ndoda kwete vane nzira dzavo dzakanaka dzekugara dzakavhiringidzwa.

Zuva rose Ndakatambanudza maoko angu kune vasingateereri uye vanopikisana vanhu. (VaR. 10:21)

Tine hunyengeri here kufunga kuti kukumbira "tsika yekufa" kunozotungamira kurunyararo nekutonga pasi pano? Ichaperera mukuparadzwa kwemarudzi. Izvo hazvisi dongo uye kusuwa, asi chokwadi chinorwadza icho Amai vaMwari vanga vachiteterera kwatiri kuti titendeuke kubva, uye kuti John Paul II naBenedict XVI vakatsanangura mune zvese zviri pamutemo uye zvisiri pamutemo zvirevo.

Tinofanira kunge takagadzirira kusangana nemiedzo mikuru mune isiri-zvakare-distan t ramangwana; miedzo inozoda kuti tipe kunyange hupenyu hwedu, uye chipo chakazara chedu kuna Kristu naKristu. Kuburikidza neminamato yako neyangu, zvinoita kuti kurerutsa dambudziko iri, asi hazvichakwanisike kuridzorera, nekuti ndizvo chete nenzira iyo Chechi inogona kuvandudzwa zvinobudirira. Kangani kangani, zvirokwazvo, kuvandudzwa kweChechi kwakaitwa muropa? Ino nguva, zvakare, hazvizove neimwe nzira. —PAPA JOHN PAUL II achitaura neboka remapilgrim ekuGerman, Régis Scanlon, Mafashama neMoto, Homiletic & Kuongorora kwevafundisi, April 1994

Kutaura nezvenguva yedu yanhasi, neyambiro dzechokwadi dzechiporofita mukati meChechi, zviri kunetsa vamwe vanhu; shamwari nehama vangangoerekana vanyarara; vavakidzani vanogona kukutarisa kunge iwe bapiro nzungu; uye ungatorambidzwa kubva kune diocese kana maviri.

Makaropafadzwa imi kana vanhu vachikuvengai, uye kana vachikubvisai, vachikutukai, vachizvidza zita renyu serakashata nekuda kweMwanakomana wemunhu. (Ruka 6:22)

Asi icho chikamu chekuve muteveri waJesu, kana uchinyatsomutevera.

Dai maiva venyika, nyika yaida zvayo pachayo; asi nekuti hamusi venyika, uye ndakakusarudzai panyika, nyika inokuvengai. (Johani 15:19)

Tinodaidzirwa kuti tiparidze chokwadi chese, kwete chete zvikamu izvo "zvakagadzikana". Uye izvi zvakare mukutaura pamusoro pezvinhu zvekupedzisira, kusanganisira dzidziso yeChechi pane "nguva dzekupedzisira." Tinodaidzwa kuparidza iyo ose Vhangeri-kuti vanhu vasaparara nekushaya zivo.

Izvo zvakapihwa nevaApostora zvinosanganisira zvese zvinogadzira kurarama kutsvene pakati pevanhu vaMwari uye kuwedzera kwekutenda kwavo. Nekudaro, mukudzidzisa kwayo, hupenyu uye kunamata Chechi inoenderera nekusimudzira kuchizvarwa chese zvose ndizvo zvazviri, uye zvose kuti inotenda. -Divine Zaruro yeChipiri Vatican Council, Dei Verbum,n. 7-8

Ini ndinoda moyo une rudo kupfuura chibairo, ruzivo rwenzira dzangu kupfuura zvinopiswa. —Antifoni 3, Liturgy yeiyo Maawa, Vol III, peji. 1000

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

Ndinoda rutsigiro rwako kuti ndienderere mberi nehushumiri uhu. Ndotenda kwazvo. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, CHOKWADI CHAKAOMA uye tagged , , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.