Novena yekusiiwa

neMuranda waMwari Fr. Dolindo Ruotolo (d. 1970)

 

Day 1

Sei muchizvinyonganisa nekushushikana? Siya hanya nenyaya dzako kwandiri uye zvese zvichave nerunyararo. Ini ndinoti kwauri muchokwadi kuti chiito chese chechokwadi, chebofu, chakazara kuzvipira kwandiri chinogadzira mhedzisiro yaunoda uye kugadzirisa mamiriro ese akaoma.

O Jesu, ndinozvipira kwandiri, chengetedza zvese! (Kagumi)

 

Day 2

Kuzvipira kwandiri hazvireve kunetseka, kugumbuka, kana kurasikirwa netariro, uye hazvireve kuti undipe kwandiri munamato unonetseka uchikumbira kuti ndikutevere uye kuti uchinje kunetseka kwako kuita munamato. Zvinopesana nekuzvipira uku, zvakanyanyisa kupokana nazvo, kunetseka, kutya uye kuda kufunga nezve mhedzisiro yechinhu chero chipi zvacho. Zvakafanana nekuvhiringidzika kunonzwa vana pavanokumbira amai vavo kuti vaone kune zvavanoda, vozoedza kuzvitarisira ivo pachavo kuitira kuti kuedza kwavo sekwemwana kupinde munzira yaamai vavo. Kuzvipira kunoreva kuvhara maziso emweya zvine mutsindo, kutsauka pane pfungwa dzekutambudzika nekuzviisa mandiri, kuitira kuti ini ndingoita, ndichiti "Unozvitarisira".

O Jesu, ndinozvipira kwandiri, chengetedza zvese! (Kagumi)

 

Day 3

Zvinhu zvakawanda sei zvandinoita kana mweya, mune zvakawanda zvekunamata uye zvekunyama, uchitendeukira kwandiri, wonditarisa uye woti kwandiri; "Iwe unoitarisira", wobva wavhara maziso ayo ndokuzorora. Mukurwadziwa iwe unonamatira Ini kuti ndiite, asi kuti ini ndiite nenzira yaunoda. Hautendeukire kwandiri, asi, unoda kuti ndigadzirise mazano ako. Hamusi vanhu vanorwara vanokumbira chiremba kuti akuporesei, asi asi vanhu vanorwara vanoudza chiremba kuti angaite sei. Saka musaita nenzira iyi, asi namatai sezvandakakudzidzisai muna Baba vedu.Zita renyu ngarikudzwe, ” ndiko kuti, kudzwai mukuda kwangu. "Ushe hwenyu ngahuuye, ” ndiko kuti, rega zvese zviri matiri nepanyika zvive maererano neumambo hwako. "Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga, ” Ndiko kuti, mukushaiwa kwedu, sarudzai sekuona kwamunoita kukodzera kwedu kweupenyu hwepanyika nekusingaperi. Kana iwe ukati kwandiri zvechokwadi:Kuda kwenyu ngakuitwe ”, izvo zvakafanana nekutaura kuti: "Unozvitarisira", ini ndichapindira neangu ese masimba ese, uye ndichagadzirisa mamiriro akaomesesa.

O Jesu, ndinozvipira kwandiri, chengetedza zvese! (Kagumi)

 

Day 4

Iwe unoona zvakaipa zvichikura panzvimbo pekushaya simba? Usanetseke. Vhara maziso ako uye uti kwandiri nekutenda: "Kuda kwako ngakuitwe, unozvitarisira." Ndinoti kwauri ndichagona kuzvichengeta, uye kuti ndichapindira sezvinoita chiremba uye ndichaita zvishamiso pazvinenge zvichidiwa. Unoona here kuti munhu ari kurwara ari kuramba achiwedzera? Usatsamwe, asi vhara maziso ako uti "Unozvichengeta." Ndinoti kwauri kuti ndichaichengeta, uye kuti hapana mushonga une simba kupfuura kupindira kwangu kwerudo. Nerudo Rwangu, ndino vimbisa izvi kwauri.

