Kwete Mashiripiti Wand

 

THE Kugadzwa kweRussia musi waKurume 25, 2022 chiitiko chikuru, kana ichizadzisa tsanangudzo chikumbiro cheMukadzi wedu weFatima.[1]cf. Kutsveneswa kweRussia Kwakaitika Here? 

Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose.-Kushandiswa kwaFatima, v Vatican.va

Nekudaro, chingave chikanganiso kutenda kuti izvi zvakangofanana nekuzunguza imwe mhando yemashiripiti wand izvo zvinokonzeresa kuti matambudziko edu ese anyangarika. Aiwa, Kutsaurwa hakupfuurire chirevo chebhaibheri chakaziviswa naJesu zvakajeka:

Tendeuka uye utende muvhangeri. ( Mako 1:15 )

Nguva yerunyararo ichauya here kana tikaramba tichirwisana – muwanano dzedu, mhuri, nharaunda nemarudzi? Runyararo runogoneka here kune vanotambura zvakanyanya, kubva dumbu kuNyika Yechitatu, vari vanyajambwa vokusaruramisira zuva nezuva here?

Rugare harusati ruchingova bedzi kusavapo kwehondo, uye haruna kuganhurirwa mukuchengeta dzikamo yamasimba masimba pakati pavavengi. Rugare harugoni kuwanwa pasi pano pasina kuchengetedza zvinhu zvavanhu, kurukurirano yakasununguka pakati pavanhu, ruremekedzo nokuda kwechiremera chavanhu navanhu, uye muitiro wokungwarira wouhama. Rugare “kugadzikana kwenhevedzano.” Rugare ibasa rekururamisira uye mugumisiro werudo. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2304

Ichi ndicho chikonzero "kudzorerwa kweMugovera Wokutanga” chaivewo chikamu chechikumbiro chaMadzimai Wedu — kudanwa kuVanhu vaMwari kuti vatungamire nyika mukutendeuka.

Uye zvakadaro, isu tinofanira kutora Mukadzi Wedu neshoko rake: "nguva yerunyararo" ichauya - asi kwete sezvaitarisirwa neDenga. Zvakare:

Chido changu chinoda Kukunda, uye ndingave ndichida kukunda kuburikidza neRudo kuitira Kumisikidza Humambo hwahwo. Asi munhu haadi kuuya kuzosangana neRudo urwu, nekudaro, zvinofanirwa kushandisa Ruramisiro. —Jesu Kubva kuMubatiri waMwari, Luisa Piccarreta; Mbudzi 16, 1926

… Changamire Ishe vanomirira nokushivirira kusvikira [marudzi] asvika pamwero wakakwana wezvivi zvavo vasati vavaranga… haambobvisi tsitsi dzake kwatiri. Kunyange anotiranga nenhamo, haasiye vanhu vake. (2 Makabheya 6: 14,16)

Zvichaitwa neKunatsa ndizvo vhura nzira itsva yenyasha kukurumidza Kukunda kuri kuuya uye “nguva yorugare”. Rugare zvirokwazvo ruchauya - asi zvino, nenzira yeKururamisa kwaMwari. Zvinofanira kuva nenzira iyi. Gomarara mumatanho ekutanga-tanga rinogona kubatwa naro zviri nyore; asi kana ikaita metastasizes, inoda kuvhiyiwa kukuru uye marapirwo.[2]cf. Kuvhiya kweCosmic Uye ndozvazvakaita: isu hatina kuteerera kuMukadzi Wedu, uye nekudaro, "zvikanganiso zveRussia" zvave nezana ramakore rekupararira pasirese zvichibvumira mhodzi dzehuzivi hweCommunism yepasi rose kudzika midzi. Sekutaura kwakaita Mukadzi Wedu mumharidzo kumuoni weItaly, Gisella Cardia:

Neminamato yako uye nekutenda kwechokwadi unogona kunzvenga hondo yenyika yechitatu, asi iwe uchiri wakavharirwa mumagomba ako uye hausi kuona mberi; njodzi dziri kuuya, asi usasiya masakaramende. Pasinei nemisodzi yangu, mwoyo yenyu yakaoma uye hautenderi chiedza kupinda. Ndinokumbira kuti kutenda kwako kurege kuva kweshoko bedzi, asi namabasa. Iwe une chombo chine simba kwazvo, munamato weRosary Tsvene: namata. Sezvo nguva inofamba, kutenda kwechiKristu hakuchazotauri uye iwe uchamanikidzwa kuvanza: gadzirira izvi zvakare. Communism iri kufambira mberi nekukurumidza. Zvose izvi zvichaitika uye zvichava chirango chenhema, kutukwa uye kunyomba kwave kuchiitwa kusvikira zvino. Zvino, mwanasikana wangu, ndinokusiya nemaropafadzo angu aamai, muzita raBaba, reMwanakomana nereMweya Mutsvene. Ameni. -March 24th, 2022
Izvi ndizvo zvaataura kwatiri pamurindiro weKunatsa - pa zuva rimwe chetero sekuverenga uku kweMisa kwekutanga:
Asi havana kuteerera, uye havana kuteerera. Vakafamba noukukutu hwemwoyo yavo yakaipa, vakafuratira, havana kunditarira nezviso zvavo; Asi havana kunditeerera, kana kunditeerera; vakaomesa mitsipa yavo vakaita zvakaipa kupfuura madzibaba avo. Kana uchitaura mashoko awa ose kwavari, havangakuteereriwo; kana ukavadana, havangakupinduri. Uti kwavari: Urwu ndirwo rudzi rwusingateereri kunzwi raJehovha Mwari waro, kana kutora kurairwa. Kutendeka kwanyangarika; shoko iro pacharo rakabviswa pakutaura kwavo. (cf. Jeremiya 7:23-28)
 
 
Nguva Yezvishamiso
Mugore ra2000, ndakatsaurira hupenyu hwangu nehushumiri kuna Our Lady of Guadalupe, Nyeredzi yeEvhangeri Itsva. Mangwanani akatevera, chinhu chimwe chete chakanga chakasiyana chaiva chokuti, zvino, ndakanga ndava naAmai vakanga vapiwa mvumo kuna amai ini. Asi zvikanganiso zvakafanana uye kusasimba kwezuva rakapfuura zvakasara. Kwemakumi maviri emakore anotevera, ndinogona kupupura kuti, pasina mubvunzo, ndaona kuti Mukadzi Wedu ave neruoko rune simba mukuunza shanduko yechokwadi muhupenyu hwangu. Ndisati ndanyora chimwe nechimwe chezvinyorwa zvangu, ndinomukumbira kuti ave mumashoko angu, uye mazwi angu mune ake kuti ave amai vedu tose. Izvi, ndinonzwa, muchero wekuzvitsaurira ikoko.
 
Saizvozvowo, Russia - yatove muchirongwa chekutendeuka kuburikidza neakapfuura asi "asina kukwana" kutsaurwa kwevamwe vanapapa.[3]cf. Kugadzwa Kwekupedzisira - haisati yave iyo nyika ichave chombo cherunyararo, pachinzvimbo chehondo. 
Mufananidzo weAkachena uyo rimwe zuva achatsiva nyeredzi nyowani tsvuku pamusoro peKremlin, asi chete mushure mekuedzwa kukuru uye kweropa.  —St. Maximilian Kolbe, Zviratidzo, Zvishamiso uye Mhinduro, Fr. Albert J. Herbert, peji 126

Nyaradzo yatinofanira kutora kubva paKutsaurwa paMutambo weKuzivisa kuti Mwari vachine hurongwa. Kunyange zvazvo takakudzivisa nokunonotsa kupfurikidza nokusateerera kwedu (seizvo vaIsraeri vaiwanzoita), Mwari anoziva nzira yokuita nayo kuti zvinhu zvose zviitirwe zvakanaka nokuda kwaavo vanomuda.[4]cf. VaR. 8: 28 

Izwi rakataurwa pamusoro pangu nemweya wechiporofita pakutanga kwekunyora uku kwechipostora makore gumi nemanomwe apfuura ranga richirembera mumoyo mangu semazuva ano:

Ino haisi nguva yekunyaradzwa asi nguva yezvishamiso. 

Kukumikidzwa uku kuchavhura nzira yezvishamiso zveDenga - pamusoro pezvose, iyo inonzi "Yambiro" kana Ziso reDutu.[5]cf. Zuva Guru reChiedza Basa redu sevaKristu vakatendeka rakakosha kudarika kare: 

…simba rezvakaipa rinodziviswa radzorwazve, [uye] zvakare uyezve simba raMwari amene rinoratidzirwa musimba raAmai ndokurichengeta riri mhenyu. Chechi inogara ichidanwa kuti iite zvakakumbirwa naMwari kuna Abrahama, ndiko kuona kuti kune varume vakarurama vakakwana kuti vadzivise zvakaipa nekuparadzwa. Ndakanzwisisa mashoko angu semunamato wekuti simba revakanaka riwanezve simba ravo. Saka unogona kuti kukunda kwaMwari, kukunda kwaMaria, vakanyarara, ndezvechokwadi zvakadaro.-Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald (Ignatius Press)

Panyaya iyi, Kugadzwa kweRussia kuna Mukadzi Wedu ndeye kudana maoko wake Little Rabble. Kuburikidza neRosary Tsvene, pamusoro pezvose, tine mukana wekukurumidzira kuuya kweKukunda kwake, kunozopedzisira kwaunza Nguva yeRunyararo nekutonga kwaJesu kusvika kumigumo yenyika kuburikidza neChechi yasara.

Dzimwe nguva apo chiKristu pachacho chairatidzika kunge chiri panjodzi, kununurwa kwacho kwakanzi kune simba remunamato uyu, uye Mukadzi Wedu weRosary akagamuchirwa semunhu ane minyengetero yakaunza ruponeso. -POPE JOHN PAUL II, Rosarium Virginis Mariae, 40

Ngatirege kuverengwa pakati pevane mitsipa mikukutu vezera iri!

Dai wanzwa inzwi rake nhasi. “Musaomesa mwoyo yenyu sapaMeribha sepazuva reMasa murenje, wtarirai madzibaba enyu akandiidza; vakandiidza, kunyange vakanga vaona mabasa angu. (Pisarema ranhasi)

Tine makore mazhinji akaoma ari mberi kwedu; asi chokwadi ndechokuti “nguva yorugare” is kuuya. Nepo Denga riri nharidzano yedu nguva dzose, ndiani asingagoni kushuva zuva iroro apo minondo ichapfurwa kuva miromo yamapadza uye bere richivata pasi negwayana?

Ehe, chishamiso chakavimbiswa kuFatima, chishamiso chikuru munhoroondo yepasi, chechipiri kune Kumuka chete. Uye chishamiso ichocho ichave nguva yerunyararo iyo isina kumbobvira yapihwa kumberi kune nyika. —Cardinal Mario Luigi Ciappi, Gumiguru 9, 1994 (wezvechitendero wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, naJohn Paul II); Katekisimu Yemhuri, (Sept.9th, 1993), p. 35

Kana yasvika, ichave nguva yakakosha, imwe hombe ine mhedzisiro kwete yekudzoreredzwa kweHumambo hwaKristu chete, asi yekudzikamisa… Isu namata nemoyo wese, uye kumbira vamwewo kuti vanamatire kudzikamiswa kunodiwa kwenzanga. —Papa PIUS XI,Ubi Arcani Dei Consilioi “PaRugare rwaKristu muUmambo Hwake”, December 23, 1922

Pakupedzisira zvinokwanisika kuti maronda edu mazhinji apore uye kururamisira kwese kumere zvakare netariro yesimba rakadzoreredzwa; kuti runako rworugare ruvandudzwe, uye minondo nemaoko zvidedere kubva paruoko uye apo vanhu vese pavachabvuma humambo hwaKristu uye nekuzvidira kuteerera izwi Rake, uye rurimi rwese ruchapupura kuti Ishe Jesu vari Mukubwinya kwaBaba. —PAPA LEO XIII, Annum SacrumPamusoro pekutsaurira kuMwoyo Unoyera, Chivabvu 25, 1899

Mirairo yenyu yeumwari yakaputswa, Vhangeri renyu rakarasirwa parutivi, hova dzezvakaipa dzinozadza pasi rese rinotakura kunyangwe vashandi venyu ... Ko zvinhu zvese zvichapera seSodhoma neGomora here? Hausati uchizomboputsa kunyarara kwako here? Iwe uchashivirira izvi zvese nekusingaperi here? Hachisi chokwadi here kuti kuda kwako ngakuitwe pasi pano sezvakunoitwa kudenga? Hachisi chokwadi here kuti umambo hwako hunofanira kuuya? Hauna here kupa kune vamwe mweya, vadikanwa kwauri, chiratidzo chekuvandudzwa kwemberi kweChechi? â€”St. Louis de Montfort, Munamato weMamishinari,n. 5; www.ewtn.com

Maonero ane mvumo, uye ayo anoratidzika kuve anowirirana kwazvo neMagwaro Matsvene, ndekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike ichapinda zvakare panguva yekubudirira uye kukunda. -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

 

 
Zvakafanana Kuverenga

Nei Nyika Iri Kuramba Mune Kurwadziwa

Chii chakaitika apo mweya yakateerera chizaruro chechiporofita: Pavaiteerera

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Prinda Hushamwari uye PDF

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MARIA, NGUVA YERUGARE uye tagged , , , .