Kwete Nzira yaHerodhi


Uye kunyeverwa kuhope kuti arege kudzokera kuna Herodhi,

vakaenda kunyika yavo neimwe nzira.
(Mateo 2: 12)

 

AS tava pedyo neKisimusi, zvakasikwa, moyo yedu nepfungwa zvakatendeukira mukuuya kweMuponesi. Marimba eKisimusi anoridza nechekumashure, kupenya kwezviedza kunoshongedza dzimba nemiti, kuverenga kweMisa kunoratidza kutarisira kukuru, uye kazhinji, tinomirira kuungana kwemhuri. Saka, pandakamuka mangwanani ano, ndakavhunduka pane izvo Ishe zvavaindimanikidza kunyora. Uye zvakadaro, zvinhu izvo Ishe zvavakandiratidza makumi emakore apfuura zviri kuzadzikiswa izvozvi apo isu tichitaura, zvichijekeserwa kwandiri neminiti. 

Nekudaro, ini handisi kuyedza kuva mamhutu anoora mwoyo pamberi peKisimusi; aiwa, hurumende dziri kuita izvo zvakakwana zvakakwana nekuvharirwa kwavo kusati kwamboitika kwevakagwinya. Asi, kuri nerudo rwechokwadi kwauri, hutano hwako, uye pamusoro pazvose, hupenyu hwako pamweya apo pandinotaura nezve zvishoma "zvekudanana" nyaya yenyaya yeKisimusi ine chinhu chose kuita neawa ratiri kurarama.

Hongu, pandakamuka mangwanani ano, ndanga ndichifunga mazwi aSt. John Paul II akatidaidza isu vechidiki muna 2002 kuti tive "nharirire dzemangwanani dzinozivisa kuuya kwezuva anova ndiye Kristu Akamuka!"[1]PAPA JOHN PAUR II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12) achiwedzera kuti iri raizove "basa rinotyisa."[2]Novo Millenio Inuente, n. 9 Ndichinyatsoziva kuti vazhinji vacharamba zvinotevera se "dzidziso yekurangana," Ndinoziva kuti iwe, mudiwa wangu Rabble, ndinoteerera nekunzwisisa… zvinova ndizvo zvandinokumbira (zvino, nehana yangu yakajeka kuti ndanyora zvakabvunzwa naIshe, ndinovimba ndinogona kuenderera mberi ndichitaura nezvekugadzirira chipo cheKurarama muKuda kwaMwari. ). 

 

Kisimusi kuverenga

Chikonzero chose chakaita kuti Joseph naMaria vakwire kuenda kuBhetrehema kwaisave kwekuva nemwana wavo asi nekuda kwe kumanikidzwa kuverenga revanhu. 

Mumazuva iwayo Kesari Ogasito akapa chirevo chekuti nyika yose inyorwe. (Ruka 2: 1)

Nekudaro, iyo nyaya yeKisimusi inotanga nehutongi hweHumambo hweRoma hunotambanudza matende ayo. Isu tinodzidza muTestamente Yekare, muchokwadi, kuti Mwari havagutsikane nekuverenga asi vanobvumidza izvi se kurangwa yevanhu vake.

Zvino Satani akamukira vaIsiraeri, akakurudzira Dhavhidhi kuti averenge vaIsiraeri. (1 Mak. 21: 1)

Uye saka tinoverenga kuti Mambo David pakupedzisira “Ndakademba kuverenga vanhu”:[3]2 Sam. 24:10

Zvino murayiro uyu wakange wakaipa pamberi paMwari, akarova Isiraeri. Ipapo Dhavhidhi akati kuna Mwari, Ndatadza kwazvo zvandaita chinhu ichi; Bvisai kukanganisa kwemuranda wenyu, nekuti ndaita sebenzi kwazvo. (1 Mak. 21: 7-8)

Sezvazvinoitika, "kuverenga" kwemarudzi epasi kwakatanga svondo rino. Akazviita sei? Zveavo vari kubayiwa jekiseni. Uye sekutsanangura kwandakaita Vafudzi Vanodiwa… Muri Kupi?, munguva pfupi, chero munhu aripo kwete vakabayiwa nhomba havazokwanisi kutora chikamu muchivande - izvi zvinoenderana nevanoona nezvehutano pasi rese.