O Jesu, ndinozvipira kwandiri, chengetedza zvese! (Kagumi)

 

Day 5

Uye pandinofanira kukutungamira panzira yakasiyana neiyi yauri kuona, ini ndichakugadzirira; Ndichakutakura mumaoko angu; Ndichakurega iwe uzviwane iwe, sevana vakarara mumawoko amai vavo, kune rimwe bhanga rerwizi. Izvo zvinokutambudza uye zvinokurwadzisa zvakanyanya chikonzero chako, zvaunofunga uye kunetseka, uye chishuwo chako pamatambudziko ese ekugadzirisa izvo zvinokutambudza.

O Jesu, ndinozvipira kwandiri, chengetedza zvese! (Kagumi)

 

Day 6

Hauna hope; unoda kutonga zvese, tungamira zvese uye uone kune zvese uye unozvipira kusimba revanhu, kana zvakanyanya - kune varume pachavo, kuvimba nekupindira kwavo - izvi ndizvo zvinotadzisa mazwi angu uye maonero angu. Oo, ndinoshuvira zvakadii kubva kwamuri kuzvipira uku, kukubatsirai; uye kuti ndinotambura sei kana ndichikuona uchinetseka kudaro! Satani anoedza kuita chaizvo izvi: kukutsamwisa uye kukubvisa kubva kudziviriro Yangu uye kukukanda iwe mushaya dzehunhu hwevanhu. Saka, vimba mandiri chete, zorora mandiri, zvipe kwandiri mune zvese.

O Jesu, ndinozvipira kwandiri, chengetedza zvese! (Kagumi)

 

Day 7

Ini ndinoita minana zvichienderana nekuzvipira kwako kuzere kwandiri uye nekusafunga kwako. Ini ndinodyara matura epfuma yenyasha kana iwe uri muhurombo hwakanyanya. Hakuna munhu wekufunga, asina kufunga, akamboita zvishamiso, kunyangwe pakati pevatsvene. Anoita mabasa matsvene wese anozvipira kuna Mwari. Saka usazofunga nezvazvo zvakare, nekuti pfungwa dzako dzakakomba, uye kwauri, zvakaoma kwazvo kuona zvakaipa uye kuvimba mandiri uye kusazvifunga nezvako. Ita izvi pane zvese zvaunoda, ita izvi mese uye muchaona makuru anoramba akanyarara mashura. Ini ndicha chengetedza zvinhu, ndino vimbisa izvi kwauri.

O Jesu, ndinozvipira kwandiri, chengetedza zvese! (Kagumi)

 

Day 8

Vhara maziso ako uye uzvibvumidze kutakurwa nerwizi runoyerera rweNyasha dzangu; vhara maziso ako uye usafunge nezve zvazvino, uchidzora pfungwa dzako kure neramangwana sezvaungaita kubva pamuedzo. Zorora mandiri, uchitenda runako Rwangu, uye ini ndinokuvimbisa nerudo Rwangu kuti kana iwe ukati "Unozvichengeta", ini ndichazvichengeta zvese; Ini ndichakunyaradza, ndikusunungure uye ndikutungamirire.

O Jesu, ndinozvipira kwandiri, chengetedza zvese! (Kagumi)

 

Day 9

Namata nguva dzose wakagadzirira kuzvipira, uye iwe uchagamuchira kubva pariri runyararo rukuru nemubairo mukuru, kunyangwe pandinokupa iwe nyasha dzekunyongana, dzerupinduko nerwerudo. Zvino chii chinonzi kutambura? Zvinoita kunge zvisingaite kwauri? Vhara maziso ako utaure nemweya wako wese, "Jesu, unozvichengeta". Usatya, ini ndichagadzirisa zvinhu uye uchakomborera My zita nekuzvininipisa. Minyengetero chiuru haigoni kuenzana chiito chimwe chete chekuzvipira, rangarira izvi zvakanaka. Iko hakuna novena inoshanda kupfuura iyi.

O Jesu, ndinozvipira kwandiri, chengetedza zvese!

 

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUNAMATA.