Pakubuda muBhabhironi

Iye Achatonga, by Tianna (Mallett) Williams

 

Mangwanani ano pandakamuka, "zvino izwi" pamoyo wangu raive rekutsvaga kunyora kubva kare nezve "kubuda muBhabhironi." Ndakawana iyi, yakatanga kubudiswa makore matatu apfuura muna Gumiguru 4th, 2017! Mashoko ari mune izvi zvese zviri pamoyo pangu panguva ino, kusanganisira iro rekutanga Rugwaro kubva kuna Jeremiah. Ini ndakagadzirisa neazvino ma link. Ndinonamata izvi zvichave sekukusimbisa, kukurudzira, uye kunetsa kwauri sezvazviri kwandiri mangwanani eSvondo…… Yeuka, unodiwa.

 

PANO inguva apo mazwi aJeremia aibaya mweya wangu sekunge ndeangu. Vhiki rino ndeimwe yenguva idzodzo. 

Pese pandinotaura, ndinofanira kuchema, mhirizhonga nekutsamwa ndinoparidza; Shoko raJehovha rakandivigira ruzvidzo nokusekwa zuva rose. Ndinoti handichataura nezvake, handichataura muzita rake. Asi zvino zvinoita sekunge moto uri kupisa mumoyo mangu, wakasungwa mumapfupa angu; Ini ndaneta nekuzvidzora, handikwanise! (Jeremiah 20: 7-9) 

Kana iwe uine chero mhando yemoyo, saka newewo uri kutenderera mukumuka kwezviitiko zviri kuitika pasi rese. Mafashama anotyisa muAsia akakonzera zviuru nezviuru zvevanhu vakafa ... kutsakatiswa kwemarudzi kuMiddle East… madutu ari muAtlantic… kutyisidzira kuri pedyo kwehondo kumaKorea ... kurwiswa kwemagandanga (nemhirizhonga) kuNorth America neEurope. Ko iwo mazwi akanyorwa kumagumo eBhuku raZvakazarurwa-iro bhuku ratinoita kunge tiri kurarama munguva chaiyo-haatorezve kukurumidza?

Mweya nemwenga vanoti, "Uya." Rega anzwe ati, "Uya." Uyo ane nyota ngaauye pamberi, uye neuyo anoda ngaagamuchire chipo chemvura inopa hupenyu… Huyai, Ishe Jesu! (Zvak. 22:17, 20)

Zvinoita sekunge kuti St. John akafungidzira kushuva nenyota chokwadi, runako, uye runako izvo pakupedzisira zvaizokunda chizvarwa chemberi icho chine "Vakatsinhanisa chokwadi chaMwari nenhema uye vakaremekedza nekunamata chisikwa kwete musiki." [1]Rom 1: 25 Asi, sekutaura kwandakaita Kurangwa Kwakanyanyauku kunongova kutanga kwekutambudzika uko Denga rakagara richinyevera kuti vanhu ava vachakohwa semhedzisiro yekuramba Jesu Kristu neEvhangeri Yake. Tiri kuzviitira pachedu! Nekuti Evhangeri haisi imwe inoyevedza ideology, imwe uzivi pakati pevakawanda. Asi, iyo mepu yehumwari yakapihwa neMusiki kutungamira zvisikwa zvake kubva pasimba rechivi nerufu kuenda kurusununguko. Ichokwadi! Haisi ngano! Denga nderechokwadi! Gehena nderechokwadi! Angels uye madhimoni ndeechokwadi! Zvikuru sei chizvarwa chino chinoda kuona kumeso kwechakaipa tisati tazvininipisa nekuchema kuna Mwari, “Jesu tibatsirei! Jesu tiponese! Tinokuda zvechokwadi! ”? 

Zvinosuruvarisa kutaura, kure, zvakanyanya. 

 

BHABHIRONI RINOPONESA

Zvatiri kuona, hama nehanzvadzi, ndiko kutanga kwekuparara kweBabironi, uko kunotsanangurwa naPapa Benedict ...

… Mucherechedzo wemaguta epasi rose asinganamati… Hakuna mufaro unombokwana, uye kuwedzeredza kwekunyengera kudhakwa kunova mhirizhonga inobvarura matunhu ese - uye izvi zvese muzita rekusanzwisisa kunouraya kwerusununguko uko kunokanganisa rusununguko rwemunhu uye pakupedzisira kuruparadza. —PAPA BENEDICT XVI, Panguva yeKukwazisa yeKrisimasi, Zvita 20, 2010; http://www.vatican.va/

In Chakavanzika Bhabhironi, Kuwa Kwe Chakavanzika Bhabhironi (uye Kuuya Kudonha kweAmerica), Ndakatsanangura nhoroondo yakaoma yeAmerica nebasa rayo pakati pechirongwa chedhiabhori chekukanganisa chiKristu nehumambo hwenyika. Kuburikidza ne "kujekeswa kwema demokrasi" kwaizoparadzira kusadavira kuvapo kwaMwari nokudisa zvenyika — iyo "Kukanganisa kweRussia"- sekudanwa kwavakaitwa naMukadzi wedu weFatima. Michero yaizosvika yakafanana neBhabhironi, sekutsanangurwa kwaZvakazarurwa:

Yava nzvimbo inogara madhimoni, nzvimbo inogara mweya yetsvina, nzvimbo inogara shiri dzose dzakasviba uye dzinovengwa; nekuti marudzi ose akamwa waini yehupombwe hwayo, nemadzimambo enyika akaita upombwe nayo, nevatengesi venyika vakafuma neupombwe hwayo. (Zva 18: 2-3)

Kangani, apo vadzvanyiriri vanodonhedzwa kana vemukati vachigovana nyaya dzavo, tinoona kuti, kure nekuvenga tsika dzekuMadokero sezvavanotaura, vatungamiriri vane huwori vakaita hupombwe naye! Vakadaro akamupinza munyika nekuda pfuma, zvinonyadzisira, unzenza, uye makaro.

Asi zvakadiniko nesu? Ko iwe neni? Tiri kutevera here Mambo wemadzimambo, kana isu tiriwo, zvakare, kunwa waini yechishuwo chishuwo chiri mafashama mumigwagwa nemba yese Via internet — iyo “Mufananidzo wechikara”?

“Zviratidzo zvenguva” zvinoda kuongororwa kwechokwadi kwehana kubva kune mumwe nemumwe wedu, kubva kuna bhishopi kusvika kumunhuwo zvake. Idzi inguva dzakakomba dzinoda mhinduro yakakomba- kwete kuzvidya mwoyo uye kupindura kunotyisa-asi kwechokwadi, kuzvininipisa, uye kuvimba. Nekuti izvi ndizvo zviri kutaurwa naMwari kwatiri isu tinogara mumumvuri weBhabhironi panguva ino yekupedzisira:

Ibvai mairi, vanhu vangu, kuti murege kutora chikamu muzvivi zvaro uye murege kugoverana mumatambudziko aro, nekuti zvivi zvaro zvakaunganidzirwa kudenga, uye Mwari vanorangarira mhosva dzaro. (Zva 18: 4-5)

Mwari vanorangarira mhosva dzavo nekuda kwechikonzero icho chiri Bhabhironi kwete kupfidza kwavari. 

Ishe vane tsitsi nenyasha, vanononoka kutsamwa uye vane tsitsi zhinji… sekure kumabvazuva kubva kumadokero, kusvika zvino anobvisa kudarika kwedu kwatiri. (Mapisarema 103: 8-12)

Zvivi zvedu zvinobviswa patinotendeuka, ndiko! Zvikasadaro, kururamisira kunoda kuti Mwari vape vakaipa kuzvidavirira pamusoro pavo kuchema kwevarombo. Uye kuchema uku kwanyanya sei! 

 

Kutendeukira mukati

Jesu akati, 

Ani naani anotenda kwandiri, sekutaura kunoita Rugwaro, 'Hova dzemvura mhenyu dzinoyerera dzichibva mukati make.' (Johani 7:38)

Vamwe vakanyora, vachishamisika, vachishevedzera kuti, “Kuparadza uku kunopera riini? Tichawana zororo riinhi? ” Mhinduro ndeyekuti zvichapera riini vanhu vakanwa kuguta kwekusateerera:[2]cf. Kuzara kweChivi: Zvakaipa Zvinofanira Kuzvibvisa

Tora mukombe uyu wewaini inopupuma kubva muruoko rwangu, uye kuti ndudzi dzose dzandichatumira kwauri dzinwe. Vachamwa, nokugwinhiswa, nokupenga, nokuda komunondo wandichatuma pakati pavo. (Jeremiah 25: 15-16)

Uye zvakadaro, Baba havasi kupa vanhu Mukombe weTsitsi zuva rega rega paaritari dzemakereke edu? Ikoko, Jesu anozviita kuti avepo kwatiri, muviri, mweya uye huMwari sechiratidzo cherudo rwake, tsitsi, uye chishuwo chekuyananisa vanhu, kunyangwe zvakadaro. Kunyangwe izvozvi! Ipapo, muzviuru zvemachechi mazhinji asina vanhu kuMadokero, kuseri kwechidzitiro cheTebhenekeri, Jesu anodanidzira achiti, “Ndine nyota!” [3]John 19: 28

Ndine nyota. Ndine nyota yekuponeswa kwemweya. Ndibatsire, Mwanasikana wangu, kuponesa mweya. Joinha zvako kutambura kuKuda Kwangu uye uzvipe kuna Baba vekudenga kune vatadzi. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari; n. 1032

Unoona here kuti sei ndiri kukunyorera nhasi, mushure memavhiki mashoma apfuura pandanga ndakatarisana ne Cross? Jesu anoda kutambura nekuzvipira kwako kupfuura nakare kose nekuda kweurombo uhu. Asi isu tinogona sei kupa Jesu chero chinhu kunze kwekunge tiri zvechokwadi tiri pamwe naye? Kunze kwekunge isu pachedu tine “Kubuda Bhabhironi”? 

Anogara mandiri, neni maari, achabereka zvibereko zvakawanda, nekuti kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. (Johani 15: 5)

Asi vazhinji vedu tinosara kupi? Ndeupi muzambiringa watakabatanidzwa pawo- Jesu, kana mafoni edu? Kana sekutaura kwakaita mumwe Musande, “Chii, Mukristu, urikuitei nenguva yako?” Kune vazhinji vanomanikidzira kusvika kune tekinoroji kana kumbomira zvishoma pazuva; ivo vano bhururuka kuburikidza ne Facebook ne Instagram vachitsvaga munhu wekuzadza runyararo; vanoongorora TV vachitarisira kuti chimwe chinhu choderedza kufinhwa kwavo; vanofambisa padandemutande kuitira kunakidzwa, bonde, kana zvimwe zvinhu, kuyedza kurapa maronda mukati mweya yavo irugare…. Asi hapana chimwe cheizvi chinogona kupa Rwizi rweMvura Mhenyu iyo yakataurwa naJesu… nekuti raKe rugare "Nyika ino haigone kupa." [4]cf. Johani 14:27  Ndipo chete patinouya kwaari “sevana vadiki” mukuteerera, mumunamato, muSakaramende, ndipo patinozotanga kuva midziyo yeMvura Mhenyu zvenyika. Tinofanira kunwa kubva mutsime tisati taziva zvatiri kupa.

 

Yambiro YENYENZO

Ehe, kunyora uku yambiro! Tiri kuona zviitiko zvaungana, chimwe pamusoro pechimwe sechitima chakaparara… sezvakataurwa naJesu kuti vaizozviita, sekureva kwemumwe muoni weAmerica:

Vanhu vangu, nguva ino yenyonganiso ichawanda chete. Kana zviratidzo zvikatanga kubuda senge mota dzemabhokisi, ziva kuti iyo nyonganiso inongowanda nayo. Namata! Namatai vadikani vana. Munamato ndizvo zvinokuchengetedza iwe uye zvichakutendera iwe nyasha yekudzivirira chokwadi uye kutsungirira munguva dzino dzemiyedzo nekutambura. —Jesu anonzi kuna Jennifer; Mbudzi 11th, 2005; namesfromjesus.com

Kunyangwe ini ndinofanirwa kudzora maziso angu kubva kune ese "mhirizhonga uye kutsamwa" kwandinoona kubva pane yangu diki danda pamadziro, kana zvinodzipfekedza rugare rwangu! Jesu akatiudza kuti titarise zviratidzo zvenguva, hongu, asi Akatizve:

Watch uye munyengetere kuti iwe urege kuyedzwa. Mweya unoda asi nyama haina simba. (Mako 14:38)

Tinofanira kunamata! Tinofanira kumira kutarisa kunze zvakanyanya pa mafashama ehutsvina nekuparadza izvo Satani arikusvipa pasi, uye titarise mukati kunogara Utatu Hutsvene. Fungisisa Jesu, kwete zvakaipa. Tinofanira kuenda kunowanikwa rugare, nyasha, uye kuporeswa, kunyangwe sekuparara kwakawanda. Uye Jesu anowanikwa muYukaristia uye mumoyo yevatendi. 

Zviongorore kuti uone kana uri kurarama mukutenda. Zviedzei pachenyu. Hauzivi here kuti Jesu Kristu ari mamuri? - kunze kwekunge, chokwadika, iwe ukatadza bvunzo. (2 VaK. 13: 5)

Nekuti une Ishe utiziro hwako, uye Wakaita Wekumusoro-soro nhare yako, hakuna chakaipa chingakuwira, Uye hapana kutambudzika kuchaswedera patende rako. (ona Mapisarema 91)

Ikoko, mukutizira kwekuvapo kwaMwari, Anoda kukugezesa mukuporesa, simba, uye simba kune idzi nguva.

Kuziva kumirira, nepo uchishivirira kutsungirira miedzo, zvakakosha kuti mutendi agone "kugamuchira izvo zvakavimbiswa" (VaH 10:36) —PAPA BENEDICT XVI Taura Salvi (Saved In Tariro), N. 8

Tinomirira sei? Namata, namata, namata. Kunamata kumirira pamweya. kumirira pamweya kutenda; uye kutenda kunofambisa makomo.

Yadoka, uye nguva yekubuda muBhabhironi yave ikozvino, nokuti masvingo aro ava kutanga kukoromoka.  

Nhoroondo, muchokwadi, haisi yega iri mumaoko emasimba erima, mukana kana sarudzo dzevanhu. Pamusoro pekuburitswa kwesimba rakaipa, kukanganisa kwaSatani, uye kubuda kwezvakawanda zvezvakaipa nezvakaipa, Ishe vanomuka, mutongi mukuru wezviitiko zvenhoroondo. Iye anotungamira nhoroondo zvine hungwaru kusvika kumambakwedza ematenga matsva nepasi idzva, inoimbwa muchikamu chekupedzisira cheBhuku pasi pemufananidzo weJerusarema idzva. (ona Zvakazarurwa 21-22). —PAPA BENEDICT XVI, General Vateereri, May 11, 2005

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Iyo Counter-Shanduko

Kudzokera pamunamato: pano

 

Ndikuropafadzei uye ndinokutendai nekuda
kutsigira shumiro iyi.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Rom 1: 25
2 cf. Kuzara kweChivi: Zvakaipa Zvinofanira Kuzvibvisa
3 John 19: 28
4 cf. Johani 14:27
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.