Chero ani anodzivirirwa anozogashira 'green status' Naizvozvo, unogona kubaya nhomba, uye ugamuchire Green Status kuti uende wakasununguka munzvimbo dzese dzakasvibirira: Vanozokuvhurira zviitiko zvetsika, ivo vanozokuvhurira nzvimbo dzekutengesera, mahotera nemaresitorendi. -Director Ministry Ministry, Dr. Eyal Zimlichman; Mbudzi 26th, 2020; israelnationalnew.com

Zvakadii nezveavo vasina kubaya nhomba? Mangwanani ano, ndagamuchira tsamba kubva kuna amai avo vakanetseka apo kushanya kwavo kwakanaka kweKisimusi kwakatadza kufamba apo nyaya ye "majekiseni" yakauya. “Vana vangu havatende kusarudzo yangu yemahara kuti varege kuitora sezvavanotaura Ini ndaigona kuve nemhosva yekumwe kufa, uye ndaigona sei kutsanangura izvozvo kuna Mwari… ”Nemamwe mazwi, mumwe anozotorwa semubatanidzwa kuuraya munhu pasina jekiseni (kana kunyangwe mask). Mhinduro yacho ingave yekubaiwa jekiseni - kana kuve wega.

Hurumende dzave kutoisa izvi muchiitiko. Paive nerunyerekupe mwedzi mishoma yapfuura yekuti Canada yaigadzirira zvivakwa zvekuzviparadzanisa nevamwe, uyezve, kutovashandisa. Chokwadi, hurumende yeCanada yaive ichipa mabhendi pawebhusaiti yavo yepamutemo.[4]Iyo nyoro yakachengetedzwa pano MuToronto, iro Bhodhi rezvehutano reguta akatendera nzvimbo dzakadai, uye muSaskatchewan, vakatove vachishandiswa:

Ndezve avo vanhu avo vakakundikana kutevedzera zvimiro zvemuno uye vari njodzi kunharaunda.  -Marlo Pritchard, Mutungamiri weSaskatchewan Veruzhinji Chengetedzo Agency; Chivabvu 14, 2020; cbc.ca

Zvakaoma kusaona kuti izvi hazvingagone kushanda kune vasina kuvharirwa vanozonzi "njodzi kunharaunda." Tingaite sei isu sevanhu vakasununguka kusaona zviri kuitika uye izvo zvine yatodzokororwa munhoroondo nguva uye zvekare?

Apocalypse inotaura nezve anopikisana naMwari, chikara. Mhuka iyi haina zita, asi nhamba. Mune [kutyisa kwemisasa yevasungwa], vanodzima kumeso uye nhoroondo, vachishandura munhu kuita nhamba, vachimuderedza kusvika kune cog mumushini wakakura. Munhu haasi chinhu chinopfuura basa. Mumazuva edu, hatifanire kukanganwa kuti vakafanofananidzira remangwana renyika iro rine njodzi yekutora chimiro chimwechete chemisasa yevasungwa, kana mutemo wepasirese wemuchina uchigamuchirwa. Iyo michina yakavakwa inoisa mutemo mumwe chete. Zvinoenderana nepfungwa iyi, munhu anofanira kududzirwa ne kombiyuta uye izvi zvinogoneka chete kana zvichishandurwa kuva nhamba. Chikara ichi chiverengero uye chinoshandurwa kuita manhamba. Mwari, zvisinei, ane zita uye anoshevedza nemazita. Iye munhu uye anotsvaga munhu wacho. —Cardinal Ratzinger, (PAPA BENEDICT XVI) Palermo, Kurume 15, 2000 (tatsveyamisa mabhii)

MunaNovember 2019, nguva pfupi yapfuura izvo zvaitaridzika senge chimiro chekunamata zvidhori chiri kuitika muVictoria Gardens naPope akatarisa,[5]cf. Icho chitsva Chihedheni - Chikamu III Ndakabvunza kana tisiri Kuisa Bazi Kumhino dzaMwari? Panenge panguva imwechete, "coronavirus" denda "rakatanga.

Ipapo akandiisa muchivanze chemukati cheimba yaJehovha… varume makumi maviri neshanu nemisana yavo kutemberi yaIshe… vakanga vakakotamira kumabvazuva kuzuva. Ndokuti: Unoona here, Mwanakomana wemunhu? Zvinhu zvinonyangadza zvakaitwa neimba yaJudha pano zvidiki here zvekuti vangazadzewo nyika nechisimba, vachindimutsira kakawanda? Iye zvino vava kuisa bazi kumhino dzangu! (Ezekieri 8: 16-17)

Mufundisi Cardinal Jean Daniélou anoti izvozvo kunamata zvidhori inogona kuvhura musuwo kunaSatani - sezvayaiita munguva yaMambo David, nekudaro kuchimanikidza kuverenga uye vachisimudza vadziviriri yekudzivirira kwaMwari:

Nekuda kweizvozvo, mutumwa anochengeta anenge asina simba pamusoro pa [Satani], sekumarudzi. -Ngirozi neHumambo Hwayo, Jean Daniélou, SJ, peji 71

Ziva kuti, pamberi pekuverengwa kwevanhu, David aive akunda muhondo nevaAmoni vainamata mwari Milkomu.

David akatora korona yaMilkom kubva mumusoro wechifananidzo. Yakawanikwa ichirema tarenda regoridhe, rine mabwe anokosha; korona iyi David akapfeka pamusoro wake. (1 Makoronike 20; 2)

 

HOPE DZEKrisimasi

Nepo makadhi eKisimusi achiratidza zvimiro zvine runyararo zvekudyira uye nzvimbo dzakanyarara dzehusiku pahusiku hweKuberekwa Tsvene, muchokwadi, varombo venyika iyoyo vaisaziva kuti kuuraya rudzi kwaiitika. Herodhi, achishandisa kuonekera kweKisimusi Nyeredzi, akaraira "vachenjeri" kuti vazivise kwaari kwaive neMuponesi. Vachiyambirwa mukurota nezvezvinangwa zvaHerodhi, zvakadaro, vakatora mumwe mugwagwa vakananga kumba. Herodhi akabva aurayawo vakomana vese vasati vasvitsa makore maviri.

Makore anoda kusvika makumi matatu apfuura, neniwo ndaive nehope, yambiro yakajeka uye yechokwadi, kuti yakaramba iri pamberi pendangariro yangu se uporofita makore ese aya. 

Ndakanga ndiri munzvimbo yekudzoka nevamwe vaKristu, tichinamata Ishe, apo kamwe kamwe boka revechidiki rakapinda. Vakanga vava nemakore makumi maviri, murume nemukadzi, vese vaiyevedza. Zvaive pachena kwandiri kuti ivo chinyararire vaitora imba ino yekudzokera. Ndinoyeuka ndichifanirwa kuisa faira pamberi pavo kuburikidza nekicheni (miviri yavo ichivharira mukana kune chikafu). Vakanga vachinyemwerera, asi maziso avo aitonhora. Paive nechakaipa chakavanzika pasi pezviso zvavo zvakanaka, zvinobatika kupfuura zvinoonekwa.

Chinhu chinotevera chandino rangarira kubuda kubva muhusungwa wega. Kwakange kusina vachengeti asi zvaive senge ndaifanira kunge ndiripo uye, pakupedzisira, ndakasiya zvangu. Ndakaendeswa ku laboratory yakaita se white room yakavhenekerwa ne white white light. Ikoko, ndakawana mudzimai wangu nevana vachiita sevanodhakwa, vakaonda, vachishungurudzwa neimwe nzira… vachichinja kuita “chimwe chinhu” (Ini handizive imwe nzira yekuzvitsanangura).

Ndakamuka. Uye pandakadaro, ndakanzwa-uye handizive kuti sei - mweya wa "Anopesana naKristu" mumba mangu. Huipi hwaive hwakakura, hunotyisa, husinga fungidzike, zvekuti ndakatanga kuchema, “Ishe, hazvigone. Hazvigone kudaro! Kwete Ishe… ” Handisati ndamboona kana kuchena kubva ipapo kubva ipapo kana kubvira ipapo. Uye yaive pfungwa chaiyo yekuti huipi uhwu hwaivepo, kana kuuya pasi…

Mudzimai wangu akamuka, achinzwa kutambudzika kwangu, akatuka mweya, uye runyararo zvishoma nezvishoma rwakatanga kudzoka…

Gore rino, pakavharwa machechi, ndakanyatsonzwa Ishe vachindiudza kududzira hope idzi sezvazviri, chimwe chinhu chandisina kumboita kare. Zvino, pane iri zuva re "Nyeredzi yeKisimusi" inoonekwa kamwe zvakare mudenga redu rekumaodzanyemba pazuva rakapfupika regore,[6]cf. nbcnews.com Ndiri kuona chirevo chakajeka kupfuura nakare kose.

Nhasi, isu tiri kuudzwa nekunyemwerera, zvinoita kunge zvine huso kumeso kuti kukiyiwa, nezvimwewo ndezve "zvakajairika." Uku kufunga-kunetsekana kwakapihwa kuti kukiya kwakatanga kutyora cheni yekutengesa,[7]pano uye pano uye pano vakagadzirira kuwedzera hurombo hwepasi rose,[8]Dr. David Nabarro, World Health Organisation (WHO) mumiriri, Gumiguru 10, 2020; Vhiki mumaminitsi makumi matanhatu # 6 naAndrew Neil; gloria.tv vari kumanikidza mhuri kupinda muurombo nekushaya mabasa,[9]pano uye pano uye pano uye kuisa mamiriyoni zana nemakumi matatu evanhu panjodzi yekuziya nenzara.[10]David Beasley, Mutungamiriri WFP; Kubvumbi 22nd, 2020; kumuna.com Kunyange zvakadaro, "ndezvezvakanaka," vanotiudza. Zvisinei,

Izvo zvakanaka zvakajairika zvehutano hweveruzhinji hazvichadi kuti kufa kwega kwega kudzivirwe kupfuura zvakajairika kunaka kwekuchengetedzeka kwehupfumi kunoda kuti kubhuroka kwese kudzivirwe. —Prof. Robert C. Koons, Philosophy kubva. paYunivhesiti yeTexas muAustin; Gumiguru 2020; firstthings.com

Asi vezvematongerwo enyika ndivo wokuunga, kwete chete pamberi pesainzi, asi nezve pfungwa. Uye nokudaro, kunyangwe Denga riri kunyevera izvozvi…

Ivai vakabatana, vana; muchadanana - nzara ichakurumidza kusvika uye munofanira kunge makagadzirira kubatsirana sehama nehanzvadzi. -Mukadzi Wedu kuna Gisella Cardia, Zvita 19, 2020; washingtoniowa.com; cf. Mateu 24: 7

Chikamu chepakati chekurota uku, iko kuzviparadzanisa, pamwe hakudi kutsanangurwa. Asi chikamu chekupedzisira chehope ndicho chakandichengeta ndakamuka husiku nguva pfupi yadarika. Chimwe chinhu chakapihwa kumhuri yangu chakakanganisa hutano hwavo.

Ini ndinotenda ichi chiitiko chekupedzisira chine chekuita nezvazvino zvekuyedza RNA majekiseni ari kuendeswa pasirese. Izvo zvaingova muvhiki rapfuura iri, sainzi yepamusoro masayendisiti uye nyanzvi vatanga kutaura, kuti chikamu chechiroto changu chine musoro. Muchokwadi, ichingova chete Chishanu chekupedzisira, iyo Centers for Disease Control (CDC) yakaburitsa mushumo uyo midhiya akakosha anga asingateerere. Zvinotaridza kuti kusvika muna Zvita 18, vanhu mazana matatu nemakumi matatu nevashanu vakave nemaitiro akashata kumishonga yekudzivirira mitsva iyi zvekuti "vakatadza kuita zvakajairika zuva nezuva, vasingakwanise kushanda, [kana] vaitarisirwa kubva kuna [chiremba] kana nyanzvi yehutano."[11]"Anaphylaxis Inotevera m-RNA COVID-19 Revhisiti Risiti"; Zvita 19, 2020; cdc.gov 

