Pedyo naJesu

 

PANO aya matatu "zvino mazwi" anga ari pamberi pendangariro dzangu vhiki rino. Yekutanga iri iro izwi rakauya kwandiri Benedict XVI paakasiya basa:

Iwe zvino wave kupinda munguva dzine njodzi uye dzinovhiringidza.

Ishe vakadzokorora yambiro yakasimba iyi kasingaperi kwevhiki mbiri-izvo zvaive pamberi vazhinji chero munhu akange anzwa zita rekuti Kadhinari Jorge Bergoglio. Asi mushure mekusarudzwa semutevedzeri waBenedict, hupapa hwakave chiratidzo chekupokana chiri kuwedzera zvakanyanya nezuva, zvichizadzisa kwete iro chete izwi, asi iro rakapihwa muoni weAmerica Jennifer nezve shanduko kubva kuBenedict kuenda kumutungamiriri anotevera:

Ino ndiyo nguva ya shanduko huru. Nekuuya kwemutungamiri mutsva weChechi Yangu kuchauya shanduko huru, shanduko ichabvisa avo vakasarudza nzira yerima; avo vanosarudza kushandura dzidziso dzechokwadi dzeChechi Yangu. —Jesu kuna Jennifer, Kubvumbi 22, 2005, namesfromjesus.com

Iwo madhivhisheni anoratidza panguva ino ari kuputsa moyo uye achiwedzera pahasha.

Vanhu vangu, nguva ino yenyonganiso ichawanda chete. Kana zviratidzo zvikatanga kubuda senge mota dzemabhokisi, ziva kuti iyo nyonganiso inongowanda nayo. Namata! Namatai vadikani vana. Munamato ndizvo zvinokuchengetedza iwe uye zvichakutendera iwe nyasha yekudzivirira chokwadi uye kutsungirira munguva dzino dzemiyedzo nekutambura. —Jesu kuna Jennifer, November 3rd, 2005

Izvo zvinondisvitsa kune yechipiri "ikozvino izwi" kubva kutenderedza 2006 ichizadzikiswa mune chaiyo-nguva. Kuti a "Dutu Huru kunge dutu richapfuura nyika" uye izvozvo "Paunosvika padyo ne" ziso reDutu "ndipo paunotyisa, kusagadzikana uye kupofumadza mhepo dzekuchinja dzinozove." Yambiro mumoyo mangu yaive yekungwarira mukuyedza kutarisa pasi mhepo idzi (kureva. Kushandisa nguva yakawandisa uchitevera makakatanwa ese, nhau, nezvimwewo)… "Izvo zvinozoita kuti upere pfungwa." Kune mweya yakaipa chaiyo iri kuseri kweiyi nyonganiso, misoro yenyaya, mapikicha, propaganda dzinopfuudzwa se "nhau" munhau huru Pasina kudzivirirwa pamweya kwakaringana uye pasi, munhu anogona kuvhiringidzika nyore nyore.

Izvo zvinondiunza kune rechitatu "ikozvino izwi." Makore mashoma apfuura, ini ndaitora kufamba kwakanyarara apo kunze kwebhuruu ndakapihwa rakadzika uye rine simba "izwi": hapana munhu achapfuura neDutu iri kunze kwenyasha chete. Kuti kunyangwe dai Noa aive mushambadzi weOlympic, angadai asina kupona mafashama kunze kwekunge ari iye muareka. Saka, zvakare, hunyanzvi hwedu hwese, hunyanzvi, huchenjeri, kuzvivimba, nezvimwewo hazvizokwani muDutu razvino. Isu tinofanirwawo kunge tiri muAreka, yakataurwa naJesu pachake ndiMai vedu:

Amai Vangu areka yaNoa… —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Murazvo worudo, p. 109; Imprimatur kubva kuna Archbishop Charles Chaput

Mwoyo Wangu Asingazive ichave utiziro hwako nenzira inoenda kuna Mwari. —Mai vedu veFatima, Chikumi 13, 1917, Zvakazarurwa zveMwoyo miviri munguva dzazvino, www.ewtn.com

Sezvo chinangwa cheMai Vedu kutiswededza padyo neMwanakomana wavo, pakupedzisira, hutiziro hwedu ndiMweya Mutsvene waJesu, chimiro chetsitsi dzinoponesa.

 

KUFUNGWA KWAKASIMBA

Mumwe mupristi akandibvunza munguva pfupi yapfuura kuti sei zvakafanira kutaura nezve "nguva dzekupedzisira." Mhinduro ndeyekuti nguva idzi hadzisi chete seti yemamwe miedzo asi zvakanyanya kunyanya kuve nechokwadi njodzi. Ishe vedu vakayambira kuti munguva dzekupedzisira kunyangwe nevasanangurwa vanogona kunyengerwa.[1]Matt 24: 24 Uye St. Paul akadzidzisa kuti, pakupedzisira, avo vanoramba chokwadi vanozoiswa pasi pekunyengera kukuru kuti vavasefe:

Naizvozvo Mwari anotumira pamusoro pavo kunyengera kwakasimba, kuvaita kuti vatende nhema, kuti vese vasina kutenda chokwadi asi vakatendera zvakaipa vatongwe. (2 VaTesaronika 2: 11-12)

Ehe, izvi ndizvo zvinondityaira pamusoro: ruponeso rwemweya (zvinopesana nekumwe kupenga kwekusaziva neapocalypse). Ndinoreurura kuti ndakazadzwa nekumwe kushamisika sezvandinotarisa zuva nezuva kuti zvakaipa zvinotorwa sei zvakanaka nezvakanaka nezvakaipa; vanhu vazhinji vanogamuchira sechokwadi icho chiri pachena kuti inhema; uye sei…

Zvikamu zvakakura zvevanhu zvakavhiringidzika pamusoro pezvakanaka nezvakaipa, uye vari panyasha dzevaya vane simba re "kugadzira" maonero uye kumanikidza kune vamwe. -PAPA JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993

Nekudaro, ndinobvumirana naMsgr. Charles Pope:

Tiri kupi ikozvino mune eschatological pfungwa? Zviri kupokana kuti isu tiri pakati pe kupandukira uye kuti iko kunyengera kwakasimba kwakauya pavanhu vazhinji, vazhinji. Uku ndiko kunyengera uye kupandukira zvinomiririra zvichaitika zvinotevera: uye munhu asingateereri mutemo acharatidzwa. -"Ndidzo here Bhandi dzekunze dzeKutongwa kuri kuuya?", Mbudzi 11, 2014; Blog

Mubvunzo ndewokuti sei ndisave mumwe wevasanangurwa vanonyengedzwa? Ini ndingawira sei kune anoparadzira eawa rino? Ndinonzwisisa sei chokwadi uye chenhema? Sei ndisingatsvairwe mukunyengera kwakasimba uku, iyo Tsunami Yemweya iri kutanga kutsvaira nenyika?

Ehe, isu tinofanirwa kushandisa kumwe kuomarara kwehungwaru. Imwe nzira ndeyekungwarira zvakanyanya nezvekutora se "chokwadi" icho chinoratidzwa munhau. Sezvo a aimbova mutori wenhau wepa terevhizheni, ndinogona kutaura kuti ndakakatyamadzwa zvakanyanya nemabatirwo akaitwa nhepfenyuro asiri kuyedza kuvanza kwavo Iko kune yakajeka mifungo ajenda ari kusundirwa pachena uye makumi mapfumbamwe muzana ezvavo havana humwari zvachose.

"Hatisi kutaura nezvezviitiko zvakasarudzika"… asi asi zvakateedzana zviitiko zvinoitika panguva imwe chete izvo zvine "mucherechedzo werangano." —Abhishopi Mukuru Hector Aguer weLa Plata, Argentina; Catholic Nhau SanganoKubvumbi 12, 2006

Chinhu chechipiri ndechekubvunza vanonzi "chokwadi-vanoongorora" avo vangori maoko ezvematongerwo enyika emuchina iwoyo wekuparadzira (kazhinji nekusiya chokwadi). Chechitatu ndechekusavharirwa mukutya nekutyisa kwesimba rezvematongerwo enyika.

Usade nyaradzo. Usave mbwende. Usamirira. Kutarisana neDutu kuti tinunure mweya. Zvipe pachako kubasa. Ukasaita chinhu, unosiya pasi kunaSatani uye kuti vatadze. Vhura maziso ako uye uone njodzi dzese dzinoti vanobatwa uye vanotyisidzira mweya yako. —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Murazvo worudo, pg. 34, rakaburitswa neVana veBaba Foundation; Imprimatur Archbishop Charles Chaput

Ramba uchifunga kuti vanapapa vanonyatsoziva mashandisiro ari kuitwa midhiya sechinhu chekunyengera, uye havana kubvisirwa kuzvinongedza.[2]cf. Nhau Dzenhema, Real Revolution

Kune imwezve tsananguro yekupararira kwekukurumidza kwemazano eKomonisiti ave kupinda murudzi rwese, makuru uye madiki, epamberi uye neshure, zvekuti hapana kona yenyika yakasununguka kubva kwavari. Iyi tsananguro inowanikwa mupropaganda yakanyanyisa kudhiabhorosi zvekuti nyika inogona kunge isina kumboona yakafanana nezvayo pakutanga. Inotungamirwa kubva nzvimbo imwe chete. —Papa PIUS XI, Divini Redemptoris: Pamusoro peAtheistic Communism, N. 17

Nekudaro, yambiro yaIshe Wedu inoshanda kupfuura nakare kose:

Tarirai, ini ndinokutumai semakwai pakati pemapumhi; saka chenjerai senyoka mururame senjiva. (Mateo 10:16)

Asi pano zvakare tinofanirwa kuona mutsauko uripakati pevanhu neUchenjeri hwaMwari. Ndiyo yekupedzisira inodiwa kwazvo nhasi…

… Ramangwana renyika rinomira mungozi kunze kwekunge vanhu vakangwara vari kuuya. —PAPA ST. JOHANI PAURO II, Familiaris Consortio, kwete. 8

 

KUSWEDERA PEDYO NAJESU

Huchenjeri hweMweya chipo cheMweya Mutsvene. Izvo zvinopihwa kune avo, zvine mutsindo, vanova “Sevana.” [3]Matt 18: 3

Uchenjeri hwakavhura miromo yembeveve, uye vakagadzirira kutaura kuvacheche. (Mazwi Akangwara 10:21)

Uye iyi ndiyo chaiyo kiyi: kuti tinoswedera kuna Jesu sevana vadiki, tichikambaira pamabvi Ake, tichimurega kuti atibate, ataure nesu, uye asimbise mweya yedu. Ichi chirungamutauro chezvinhu zvakakosha zvakawanda kumuKristu wese, asi kunyanya paawa ino pasi…

 

I. Kambaira pamabvi Ake

Kukambaira pamabvi aKristu ndiko kupinda mukureurura: iko uko uko Jesu anobvisa zvivi zvedu, otisimudzira kuutsvene hwatisingakwanise kusvika tiri tega, uye anotivimbisa nezverudo rwake rusingaperi zvisinei nekuneta kwedu. Ini pachangu ndaisakwanisa kunzwisisa hupenyu hwangu ndisina iyi Sakaramende rakaropafadzwa. Zviri kuburikidza neminyasha yesakaramende iyi iyo yandakasvika pakuvimba murudo rwaIshe, kuziva kuti ini handirambwe kunyangwe ndichikundikana. Kuporesa kwakawanda uye kununurwa kubva pakudzvinyirirwa kunouya kuburikidza neSakaramende iri kupfuura zvinoita vazhinji. Mumwe mukadzi anodzinga mweya wakaipa akati kwandiri "Kureurura kumwe kwakanaka kune simba kudarika kudzinga zana." 

Vamwe maKaturike vanonyara kuenda kuConferensi kana vanoenda kamwe chete pagore nekuda kwekusungirwa - uye ndizvo chete zvechokwadi nyadzi, nekuti…

“… Avo vanoenda kuKupupura kazhinji, uye vachizviita nechishuwo chekufambira mberi” vanozoona nhanho dzavanoita muhupenyu hwavo hwemweya. "Kunenge kuri kunyepedzera kutsvaga hutsvene, sekudaidzwa kwawakagashira kubva kuna Mwari, usina kudya kakawanda sakaramende iyi yekutendeuka nekuyananisa." —PAPA JOHN PAUL II, musangano weVapositori mujeri, March 27, 2004; XNUMX

 

II. Murege akubate

Munamato ndiyo nzira yatinoswedera nayo kuna Jesu, kumutendera kuti atibate mumaoko ake akasimba, anoporesa. Jesu haangoda kutiregerera isu-kuva nesu pamabvi Ake, kutaura-asi kutibata.

Swederai kuna Mwari, iye agoswedera kwamuri. (Jakobho 4: 8)

Ini handikwanise kutaura zvakakwana nezve kukosha kwakadii pachedu munamato ndewekuti; kuva ndega naye, kutarisa paari, kumuda nekumunamata uye nekunamata kwaari "zvichibva pamoyo." Munamato haufanire kutarisirwa senguva yakatarwa apo munhu anongodzokorora mazwi, kunyangwe zvingasanganisira izvozvo; asi, zvinofanirwa kunzwisiswa sekusangana naiye Mwari mupenyu uyo ​​anoshuvira kuzvidurura Iye mumoyo mako nekukushandura nesimba rake.

Munamato ndiko kusangana kwenyota yaMwari neyedu. Mwari vane nyota yekuti isu tigova nenyota yake.-Catechism yeChechi yeKaturike, N. 2560

Mukuchinja uku kwerudo, tinoshandurwa zvishoma nezvishoma kubva pane kumwe kubwinya kuenda kune kunotevera kuburikidza nesimba reMweya Mutsvene. Chero kuzvipira kwatakaita kuburikidza zvechokwadi kutendeuka nekutendeuka kunogadzira iyo nzvimbo muMoyo yedu kuvepo kwaMwari uye nyasha (hongu, hapana kukunda pasina kurwadziwa kweMuchinjikwa). Iko kwaimbove nekutya iko iko iko kushinga; uko kwaimbove nekufunganya iko zvino kune rugare; uko kwaimbove nekusuwa iko zvino kune mufaro. Izvi ndizvo zvibereko zvehupenyu hwenamato hwakabatana hwakabatana kuMuchinjikwa.

Ani naani zvino anoda kuwana huchenjeri anofanira kuinamatira siku nesikati asinganete kana kuora moyo. Maropafadzo akawandisa achave ake kana, mushure megumi, makumi maviri, makumi matatu emakore ekunamata, kana kunyange awa asati afa, akauya kuzotora. Ndiyo nzira yatinofanira kunamata kuti tiwane njere…. —St. Louis de Montfort, Mwari Wega: Zvinyorwa Zvakaunganidzwa zveSt. Louis Marie de Montfort, p. 312; yakataurwa mukati Magnificat, Kubvumbi 2017, mapeji 312-313

Ndakapa Mazuva makumi mana ekudzoka pamunamato kuti iwe unogona kuteerera kana kuverenga pano. Asi zvinokwana kuti utaure, kana usati wave munhu anonamata munguva yakapfuura, uve mumwe nhasi. Kana iwe wakambosendeka izvi kusvika zvino, saka zvipfeke manheru ano. Paunenge uchiveza nguva yechirariro, pura nguva yekunamata.

Jesu akakumirira.

 

III. Murege ataure newe

Sezvo roorano kana hushamwari husingagoni kuve hwedivi rimwe, saizvozvowo, isu tinofanirwa kudaro teerera kuna Mwari. Bhaibheri haringori chete renhoroondo asi a mupenyu shoko.

Chokwadi, shoko raMwari ibenyu uye rinoshanda, rakapinza kukunda chero munondo unocheka nekwose, rinopinda nepakati pemweya pamwe nemweya, majoini nemwongo, uye richikwanisa kuona zvinoonekwa nepfungwa dzemwoyo. (VaHebheru 4:12)

Anenge kubva panguva yandakaverenga, vabereki vangu vakandipa Bhaibheri. Shoko raIshe harina kumbobvira rakasiya divi rangu semudzidzisi wangu uye nesimba, zvangu “Chingwa chezuva nezuva.” Saka, “Shoko raKristu ngarigare mukati mako kwazvo” [4]Col 3: 16 uye “Shandurwai,” akadaro St. Paul, “Nokuvandudzwa kwepfungwa dzenyu.” [5]Rom 12: 2 

 

IV. Murege Iye asimbise mweya wako

Neiyi nzira, kuburikidza neKureurura, munamato, uye kufungisisa paShoko raMwari, unogona kuva “Akasimbiswa nesimba kuburikidza neMweya wake mumunhu wemukati.” [6]Eph 3: 16 Neiyi nzira, mweya wepachokwadi unokwira wakatsiga wakananga kunhongonya yemubatanidzwa naMwari. Funga, zvino, kuti…

Yukaristiya ndiyo "tsime uye musangano weupenyu hwechiKristu." “Mamwe masakaramende, uye nemashumiro ese echechi, nemabasa echipositori, akasunganidzwa neEucharist uye akatarisa kwariri. Nekuti mune yakaropafadzwa Eucharist mune zvese zvemweya zvakanaka zveChechi, kureva Kristu pachake, Pasch yedu. ” -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1324

Kuswedera pedyo neEucharist ndiko kuswedera padyo naJesu. Tinofanira kuMutarira kwaAri!

… Kusiyana nechero sakaramende, chakavanzika [chirairo] chakakwana zvekuti chinotisvitsa pakakwirira pazvinhu zvese zvakanaka: hechino chinangwa chekupedzisira chechishuwo chevanhu, nekuti pano tinosvika kuna Mwari uye Mwari anozvibatanidza nesu mu kubatana kwakakwana. -POPE JOHN PAUL II, Ecclesia de Eucharistia, n. 4, www.haav.va

Sekutaura kwakaita St Faustina,

Ndingadai ndisingazive kupi kupa mbiri kuna Mwari dai ndisina iyo Eucharist mumoyo mangu. -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Diary yeSt Faustina, n. 1037

 

KUSWEDERA PEDYO NAMARIYA

Mukuvhara, ndinoshuvira kudzoka zvakare kune yekutanga pfungwa yekupinda muAreka Yemoyo Wedu Mukadzi. Ndanyora zvakanyanya pane izvi zvisati zvaitika, saka handichadzokorora zvaunogona kuwana muinjini yekutsvaga pamusoro.[7]onawo Areka Inotungamira Ivo Zvakaringana kuti nditi ruzivo rwangu uye rweChechi nderekuti kana munhu achizviisa mumaoko aAmai ava, ndipo paanokuswededza pedyo neMwanakomana wake.

Pandakaita kuzvitsaurira kwangu kwekutanga kunaMai vedu mushure mekugadzirira kwemazuva makumi matatu nematatu makore apfuura, ndaida kuita chiratidzo chidiki cherudo rwangu kuna Amai Vedu. Saka ndakapinda mukati memishonga yemunharaunda, asi zvese zvavaive nazvo izvi zvaisiririsa. "Ndine urombo, Amai, asi izvi ndizvo zvakanaka zvandinofanira kukupai." Ndakaenda navo kuchechi, ndokuvaisa patsoka dzechiumbwa chake, ndikaita kuzvitsaurira kwangu.

Manheru iwayo, takaenda kumugovera weMugovera manheru. Patakasvika kuchechi, ndakakanda ziso pamusoro pechiumbwa kuti ndione kana maruva angu achiripo. Vakanga vasina. Ndakaona kuti muchengeti angangodaro akavatarisa ndokuvarasa. Asi pandakatarisa kune rimwe divi renzvimbo inoera paive nemufananidzo waJesu… pakave nemakara angu akarongedzwa muvhasi! Muchokwadi, iwo aive akashongedzwa ne "Baby Breath", anga asiri mumaruva andaive ndatenga.

Makore akati wandei gare gare, ndakaverenga aya mazwi akataurwa naMukadzi Wedu kuna Sr. Lucia weFatima:

Anoda kumisikidza mukuzvipira kwenyika kune wangu Wakachena Moyo. Ndinovimbisa ruponeso kune avo vanozvigamuchira, uye mweya iyoyo ichadiwa naMwari semaruva akaiswa neni kuti ndishongedze chigaro chake. -Vakakomborerwa Amai kuna Sr. Lucia weFatima. Iyi yekupedzisira mutsara re: "maruva" inoonekwa mune dzakapfuura nhoroondo dzemaonero aLucia; Fatima mumashoko aLucia Own: Hanzvadzi Lucia's Memoirs, Louis Kondor, SVD, peji 187, Mashoko Omuzasi 14

Maria aive naJesu kusvika pekupedzisira pakazoshaya hushingi hwevamwe vese. Ndiani mumwe waungade kuve naye panguva yeiyi Dutu Guru? Kana iwe ukazvipa kumukadzi uyu, anozozvipa kwauri- uye nekudaro, akupe iwe Jesu Ndiye hupenyu hwake.

Joseph, mwanakomana waDavid, usatya kuendesa Maria mukadzi wako kumba kwako. (Ruka 1:20)

Zvino Jesu wakati achiona mai vake nemudzidzi waaida aripo, akati kuna mai vake: Mukadzi, tarira mwanakomana wako. Ipapo akati kumudzidzi: Tarira mai vako. Zvino kubva paawa iro mudzidzi wakavatora akavaisa kumba kwake. (Johani 19: 26-27)

Kana iwe ukaona iri Dutu kuva rinotyisa, mhinduro haisi yekutarisana nayo nesimba rako pachako, asi, kuti uswedere pedyo naJesu nemoyo wako wese. Nekuti izvo zviri kuda kurwisa nyika yose zvinopfuura simba rako nekwangu. Asi naKristu, "Ndinogona kuita zvinhu zvese muna iye anondisimbisa." [8]VaFiripi 4: 13

Vimba naJehovha nomoyo wako wose, Urege kusendama panjere dzako. Umutende panzira dzako dzose, agoruramisa makwara ako ose. Usazviti wakachenjera; itya Jehovha uvenge zvakaipa. Kuchava kuporesa panyama yako uye kunozorodza kumapfupa ako. (Zvirevo 3: 5)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Dutu Rekuvhiringidzika

Shanduko Huru

Nhau Dzenhema, Real Revolution

Tsunami Yemweya

Munamato Unononoka Pasi Pasi

Kudya Chaiko, Kuvapo Chaiko

Munamato Kudzoka

Utiziro hweNguva Dzedu

Zvinyorwa pana Maria

 

 

Rutsigiro rwako rwemari neminamato ndosaka
urikuverenga izvi nhasi.
 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Matt 24: 24
2 cf. Nhau Dzenhema, Real Revolution
3 Matt 18: 3
4 Col 3: 16
5 Rom 12: 2
6 Eph 3: 16
7 onawo Areka Inotungamira Ivo
8 VaFiripi 4: 13
Posted in HOME, KUNAMATA uye tagged , , , , , , , , , , , , , , .