Mbudzi

 

Tarirai, ndiri kuita chinhu chitsva!
Zvino yobuda, imi hamuzvioni here?
Ndinogadzira nzira murenje.
murenje, nzizi.
(Isaya 43: 19)

 

NDINE ndakafungisisa nguva yadarika nezve mafambiro ezvimwe zvinhu zvehumambo kuenda kutsitsi dzenhema, kana izvo zvandakanyora nezve makore mashoma apfuura: an Anti-Ngoni. Itsitsi dzakafanana dzenhema dzezvinonzi wokism, uko kuitira "kugamuchira vamwe", zvinhu zvose zvinofanira kugamuchirwa. Mitsetse yeVhangeri yakadzima, the shoko rokutendeuka inofuratirwa, uye zvinodikanwa zvinosunungura zvaJesu zvinoraswa nokuda kwezvibvumirano zvesaccharine zvaSatani. Zvinoita sekunge tiri kutsvaga nzira dzekupembedza chivi pane kutendeuka pachiri.

 
Iwo Mashanu Kururamisa

Ndinoyeuka “izwi zvino” rine simba kumashure muna Mbudzi wa2018. Sezvo Sinodhi yeMhuri payakanga yava kutanga kupera, ndakaona Ishe vachitaura kuti. tiri kurarama mavara manomwe muzvitsauko zvitatu zvekutanga zveBhuku raZvakazarurwa - nguva yekuyambira Chechi dambudziko risati rarova nyika.

Nekuti inguva yekuti kutonga kutange paimba yaMwari; kana kukatanga kwatiri, zvichaguma sei kuna avo vasingateereri evhangeri yaMwari? (1 Peter 4: 17)

Apo Pope Francis pavakazotaura pakupera kweSinodhi, handina kukwanisa kudavira zvandainzwa: sokuranga kwakaita Jesu makereke shanu pamanomwe mutsamba idzodzo, saizvozvowo, Pope. Francis akapa zvitsiuro zvishanu kuChechi yepasirese, kusanganisira caveat yakakosha kwaari.[1]ona Iwo Mashanu Kururamisa Zviviri zvekutsiura zvaive maererano…

Muedzo kune unokanganisa tsika yekunaka, kuti muzita renyengeri ngoni dzinosunga maronda usina kutanga wavarapa uye kuarapa; iyo inobata zviratidzo uye kwete zvikonzero uye midzi. Ndiwo muyedzo we "vanoita zvakanaka," wevanotya, uye zvakare yeavo vanonzi "vanofambira mberi uye vakasununguka."

Uye wechipiri,

Muedzo wekuregeredza "amanaum fidei”[Kuchengetedzwa kwekutenda], vasingazvifunge sevatariri asi sevaridzi kana vatenzi [vazvo]; kana, kune rimwe divi, muyedzo wekuregeredza chokwadi, kushandisa mutauro unonzwisisika uye mutauro wekutsetseka kutaura zvinhu zvakawanda uye kusataura chinhu!

Funga nezvemashoko iwayo uchifunga nezvekukakavadzana kwakaitika mavhiki mashoma apfuura, ose ari pamashoko! Pakupera kwekutaura kwaFrancis, akapedzisa - kune ruzha rurefu, rwekutinhira rwakamira:

Papa… [ndiye] anovimbisa kuteerera uye kuenderana kweChechi mukuda kwaMwari, kuEvhangeri yaKristu, uye kuNhepfenyuro yeChechi, kuisa parutivi pese zvido zvako... -(kusimbisa zvangu), Catholic News Agency, Gumiguru 18, 2014

Ndicho chikonzero nei vazhinji vachivhiringidzika mukumuka kwake kwazvino mashoko uye zviito…[2]cf. Takona here uye The Great Fissure

 

Nzira yaKristu

Enzanisa miedzo iyi negwara rokuti Kristu ava kutora Mwenga wake muchikamu chino chekupedzisira cherwendo rwake, kusiri kwekurerutsa kwechivi asi kucheneswa kubva pachiri. Jesu, uyo ari iye “gwayana risina gwapa risina mhosva”[3]1 Pet 1: 19 anoda kuita Mwenga waKe saIye…

…kuti aratidze kwaari kereke inobwinya, isina gwapa kana kuunyana kana chimwe chinhu chakadai, kuti ive tsvene isina gwapa. (VaEfeso 5: 27)

Uye… kutendeuka. Zviri kure kwazvo negwara raKristu! Iri kure kwazvo kubva ngoni chaidzo anotsvaka kusunungura makwai akarasika akabatwa murukato rwechivi, arege kuvasiya achibatwa!

Kwete, Chirongwa chaMwari munguva yedu ndechekuti Jesu anoda kuisa “Korona yezvitsvene zvose" - izvo St. John Paul II akadana "hutsva uye hutsvene hutsvene" - pamusoro weMwenga wake.