Asi kupfuura izvozvo, sezvaunoverenga mukati Iyo Caduceus Kiyimasayendisiti akati wandei akayambira kuti majekiseni aya angatokonzera rufu. Dr. Sucharit Bhakdi, MD, inyanzvi inozivikanwa yeGerman microbiologist iyo yakaburitsa anopfuura mazana matatu ezvinyorwa muminda yekuzvidzivirira muviri, bacteriology, virology, uye parasitology, uye akagashira mibairo yakawanda uye Order of Merit yeRhineland-Palatinate. Ndiye zvakare aimbove Emeritus Musoro weInstitute for Medical Microbiology neHutsanana kuJohannes-Gutenberg-Universität kuMainz, Germany. Anoyambira kuti iyo RNA yekudzivirira bvunzo yaisangova kukwana chete, asi kuvharidzira zvechokwadi-mhedzisiro mhedzisiro.

Zvakaitwa nemaChirungu, kuOxford, nekuti mhedzisiro yacho yainge yakanyanya, kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, zvese zvayedzwa zvejekiseni zvakapihwa mwero wepamusoro weparacetamol [acetaminophen]. Iyo fivha-inoderedza marwadzo. Unoziva? Antipyretic painkiller. Paracetamol mune yakakwira doses ... Mukupindura kubaya nhomba? -Aihwa. Ku kudzivirira maitiro. Izvi zvinoreva kuti vakatanga vagamuchira painkiller kutanga uyezve nhomba mushure. Hazvibvumike. - Hurukuro, Gunyana 2020; wXNUMXwe.com.br 

Mune kumwe kubvunzurudzwa, akatsamwa Dr. Bhakdi akatsanangura maitiro emuviri kurwisa hutachiona. Asi neiyi nyowani tekinoroji yemajini mune mRNA majekiseni, anoyambira nezve njodzi, isingatarisirwe kwenguva refu mhedzisiro

Kuchave nekurwisa-auto ... Uri kuzodyara mhodzi yekuzvidzivirira kubva kuzvirwere. Uye ndinokuudza nezveKisimusi, usaite izvi. Ishe anodiwa aisada vanhu, kunyangwe Fauci, achifamba achipinza magene ekunze mumuviri… zvinotyisa, zvinotyisa. -The Highwire, Nyamavhuvhu 17, 2020

Uku kurwisa kwekuzvidzivirira mumuviri, zvisinei, kunogona kusaratidza kwemwedzi kana kunyangwe makore.

Mishonga yakawanikwa ichikonzera kuwanda kwezviitiko zvisingaperi, zvinononoka kukura zviitiko zvakashata. Zvimwe zviitiko zvakashata senge rudzi rwekutanga chirwere cheshuga zvinogona kusaitika kusvika makore 1-3 mushure mejekiseni. Mumuenzaniso werudzi rwe4 chirwere cheshuga kuwanda kwezviitiko zvezviitiko zvakashata kunogona kupfuura kuwanda kwezviitiko zvehosha dzakanyanya dzinotapukira jekiseni rakagadzirirwa kudzivirira. Tichifunga nezverudzi rwekutanga chirwere cheshuga chingori chimwe chezvirwere zvakawanda zvinodzivirirwa nezvirwere mumuviri zvinogona kukonzerwa nemishonga yekudzivirira zvirwere, zvinononoka kuitika zviitiko zvakashata inyaya yehutano hweveruzhinji. Kuuya kwetekinoroji nyowani yekudhiraivhu kunogadzira nzira nyowani dzinogona kuita dzezviitiko zvakashata zvejekiseni. - "COVID-19 RNA Yakavakirwa majekiseni uye Njodzi yePrion Chirwere Classen Immunotherapies," J. Bart Classen, MD; Ndira 18, 2021; scivisionpub.com

Ndakave neyambiro mumoyo mangu kwemwedzi yakati kuti majekiseni aya anogona kukonzera zvisingazivikanwe uye zvine njodzi mune ramangwana, asi ndakanga ndisina zano rekuti - kusvika masayendisiti aya atanga kutaura. Mumwe ndiDr. Wolfgang Wodarg, chiremba wechiGerman, nyanzvi yemapapu, uye nyanzvi yezvehutachiona uyo anoyambira kuti kushandiswa kwemajini kwemasero hakugone kurambidzwa uye kuti isingazivikanwe mhedzisiro yenguva refu yemajekiseni aya inoita mushandirapamwe wazvino wekudzivirira "zvakanyanya. kuongorora kukuru nezvinoitwa nemajini pamaitiro ezvirwere zvedu mumuviri. ”[12]Mbudzi 6th. 2020; ecoterra.info Saka nekudaro, iye akaisa chikumbiro pamwe neEuropean Medicine Agency inoona nezvekufarirwa kweEU-wide drug, ichidaidzira kuti kumisikidzwa kwese kwese kuongororwa kwejekiseni reSARS CoV 2. 

… Zvese zvinovhiringidza immune system, zvinogona kukonzera zvakakomba zvirwere zvisingaperi. Uye kana kubayiwa uku kuchiitwa en masse, uye mumwe chete pamirioni muhuwandu ane zvinokonzeresa - ipapo pachave nemamiriyoni evanhu vanorwara zvakanyanya, vazhinji kupfuura vakatambura nedenda riripo parizvino… ndinofunga kuti jekiseni iri ndiro musimboti wemhosva. —Kurukurirano; Mbudzi 20th, 2020; Vhidhiyo pa masuwo.com

Muna Kurume wa2021, yambiro inoshamisa yakapihwa kubva kuna Dr.Geert Vanden Bossche, PhD, DVM, nyanzvi yakazivikanwa mu microbiology uye chirwere chinotapukira uye chipangamazano mukusimudzira mushonga. Akashanda neBill naMelinda Gates Foundation uye GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization). Pamusoro pake Yakabatanidzwa peji, anodaro kuti "ane shungu" nezve majekiseni - zvirokwazvo, ari epro-vaccine sekugona kwazvinoita. Mune tsamba yakashama yakanyorwa "nekukurumidza zvikuru," akadaro, "Mutsamba iyi inorwadza ndakaisa mukurumbira wangu wese uye kuvimbika kwangu." Anoyambira kuti majekiseni chaiwo ari kupihwa munguva denda iri riri kugadzira "hutachiona hwehutachiona kupukunyuka," izvo zviri kukonzera mhando nyowani idzo vaccin ivo pachavo vachapararira.

Chaizvoizvo, isu tichakurumidza kusangana nehutachiona hwehutachiona hunopikisa zvachose nzira yedu yakakosha kwazvo yekudzivirira: Maitiro ezvirwere zvevanhu. Kubva pane zvese zviri pamusoro, zviri kuwedzera zvakaoma kufungidzira kuti mhedzisiro yemunhu akakura uye ane kukanganisa kupindira mudenda iri harisi kuzobvisa zvikamu zvikuru zvevanhu vedu chizvarwa. -Vhura Tsamba, Kurume 6, 2021; tarisa kubvunzurudzwa pane yambiro iyi naDr Vanden Bossche pano or pano

Pane peji rake reLinkedin, akataura pachena kuti: "Nekuda kwaMwari, hapana munhu anoziva rudzi rwenjodzi yatiri kusangana nayo?" 

Kune rimwe divi, Dr. Mike Yeadon, aimbova Mutevedzeri weMutungamiriri uye Chief Scientist kuchipatara chemishonga, Pfizer, anoyambira kuti hazvisi izvo zvakasiyana asi tekinoroji chaiyo yeaya majekiseni inokanganisa.

… Kana iwe waida kuunza hunhu hunogona kukuvadza uye hunogona kutouraya, unogona kunyange kugadzirira [“mushonga”] kuti uti 'ngatiisei mune rimwe geni rinozokuvadza chiropa mukati memwedzi mipfumbamwe,' , Biotechnology inokupa iwe nenzira dzisingagumi, kutaura chokwadi, kukuvadza kana kuuraya mabhiriyoni evanhu…. Ndiri chaizvo kunetseka… iyo nzira inozoshandiswa kuwanda kwevanhu, nekuti ini handikwanise kufunga nezve chero tsananguro yakanaka ...

Ivo eugenicists vakabata iyo levers yesimba uye iyi inzira yehunyanzvi yekukuisa iwe kumutsetse-up uye kugamuchira chimwe chinhu chisina kutaurwa chinokuvadza iwe. Ini handizive kuti chichava chii chaizvo, asi chichava mushonga wekudzivirira nekuti haudi. Uye hazvikuuraye pamagumo etsono nekuti waizozviona. Icho chingave chinhu chinozogadzira zvakajairika pathology, zvichave panguva dzakasiyana pakati pekudzivirira uye chiitiko, zvichave zvichiramba zvine musoro nekuti pachave nechimwe chinhu chiri kuitika munyika panguva iyoyo, mune mamiriro ekufa kwako, kana kwevana vako. tarisa zvakajairika. Ndo zvandaizoita kana ndaida kubvisa makumi mapfumbamwe kana makumi mapfumbamwe nematatu muzana yevagari vepasi. Uye ndinofunga ndizvo zvavari kuita.

Ini ndinokuyeuchidza nezve zvakaitika muRussia mune makumi mavirith Century, chii chakaitika muna 1933 kusvika 1945, chii chakaitika mu, munoziva, Southeast Asia mune dzimwe dzakaipisisa nguva mumashure mehondo. Uye, chii chakaitika kuChina naMao zvichingodaro. Tinongofanira kutarisa kumashure zvizvarwa zviviri kana zvitatu. Kwese kwakatikomberedza kune vanhu vakaipa senge vanhu vari kuita izvi. Ivo vakatikomberedza. Saka, ndinoti kune vanhu, chinhu chega chinonyatsoratidza ichi, ndechavo scale —Kubvunzurudza, Kubvumbi 7, 2021; livel-net.com

Pandakanyora kuti izvi ndizvo Yedu 1942Ndakanga ndisina kana ruzivo rwesainzi rweizvo chaizvo izvo Ishe vaiyambira nezvazvo, kupfupika kwaro kunosanganisira jekiseni, kusvikira ndanzwa dzakawanda dzeyambiro idzi. Ndinokukurudzira kuti uverenge izvozvi muchiedza chitsva ichi kuti unzwisise zvinoreva izwi rechiporofita iro. 

 

ZVAKO CHII ZVINO?

Kubva manheru ano, matsva matsva eacoronavirus ari kuputika muItari, Denmark, Netherlands, Australia, UK neGibraltar izvo zvinoita sezviri kuwedzera hutachiona uye zvinogona kukuvadza.[13]Zvita 21, 2020; Sky News Mune mamwe mazwi, iyo nyaya yekumanikidzwa majekiseni haisi kuenda. MaHerodhi epasi - avo vane hanya nekuderedza huwandu hwepasirese - havasi kuenda futi. 

Iri basa diki kwazvo riri kuenderera pane nzira dzekudzivirira muviri, nzira dzakadai se vaccines, kuderedza kubereka, uye kutsvagurudza kwakawanda kunodiwa kana mhinduro ikawanikwa pano. - "VaPurezidhendi Vemakore mashanu Ekuongorora, 1968 Ripoti, ReRockefeller Foundation, p. 52; tarisa pdf pano

Nyika nhasi ine 6.8 bhiriyoni. Izvo zvakanangana nemabhiriyoni mapfumbamwe. Zvino, kana isu tikabata basa rakakura chaizvo pamajekiseni matsva, kuchengetwa kwehutano, hutano hwekubereka, tinogona kudzikisa ne, pamwe, negumi kana gumi muzana. —Bill Gates, TED hurukuro, Kukadzi 20, 2010; cf. iyo 4:30 mucherechedzo

Akadaro Papa John Paul II:

Muchimiro chemazuva ano chetsika nemagariro, umo sainzi uye tsika yekurapa panjodzi yekurasikirwa nehunhu hwehunhu hwavo, vashandi vezvehutano vanogona kuyedzwa zvakanyanya dzimwe nguva kuti vave vapomeri vehupenyu, kana vamiriri verufu. -Evangelium Vitae, N. 89

Kune avo vari kucheukira kuChechi yanhasi kuti vabatsirwe pamusoro penjodzi dzenjodzi idzi, vanogona kuwana, panzvimbo pezvo, nzvimbo isina hunhu.[14]cf. Vafudzi Vanodiwa… Muri Kupi? Ichokwadi, mune a Chirevo musi waZvita 11, 2020, musangano weUnited States weMabhishopi eKatorike wakazivisa…

… Kubayiwa majekiseni akachengeteka kubva ku COVID-19 kunofanirwa kutorwa sechiito cherudo kumuvakidzani wedu uye chikamu chehunhu hwedu kuzvibata zvakanaka. - "Kufunga Nezvetsika Nezve iyo Nyowani COVID-19 Majekiseni"; ybondz.org

Tichifunga kuti majekiseni aya haana zvaanoziva kwenguva refu, zvichipa maitiro akashata, uye nekupihwa kuti ari kuiswa kuvanhu ... maKaturike mazhinji anonetsekana nekushayikwa kwerusununguko uye nhungamiro yetsika. Zvisinei, ino haisi nguva yekuvhunduka, asi nguva yekunamata. Haisi nguva yekutya, asi nguva yekutenda. Zvakare, kudiwa kwe "varume vakachenjera" hakuna kumbove kwakanyanya kudikanwa. 

… Ramangwana renyika rinomira mungozi kunze kwekunge vanhu vakangwara vari kuuya. —PAPA ST. JOHANI PAURO II, Familiaris Consortio, kwete. 8

SaJoseph, Maria uye Jesu havana kusiiwa pakasunungurwa Herodhi mauto ake, saka zvakare, Mukadzi-Chechi uyo arikushanda kuti abereke vanhu vese vaMwari haazosiiwe. Sekunyeverwa kwakaitwa naJosefa muchiroto kuti atizire kuIjipita kuti arege kutsamwa kwaHerodhe, saizvozvowo, Ishe vachachengetedza vakasara kubva pakutora nzira yaHerodhi.

… Mukadzi akapihwa mapapiro maviri egondo guru, kuti akwanise kubhururukira kunzvimbo yake murenje, uko, kure nenyoka, akachengetwa kwegore, makore maviri, nehafu yegore. (Zvak. 12:14)

Izvo zvinodikanwa kuti boka diki rinorarama, kunyangwe zviite zvidiki sei. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

Saka manheru ano, kana zvikaitika kuti wakabata zvishoma nezve “nyeredzi yeKisimusi” chibatanidzo chaJupita naSaturn, simudza mapapiro maviri kutenda uye munamato uye zvipe iwe kuna St Joseph mugore rino iro richangobva kutsveneswa kwaari.[15]cf. vagoramedia.va Hongu, ndiani zvirinani kutitungamira kuburikidza neMupata Wetsika YeRufu pane uyo uyo Mwari Baba waakapa Mwanakomana Wake chaiye Wehumwari.  

 St. Joseph, tinamatire isu.

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Nguva yeSt Joseph

Denda reKudzora

Iyo Caduceus Kiyi

Yedu 1942

Mukadzi Wedu: Gadzirira - Chikamu III

Kuverenga

Kukuru Kukurira

Krisimasi Apocalypse

Kuuya kweVapoteri uye Kugara

Utiziro Hwenguva Yedus

 


 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 PAPA JOHN PAUR II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)
2 Novo Millenio Inuente, n. 9
3 2 Sam. 24:10
4 Iyo nyoro yakachengetedzwa pano
5 cf. Icho chitsva Chihedheni - Chikamu III
6 cf. nbcnews.com
7 pano uye pano uye pano
8 Dr. David Nabarro, World Health Organisation (WHO) mumiriri, Gumiguru 10, 2020; Vhiki mumaminitsi makumi matanhatu # 6 naAndrew Neil; gloria.tv
9 pano uye pano uye pano
10 David Beasley, Mutungamiriri WFP; Kubvumbi 22nd, 2020; kumuna.com
11 "Anaphylaxis Inotevera m-RNA COVID-19 Revhisiti Risiti"; Zvita 19, 2020; cdc.gov
12 Mbudzi 6th. 2020; ecoterra.info
13 Zvita 21, 2020; Sky News
14 cf. Vafudzi Vanodiwa… Muri Kupi?
15 cf. vagoramedia.va
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , , , .