Hutsva hutsva… kana Nyonganiso Itsva?

red-rose

 

KUBVA muverengi mukupindura kunyora kwangu pa Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari:

Jesu Kristu ndiye Chipo chikuru pane zvese, uye nhau dzakanaka ndezvekuti Anesu izvozvi mukuzara Kwake nesimba rose kuburikidza nekugara kweMweya Mutsvene. Humambo hwaMwari hwave mukati memoyo yeavo vakazvarwa patsva… izuva roruponeso. Parizvino, isu, vakanunurwa ndivo vanakomana vaMwari uye ticharatidzwa panguva yakatarwa… hatifanire kumirira chero zvinonzi zvakavanzika zvehumwe hunhu kuti huzadzikiswe kana kunzwisisa kwaLuisa Piccarreta kweKurarama muUMwari. Tinoda kuti isu tigadziriswe…

Kana iwe wakaverenga Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari, pamwe urikushamisika zvinhu zvakafanana futi? Mwari ari kuita chimwe chinhu chitsva here? Ane kubwinya kukuru kwakamirira Chechi here? Izvi zviri muMagwaro here? Icho chinyorwa Kuwedzera kubasa reRununuro, kana zviri zvaro chete kupedza? Pano, zvakanaka kuyeuka dzidziso yenguva dzose yeChechi yekuti munhu anogona kutaura nemazvo kuti vafira kuteura ropa ravo pakurwisa dzidziso dzakatsauka:

Haisi [inonzi "yakazvimiririra" zaruriro '] basa rekuvandudza kana kuzadzisa zvakazarurwa zvaKristu, asi kubatsira kurarama zvizere nazvo mune imwe nhorondo yenhoroondo… kutenda kwechiKristu hakugamuchire "zvakazarurwa" zvinoti zvinopfuura kana kugadzirisa chizaruro icho Kristu anova kuzadzikiswa kwacho. -Catechism yeChechi yeKaturike (CCC), N. 67

Kana, sekutaura kwaSt. John Paul II, Mwari vari kugadzirira "hutsva hutsva uye hutsvene" hweChechi, [1]cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari zvaizove mupfungwa yekuti "nyowani" zvinoreva kuenderera mberi kweizvo zvakatotaurwa naMwari muShoko Rake chairo rakataurwa mambakwedza eChisiko uye rikaitwa nyama mumuviri. Ndokunge, apo munhu akapaza Bindu reEdeni muvhu nekutadza kwake, Mwari vakadyara muvhu reupenzi hwedu mbeu yerudzikinuro rwedu. PaAkaita zvibvumirano zvake nemunhu, zvaive se kunyangwe "ruva" reRununuro rakabaya musoro wayo kubva pasi. Zvino Jesu paakava murume uye akatambura, akafa, uye akamuka zvakare, bundu reruponeso rakaumbwa ndokutanga kuvhura musi wePasika mangwanani.

Ruva iri rinoramba richiwonekera sezvo maruva matsva ari kuratidzwa (ona Kubwinya Kunowonekera kweChokwadi). Zvino, hapana petals nyowani anogona kuwedzerwa; asi seruva iri raZvakazarurwa parinowonekera, rinoburitsa hwema (nyasha), nyowani dzekukura (huchenjeri), uye runako rutsva (hutsvene).

Uye saka tasvika pane imwe nguva apo Mwari vanoshuvira kuti iri ruva rive zvakazara Zvakawonekwa munguva, zvichiratidza kutsva kutsva kwerudo rwake nechirongwa chake kuvanhu…

Ndiri kuita chinhu chitsva! Zvino chobuda, hamuchioni here? (Isaya 43:19)

 

CHETE CHETE

Ini ndatsanangura, nepandinogona napo (semwana ari kuyedza kuumba mazwi ake ekutanga), chii ichi "chitsva uye chitsvene chitsvene" chiri kuti Mwari ari kugadzirira, uye akatotanga mumweya. Saka pano, ini ndoda kuongorora kushoropodzwa kwemuverengi wangu muchiedza cheMagwaro uye Tsika kuti ndione kana ichi "Chipo" nyowani chavepo chiripo mu "bud" fomu kana iri mhando yemaNo-gnosticm kuyedza kubatanidza nyowani nyowani padhipo yekutenda. [2]kuti uwane zvakadzama uye kuongorora kwedzidziso yezvinyorwa zvaLuisa Piccarreta, Rev. Joseph Iannuzzi akaruka chinyorwa chine hunyanzvi chinoratidza kuti "Kurarama Mukuda kwaMwari" chikamu cheTsika Tsvene. Maona www.ltdw.org