Mwari pachavo vaive vaunza kuunza hutsva uhu “hutsva uye hutsvene” hune izvo Mweya Mutsvene unoshuvira kupfumisa maKristu kutanga kwemireniyumu yechitatu, kuitira "kuita Kristu mwoyo wenyika." -POPE JOHN PAUL II, Kero kuna Rogationist Madzibaba, n. 6, www.haav.va; cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Kuna Jesu"akatisarudza maari, nyika isati yavambwa, kuti tive vatsvene uye tisina mhosva pamberi pake.”[4]VaEfeso 1: 4 MuBhuku raZvakazarurwa, Ishe wedu anovimbisa uyo anotsungirira kuburikidza Dutu Guru kuti “Anenge akunda achapfekedzwa nguo chena."[5]Rev 3: 5 Ndiko kuti, mushure me vakasara vakatendeka akatevera Ishe wake kubudikidza neshungu dzake, rufu nekumuka kwake,[6]“Kristu asati auya kechipiri, Chechi inofanira kupfuura nomumuedzo wokupedzisira uchazunungusa kutenda kwevatendi vazhinji… Chechi ichapinda mukubwinya kwoumambo kuburikidza neiyi Paseka yokupedzisira, paichatevera Ishe wayo murufu noKumuka kwake. -Catechism yeChechi yeKaturike,n. 672, 677 kuti…

…Muroora wake agadzirira. Aibvumirwa kupfeka nguo yerineni inopenya, yakachena. (Zvak. 19: 7-8)

Maererano nevakawanda vezvechitendero cheKaturike, izvi zvichaguma ne“nguva yerunyararo” uye kuzadzikiswa kwechikumbiro chaBaba Vedu chekuti Kuda Kwavo kutonge panyika “sekudenga.”

Ndiri kukugadzirirai nguva yerudo… zvinyorwa izvi zvichave zveChechi Yangu sezuva idzva richabuda pakati paro… apo Chechi ichaitwa patsva, ichashandura chiso chenyika… Chechi ichagamuchira iyi yekudenga. zvokudya, izvo zvinomusimbisa nokuMuita simuka zvakare mukukunda kwaro kuzere… zvizvarwa hazvizoperi kusvikira Kuda kwangu kwatonga panyika. —Jesu Kumushumiri waMwari Luisa Piccarreta, February 8, 1921, February 10, 1924, February 22, 1921; ona mamiriro ezvinyorwa zvaLuisa pano

Ndizvo chaizvo kuuya kwaJesu kutonga muMwenga wake nenzira itsva.

... hukasha hwekugara muKuda kwangu hukasha hwaMwari pachaKe. — Jesu kuna Luisa, Vol. 19, Chivabvu 27, 1926

Iyo inyasha yekundinyengerera Ini, yekurarama nekukura mukati memoyo wako, kusambozvisiya, kuti ive newe uye nekugarwa newe senge mune chinhu chimwechete chimwe chete. Ini ndiye ndinouzivisa kumweya wako mukukwikwidzana kusinganzwisisike: inyasha dzezvigaro ... "Mubatanidzwa wehumwecheteyo neiyo yemubatanidzwa wedenga, kunze kwekunge muparadhiso chifukidziro chakavanzika anonyangarika… —Blessed Conchita (María Concepción Cabrera Arias de Armida), yakanyorwa mukati Korona uye Kupedzisa kweHuchena Hese, Daniel O'Connor, p. 11-12; nb. Ronda Chervin, Famba neni, Jesu

 

Mbudzi

Hazvina kufanana here naMwari wedu ane rudo kuti aite zvose izvi munguva yerima guru—apo vanhu vake vanenge vachidzungaira murenje nomurenje? 

... chiedza chinovhenekera murima, asi rima harina kuchikunda. (John 1: 5)

Kwegore nechidimbu rapfuura, Ishe akaisa pamwoyo wangu kuti nditange a hushumiri hutsva yokutungamirira vanhu pamberi peYukaristiya inoera kuti avapodze nokuvadaidza kwaari, nokuvagadzirira basa idzva iri roMweya Mutsvene. I Ndakatora nguva yangu kuona izvi, ndichifunga nemutungamiri wangu wezvemweya uye nekuzvikurukura nabhishopi wangu. Nechikomborero chake ipapo, ino iri kuuya Ndira 21, 2024, ndichave ndichiparura Novum, zvinoreva kuti "itsva." Kutaura chokwadi, handizive zvekutarisira… kunze kwekuti Mwari vari kuita chimwe chinhu itsva pakati pedu.

Ndichange ndichirekodha hurukuro dzangu pazviitiko izvi uye ndichigoverana nemi, vaverengi vangu. Kune iwewo, uri chikamu cherwendo urwu muMoyo wehutsvene wawakasikirwa. Kune avo venyu vanogara muAlberta, Canada, munokokwa kuti muuye kuchiitiko ichi (ona poster iri pazasi kuti uwane rumwe ruzivo).

Pakupedzisira, nokutanga kwegore idzva, ndinofanira kukumbirazve tsigiro yenyu yemari nokuda kwendyiko dzinokura dzeiri ushumiri hwenguva yakazara. Ini handina kukwanisa kuenderera mberi nezvinodiwa neThe Now Word, Countdown to the Kingdom, maawa marefu ekutsvagisa uye zvino iyi hushumiri hutsva, pasina rutsigiro rwenyu. Ndakakomborerwa uye ndinotenda nekuda kwezvipo neminamato yenyu, izvo zviri nguva dzose kurudziro kwandiri. Avo vanokwanisa vanogona ipai apa. Ndokutenda zvikuru!

Ngatinamatei kuti Mwari vakurumidzei utsva chinhu chaAri kuita pakati pedu!

Ndinokutendai nekutsigira
Ushumiri hwaMark hwenguva yakazara:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
 
 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 ona Iwo Mashanu Kururamisa
2 cf. Takona here uye The Great Fissure
3 1 Pet 1: 19
4 VaEfeso 1: 4
5 Rev 3: 5
6 “Kristu asati auya kechipiri, Chechi inofanira kupfuura nomumuedzo wokupedzisira uchazunungusa kutenda kwevatendi vazhinji… Chechi ichapinda mukubwinya kwoumambo kuburikidza neiyi Paseka yokupedzisira, paichatevera Ishe wayo murufu noKumuka kwake. -Catechism yeChechi yeKaturike,n. 672, 677
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.