Chido

RETREAT YERENZI
Day 17

kuzororajesu_Fotor3kubva Kristu paZororo, naHans Holbein Mudiki (1519)

 

TO kuzorora naJesu mudutu harisi zororo rekungoita, sekunge isu tichifanira kuramba tisingazive nenyika yakatikomberedza. Haisi…

… Kusara kwekusaita basa, asi kwekushanda kunowirirana kwezvese zvido nemadiro- zvekuda, moyo, kufungidzira, hana - nekuti yega yega yakawana muna Mwari nzvimbo yakanaka yekugutsikana nekusimudzira. —J. Patrick, Vine's Expository, p. 529; cf. Hastings 'Duramazwi reBhaibheri

Funga nezvePasi nekutenderera kwaro. Nyika iri mukufamba kusingaperi, inogara ichitenderedza Zuva, nokudaro ichigadzira mwaka; inogara ichitenderera, ichigadzira usiku nemasikati; inogara yakatendeka kunzira yakatarwa neMusiki. Ikoko iwe une mufananidzo weizvo zvinorehwa "kuzorora": kurarama zvakakwana muKuda kwaMwari.

Uye zvakadaro, kurarama muKuda kwaMwari kunopfuura kuteerera kwakatemerwa, semuenzaniso, seMwedzi. Iyo zvakare inoteerera inoteedzera nzira yayo yakatarwa ... asi haigamuchire kana kugadzira hupenyu. Asi Pasi — sekunge rine nzara uye rakavhenekerwa paZuva — rinotora mwaranzi yaro inoshandura, ichishandura chiedza to Upenyu. Saizvozvowo, moyo zvechokwadi pa "zororo" munzira yaBaba neMwanakomana ndeuyo unogara uchipinza Chiedza chaKristu - mune dzese mhando dzenyasha - uye uchichichinja kuita mabasa akanaka anoburitsa michero yeruponeso mukati uye kuvapoteredza.

Uye izvi ndizvo zvandiri kureva ne "kupinza": ku chido, to nyota kuna Mwari; kunzwa nyota yekuvapo kwake; kunzwa nyota yeUchenjeri Hwake; kune nyota yezvokwadi, runako, uye runako. Ichi chishuwo chitsvene, ichi nyota, ndiyo inoita mumwe mugwagwa mukuru mumweya wekushandurwa kwekuvapo kwaMwari. Sokutaura kwakaita Jesu:

Vakaropafadzwa avo vane nzara nenyota yekururama, nekuti ivo vachagutiswa. (Mat. 5: 6)

Izwi rekuti "kururama" pano rinoreva kuda "kuzviisa pasi pechirongwa chaMwari cheruponeso rwevanhu." [1]mashoko omuzasi, NABre, Mat. 3: 14-15; 5: 6 Zvinoreva kuti kuve murume kana mukadzi ari unotevera moyo waMwari.

Ishe wakazvitsvakira munhu unofadza moyo wake. (1 Sam. 13:14)

Uye moyo waJesu ndiwo unotsva, uchishevedzera kuti ruponeso rwemweya, nekuti Wavo waiva moyo unotevera waBaba Vake. Kubva paMuchinjikwa, Akashevedzera achiti: "Ndine nyota." [2]John 19: 28 Bazi rehisopi rakanyikwa muwaini rakasimudzwa pamiromo Yake, zvichimutsa bazi rehisopi raishandiswa paPaseka kufambisa "ropa regwayana" pamagwatidziro evaIsraeri. Nyota yaJesu inomutungamira kuti adurure Ropa Rake Rinokosha nekuda kwevatadzi… uye Anodaidza iwe neni kuti tiite zvakafanana - kupinda munzira rudo. Iye anozviisa nenzira iyi:

Ndinoti kwauri, usazvidya moyo pamusoro pehupenyu hwako, kuti uchadyei [kana uchanwei], kana nezve muviri wako, kuti uchapfekei… Tsvaga kutanga humambo hwaMwari nekururama kwavo, uye izvi zvese zvinhu uchazvipihwa kunze. (Mat. 6:25, 33)

Tingazorora sei muna Baba kana moyo yedu isingarove mutinhimira werudo wakafanana? Tinga zorora sei muna Jesu kana zvishuwo zvedu zvichipesana nezvake? Tinogona sei kufamba muMweya kana tiri varanda venyama?

Uye saka, mangwana, tichaenda imwe nhanho yakadzika kupinda munzira yekuti tingave nenzara nenyota yekururama, uye nekudaro kugadzira nzira yeumwari mumoyo, iyo nzira yechishanu, yekuti Muponesi auye. Chokwadi, kuva ne "moyo wemupilgrim" zvinoreva kuva nemoyo kuna Mwari, kuva nemoyo weHumambo hwaMwari, uye moyo we mweya. Mufambi akadaro anogadzirira nzira yekuita moyo waMwari wake kana wake…

 

Pfupiso uye RUGWARO

Kana tiine moyo kuna Mwari, anobva atanga kutipa iye Wake Moyo.

Swederai kuna Mwari, iye agoswedera kwamuri. (Jakobho 4: 8)

jesusheart2

 

 

Kubatana naMako muLenten Retreat,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

maka-rozari Main banner

 

Bhuku reMiti

 

Muti naDenise Mallett anga ari anoshamisa vaongorori. Ini ndiri kunyanya kufara kuti ndigovane yangu yekutanga mwanasikana novel. Ndakaseka, ndikachema, uye mifananidzo, vatambi, uye zvine simba nyaya-yekutaura inoramba ichinonoka mumweya mangu. Iyo yechinyakare yechinyakare!
 

Muti iri yakanyatso nyorwa-yakanyora uye inobata nganonyorwa. Mallett akanyora zvechokwadi epic vanhu uye dzidziso yezvoushamwari, rudo, kunyengera, uye kutsvaga kwechokwadi kwechokwadi uye zvinoreva. Kana bhuku iri rikazogadzirwa kuita bhaisikopo- uye rinofanirwa kunge riri- nyika inoda kungozvipira kuchokwadi chemashoko asingagumi.
—Fr. Donald Calloway, MIC, munyori & mutauri


Kudana Denise Mallett munyori anoshamisa ane chipo chinhu chisiri pasi! Muti inokwezva uye yakanyorwa zvakanaka. Ndinoramba ndichizvibvunza kuti, "Mumwe munhu angagona sei kunyora chimwe chinhu chakadai?" Asingatauri.

—Ken Yasinski, Mutauri weKaturike, munyori & muvambi weFacetoFace Ministries

IZVOZVO ZVINOGONA! Raira nhasi!

 

Teerera kune podcast yekuratidzira kwanhasi:

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 mashoko omuzasi, NABre, Mat. 3: 14-15; 5: 6
2 John 19: 28
Posted in HOME, RETREAT YERENZI.