Muchokwadi, ichi "Chipo" chaivapo mune inopfuura bhudhi, asi mu azere ruva kubva pakutanga chaipo. Mubhuku rake idzva rinoshamisa pane zvakazarurwa kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta maererano neichi "Chipo Chekurarama mu Kuda kwaMwari ” [3]ona Korona uye Kupedzisa kweHuchena Hese, Daniel O'Connor anonongedzera kuti Adhama, Evha, Maria, uye Jesu vese vaive mupenyu muKuda kwaMwari, zvinopesana nekungoti kunyora Kuda kwaMwari. Sezvo Jesu akadzidzisa Luisa, “Kugara mukuda Kwangu kutonga panguva yekuita Kuda Kwangu ndiko kuzviisa pasi peMirairo Yangu… Kugara mukuda Kwangu kurarama semwanakomana. Kuita Kuda Kwangu kurarama semuranda. ” [4]kubva mumadhigari aLuisa, Vol. XVII, Gunyana 18, 1924; Vasande muKuda kwaMwari naFr. Sergio Pellegrini, nemvumo yaArchbishop weTrani, Giovan Battista Pichierri, p. 41-42

… Izvi zvina chete… zvakasikwa mukukwana, nechivi chisingatore chikamu mukati mazvo; hupenyu hwavo hwaive zvigadzirwa zveKuda kwaMwari sezvo masikati chiri chigadzirwa chezuva. Pakange pasina kana padiki padiki kutadziswa pakati pekuda kwaMwari uye kwavo, uye nekudaro zviito zvavo, izvo zvinobva kuva. Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari ipapo… ndizvo chaizvo zvakaita hutsvene hwakafanana nehwavaina ava. -Daniel O'Connor, Korona uye Kupedzisa kweHuchena Hese, p. 8; kubva mumagwaro anotenderwa nechechi.

Isa neimwe nzira, Adhama naEvha vaive vaMwari chinangwa pamberi pokuwa; Jesu ndiye aive mushonga mushure mekudonha; uye Maria akava mutsva zvikabva:

Ivo baba vetsitsi vakashuvira kuti Kuberekwa kunofanirwa kutungamirwa nekubvumidzwa kune izvo zvakatemerwa amai, kuti semukadziwo ave nemugove mukuuya kwerufu, saizvozvowo mukadzi anofanira kubatsira pakuuya kwehupenyu. -CCC, kwete. 488

Uye kwete chete hupenyu hwaJesu, asi ihwo hwemuviri Wake, Chechi. Maria akazova Evha Mutsva, (zvinoreva kuti "mai vevapenyu vese" [5]Genesisi 3: 20 ), uyo Jesu akati kwaari:

Mukadzi, tarira, mwanakomana wako. (Johani 19:26)

Nokumuti "fiat" paAnnunciation uye nekumupa mvumo kune Kuberekwa, Mary aive achitobatana nebasa rese raifanira kuitwa neMwanakomana wake. Iye ndiamai chero kwaari Muponesi uye musoro weMystical Muviri. -CCC, kwete. 973

Basa raMaria ipapo, mukubatana pamwe neUtatu Hutsvene, nderekuzvara nekuunza mukukura kweMystical Body yaKristu zvekuti inotora chikamu zvakare mu "mamiriro akafanana ehutsvene" iyo yaainayo. Uku ndiko "kukunda kwehana isina moyo": kuti muviri unounzwa kuti "ugare mukuda kwaMwari" saJesu ari Musoro. St Paul anotsanangura chirongwa ichi chiri kuburitswa…

… Kudzamara isu tese tasvika pakubatana kwekutenda neruzivo rweMwanakomana waMwari, kusvika pahunhu hwakakura, kusvika pachimiro chakazara chaKristu, kuti tirege kuramba tiri vacheche, tinokandirwa nemafungu uye tichipepetwa nemhepo dzese yekudzidzisa kunobva mukunyengera kwevanhu, kubva kunenjere kwavo mukuda kwekunyengera kwekunyengera. Asi, tichirarama chokwadi murudo, tinofanira kukura munzira dzose, munaiye musoro, iye Kristu… kuti muviri ukure uye uzive kuti unovaka sei murudo. (VaEfeso 4: 13-15)

Uye Jesu wakaratidza izvo kuti zvirambe zviri murudo rwake kurarama mukuda Kwake. [6]John 15: 7, 10 Saka tinoona kumwe kufanana ne "ruva": iro remuviri unokura kubva paucheche kuva "murume akura." St. Paul anozvitaura neimwe nzira:

Tose zvedu, takatarisa nechiso chisina kufukidzwa kubwinya kwaIshe, tiri kushandurwa kuti tifanane kubva pakubwinya kuenda pakubwinya… (2 VaK. 3:18)

Chechi yekutanga yakaratidza kubwinya kumwe; mazana emakore mushure meimwe kubwinya; mazana emakore akatevera kubwinya kwakanyanya; uye danho rekupedzisira reChechi rakagadzirirwa kuratidza chimiro Chake nekubwinya zvekuti kuda kwake kuri mubatanidzwa wakazara naKristu. "Kukura zvakakwana" ndiko kutonga kweKuda kwaMwari muKereke.

Humambo hwenyu ngahuuye, Kuda kwenyu ngakuitwe, panyika sezvakunoitwa kudenga. (Mat. 6:10)

 

UMAMBO HWAKAPI

Sekutaura kunoita muverengi wangu, Humambo hwaMwari hwatova mukati memoyo yevakabhabhatidzwa. Uye ichi ichokwadi; asi Katekisimu inodzidzisa kuti kutonga uku hakusati kwazadziswa zvizere.

Humambo hwakauya huri hunhu hwaKristu uye hunokura zvisinganzwisisike mumoyo yeavo vakaiswa maari, kudzamara hwazara kuratidzwa. -CCC, kwete. 865

Uye chikamu chechikonzero chisingazivikanwe zvizere ndechekuti kune kunetsana pakati pekuda kwevanhu neKuda kwaMwari kuripo kunyangwe izvozvi, kusagadzikana pakati pe "ini" humambo neUmambo hwaKristu.

Mweya wakachena chete ndiwo unogona kutaura neushingi kuti: "Humambo hwenyu huya." Mumwe akanzwa Pauro achiti, "Naizvozvo chivi ngachirege kutonga mumiviri yenyu inofa," uye akazvinatsa nekuita, kufunga neshoko zvichati kuna Mwari: "Humambo hwenyu ngahuuye!"-CCC, kwete. 2819

Jesu akati kuna Luisa:

MuCreation, yangu yakanaka yaive yekuumba Humambo hweKuda Kwangu mumweya wechisikwa changu. Chinangwa changu chikuru chaive chekuita murume wega wega mufananidzo weUtatu Hutsvene nekuda kwekuzadzikiswa kweKuda Kwangu maari. Asi nekubuda kwemunhu kubva kuKuda Kwangu, ndakarasikirwa neHumambo Hwangu maari, uye kwemakore matanhatu nemazana matanhatu ndakafanira kurwa. —Kubva mumadhayari aLuisa, Vol. XIV, Mbudzi 6, 1922; Vasande muKuda kwaMwari naFr. Sergio Pellegrini, nemvumo yaArchbishop weTrani, Giovan Battista Pichierri, p. 35

Zvino, sezvamunoziva, ini ndakanyora zvakanyanya pa "nguva yerunyararo" iri kuuya sezvakafanotaurwa nevaporofita veTestamente Yekare, yakatsanangurwa naVaFata veChechi yekutanga, uye ikasimudzwa mukati meTsika nevadzidzi vezvitendero vakaita saMufundisi Joseph Iannuzzi. [7]semuenzaniso. Sei Iyo Era Yakarasika Asi chii, hama dzinodiwa nehanzvadzi, chichava chii mabviro zverugare urwu? Hakungave kuri kudzoreredzwa kweKuda kwaMwari kuri kutonga mumoyo meChechi sezvakangoita munaAdamu naEvha apo, pamberi pokuwa, chisikwa chakange chisiri kugomera pasi pechironda cherufu, kupokana, uye kumukira, asi kwaive zororo?

Runyararo harusi chete kusavapo kwehondo… Runyararo "runyararo rwekurongeka." Runyararo ibasa reruramisiro uye mhedzisiro yerudo. -CCC, kwete. 2304

Ehe, izvi ndizvo chaizvo zvakauya naMukadzi Wedu Mambokadzi Werunyararo kuti aite neMweya Mutsvene: kuzvara hupenyu hwaJesu Kristu chose muChechi, kuitira kuti Humambo hweKuda kwaMwari uye nehupenyu hwemukati hweChechi zvive Poshi, sezvo vatove muna Maria.

… Mweya wePentekosti uchafashukira pasi nesimba rake uye chishamiso chikuru chichafarirwa nevanhu vese. Izvi ndizvo zvinoitwa nenyasha dzeMoto weRudo… anova Jesu Kristu pachake… chimwe chinhu chakadai hachisati chamboitika kubva pakazova Shoko nenyama.

Hupofu hwaSatani zvinoreva kukunda kwepasi rose kweMoyo Wangu mutsvene, kusunungurwa kwemweya, nekuvhurwa kwenzira kuruponeso kusvika pakazara kwazvo. —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Moto weRudo, p. 61, 38, 61; 233; kubva kudhayari raElizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Archbishop Charles Chaput

 

"ZVAKASIYA" ZENYAYA

Sei Jesu akati "kwemakore 6000" Aifanira kurwa? Rangarira mazwi aSt Peter mukutaura mubvunzo wekuti nei kudzoka kwaIshe kwaiita kunge kunonoka:

… Usaregeredza chinhu ichi chimwe chete, vadikanwa, kuti kunaShe zuva rimwe rakaita sechiuru chamakore, nezviuru zvamakore sezuva rimwe. (2 Petro 3: 8)

Madzibaba Kereke Ekutanga vakashandisa rugwaro urwu kunhoroondo yevanhu kubvira pakasikwa Adhamu naEvha. Vakadzidzisa kuti, sekushandira kwakaita Mwari kuita zvisikwa mumazuva matanhatu uye akazorora musi wechinomwe, saka basa revarume mukutora chikamu mukusika kwaMwari raizotora makore 6000 (kureva. “Mazuva matanhatu”), uye nezuva rechinomwe ” zuva, munhu aizozorora.

Naizvozvo, zororo resabata richiripo kuvanhu vaMwari. (VaH 4: 9)

Asi zorora kubva pachii? Kubva ku kukakavara pakati pekuda kwake nekwaMwari:

Uye ani nani anopinda muzororo raMwari, anozorora pamabasa ake sezvakaita Mwari pane ake. (VaH 4:10)

"Zororo" iri rinowedzerwazve nenyaya yekuti Satani achasungwa nengetani pazuva "rechinomwe" iri, uye "iye asingateereri mutemo" akaparadzwa:

Akabata dhiragoni, iyo nyoka yekare, anova Dhiabhorosi kana Satani, ndokuisunga kwamakore chiuru ndokuikanda mugomba rakadzika-dzika, iyo yaakakiya pamusoro payo ndokuisa chisimbiso, kuitira kuti isazokwanisa kutsausa marudzi kudzamara makore churu apera… ivo vachave vapirisita vaMwari nevaKristu, uye vachatonga pamwe naye kwemakore churu. (Zvak. 20: 1-7)

Saka, hatifanire kufunga izvi se "nyowani" senge mune dzidziso nyowani, nekuti izvi zvakadzidziswa naMadzibaba eKereke kubva pakutanga kuti "Humambo hwenyika" hwaizouya, hwemweya muchimiro, hunomiririrwa nenhamba "chiuru":

… Mwanakomana wake paachauya kuzoparadza nguva yevasina mutemo, uye achitonga vasingadi Mwari, uye nekushandura zuva nemwedzi nenyeredzi, ipapo achazorora pazuva rechinomwe… mushure mekuzorora kwezvinhu zvese, ndichaita kutanga kwezuva rechisere, ndiko kutanga kweimwe nyika. -Tsamba yaBhanabhasi (70-79 AD), yakanyorwa naApostole baba vepakati pazvo

… Sokunge kuti chinhu chakaringana kuti vasande vanofanira kunakidzwa nekuzorora kwesabata panguva iyoyo, zororo rinoyera mushure mekushanda kwamakore zviuru zvitanhatu kubvira pakasikwa munhu… (uye) panofanira kuteverwa pakupera kwamatanhatu. Makore chiuru, semazuva matanhatu, rudzi rweSabata rechinomwe mumakore ane chiuru ... Uye maonero aya aisazove anopokana, dai zvaidavirwa kuti mufaro wevatsvene, muSabata iro, unenge uri wemweya, uye zvichizotevera pamberi paMwari… —St. Augustine weHippo (354-430 AD; Chiremba weChechi), De Civitate Dei, Bk. XX, Ch. 7, Catholic University yeAmerica Press

Sekutaura kwaJesu kuna Luisa Piccarreta:

Izvi ndizvo zvinoreva Fiat Voluntas inoti: “Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga” - murume iyeye adzokere muKuda Kwangu kwaMwari. Ipapo chete ndipo paachave nyarara - paanoona mwana wake achifara, achigara pamba pake, achifadzwa nekuzara kwemakomborero ake. —Kubva mumadhayari aLuisa, Vol. XXV, Kurume 22, 1929; Vasande muKuda kwaMwari naFr. Sergio Pellegrini, nemvumo yaArchbishop weTrani, Giovan Battista Pichierri, p. 28; nb. "Iye" inzira yemunhu yekureva "Kuda kwaMwari". Chinyorwa chimwe chete ichi chinoshandiswa muMagwaro apo “Huchenjeri” hunonzi “iye”; cf. Zvir 4: 6

Baba veChechi Tertullian vakadzidzisa izvi makore 1900 apfuura. Anotaura pakudzorerwa kweiyo mamiriro ehutsvene akarasika mubindu reEdeni:

Isu tinobvuma kuti humambo hwakavimbiswa kwatiri pasi, kunyangwe pamberi pekudenga, mune imwe mamiriro ekuvapo; pamusoro peizvo zvichaita mushure mekumuka kwemakore ane chiuru muguta rejerusarema rakavakwa naMwari ... Isu tinoti guta iri rakapihwa naMwari kuti rigashire vatsvene pakumutswa kwavo, uye nekuvazorodza nehuwandu hwezvikomborero zvese zvekunamata. , semubhadharo kune uyo watakashora kana kurasikirwa… —Tertullian (155-240 AD), Baba veChechi yeNicene; Adversus Marcion, Ante-Nicene Madzibaba, Henrickson Vaparidzi, 1995, Vol. 3, map. 342-343)

Rimwe remazita eMhandara Yakaropafadzwa Maria ndiro "Guta raMwari." Saizvozvovo, Chechi ichatakura zita iri zvizere paanopinda Mukukunda kweMoyo Musingaiti. Nekuti Guta raMwari ndimo munotonga Kuda Kwake kwaMwari.

 

CHIPO MUIVHANGERI

Kunze kwezvandambotaura pamusoro, Ishe Wedu akaita taura nezvekuuya uku "utsvene hutsva uye hwoumwari" panguva dzinoverengeka. Asi sei, mumwe angabvunza, kuti Akanga asina kutungamira here?

Ndine zvimwe zvizhinji zvekukuudzai, asi hamugoni kuzvitakura ikozvino. Asi kana auya, iwo Mweya wechokwadi, achakutungamira kuchokwadi chose. (Johani 16: 12-13)

Zvichida zvingadai zvakave zvakaomera Kereke yekutanga kuti izive kuti mamwe makore zviuru zviviri zvenguva yeruponeso yanga ichiri kutamba. Chokwadi, hatingaone here huchenjeri hweMagwaro hwakanyorwa nenzira yekuti ose chizvarwa chakatenda kuti zvavo vaigona kuona kudzoka kwaKristu? Uye nokudaro, chizvarwa chese chakafanirwa "kutarisa nekunamata", uye mukuita kudaro, Mweya wakavatungamira mukukura nekukura kufumurwa kwechokwadi. Mushure mezvose, "Apocalypse" yaSt. John, sekudanwa kwayo, zvinoreva "kufumurwa." Zvimwe zvinhu zvinoitirwa kufukidzwa, sezvakataurwa naJesu pamusoro, kudzamara Chechi yagadzirira kugamuchira iyo kuzara zveZvakazarurwa zvake.

Panyaya iyi, muverengi ari pamusoro anodzinga zvakazarurwa zvechiporofita sezvazviri kwete zvese izvo zvinodikanwa. Asi mumwe anofanirwa kubvunza kana chero chinhu chinotaurwa naMwari chisina basa? Uye zvakadiniko kana Mwari vachida kuchengeta hurongwa Hwake hwakafukidzwa pasi pe "zvakavanzika"?

Enda, Danieri… nekuti mazwi acho achavanzwa uye akanamwa kusvikira panguva yekupedzisira. (Dhan 12: 9)

Uye zvekare,

Nekuti Wekumusoro-soro ane ruzivo rwese, uye kubva panguva yekare anoona zvinhu zvinouya. Anozivisa zvakapfuura nezvichazouya, uye anozivisa zvakavanzika zvakadzama. (Sir 42: 18-19)

Nzira iyo Mwari anoda kuzivisa zvakavanzika zvake ibhizinesi rake chairo. Saka hazvishamise zvakare kuti Jesu anotaura nemutauro wakafukidzwa nemifananidzo kuitira kuti zvakavanzika zveruregerero zvibudiswe pachena panguva yazvo. Saka kana tichitaura nezvenguva yemberi yehupamhi hukuru hwehutsvene muChechi, hatingakwanise kuona izvi mumufananidzo wemukushi?

… Imwe mbeu yakawira pavhu rakaorera ikabereka michero. Yakakura ikakura ikabereka makumi matatu, makumi matanhatu, uye zana zana. (Mako 4: 8)

Kana mumufananidzo wematarenda?

Nekuti zvichava semunhu wakafamba rwendo akadana varanda vake, akavapa zvaaiva nazvo; Uye kune umwe wakapa matarenda * mashanu, umwe maviri, umwe rimwe, umwe neumwe zvakakwanirana nesimba rake; (Mat. 25:14)

Uye zvaisakwanisa here kuti mufananidzo wemwanakomana anopambadza uve fananidzo yerwendo rurefu rwekudzokera kumba kwevanhu, kubva mukudonha muBindu reEdeni uko hunhu hweKugara muKuda kwaMwari kwakaparadzwa nekurasikirwa… kusvika pakudzorerwa iko kuzvarwa kwaMwari kusvika kumagumo enguva?

Kurumidza uuye nenguo dzakaisvonaka umupfekedze; muise mhete pamunwe wake neshangu patsoka dzake. Tora mhuru yakakodzwa uye uibaye. Naizvozvo ngatipembere nemutambo, nekuti mwanakomana wangu uyu wakange afa, wararamazve; akanga arasika, zvino awanikwa. (Ruka 15: 22-24)

'Mwana wangu adzoka; akapfeka nguo dzake dzoumambo. anopfeka korona yake youmambo. uye Anorarama Hupenyu Hwake neni. Ndamudzosera kodzero dzandakamupa pandakamusika. Uye, saka, nyonganiso muCreation yasvika kumagumo - nekuti munhu adzoka mukuda Kwangu kwaMwari. ' —Jesu kuna Luisa, kubva mumadhigari aLuisa, Vhor. XXV, Kurume 22, 1929; Vasande muKuda kwaMwari naFr. Sergio Pellegrini, nemvumo yaArchbishop weTrani, Giovan Battista Pichierri, p. 28

Izvi hazvinzwike se "hutsva hutsva uye hutsvene" iyo Chechi yakapfekedzwa nayo "zuva raIshe", iro rinobatanidza "nguva yerunyararo"? [8]cf. Maitiro Erai Akarasika

Nekuti zuva remuchato weGwayana rasvika, mwenga waro wazvigadzira. Akatenderwa kupfeka jira remucheka rakajeka, rakachena. (Zva 19: 7-8)

Hongu akadaro St. Paul, hurongwa hwamwari ndehwekuti Kristu…

… Angazviratidze kwaari Chechi mukubwinya, isina gwapa kana kuunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ive inoera uye isina gwapa. (VaEf. 5:27)

Uye izvi zvinogoneka chete if Mutumbi waKristu uri kurarama ne uye in Kuda kumwechete neMusoro.

Mubatanidzwa wehunhu hwakafanana neuyo wemubatanidzwa wedenga, kunze kwekuti muparadhiso chifukidziro chinovanza Humwari chinonyangarika… —Jesu kuna Vanokudzwa Conchita, Ronda Chervin, Famba neni Jesu; yakataurwa mukati Korona uye Kupedzisa kweHuchena Hese, p. 12

… Vese ngavave vamwe, sezvo imi, Baba, muri mandiri uye neni mamuri, kuti ivowo vave matiri… ”(Johane 17:21)

Saka, mukupindura muverengi wangu, hongu zvirokwazvo tiri vanakomana nevanasikana vaMwari izvozvi. Uye Jesu anovimbisa:

Unokunda uchagara nhaka yezvipo, uye ndichava Mwari wake, naiye uchava mwanakomana wangu. (Zva 21: 7)

Zvirokwazvo Mwari asingagumi ane huwandu husingaperi hwezvipo zvekupa vana vake. Sezvo "Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari" zviri zviviri zvichienderana neMagwaro uye Tsika Tsvene, uye iri "Korona uye Kuzadzikiswa kweZvinhu Zvese", ngatiendererei mberi nebhizinesi re kushuvira uye uchikumbira kunaShe, uyo anopa rupo kune avo vanokumbira.

Kumbirai uye muchazvipiwa; tsvakai uye muchawana; gogodzai uye muzozarurirwa musuo. Nekuti wese anokumbira anopiwa; neunotsvaka unowana; uye kune uyo anogogodza, mukova uchavhurwa…. zvikuru sei Baba vako vekudenga vachapa zvinhu zvakanaka kune avo vanovabvunza… Havagovani chipo chavo cheMweya. (Mat. 7: 7-11; Joh.3: 34)

Kwandiri, mudukusa wevatsvene vese, nyasha idzi dzakapihwa, kuparidzira kuvaHedeni hupfumi husinga tsanangurike hwaKristu, uye kuburitsa pachena kune vese zano rezvakavanzika zvakavanzwa kubvira kare Mwari akasika. zvinhu zvese, kuitira kuti huchenjeri hwaMwari hwakawanda hwungaziviswe kubudikidza neChechi kuvakuru nevane simba vari kumatenga… (Eph 3: 8-10)

 

Kutanga kuburitswa Kurume 26, 2015. 

 

Kutenda neminamato yako nerutsigiro.

 

DZIDZISO DZINONYANYA Katorike!

Gara munguva dzepakati, Muti musanganiswa unoshamisa wemutambo, wekunakidzwa, wekunamata, uye vatambi vanozoyeuka kwenguva yakareba mushure mekunge peji rekupedzisira ratendeuka…

 

TREE3bkstk3D-1

MUTI

by
Denise Mallett

 

Kudana Denise Mallett munyori anoshamisa ane chipo chinhu chisiri pasi! Muti inokwezva uye yakanyorwa zvakanaka. Ndinoramba ndichizvibvunza kuti, "Mumwe munhu angagona sei kunyora chimwe chinhu chakadai?" Asingatauri.
—Ken Yasinski, Mutauri weKaturike, munyori & muvambi weFacetoFace Ministries

Kubva pazwi rekutanga kusvika kune rekupedzisira ndakatorwa moyo, ndakamiswa pakati pekutya uye kushamisika. Sei mumwe mudiki kudaro kunyora mitsara yakaoma kunzwisisa, mavara akaomarara, kutaurirana kwakamanikidza? Wechidiki aigona sei kugona hunyanzvi hwekunyora, kwete nehunyanzvi chete, asi nekudzika kwekunzwa? Aigona sei kubata madingindira akadzika zvine hungwaru pasina kana kadiki kekuparidza? Ndichiri kutya. Zviripachena ruoko rwaMwari rwuri mune ichi chipo.
-Janet Klasson, munyori we Iyo Pelianito Chinyorwa Blog

 

Raira KOPI YAKO NZUVA!

Bhuku reMiti

 

Shandisa maminetsi mashanu pazuva naMark, uchifungisisa nezvezuva nezuva Zvino Shoko mukuverenga kweMisa
kwemazuva awa makumi mana eLent.


Chibayiro chinofudza mweya wako!

NZIRAI pano.

Iye zvinoWord Banner

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari
2 kuti uwane zvakadzama uye kuongorora kwedzidziso yezvinyorwa zvaLuisa Piccarreta, Rev. Joseph Iannuzzi akaruka chinyorwa chine hunyanzvi chinoratidza kuti "Kurarama Mukuda kwaMwari" chikamu cheTsika Tsvene. Maona www.ltdw.org
3 ona Korona uye Kupedzisa kweHuchena Hese
4 kubva mumadhigari aLuisa, Vol. XVII, Gunyana 18, 1924; Vasande muKuda kwaMwari naFr. Sergio Pellegrini, nemvumo yaArchbishop weTrani, Giovan Battista Pichierri, p. 41-42
5 Genesisi 3: 20
6 John 15: 7, 10
7 semuenzaniso. Sei Iyo Era Yakarasika
8 cf. Maitiro Erai Akarasika
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , .