Chakavanzika Bhabhironi


Iye Achatonga, naTianna (Mallett) Williams

 

Zviripachena kuti kune kurwa kurwira mweya weAmerica. Zviratidzo zviviri. Nguva mbiri dzemberi. Masimba maviri. Zvakatove zvakanyorwa muMagwaro here? Vashoma vekuAmerican vanogona kuziva kuti kurwira kwemoyo wenyika yavo kwakatanga mazana emakore apfuura uye shanduko iri kuitika pane chikamu chehurongwa hwekare. Kutanga kuburitswa munaJune 20, 2012, izvi zvinonyanya kukosha paawa ino kupfuura nakare kose…

 

AS iyo jeti yakakwira pamusoro peCalifornia ndichidzoka kumba kubva kubasa rangu ikoko muna Kubvumbi wa2012, ndakanzwa ndichimanikidzwa kuverenga Zvitsauko 17-18 zveBhuku raZvakazarurwa.

Zvaitaridza, zvakare, sekunge chifukidziro chaisimudza pane iri bhuku reArcane, seimwe peji rechitunha chakaonda kutendeuka kuzarura zvishoma zvemufananidzo usinganzwisisike we "nguva dzekupedzisira" dziri kubuda muzuva redu. Izwi rekuti "apocalypse" rinoreva, kutaura zvazviri, kufumura-Inongedzo yekufukunurwa kwemuroora pamuchato wake. [1]cf. Vheiri Rinosimudzwa Here?

Zvandakaverenga zvakatanga kuisa America muchiedza chitsva chebhaibheri. Kuti uve nechokwadi chekuti ndanga ndisiri kuverenga mune chimwe chinhu chisipo, ndamboita tsvagiridzo yakandisiira ndakakatyamadzwa ...

 

CHIMHURE CHIKURU

MuSt. John's Apocalypse, akapihwa chiratidzo chakasimba chekutongwa kwezvaakadana kuti "hure guru":

Huya pano. Ndichakuratidza kutongwa pamusoro pehure guru rinogara pedyo nemvura zhinji. Madzimambo enyika akaita upombwe naye, uye vagari venyika vakadhakwa newaini yeupombwe hwavo. (Zva 17: 1-2)

Pandakatarisa pasi kuAmerica nepahwindo rangu, ndakashamiswa nekunaka kwenyika iyo inogara pedyo nemvura zhinji…. Pacific Ocean, Atlantic, iyo Gulf yeMexico, Great Lakes, ese achimaka miganhu ina yeAmerica. Uye ndeipi nyika pasi pano yakave nesimba pamusoro "madzimambo… nevagari vepanyika ”? Asi zvinorevei kuti ivo "wakadhakwa newaini youfeve hwake ”? Mhinduro padzakauya kwandiri nekukurumidza semheni, ndakashamiswa nezvakange zvichiitika maererano, pamwe, America.

Zvino, ndinofanira kumbomira kwechinguva kuti ndiite chimwe chinhu kunyatsojeka. Ndine shamwari dzakawanda muUnited States — vanotyisa, vakasimba, vakazvipira vaKristu. Kune homwe diki pano neapo panotendwa zvine simba kunze. Ndiri kunyora zvauya kwandiri panguva yekunamata nekufungisisa… nenzira imwecheteyo zvimwe zvinyorwa pano zvauya. Hakusi kutonga kwangu pane mumwe munhu wemuAmerica, vazhinji vandinoda uye vandave nehushamwari navo (Pamusoro pezvo, mumaonero angu, Chechi iri muCanada yakanyanyisa kuenderana kupfuura America uko nyaya dzakakomba dzezuva iri dzinenge dzichikurukurwa pachena.) Zvakadaro, shamwari dzangu dzekuAmerica ndidzo dzekutanga kutaura kuti nyika yavo yawira kure zvakadii nenyasha uye vakapinda mu “ufeve” hwomudzimu. Kubva kumuverengi weAmerica:

Isu tinoziva kuti America yatadzira chiedza chikuru; dzimwe nyika dzakangotadza, asi hapana imwe yakaparidzirwa uye ikaziviswa sezvakaita America. Mwari vachatonga nyika ino nekuda kwezvivi zvese zvinochemera kudenga… Hazvinyadzise kuratidzira ungochani, kuuraya mamirioni evacheche vakazvarwa, kurambana kwakazara, hupombwe, zvinonyadzisira, kushungurudzwa kwevana, kuita zvemashiripiti uye zvichingodaro. Tisingatauri kukara, nyika, uye kudziya kwevakawanda muChurch. Sei rudzi rwakambova nhare nenhare yechiKristu uye rwakaropafadzwa zvinoshamisa naMwari… rwakamufuratira?

Mhinduro yacho yakaoma. Zvingangorara muchidimbu mune remangwana remuBhaibheri iro rava kubuda….[2]Destiny maererano nekusarudzika kwevanhu verudzi, nerusununguko sarudzo yavo. Ona Dhuteronomi 30:19

 

CHAKAVANZIKA

St. John akaenderera achiti:

Ndakaona mukadzi agere pachikara chitsvuku uye chakanga chakafukidzwa namazita okumhura Mwari, nemisoro minomwe nenyanga gumi. Mukadzi uyu aive akapfeka zveruvara rwehute nezvitsvuku uye akashongedzwa negoridhe, mabwe anokosha nemaparera. (vs. 4)

Pandakatarisa pasi pamaguta ari pasi pangu nedzimba dzinokwira, nzvimbo dzekutengesera dzakapararira, uye migwagwa yakavezwa, yakashongedzwa sezvakange yakaita, ne "goridhe…", ndakafunga kuti America yakava sei imwe yenyika dzakapfuma pasi pano. Ndakaverenga pa…

Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita, chinova chakavanzika, "Bhabhironi guru, mai vezvifeve nevezvinhu zvinonyangadza zvepasi." (vs. 5)

Izwi rekuti "chakavanzika" pano rinobva muchiGiriki mustērion, zvinoreva kuti:

… Chakavanzika kana chakavanzika (kubudikidza nepfungwa yekunyarara kunoitwa nekutanga kuita zvechitendero.) —Duramazwi rechiGiriki reTestamente Itsva, ChiHebheru-chiGreek Chidzidzo cheBhaibheri, Spiros Zodhiates uye AMG Vaparidzi

Muzambiringa kutsanangudza pamashoko ebhaibheri kunowedzera:

Pakati pevaGiriki vekare, 'zvakavanzika' paive netsika dzechitendero nemhemberero dzaiitwa pakavanzika societies umo chero ani zvake aishuvira kugamuchirwa. Avo vakaunzwa mune zvakavanzika izvi vakava varidzi veimwe zivo, iyo isina kupihwa kune vasina kudzidza, uye vakadaidzwa kuti 'vakakwaniswa.' -Vines Yakazara Expository Duramazwi rekare uye Nyowani Testamente Mazwi WE Vine, Merrill F. Unger, William White, Jr., p. 424

Izvo chete mukuona kumashure, tichitarisa panheyo dzeAmerica nezvinangwa zvevagadziri vayo, kuti kuzara kwemazwi aya kunonzwika uye kushandiswa kweshoko rechiGiriki mustērion-maringe ne masangano akavanzika-inotora kukosha kweapocalyptic kuUnited States.

 

VANHU VAKANAKA NETARIRO YEKARE

America yakavambwa senyika yechiKristu, ichokwadi-asi chete zvimwe ichokwadi. Mushakabvu Dr. Stanley Monteith (1929-2014) anga ari pamudyandigere wemabhonzo, radio radio, uye munyori we Hukama hweRima, boka rebasa pamaitiro akavanzika emasangano - kunyanya, iyo Freemason-vari kushandisa ramangwana renyika… kunyanya America.

Kunze kwekunge iwe uchinzwisisa simba rezvemashura uye kusimudzira kweAmerica, pakagadzwa America, munzira yeAmerica, sei, iwe unorasika zvachose uchiverenga nhoroondo yedu. -Iyo New Atlantis: Chakavanzika Chakavanzika cheKutanga kweAmerica (vhidhiyo); inobvunzurudza Dr. Stanley Monteith

Ndisati ndaenderera, isu tinofanirwa kuwana chimwe chinhu chakanangana nezve maMason. Pamusangano wapfuura, mumwe murume akwegura akauya kwandiri ndokunditenda nehurukuro yangu, asi nenzira yakajeka, ndakafunga zvangu kutaura nezveMason yaive hogwash. "Mushure mezvose," akadaro, "Ndinoziva vazhinji vavo, uye havana kana chekuita nerangano yekufungidzira." Ndakabvumirana naye kuti shamwari dzake pamwe hadzina kana ruzivo rwezviri kuitika kuseri kwekuratidzwa kwekudyidzana kwenyika. "Kune makumi matatu nematatu mukuita kweFreemasonry, inozivikanwa se" Chiumbwa "," ndakatsanangura, "uye madhigirii epasi - ayo anosanganisira vazhinji veMason - vari murima maererano nezvinangwa zvechokwadi uye hukama hwaLuciferian mumadhigirii epamusoro." Albert Pike (33-1809), wepamusoro-soro Freemason uyo akanyora Maitiro uye Imbwa yeiyo Yakare uye Yakagamuchirwa yeScotland Rite yeFreemasonry, inoonekwa seimwe yevagadziri ve "nyika itsva."

Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa panguva ino kuti maFreemason mazhinji haanyatsonzwisisa zviratidzo zveCraft, sezvakataurwa naPike Tsika nedzidziso,kuti ivo "vakarasika nemaune nekududzira kwenhema" maererano neizvi. Pike akanyora kuti "hazvina kuitirwa" kuti maMason mune ezasi kana maBlue Degrees "avanzwisise: asi zvakaitirwa kuti [ivo] vafungidzire" ivo vanoita. Vakati izvo chaizvo zvinoreva zviratidzo zveMason "zvakachengeterwa maAdepts, iwo Machinda eMasonry." -Dennis L. Cuddy, kubva pachinyorwa "Chiumbwa cheRusununguko"www.newswithviews.com

Nezve Freemasonry, munyori wechiKaturike Ted Flynn anonyora kuti:

… Vanhu vashoma vanoziva kudzika kwemidzi yeboka iri. Freemasonry ingangodaro isimba guru renyika rakarongeka pasi pano nhasi uye hondo dzakanangana nezvinhu zvaMwari zuva nezuva. Isimba rinodzora mupasi rose, rinoshanda kusingaonekwi mumabhengi nezvematongerwo enyika, uye rakanyatsopinda muzvitendero zvese. Masonry iboka repachivande repasi rose rinokanganisa simba reChechi yeKaturike ine ajenda yakavanzika pamatanho epamusoro ekuparadza upapa. —Ted Flynn, Tariro Yevakaipa: Iyo Master Tonga Kutonga Nyika, p. 154

Kure nedzidziso yekurangana, maPope pachawo akashora zviri pamutemo Freemasonry mune akasimba mazwi mune epapa encyclicals. Mukurwisa kwakananga paFreemasonry, anoshamisa Pope, Leo XIII, akaenzana nekapoka aka ne "humambo hwaSatani," kunyevera kuti, izvo zvave zviri mukugadzira yakavharwa kwemashure emakore, zviri kuuya pachena:

Panguva ino, zvakadaro, vabati vezvakaipa vanoita kunge vari kusangana pamwe, uye kuve vachirwira pamwe nekubatana vehemence, inotungamirwa kana kubatsirwa nesangano iro rakarongeka uye rakapararira rinodaidzwa kuti Freem times. Vasisiri kuita chero chakavanzika chezvinangwa zvavo, vava kusimuka pakumukira Mwari pachavo ... icho chiri chinangwa chavo chekupedzisira vanozvimanikidza kuti vatarise - iko kupidigura kwegwara iro rose rechitendero uye rezvematongerwo enyika iro dzidziso yeChristian ine. yakagadzirwa, uye kutsiva kwenyika nyowani yezvinhu zvinoenderana nepfungwa dzadzo, idzo nheyo nemitemo zvichabviswa kubva kuzvinhu zvakasikwa. —PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical on Freemasonry, n.10, Kubvumbi 20, 1884

Vasingafungire, vanotsvanzvadzira murima uye kurongeka kwenyika kunozununguswa. (Pisarema 82: 5)

Chinangwa chekupedzisira cheMasonry kugadzira utopia pasi pano apo zvitendero zvese zvinonyungudika kuita "kutenda" kwakafanana uko kuvhenekerwa kwevanhu- kwete Mwari — ndiwo mugumo wekupedzisira.

… Nokudaro vanodzidzisa kukanganisa kukuru kwenguva ino — kuti kuremekedza chitendero kunofanirwa kutorwa senge kushaya hany'a, uye kuti zvitendero zvese zvakafanana. Iyi nzira yekufunga inofungidzirwa kuunza kukuvadzwa kwemarudzi ese ezvitendero… —PAPA LEO XIII, Humanum Genus,. n. 16

Zvichida ndosaka Pope Pius X akashamisika, mune zvinyorwa zvekare, kana Anopesana naKristu anogona kunge 'asati atove pasi pano.' [3]E Supremi, Encyclical Pa Kudzoreredzwa kweZvinhu Zvese munaChrist, n. 3, 5; Gumiguru 4th, 1903

Kunyepedzera kwaAntikristu kunotanga kuitika munyika nguva dzese dzekukumbirwa padzinotarisisa mukati mezvakaitika tariro iyoyo yemesiya iyo inogona kuzadzikiswa kupfuura nhoroondo kuburikidza nekutonga kwekupedzisira. Chechi yakaramba kunyangwe akashandurwa mafomu ekunyepedzera humambo kuti huuye pasi pezita remireniyamu, kunyanya chimiro chezvematongerwo enyika "chakatsauka kwazvo" cheMesiya. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 676

Ichi chitendero chitsva, chinonyevera papa wedu wazvino, chiri ikozvino kutanga kutora chimiro:

… Chinamato chisina tsarukano, chisina kunaka chiri kuitwa muitiro wehudzvanyiriri unofanirwa kutevedzwa nemunhu wese. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52

Masangano epachivande akavakirwa pane nhema dzekare dzaSatani kuti kuzadzikiswa kwevanhu kunozoitika kuburikidza nekuwana ruzivo rwepachivande. Ichi, chokwadika, waive musungo wadhiyabhorosi naAdamu naEvha: kudya muchero we "muti we Ruzivo yezvakanaka nezvakaipa ” [4]cf. Genesi 2:17 zvingafungidzirwa kuvaita vamwari… [5]cf. Genesi 3:5 asi pachinzvimbo, zvakavaparadzanisa naMwari. 

 

KUSHANDISA SIMBA

Sir Francis Bacon vanoonekwa sababa vesainzi yemazuva ano uye sekuru veFreemasonry. Akatenda kuburikidza neruzivo kana sainzi, vanhu vanogona kuzvishandura kana nyika ive yayo yepamusoro mamiriro ekujekeswa. Achizvidaidza kuti "muparidzi wenguva itsva," kwaive kutenda kwake kwekusotera izvo America chingave chishandiso chekugadzira utopia pasi pano, "New Atlantis", [6]Musoro webhuku raSir Francis Bacon uyo 'unoratidza kugadzirwa kwenyika ine "rupo uye kuvhenekerwa, chiremera nekubwinya, kuzvipira uye mweya wevanhu" ndizvo zvinowanzoonekwa ...' izvo zvaizobatsira kuparadzira "kujekesa demokrasi" kutonga nyika.

America yaizoshandiswa kutungamira nyika muhuzivi hwehushe. Iwe unonzwisisa kuti America yakavambwa nemaKristu senyika yechiKristu. Nekudaro, paigara paine vanhu ivavo kune rimwe divi vaida kushandisa America, kushandisa simba redu remauto nesimba redu rezvemari, kumisikidza nyika dzakavhenekerwa zveruzhinji uye kudzosera iyo yakarasika Atlantis. —Dr. Stanley Monteith, Iyo New Atlantis: Chakavanzika Chakavanzika cheKutanga kweAmerica (vhidhiyo); inobvunzurudza Dr. Stanley Monteith

Imwe yenyanzvi dzepamusoro pahupenyu hwaSir Francis Bacon ndiPeter Dawkins uyo anotsanangura kubatanidzwa kwaBacon nouroyi uye zvemashiripiti uye nezvesimba rake rinotevera kumadzibaba ekutanga eAmerica. Anorondedzera mabatiro akaita Bacon kusangana nenzvimbo yemweya uye kuti, mushure mekunzwa “izwi rekudenga”, akapihwa basa rehupenyu hwake. [7]cf. VaG 1: 8 uye yambiro yaSt. Paul maererano nekunyengera kwengirozi. Basa iro, anodaro Dawkins, raive rekugadzira "chirongwa chekoloni" cheAmerica icho chingaigone kuparadzira humambo hwekujekeswa pasirese. Chikamu chekoloni iyi yaive yekuisa nhengo dzesangano repachivande munzvimbo kubatsira kubatsira kuunza ichi kuvhenekerwa kuburikidza nekushandiswa kwesimba reAmerica nehupfumi. Masangano akavanzika akabva ava nzira yeku systemize nhema dzekare dzaSatani:

Sangano remasangano akavanzika raidikanwa kushandura zvirongwa zvevazivi kuita kongiri uye inotyisa system yekuparadza budiriro. —Nesta Webster, Shanduko yeNyika, p. 20, c. 1971

Uku kumanikidza kwesimba kwakave pachena pakutanga. Mutungamiri wechitanhatu weUnited States, John Quincy Adams, mune rake Tsamba pane Freemasonry, yakadzora yambiro yemberi yaPapa Leo XII:

Ini ndinotenda nehana uye nemoyo wese kuti iyo Order yeFreemason, kana isiri iyo hombe, ndeimwe yehuipi hwakakura mutsika nezvematongerwo enyika… - Mutungamiri John Quincy Adams, 1833, vanotaurwa muna Iyo New Atlantis: Chakavanzika Chakavanzika chekutanga kweAmerica

Akanga asiri ega. Joint Committee muMassachusetts yakazivisawo kuti kune…

… Hurumende yakazvimiririra yakazvimiririra mukati mehurumende yedu, uye isingadzorwe nemitemo yenyika zvakavanzika… - gore 1834, rakataurwa mu Iyo New Atlantis: Chakavanzika Chakavanzika chekutanga kweAmerica

Vamwe vevarume vakuru muUnited States, mundima yekutengesa nekugadzira, vanotya mumwe munhu, vanotya chimwe chinhu. Vanoziva kuti kune simba pane imwe nzvimbo rakarongeka kudaro, rakavanzika, rakatarisa, rakapindirana, rakazara, rakapararira, zvekuti zvirinani kuti varege kutaura pamusoro pemweya wavo pavanotaura vachizvishora. -Mutungamiriri Woodrow Wilson, Rusununguko Rutsva, Ch. 1

IAmerican Federal Reserve haisi yeHurumende yeUS asi nekambani yemabhangi epasi rose ayo Federal Reserve Act ya1913 inobvumidza kuchengetwa yakavanzika. [8]Tariro Yevakaipa, Ted Flynn, p. 224 Zvinoshamisa, mitemo yezvemari yeUnited States — inova iyo inokanganisa nyika yese kuburikidza neyakajairwa standard ye dhora- pakupedzisira inogadziriswa nebhendi remhuri dzine simba rekubhengi pasirese.

Ini ndinotenda nemoyo wese kuti mabhengi masheni ane njodzi kupfuura akamira mauto; uye kuti musimboti wekushandisa mari inobhadharwa nezvizvarwa, pasi pezita rekuti mari, iri kungobiridzira ramangwana pamwero mukuru. -Purezidhendi Thomas Jefferson, vanotaurwa muna Tariro Yevakaipa, Ted Flynn, map. 203

Rega ndiburitse uye ndidzore mari yenyika, uye handina basa nekuti ndiani anonyora mitemo. —Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), muvambi wemhuri yeRothschild yemhuri yepasi rose yebhangi; Ibid. p. 190

Isu tinofunga nezvemasimba makuru ezuva ranhasi, ezvisingazivikanwe zvemari zvido zvinoshandura varume kuita nhapwa, izvo zvisisiri zvinhu zvevanhu, asi isimba risingazivikanwe iro varume vanoshumirwa, naro vanhu vanotambudzwa uye kutourayiwa. Ivo [kureva kuti, mari isingazivikanwe yezvemari] isimba rinoparadza, simba rinotyisidzira nyika. —PAPA BENEDICT XVI, Kufungisisa mushure mekuverengwa kwehofisi yeawa rechitatu mangwanani ano muSynod Aula, Vatican City, Gumiguru 11, 2010

Izvo zviri pachena zvakare ndizvozvo hondo ibhizimusi rakanaka-uye nzira yekudzora, kukanganisa, uye "kugadzirisa zvakare" nyika. Inotsanangura kuti sei sarudzo dzichiitwa, semuenzaniso, kubhomba Iraq nekuburitsa mudzvanyiriri wayo… nepo vamwe vadzvanyiriri, senge muSudan nedzimwe nyika, vachienderera vasina kugadzikana nezvirongwa zvavo zvekuuraya vanhu. Mhinduro ndeyekuti iripo imwe chirongwa kubasa: kuumbwa kwe "New World Order" iyo yakavakirwa kwete pane kururamisira kwechokwadi asi chinangwa chenyama chakadai zvekuti magumo anoruramisa nzira, kunyangwe kana nzira dzisiri dzechokwadi. Asi, Dr. Monteith vanobvunza nenzira kwayo mubvunzo nei America, ino isiri democracy asi a republic, iri mubishi kuyedza kuparadzira demokrasi pane republic pasi rese? Mugadziri, Christian J. Pinto, mune rake rakanyatsotsvakurudzwa zvinyorwa pamusoro peMason nheyo dzenyika, anopindura:

Sezvo America ichifora ichienda mberi ichiparadzira democracy pasi rose, ari kungo kusimudzira rusununguko kana kuzadzisa chirongwa chekare? -Iyo New Atlantis: Chakavanzika Chakavanzika chekutanga kweAmerica

Mushure mekunge baba vake vemutungamiri wenyika vadana "New World Order" panguva yePersian Gulf Crisis, George W. Bush akasimbisazve pfungwa iyi mukutaura kwake kwekugadzwa muna 2005:

Vavambi vedu pavakazivisa “hutsva hwemazera”… vaive vachiita pane tariro yekare inofanirwa kuzadzikiswa. -Purezidhendi George Bush Jr., hurukuro paKutangisa Zuva, Ndira 20, 2005

Iwo mazwi anouya achibva kumashure kwedhora reAmerica, rinoti Novus Ordo Seclorum, zvinoreva kuti "Kurongeka kutsva kweMazera". Mufananidzo unotevera i "ziso raHorus," chiratidzo chemashiripiti chinogamuchirwa nevazhinji veMason nemamwe masangano akavanzika, chifananidzo chakabatana nekunamata Bhaari uye Mwari wezuva weIjipita. Iyo "tariro yekare" ndeyekugadzira iyo yakanaka pasi pano iyo ichabuda kubva kumarudzi akavhenekerwa:

Ivo chete ndivo vanhu vanobva kuzvitendero zvakavanzika nemasangano akavanzika vari kusunda pfungwa yedemokrasi yenyika kana mubatanidzwa uyu vakambovhenekerwa marudzi—vakambovhenekerwa demokrasi kutonga nyika. —Dr. Stan Monteith, Iyo New Atlantis: Chakavanzika Chakavanzika chekutanga kweAmerica

 

Odha OUT OF nyonganiso

Horus anozivikanwawo se "mwari wehondo." Chirevo chemaFreemason mumadhigirii epamusoro ndechekuti Ordo Ab Chaos: “Raira kubva Mhirizhonga. ” Sezvatinoverenga muBhuku raZvakazarurwa, zviri kuburikidza hondo uye kumukira [9]cf. Global Revolution! uye chirongwa chepasi rose chemari icho Chikara, Anopesana naKristu, anotsvaga kutonga. Kana, isa imwe nzira, zvinobva pamhirizhonga yemakakatanwa nemakakatanwa uye kupunzika kwehupfumi hwenyika nepasirese yezvematongerwo enyika, kuti Anopesana naKristu anomuka. [10]cf. Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution

Nyaya yacho pachayo inozivisa kuti kuwa nekuparadzwa kwenyika kuchakurumidza kuitika; kunze kwekuti apo guta re Roma zvinoramba zvichitaridzika kuti hapana chinhu cherudzi urwu chingatya. Asi kana iro guta guru renyika richave radonha, uye ratanga kutanga kuva mugwagwa… ndiani anogona kusava nechokwadi kuti kumagumo iko zvino kwasvika kune zviitiko zve varume nenyika yose? —Lactantius, Baba veChechi, Divine Institutes, Bhuku VII, Ch. 25, "YeNguva Dzokupedzisira, uye dzeGuta reRome ”; chitsamba: Lactantius anoenderera mberi achiti kudonha kwehushe hweRoma hakusi kuguma kwenyika, asi kunoratidza kutanga kwe "chiuru chemakore" kutonga kwaKristu muChechi Yake, kuchiteverwa nekupera kwezvinhu zvese.

Roma yechihedheni neBhabhironi zvakaenzana muzuva raSt. Asi, isu tinoziva zvakare kuti Roma yakazove yechiKristu uye kuti chiratidzo chaSt John chaivewo chenguva dzinouya. Saka, ndiani "ramangwana" reRome iri mune iko kutengeserana kwenyika kuri pakati? Zvingaitwe sei kuti munhu asayedzwe kufunga nekukurumidza nezveNew York, guta rine tsika dzakasiyana-siyana uko World Trade Center neUnited Nations zvinogara padivi pemvura zhinji? [11]ona: Kubvisa Anodzora kwandinokurukura kuti kuvapo kwanhasi kwe "Humambo hweRoma" kunodzivirira Anopesana naKristu kuti asauye pachiitiko.

Mvura iyo iwe yawakaona panogara hure inomiririra huwandu hukuru hwevanhu, nyika nendimi… Mukadzi wawakaona anomiririra guta guru rine hutongi pamusoro pemadzimambo epasi. (Zvak. 17:15, 18)

Hongu, ndichave nezvakawanda zvekutaura nezveUnited Nations uye chiri kuwedzera kumanikidza kwehutongi hwenyika mune imwe kunyora…. Mukutaura kuri kuratidza zvinoshamisa kuzivikanwa kweBabironi, Pope Benedict akati kuRoman Curia:

The Bhuku raZvakazarurwa inosanganisira pakati pezvivi zvikuru zveBabironi - mucherechedzo wemaguta epasirose anonamata - inyaya yekuti inotengesa nemiviri nemweya uye inoibata semidziyo. (cf. Zvak 18: 13). Muchirevo chino, dambudziko yemishonga zvakare inomutsa musoro wayo, uye nesimba rinowedzera rinotambanudzira matende ayo octopus kutenderera pasirese - kutaura kwakanyanyisa kweudzvinyiriri hwemammon hunokanganisa vanhu. Hapana mufaro unombokwana, uye kuwedzeredza kwekunyengera kudhakwa kunova mhirizhonga inobvarura matunhu ese - uye izvi zvese muzita rekusanzwisisa kunouraya kwerusununguko uko kunokanganisa rusununguko rwemunhu uye pakupedzisira kuruparadza. —PAPA BENEDICT XVI, Panguva yeKukwazisa yeKrisimasi, Zvita 20, 2010; http://www.vatican.va/

Pano, Baba Vatsvene vanoona Bhabhironi senge rinosanganisira ese maguta asinganamate ayo anotengesa mu "miviri nemweya," achinongedzera kunyanya kuzvinodhaka nekudisa pfuma se "chidhakwa chinonyengera." Iyi concoction inouraya iri kukanganisa nzvimbo, ichivaparadzanisa: Ordo ab chaos. [12]Mexico muenzaniso wakajeka wedunhu rinouya rakaparadzaniswa nematanho kuburikidza nehondo dzemishonga. Zvisinei, America inoramba ichirwira "kurwisa zvinodhaka" pavhu rayo iro, kusvika parizvino, raita zvishoma kudzora kuparadzwa kuri kukura pakati pevechidiki kubva padenda rekushandisa zvinodhaka. Kupararira kweiyi inonzi rusununguko kazhinji kunowira pasi pechirevo che "kufambira mberi" kunzwisiswa se globalization.

… Pasina hutungamiriri hwerudo muchokwadi, simba repasi rose rinogona kukonzera kukuvara kusingaenzaniswi uye nekugadzira kupatsanurana patsva mukati memhuri yevanhu… vanhu vanomira nenjodzi nyowani dzehuranda nekumanikidza .. —PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVictoria, n. 33, 26

Asi ndizvo chaizvo zvinangwa zve "simba repasi rese" kana "Chikara": kupidigura hurongwa hwekare huri vese vakasara vehumambo hweRoma hwakavakirwa West, neChechi yaive, kwechinguva, yake yemweya mweya. 

Kumukira uku kana kudonha kunowanzo kunzwisiswa, neMadzibaba ekare, kwekumukira kubva kuhushe hweRoma, hwakatanga kuparadzwa, Antichrist asati auya. Zvinogona, pamwe, kunzwisiswa zvakare nezve kumukira kwenyika zhinji kubva kuChechi yeKaturike uko, muchidimbu, kwakaitika kare, nenzira yaMahomet, Luther, nezvimwe uye zvinogona kufungidzirwa, zvichave zvakawandisa mumazuva waAntikristu. — Mashoko ari pana 2 VaT. 2: 3, BDSC: Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi, Baronius Press Limited, 2003; p. 235

 

AMAI VEMAGUTA ANONAMATA

Bhabhironi guru, amai vemahure uye vezvinonyangadza zvepasi. (Zvak. 17: 5)

America yave "mai" yekuparadzira "democracy," kunyangwe izvozvi kuMiddle East, kuburikidza nekubhomba "vadzvanyiriri" uye "vadzvanyiriri" kana kupa zvombo kune "vapanduki" kuvapidigura. Zvisinei, sezvatakadzidza nekudonha kweSoviet Union nedzimwe nyika dzakave ne "shanduko yehutungamiriri," America yakavewo mai vekunze "zvinosemesa zvepasi." [13]cf. Zvak. 17:5 Zvinonyadzisira, mimhanzi yepop / rap, yekunyanyisa kushandisa zvinodhaka, uye mafirimu eHollywood nekunyanya kuda zvinhu zvakafanana mafashama nyika idzi mukumuka kwe "rusununguko" rwadzo rutsva, zvichizopedza rusununguko nekudaro dzichiparadza nyika mukati.

Kwese kwaunofamba, simba revanhu veAmerica rinoonekwa munzvimbo zhinji, kazhinji muchikamu nekuda kwemuchina wekuparadzira Hollywood

… Nyika dzese dzakatsauswa nemushonga wako wemashiripiti… (Rev 18:23)

Zvinonakidza kuti Hollywood kana "holly wood" ndiwo muti unotsvakwa mukugadzira mashiripiti wands, sezvazvinofungidzirwa kuti zvine hunhu hwemashiripiti. Chokwadi, wand yaHarry Potter yakaitwa kubva huni huni. Uye chaizvo Hollywood kunyanya inoramba ichiisa "huroyi" pamusoro pepfungwa kuburikidza ne "varaidzo" kuburikidza nesirivha skrini, terevhizheni, uye ikozvino internet nekuumba fashoni, ideology, uye zvepabonde.

Iye zvino vese vanogona kuona zviri nyore kuti kuwedzera kwekuwedzera kwehunyanzvi hwemabhaisikopo, kwave nenjodzi zvakanyanya kudziviriro yetsika, chitendero, uye kusangana kwevanhu ... sekukanganisa kwete vagari vega, asi nharaunda yese yevanhu. —POPI PIUX XI, Encyclical Letter Wakangwarira Cura, n. 7, 8; Chikumi 29, 1936

Mumwe anogona kufungidzira pane izvo zvinonzi "mufananidzo wechikara" muna Zva 13:15. Mumwe munyori anogadzira iyo kucherechedzwa kunonakidza kwekuti nhamba yechikara, 666, kana ichidudzirwa mumavara echiHebheru (panowanikwa mavara ane nhamba yakafanana) inoburitsa mavara "www". [14]cf. Kuzivisa Apocalypse, p. 89, Emmett O'Regan St John akafanoona neimwe nzira here kuti Anopesana naKristu achashandisa "dandemutande repasi rose" kuteya mweya kuburikidza nechero, sosi yepasirese yekufambisa mifananidzo uye kurira "pamberi pevanhu vese"? [15]cf. Zvak. 13:13

 

ZVINOKOSHA ZVINOKOSHA

Zvese izvi hazvireve, zvakadaro, kuti America ndiyo yekupedzisira kwazvinobva. St. John akataura nezve…

… Iyo chakavanzika yemukadzi neyechikara chinomutakura, chikara chine misoro minomwe nenyanga gumi… (Rev 17: 7)

Hure ndiro kutakura. Sezvo Maria aive murandakadzi waMwari kuunza kutonga kweMwanakomana wake, saka futi, hure raZvakazarurwa rinongova murandakadzi waAntikristu ...

Kuti uwane chinangwa ichi chepasi rose chakatemerwa nevakuru, hurongwa hwese hweAmerica hwaizofanirwa kupinzwa mukati nevarume vane pfungwa dzakajeka "vakajekerwa" vachigovana ruzivo rwekare rweesoteric. Aimbova Mason uye munyori, Rev. William Schnoebelen, vanotiwo nezve America:

Kwakatangira nyika yedu kwakanyura muMasonry. —Zvak. William Schnoebelen, Iyo New Atlantis: Chakavanzika Chakavanzika cheKutanga kweAmerica (vhidhiyo); hurukuro

Iye, pakati pevamwe, anobvunza mubvunzo kuti nei, kana America yakavakirwa pachiKirisitu, inovaka guta rayo guru, zvidhori, zvivakwa zvemunyika, nezvimwewo hazvina mifananidzo yechiKristu, uye zvirizvo, chihedheni mukutanga? Mhinduro ndeyekuti America yakavambwa muchidimbu nemaFreemason akagadzira Washington, DC zvichibva mukutenda kwavo kwechihedheni uye kwemashiripiti. Guta guru rakazara neMasonic chiratidzo, kubva munzira iyo migwagwa yaive yakanangana nekuvakwa kwayo kwese.

Iyo yose yekuvakisa yakarongedzwa nenzira yemashiripiti neMasonic chiratidzo. Chivakwa chega chega chikuru muWashington, DC chine chidimbu cheMason pairi.—Dr. Stanley Monteith, Ibid.

Semuenzaniso, David Ovason anoratidza mubhuku rake, Chakavanzika Chakavakwa chedu Rudzi Rwenyika, mhemberero dzemashiripiti dzakakomberedza kuiswa kwedombo repakona muWashington, DC muna 1793. Ipapo Mutungamiriri, George Washington, vakapfeka "apron" yeMason panguva yemhemberero. [16]Iyo Scottish Rite Chinyorwa,http://srjarchives.tripod.com/1997-06/Scott.htm Makore mazana maviri gare gare, mumutambo wekurangarira, chiratidzo cheMason chekwere uye kambasi chinogona kunyatsoonekwa chakatemerwa padombo rekona. dzerudzi. Zvimwechetezvo, kuiswa kweMonument yeWashington — obelisk revaIjipita rinoratidzira mwaranzi yamwari weIjipita Ra, kupenya pasi nekuvhenekera rudzi rwevanhu - kwaiperekedzwawo netsika dzeMason nedombo rekona reMason.

Chiumbwa cheRusununguko, chakareba kubatwa kuve mucherechedzo wehope yeAmerica, yakavakwa nainjiniya wechiFrance Gustave Eiffel. Eiffel aive Freemason sezvaive mugadziri wechiumbwa, Auguste Bartholdi. Chiumbwa cheRusununguko chaive chipo kubva kuFrance Grand Orient Tembere Masoni kuenda kuMason yeAmerica. [17]Dennis L. Cuddy, kubva Chiumbwa cheRusununguko, Chikamu I, www.newswithviews.com Vashoma vanoziva kuti Bartholdi akavakira dhizaini yeSitamende yeRusununguko (iyo yaive yakarongedzerwa kutarisa Suez Canal) pamwarikadzi wechihedheni. Isis, "Mukadzi akapfeka nguo refu akabata mwenje kumusoro." [18]Ibid .; nb. MuSalina, Kansas, iyo Isis Tembere ndeyeMason. Isis anongova mumwe wevanamwarikadzi vekare vanoverengeka avo vese vakatorwa kubva kuna mwarikadzi wekare Semiramis, anozivikanwa nekutonga kwake nehure. Isis akange akaroora Osiris, mwari wepasi pevhu uyo, sezvinei, akamuberekera mwanakomana-Horus, “mwari wehondo” iyeye. Vanyori venhoroondo vanoisa Semiramis semukadzi waNimrod, muzukuru waNoa. Nimrodhi zvakanyanya yakavaka Bhabhironi rekare, kusanganisira zvinotendwa, iyo Shongwe yeBhabheri. Tsika dzeArmenian dzakaona Semiramis se "anoparadza imba uye hure." [19]cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Semiramis Zvinongoitikawo here kuti muAmerica nhasi, vanhu vaviri vakakuvara zvakanyanya "mutsika yekufa" ndiyo mhuri uye purity?

Zvakare, zvakangoitikawo, St. John anoratidza hure rakatasva chikara-chinzvimbo che kutonga. Ndicho chikonzero nei, pakupedzisira, St. John anoona kuti chikara chinopedzisira chakurasa hure, richimuona, sezviri pachena, hachisisina basa? Iye anoitawo chirongwa chinokanganisa cheChikara? Chokwadi, nheyo dzechiKristu dzeAmerica dzakaramba dzichikwikwidzana nezvido zvemukati zveFreemason.

Nyanga gumi dzawaona uye chikara chichavenga hure; vacharisiya riri dongo, rakashama; vachadya nyama yake, nokuipedza nomoto. Nekuti Mwari akazviisa mupfungwa dzavo kuti vaite basa rake uye kuita kuti vabvumirane kupa umambo hwavo kuchikara kusvikira mazwi aMwari azadziswa. (Zva 17: 16-17)

Hure racho rakanaka uye harina kutendeka; akashongedzwa zvakanaka uye zvakadaro akabata "mukombe wegoridhe wakazara nemabasa anonyangadza uye akashata eupfambi hwake"; iye akapfeka tsvuku (chivi) uye zvakadaro pepuru (kutendeuka); iye mukadzi akabvaruka pakati pekugona kwake kuunza kunaka kana kuunza zvakaipa kumarudzi, mwenje wechokwadi kana mwenje wenhema…

 

KUKANGANISWA KAKAjekESWA

Iwo "Machinda eMasonry" anozviona ivo se "vakavhenekerwa". Sir Francis Bacon vaive mune dzimwe nzira iyo iyo spark yenguva iyoyo yeuzivi inozivikanwa se "Kujekerwa" nguva nekushandisa kwake uzivi hwe deism:

Mwari aive Iye Wekumusoro soro akagadzira zvakasikwa uye nekuzvisiyira kumitemo yazvo. —Fr. Frank Chacon naJim Burnham, Kutanga Apologetics 4, peji. 12

Zvinonzwisisika, iyo Statue yeRusununguko zita repamutemo rinoti "Rusununguko Ruchijekesa Nyika." Chokwadi, tochi yaakatakura inoonekwa ipapo semucherechedzo "wechiedza" chekare ichocho, huchenjeri hwakavanzika hunowanikwa ne "vakavhenekerwa" kuti vavatungamirire kuNew World Order utopia. Zvakare, mukorona yake, mune mwaranzi nomwe. Nyowani wepasi rose muoni uye anoona satanist, Alice Bailey, akanyora WeChinomwe Ray: Anoratidza zveNhambo Itsva…

...zvichiratidza kuti kwaizove ne "chitendero chesayenzi mune ramangwana chiedza. ” Akatsanangura "kuti mwenje mikuru minomwe iriko muchadenga…. Vanogona kutorwa seZvinhu zvinomwe zvine hungwaru kuburikidza neChirongwa ichi chiri kushanda. ” "Chirongwa ichi" chinosanganisira "Federation of Nations" ingadai ichikurumidza kuitika na2025 AD, uye kwaizove ne "kubatana mubhizinesi, muchitendero, uye nezvematongerwo enyika." Sekureva kwaBailey, izvi zvaizoitika muAgarian Age, apo isu tiri kufamba kubva mu "Piscean Age, inotongwa naRay wechitanhatu weDevotion uye Idealism," kuenda ku "Aquarian Age, inotongwa naRay wechinomwe weOrder uye Organisation. ” -Dennis L. Cuddy, anobva "Chiumbwa cheRusununguko", Chikamu I,  www.newswithviews.com

Ehezve, iko kunobva ruzivo urwu rweesoteric ndiSatani iye amene akaedza Adhamu naEvha kuti vatevere ichi "chakavanzika" zivo iyo yaizovashandura kuve vamwari. [20]cf. Genesi 3:5 Lucifer, kutaura zvazviri, anoreva "mutakuri wechiedza." Iyi ngirozi yakadonha zvino yave sosi ye venhema chiedza. Ndokureva, kunyangwe vachizviziva kana kwete (uye vamwe vacho vachizviziva), kuridzwa kweiri kubuda nyika-system satani mune zvakasikwa.

Kujekerwa kwaive kufamba kwakazara, kwakarongeka, uye kwakatungamira nekubvisa chiKristu kubva munharaunda yanhasi. Yakatanga neDeism seyayo dzidziso yechitendero, asi yakazopedzisira yaramba pfungwa dzese dzakapfuura dzaMwari. Yakazove chitendero che "kufambira mberi kwevanhu" uye "Mwarikadzi weKufunga." —Fr. Frank Chacon naJim Burnham, Kutanga Apologetics Vhoriyamu 4: Mapinduriro Aungaita Vasingatendi neveNew Agers, peji 16

Nokuti nguva ichasvika apo vanhu vasingazoshiviriri dzidziso yakanaka asi, vachitevera zvido zvavo uye neshungu dzisingaguti, vachazviunganidzira vadzidzisi uye vorega kuteerera kuchokwadi uye votsausirwa kungano. yekusaziva kwavo, nekuda kwekuoma kwemoyo. (2 Tim 4: 3-4; VaE. 4:18))

Kutenda kwaBacon kuti iye neavo ve "sangano rakavanzika" vakabata kiyi yekumisazve Bindu reEdeni yaive uye inyengeri yaSatani inounza mhedzisiro isingafungidzike.

Chiratidzo chechirongwa ichi chakaratidza mafambiro enguva dzemazuva ano… Francis Bacon (1561-1626) neavo uyo akatevera muhungwaru hwazvino uno hwaakafuridzira vaive vasina kururama kutenda kuti munhu achadzikinurwa kuburikidza nesainzi. Tarisiro yakadaro inobvunza zvakawandisa zvesainzi; tariro yerudzi urwu inonyengera. Sayenzi inogona kubatsira zvakanyanya mukuita nyika nevanhu kuti vave vanhu. Asi inogona zvakare kuparadza vanhu nepasi kunze kwekunge richitungamirirwa nemasimba akarara kunze kwayo. -Papa BENEDICT XVI, Encyclical Tsamba, Taura Salvi, N. 25

Hatigone kukanganwa yambiro yaKristu nezvehunhu chaihwo hwaSatani:

Akanga ari mhondi kubva pakutanga… anoreva nhema uye baba vadzo. (Johani 8:44)

Avo vane chinangwa chekugadzira nyika yakanaka, pakupedzisira, zvidhoma zviri kushandiswa nababa venhema avo vanofunga kuunza kuparadzwa kukuru kwevanhu (sekubvumirwa kwaanoitwa naMwari.) Uyu mukuru anotonga akatenga kunyengera kuti ivo ndivo vakavhenekerwa vakafanirwa kutonga pasi. Mune zvimwe zviitiko, kuburikidza nevazhinji vanhu vatema uye tsika dzemashiripiti, ivo vari kubatana zvakananga kuunza kunamatwa kwenyika kwaSatani:

Vakanamata zibukanana rakapa simba kuchikara; vakanamatawo chikara, vakati: Ndiani ungaenzaniswa nechikara? Ndiani ungarwa nacho? (Zvak. 13: 4)

Asi pakupedzisira, zvinonyangadza zveBhabhironi zvinounza kuparadzwa kwaro.

Rawa, rawa Bhabhironi guru. Akava musha wemadhimoni. Iyo keji yemweya yose isina kuchena, keji yeshiri dzese dzisina kuchena, keji yemhuka dzese dzisina kuchena uye dzinosemesa. Nekuti marudzi ose akamwa waini yehupombwe hwayo. Madzimambo epanyika akarara naye, uye vatengesi vepanyika vakapfuma kubva pakufunga kwake kwoumbozha…

Madzimambo epanyika akarara naye muhupombwe achachema nekuchema pamusoro pake paachaona utsi hwepiriti yake. Vacharamba vari kure nekutya kurwadziswa kwaitwa, uye vachati: “Maiwe, maiwe, guta guru, Bhabhironi, guta rine simba. Kutongwa kwako kwasvika muawa imwe chete. ” (Rev 18:2-3, 8-10)

 

VACHENJERA SENYOKA, VASINA MHOSVA SEMAHURE

Sezvo Ishe vakanditora zvakadzika uye zvakadzama muzvikamu zveZvakazarurwa, mufananidzo wecancer cell wakaramba wakamira pamberi peziso repfungwa dzangu. Gomarara iri rakaoma, tende-senge sero remaketani mazhinji anobatanidza ayo anosvika munzira yavo mukuparuka nekukara kwese. Izvo zvakaoma kubvisa pasina kucheka zvakanaka nezvakaipa.

Isu tinofanirwa kujekesa pachinhu chimwe: Bhabhironi, Chikara, Freemasonry, uye zvese zviso zveantikristu, kunyangwe iwo ari masiki evadzvanyiriri kana masisitimu ezvitendero, huropi hwaLucifer, akadonha. ngirozi. Ngirozi dzakangwara kukunda chero munhu upi zvake. Satani akaruka dandemutande rakaomarara kwazvo, rinosanganisira mazana emakore ekurangana, uye hunyengeri hune hunyanzvi pamwe nekubatanidza nekusanganisa magumo emarudzi asingakwanise kunzwisiswa zvizere pasina rubatsiro rwenyasha. Kwete mweya mishoma yakatsvaga hukama hwerima akafamba achivhiringidzika uye kuzununguswa pakurangana kukuru kwehuipi.

Izvo zvakati, nepo vanhu vachibatanidzwa mukurangana kwaSatani, kune vamwe vanhu vanodavira izvozvo vose muzvikwata zvepamusoro zvemasimba pasi zviri kurangana kurwisa vanhu. Ichokwadi ndechekuti, vamwe vanongonyengedzwa, vachifunga kuti zvakaipa zvakanaka, uye zvakanaka zvakaipa, nokudaro kazhinji vachiva nyowani dzerima, vasingazive zano rakakura. Ndosaka tichifanira kugara tichinamatira vatungamiriri vedu kuti vagamuchire mwenje wechokwadi wehungwaru, uye nokudaro vatungamire nharaunda nemarudzi maererano nechokwadi.

Kana zvirongwa zvaSatani zvichigona kufananidzwa nekenza yesero, saka zano raMwari rinogona kufananidzwa nedonhwe remvura. Zvakajeka, zvinozorodza, zvinoratidza kwechiedza, chinopa hupenyu, uye chakachena. "Kunze kwekunge watendeuka ukaita sevana, "Jesu akati,"haupinde muumambo hweKudenga." [21]Matt 18: 3 Kune yakadaro mweya yemwana ndeyehwo humambo. [22]cf. Mat. 19:4 

Ndinoda kuti muve vakachenjera pane zvakanaka, uye kuti muve vakachena kune zvakaipa. ipapo Mwari werugare uchakurumidza kupwanya Satani pasi petsoka dzenyu. (VaR. 16: 9)

Zvino, nei, iwe ungabvunze, ndakanetseka here kunyora nezveichi hure pakutanga? Muporofita Hosiya akanyora kuti:

Vanhu vangu vanoparara nekushaiwa zivo! (Hosiya 4: 6)

Kunyanya iyo zivo yechokwadi iyo inotisunungura. [23]cf. Vanhu Vangu Vari Kuparara Uye zvakadaro, Jesu akataura zvakare nezve huipi huchauya nechikonzero:

Ndakuudzai zvose izvi kuti murege kutsauka. Asi zvinhu izvi ndataura kwamuri, kuti kana nguva yavo yasvika, muzvirangarire kuti ini ndakakuudzai. (Johani 16: 1-4)

Bhabhironi rava kuzopunzika. Sisitimu ye "maguta asinganamati" ichauya pasi. St. John anonyora nezve "Bhabhironi guru":

Ibvai mairi, vanhu vangu, kuti murege kutora chikamu muzvivi zvaro uye murege kugoverana mumatambudziko aro, nekuti zvivi zvaro zvakaunganidzirwa kudenga, uye Mwari vanorangarira mhosva dzaro. (Zvak. 18: 4)

Vamwe maAmerican, zvichibva muzvitsauko 17 ne18 zvaZvakazarurwa, uye ndima iyi kunyanya, ndezvechokwadi kutiza nyika yavo. Nekudaro, pano tinofanirwa kungwarira. Ndeipi yakachengeteka? Nzvimbo yakachengetedzeka kuve mukuda kwaMwari, kunyangwe kana iri iyo yedhorobha reNew York. Mwari anogona kudzivirira vanhu vake chero kwavanenge vari. [24]cf. Ini ndichave nzvimbo yako yekutizira; Refu Yechokwadi, Tariro Yechokwadi Zvatiri fanira tiza ndiko kubvumirana kwenyika ino, kuramba kutora chikamu muzvivi zvaro. Verenga Budai muBhabhironi!

Mutsvene Johane akadana zita remhombwe "chakavanzika" - mustērion. Tinogona chete kuramba tichifungidzira kuti chaizvo iye ndiani, chimwe chinhu chingave chisinga zivikanwe zvizere kudzamara tave nehungwaru hwekuona zvizere. Zvichakadaro, Magwaro akajeka kuti isu tinogara pakati pemahure aya tinodaidzwa kuti tive "Chakavanzika chikuru" mwenga waKristu [25]cf. VaEf 5:32 - mutsvene, akachena, uye akatendeka.

Uye isu tichatonga pamwe naye.

 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kuwa Kwe Chakavanzika Bhabhironi

Pakubuda muBhabhironi

 

Mufananidzo uri pamusoro "Iye Achatonga" ikozvino inogona kutengwa
semagineti-kudhinda kubva pawebhusaiti yedu,
pamwe nemamwe matatu ekupenda kubva kumhuri yeMallett.
Mari inoenda kunobatsira kuenderera mberi nekunyora uku apostolate.

Enda ku www.markmallett.com

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vheiri Rinosimudzwa Here?
2 Destiny maererano nekusarudzika kwevanhu verudzi, nerusununguko sarudzo yavo. Ona Dhuteronomi 30:19
3 E Supremi, Encyclical Pa Kudzoreredzwa kweZvinhu Zvese munaChrist, n. 3, 5; Gumiguru 4th, 1903
4 cf. Genesi 2:17
5 cf. Genesi 3:5
6 Musoro webhuku raSir Francis Bacon uyo 'unoratidza kugadzirwa kwenyika ine "rupo uye kuvhenekerwa, chiremera nekubwinya, kuzvipira uye mweya wevanhu" ndizvo zvinowanzoonekwa ...'
7 cf. VaG 1: 8 uye yambiro yaSt. Paul maererano nekunyengera kwengirozi.
8 Tariro Yevakaipa, Ted Flynn, p. 224
9 cf. Global Revolution!
10 cf. Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution
11 ona: Kubvisa Anodzora kwandinokurukura kuti kuvapo kwanhasi kwe "Humambo hweRoma" kunodzivirira Anopesana naKristu kuti asauye pachiitiko.
12 Mexico muenzaniso wakajeka wedunhu rinouya rakaparadzaniswa nematanho kuburikidza nehondo dzemishonga. Zvisinei, America inoramba ichirwira "kurwisa zvinodhaka" pavhu rayo iro, kusvika parizvino, raita zvishoma kudzora kuparadzwa kuri kukura pakati pevechidiki kubva padenda rekushandisa zvinodhaka.
13 cf. Zvak. 17:5
14 cf. Kuzivisa Apocalypse, p. 89, Emmett O'Regan
15 cf. Zvak. 13:13
16 Iyo Scottish Rite Chinyorwa,http://srjarchives.tripod.com/1997-06/Scott.htm
17 Dennis L. Cuddy, kubva Chiumbwa cheRusununguko, Chikamu I, www.newswithviews.com
18 Ibid .; nb. MuSalina, Kansas, iyo Isis Tembere ndeyeMason.
19 cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Semiramis
20 cf. Genesi 3:5
21 Matt 18: 3
22 cf. Mat. 19:4
23 cf. Vanhu Vangu Vari Kuparara
24 cf. Ini ndichave nzvimbo yako yekutizira; Refu Yechokwadi, Tariro Yechokwadi
25 cf. VaEf 5:32
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , .