Pane Kupokana uye Mimwe Mibvunzo


Maria achipwanya nyoka, Artist Asingazivikanwe

 

Kutanga kuburitswa munaNovember 8, 2007, ini ndakagadzirisa zvinyorwa izvi nemumwe mubvunzo pamusoro pekugadza kuRussia, uye nezvimwe zvakakosha mapoinzi. 

 

THE Nguva Yorugare — kupanduka here? Vamwe vaviri vanopesana naKristu? "Nguva yerunyararo" yakavimbiswa naMukadzi Wedu weFatima yakatoitika here? Kuzvitsaurira kuRussia kwaikumbirwa here nemutemo? Iyi mibvunzo iripazasi, pamwe nekutaura paPegasus nezera idzva pamwe nemubvunzo muhombe: Chii chandinoudza vana vangu nezve zviri kuuya?

NGUVA YERUGARE

Mubvunzo:  Izvo zvinonzi "nguva yerunyararo" hapana chimwe kunze kwekutsauka kunonzi "millenarianism" kwakashurwa neChechi?

Izvo zvakashorwa neChechi haisi iyo mukana we "nguva yerunyararo," asi dudziro yenhema yezvaingave iri.

Sezvandakanyora pano kakawanda, vanaFata veChechi vakaita saSt.Justin Martyr, St.Irenaeus weLyons, St.Augustine nevamwe vakanyora nezve iyo nguva yakanangana naRev 20: 2-4, VaH 4: 9 uye vaporofita veTestamente Yekare vanotaura nezvenguva yepasi rose yerunyararo munhoroondo.

Kunyengera kwe "millenarianism" ndeyekunyepa kwekutenda kuti Jesu achaburukira pasi panyama uye obata ushe samambo wepasi rose nevatsvene vake kwemakore chiuru chimwe chete asati apera nhoroondo.

Mhando dzakasiyana dzedudziro yekutsauka uye yakanyanyisa kududzirwa kweZvakazarurwa 20 dzakazviratidzawo muChechi yekutanga, semuenzaniso "nyama yemireniyamu", iko kukanganisa kwechiJudha-kwechiKristu kwekunakidzwa kwenyama nekuwedzeredza sechikamu chemakore chiuru anotonga; uye "kudzikisira kana kwemweya wemireniyari", iyo inowanzo chengetedza makore chiuru ekutonga kwaKristu achioneka munyama, asi akaramba chimiro chemafaro asina mwero enyama.

Chero chimiro chekutenda kuti Jesu Kristu achadzoka nemuviri wake wakamutswa kuvakafa pasi pano uye achatonga zvinoonekwa pasi pano kwezviuru zvemakore (millenarianism) zvakashorwa neChechi uye zvinofanirwa kurambwa zvachose. Iyi anathema haisanganisiri, zvisinei, kutenda kwakasimba kwaPatristiki kunochengetwa naMadzibaba mazhinji eKereke nemaDoctors e "zvemweya", "zvenguva", "wechipiri" (asi kwete kwekupedzisira) kana "wepakati" kuuya kwaKristu kuzoitika pamberi pekuguma wenyika. - chinyorwa: www.kuvari2.com; nb. ichi chidimbu chakanakisa chemhando dzakasiyana dzeiyi dzidziso yekutsauka.

Kubva kuCatechism:

Kunyepedzera kwaAntikristu kunotanga kuitika munyika nguva dzese dzekukumbirwa padzinotarisisa mukati mezvakaitika tariro iyoyo yemesiya iyo inogona kuzadzikiswa kupfuura nhoroondo kuburikidza nekutonga kwekupedzisira. Chechi yakaramba kunyangwe akashandurwa mafomu ekunyepedzera humambo kuti huuye pasi pezita remireniyamu, kunyanya chimiro chezvematongerwo enyika "chakatsauka kwazvo" cheMesiya. -Catechism yeChechi yeKaturike, 676

"Tariro yemesiya" yatinomirira haisi yekudzoka kwaJesu chete munyama yake yakakwidziridzwa kuzotonga mu "matenga matsva nepasi idzva", asi tariro yekuti miviri yedu isunungurwe musimba rerufu nerechivi uye ngaakudzwe nekusingaperi. Munguva ye Era rerunyararo, kunyangwe kururamisira, rugare, uye rudo zvichatekeshera, saizvozvowo kuchaita rusununguko rwevanhu rwekusarudza. Iko mukana wechivi kucharamba kuripo. Isu tinoziva izvi, nekuti pakupera kwe "chiuru chemakore kutonga," Satani anosunungurwa mutirongo kuti anyengere marudzi achaita hondo nevatsvene muJerusarema.  

 

Mubvunzo:  Mufundisi wangu pamwe nekutsanangura kwakanaka kwemubhaibheri vanonongedzera kududziro yaSt Augustine yemireniyumu senguva yekufananidzira iyo inotora nguva kubva kukwira kwaKristu kusvika pakudzoka kwake mukubwinya. Izvi hazvisi izvo zvinodzidziswa neChechi here?

Ndiyo imwe chete yedudziro ina St. Augustine akarongerwa "chiuru chemakore" nguva. Icho, zvisinei, icho chakasvika pakuzivikanwa panguva iyoyo nekuda kwehunyengeri hwakapararira hwemireniyamu- dudziro yakagara iripo kusvikira nhasi. Asi zviri pachena kubva mukunyatsoverenga zvakanyorwa naSt. Augustine kuti haashori mukana wekuti "millennium" yerunyararo ivepo:

Avo avo, pasimba reichi chikamu [chaZvakazarurwa 20: 1-6], vakafungidzira kuti kumuka kwekutanga kune ramangwana uye nemuviri, vakatamiswa, pakati pezvimwe zvinhu, kunyanya nenhamba yemakore churu, sekunge chaive chinhu chakakodzera kuti vatsvene vagone kufarikanya zororo reSabata panguva iyoyo, zororo dzvene mushure mekushanda kwezviuru zvitanhatu zvemakore kubvira pakasikwa munhu… yamazuva matanhatu, rudzi rweSabata rechinomwe-ramakore mumakore ane chiuru anotevera; uye kuti ndosaka vatsvene vachisimuka, kureva .; kuchengeta Sabata. Uye pfungwa iyi yaisazoshora, dai zvaifungidzirwa kuti mufaro wevatsvene muSabata iro unenge uri wemweya, uye zvichikonzera kuvepo kwaMwari… -De Civitate Dei [Guta raMwari], Katorike University of America Press, Bk XX, Ch. 7; zvakataurwa mu Kukunda kweUmambo hwaMwari muMireniyamu uye Nguva Yekupedzisira, Fr. Joseph Iannuzzi, St. John Muvhangeri Press, p. 52-53 

St. Augustine pano anoshora "mamireniyari enyama" kana "maChiliast" avo vakataura zvisizvo kuti mireniyamu ichave inguva ye "mabiko asina mwero" uye mimwe mifaro yenyika. Panguva imwecheteyo, anosimbisa kutenda kwekuti kuchave ne "nguva yemweya" yerunyararo nekuzorora, zvichikonzerwa nekuvapo kwaMwari - kwete Kristu munyama, semumuviri Wake wakakudzwa - asi kuvapo kwake pamweya, uyezve , Kuvapo kweYukaristiya.

Chechi yeKaturike haina kana mutongo chaiwo pamubvunzo wemireniyamu. Kadhinari Joseph Ratzinger, apo iye aive mukuru weUngano yeDzidziso Yekutenda, akambotaurwa achiti,

Iyo Holy See haisati yaita chero chirevo chaicho mune izvi. -Il Segno del Soprannauturale, Udine, Italia, n. 30, peji. 10, Ott. 1990; Fr. Martino Penasa akapa uyu mubvunzo we "kutonga kwezviuru" kuna Cardinal Ratzinger, panguva iyoyo, Mutungamiriri weSangano Dzvene reDzidziso Yekutenda.

 

Mubvunzo:  Maria akavimbisa here kuFatima "nguva yerunyararo," kana kuti "nguva yerunyararo" yaakavimbisa yatovepo?

Webhusaiti yeVatican inotumira meseji yaFatima muChirungu seizvi:

Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose. -www.haav.va

Kwakaitwa nharo kuti nekudonha kweCommunism, nyika yakapihwa "nguva yerunyararo." Ichokwadi kuti Hondo Yemashoko yakapera uye kunetsana pakati peAmerica neRussia kwakadzikira kubva panguva yakadonha Iron Curtain kusvika makore apfuura. Nekudaro, kuti isu tiri munguva yerunyararo ikozvino kwakawanda kwemaonero eAmerica; ndiko kuti, isu vekuNorth America tinoda kutonga zviitiko zvepasi uye chiporofita chebhaibheri kuburikidza nelenzi yekuMadokero. 

Kana munhu akatarisa kune imwe
matunhu epasi mushure mekudonha kweCommunism, seBosnia-Herzegovina kana Rwanda, uye kutambudzwa kuri kuitwa Chechi kuChina, North Africa nekumwewo, hatisi kuona rugare - asi kuburitswa kwegehena muchimiro chehondo , kuurayiwa kwevanhu, uye kufira kutenda.

Zvinopokanawo kuti Russia "yakashandurwa" munguva yakatevera kudonha kwesimbi, kana kuti kunyatso shandurwa. Zvirokwazvo, maKristu vakave nekuwana kwakawanda munyika maererano neevhangeri. Kune rusununguko rwekuita zvaunotenda ipapo, uye icho zvirokwazvo chiratidzo chikuru chekupindira kwaAmai Vakaropafadzwa. Asi huwori hwemukati nemafashama etsika dzekuMadokero neimwe nzira zvadzikira mamiriro ezvinhu imomo zvakanyanya, nguva yese yekupinda kweChechi inoramba yakadzikira. 

St. Maximillian Kolbe airatidzika kunge aine mufananidzo wekuti Russia yakatendeuka yaizokunda riini:

Mufananidzo weAkachena uyo rimwe zuva achatsiva nyeredzi nyowani tsvuku pamusoro peKremlin, asi chete mushure mekuedzwa kukuru uye kweropa.  -Zviratidzo, Zvishamiso uye Mhinduro, Fr. Albert J. Herbert, peji 126

Zvichida kutongwa kweropa uku kwaive Communism pachayo. Kana kuti pamwe kutongwa uku kuchiri kuuya. Zvisinei, Russia, iyo yave kubatana neChina nekutyisidzira runyararo sezvayaimboita muCold War, zvinoita kunge dzimwe nguva kunze kwe "Nyika yaMaria." Asi zvakadaro, sezvo Russia yakatsaurirwa kwaari Immaculate Moyo nemapapa, kanoverengeka ikozvino zviripo.

Pamwe kutaura kunogombedzera pane iyi nyaya yenguva yerunyararo kunobva kuna Sr. Lucia iye. Muhurukuro naRicardo Cardinal Vidal, Sr. Lucia anotsanangura nguva yatiri kurarama.

Fatima achiri muZuva Rechitatu. Isu tave iko munguva yekutsvenesa nguva. Zuva rekutanga yaive nguva yekuonekwa. Yechipiri yaive yekuonekwa kwemashure, pre-yekutsaura nguva. Vhiki yeFatima haisati yapera… Vanhu vanotarisira kuti zvinhu zviitike nekukasika mukati menguva yavo. Asi Fatima achiri muZuva Rechitatu. Kukunda chiitiko chiri kuenderera mberi. —Sr. Lucia; Kuedza kwaMwari Kwekupedzisira, John Haffert, 101 Nheyo, 1999, peji. 2; yakatorwa muPrivate Revelation: Discerning With the Church, Dr. Mark Miravalle, peji 65

Maitiro anoenderera. Zviri pachena kubva kuna Sr. Lucia iye pachake kuti Kukunda hakusati kwakwana. Ndiyo nguva kukunda kwake ndinotenda, ndinotenda, kuti an Era rerunyararo ichatanga. Zvinotonyanya kukosha, izvi ndizvo zvinoratidzwa naMadzibaba eKereke Ekutanga uye Magwaro Matsvene.

Kune avo vasina kuverenga, ndinokurudzira kufungisisa Maonero echiporofita.

 

Mubvunzo:  Asi Russia haina kutsveneswa sezvakakumbirwa kuFatima nekuti Amai Vedu Vakaropafadzwa vakakumbira kuti Baba Vatsvene nemabhishopi ese epasi vagadzike pamwe chete; izvi hazvina kumboitika muna 1984 maringe nedomeni rakakumbirwa nedenga, ndizvo?

Muna 1984, Baba Vatsvene vakabatana nemabhishopi epasirese, vakatsaura Russia nenyika yose kuMhandara Maria - chiito chakaratidzwa naFatima muoni Sr. Lucia kuti chakagamuchirwa naMwari. Webhusaiti yeVictoria inoti:

Sista Lucia pachavo vakasimbisa kuti chiitiko chakakumikidzwa uye chepasi rose chekutsaurira chinoenderana nezvakadawa naMai Vedu ("Sim, està feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Março de 1984": "Hongu zvakaitwa seku Mai vedu vakabvunza, musi wa25 Kurume 1984 ”: Tsamba ya8 Mbudzi 1989). Saka chero kumwe kukurukurirana kana kukumbira hakuna hwaro. -Mharidzo yeFatima, Ungano yeDzidziso yekutenda, www.haav.va

Akadzokororazve izvi mubvunzurudzo yaive yakarekodhwa pamwe nemavhidhiyo akarekodhwa naVaKudenga, Ricardo Cardinal Vidal muna 1993. Vamwe vanoti kuzvitsaurira hakushandi nekuti Pope John Paul II haana kubvira ataura zvakajeka "Russia" muna 1984. Zvisinei. mushakabvu John M. Haffert anonongedza kuti mabhishopi ese epasi akange atumwa, pamberi, the gwaro rose rekugadza kweRussia rakagadzirwa naPius XII muna 1952, iro John Paul II raive richivandudzwa nemabhishopi ese (cf.Kuedza kwekupedzisira kwaMwari, Haffert, chinyorwa chemuzasi peji 21). Zviri pachena kuti chimwe chinhu chakadzama chakaitika mushure mekutsaurwa. Mumwedzi mishoma, shanduko muRussia yakatanga, uye mumakore matanhatu nguva, Soviet Union yakawa, uye kudzipwa kwechiKomonisiti kwakadzinga rusununguko rwechitendero kwakasunungurwa. Shanduko yeRussia yakanga yatanga.

Hatikwanise kukanganwa kuti Denga rakakumbira zvirevo zviviri zvekutendeuka kwake uye "nguva yerunyararo" yakazotevera:

Ini ndichauya kuzokumbira kunatsa kweRussia kuMweya wangu Wakachena, uye Chirairo chekuripwa paMugovera wekutanga. Kana zvikumbiro zvangu zvikateererwa, Russia ichashandurwa, uye kuchave nerunyararo; kana zvisina kudaro, achatambanudza zvikanganiso zvake pasirese, zvichikonzera hondo nekutambudzwa kweChechi. Vakanaka vanozofira; Baba Vatsvene vachatambura zvikuru; marudzi akasiyana-siyana achaparadzwa. Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose.

Zvichida Russia inoramba iri mune isina kugadzikana mamiriro nekuti kwave kusina kukwana maCommunion eReparation:

Tarisa, mwanasikana wangu, paMoyo Wangu, wakakomberedzwa neminzwa iyo varume vasingaongi vanondibaya nguva dzese nekutuka kwavo nekusatenda. Iwe unombozama kundinyaradza uye uti, kuti ini ndinovimbisa kubatsira paawa yekufa, nenyasha dzinodiwa kuruponeso, avo vese, paMugovera wekutanga wemwedzi mishanu yakateedzana, vachabvuma, vagamuchire Chirairo, dzokorora zvishanu. makumi emakore eRosari, uye ndichengetedzei kwekambani kwemaminetsi gumi neshanu ndichifungisisa zvakavanzika gumi nemashanu zveRosari, nechinangwa chekudzorera kwandiri. -Mukadzi wedu akabata Moyo Wake Une Simba muRuoko Rwake, akazviratidza kuna Lucia, Zvita 10, 1925, www.ewtn.com

Sezvo isu tichiona mweya wehutongi (Russia "vatengesi") ichipararira pasirese, uye kuwedzera kwekutambudzwa, uye kutyisidzira kwehondo kuri kukura pamwe nekugona "kuparadza marudzi," zviri pachena kuti hazvina kukwana zvakaitwa.

Nhasi tarisiro yekuti nyika inogona kudzikiswa iite madota negungwa remoto haicharatidzike seyekufungidzira kwakachena: munhu iyeye, nezvaakagadzira, akagadzira munondo unopfuta. -Cardinal Joseph Ratzinger (BENEDICT XVI), Meseji yaFatima, www.haav.va

Kutsiva kunodiwa, uye nokudaro, munhu anogona kuona kuti ramangwana renyika rinovimba zvakanyanya nemaKatorike nekuti ivo chete vanogamuchira Chidyo chechokwadi. akasangana.)

 

Mubvunzo:  Anopesana naKristu haauyi kurudyi Jesu asati adzoka muKubwinya? Unenge uri kuratidza kuti kune vamwe vanopesana naKristu vamwe vaviri…

Ndapindura uyu mubvunzo muchikamu mu Kukwira Kunouya uye zvakanyanya mubhuku rangu, Kutarisana kwekupedzisira. Asi rega ndirege
kurumidza kuisa mufananidzo mukuru:

  • St John anotaura nezveChikara uye Muporofita Wenhema anomuka pamberi pe "chiuru chemakore" kutonga kana Era yeRunyararo.
  • Vanobatwa uye "vanokandwa vari vapenyu mudziva remoto" (Zva 19: 20) uye
  • Satani akasungwa nechuru che "chiuru chemakore" (Rev 20: 2). 
  • Kusvika kumagumo ezviuru zvemakore (Rev 20: 3, 7), Satani anosunungurwa uye anoedza "kunyengera marudzi… Gogi naMagogi" (Zva. 20: 7-8).
  • Vanokomberedza musasa wevatsvene muJerusarema, asi moto unoburuka kubva kudenga kuti uparadze Gogi naMagogi (Rev 20: 9). Ipapo,

Dhiabhorosi wakange avatsausa akakandirwa mudziva remoto nesarufa, pakanga pane chikara nemuporofita wenhema. (Zvak. 20:10).

Chikara neMuporofita Wenhema vatove "vaive" mudziva remoto. Panyaya iyi, Chakazaruro chaJohani Chinoonekwa chinoita seichiisa kumberi nguva yekuverenga nguva iyo inosimbiswazve muzvinyorwa zveMadzibaba eKereke ekutanga, ichiisa chimiro che munhu mumwe anopesana naKristu pamberi peNguva Yorugare:

Asi kana iye Antikristu achinge aparadza zvinhu zvese zvepanyika, achatonga kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu, uye achagara mutembere muJerusarema; uye zvadaro Ishe achauya… achitumira murume uyu neavo vanomutevera kudziva remoto; asi uunzei kune vakarurama nguva dzeumambo, ndiko kuti, iyo yasara, zuva rakatsveneswa rechinomwe. —St. Irenaeus weLyons, Zvimedu, Bhuku V, Ch. 28, 2; kubva kuThe Early Church Fathers and Other Works rakabudiswa muna 1867.

Nezve mukana weanopfuura rimwe antichrist, tinoverenga mutsamba yaSt.

Vana, yava nguva yekupedzisira; uye sezvamakanzwa kuti antikristu anouya, saka vazhinji vanopesana naKristu vauya… (1 Joh. 2:18) 

Achisimbisa dzidziso iyi, Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI) akati,

Kana toreva nezve antikristu, taona kuti muTestamente Itsva anogara achifungidzira nhoroondo dzezvakaitika kare. Iye haagoni kuve akadzivirirwa kune chero munhu mumwechete. Imwe uye yakafanana iye anopfeka masks akawanda muchizvarwa chimwe nechimwe. -Imbwa Dzidziso, Eschatology 9, Johann Auer naJoseph Ratzinger, 1988, p. 199-200 

Zvekare, nekuda kweiyo akasiyana-siyana mativi eMagwaro, isu tinofanirwa kugara takavhurika mukana wekuti Rugwaro ruri kuzadzikiswa nenzira dzatisinganzwisise. Nekudaro, Jesu anoti ndizvo yakagadzirirwa nguva dzose, nekuti Iye achauya "sembavha usiku."

 

Mubvunzo:  Iwe uchangobva kunyora mukati Zviratidzo Kubva Kudenga nezve Pegasus uye "kuvhenekera hana. ” Ko Pegasus haazi chiratidzo chezera nyowani? Uye ivo vatsva havatauri nezve inguva nyowani iri kuuya uye neruzivo rwepasirese Kristu?

Ehe, vanodaro. Uye ikozvino unoona kunyengera kwehurongwa hwemuvengi kukanganisa chokwadi chaicho uye chinoponesa chaKristu. Izwi rekuti "antikristu" haireve "kupesana" naKristu, asi kurwisana naKristu. Satani haaedze kuramba kuvapo kwaMwari, asi, kuti aikanganisa kuve chinhu chitsva, semuenzaniso, kuti isu tiri vanamwari. Izvi ndizvo zvazvakaita nezera idzva. Zvichida izvo zvawataura mumubvunzo wako zvinovaka zvakatowanda nyaya yeiyo yechokwadi `` nguva yerunyararo '' yemweya yakatangwa naMwari, sezvatinoona Satani achiedza kumonyanisa chokwadi ichocho mushanduro yake. "Chiedza chiratidzo" munhu angati.

Vechidiki vatsva vanotenda muinouya "Age yeAcarius," nguva yerunyararo nekubatana. Zvinonzwika sekutenda kwechiKristu, handizvo here? Asi mutsauko ndeuyu: Nguva nyowani inodzidzisa kuti, pane kuti nguva ino ive nguva apo kune kwakasimudzwa kuziva kwaJesu Kristu semubatsiri mumwechete pakati paMwari nevanhu, munhu anoziva kuti iye ndimwari uye mumwe nepasi rose. Jesu, kune rimwe divi, anodzidzisa kuti isu tiri vamwe pamwe naye - kwete kuburikidza nekuziva kamwe kamwe mukati memwari - asi kuburikidza nekutenda uye nekureurura zvivi zvedu zvinounza Mweya Mutsvene uye nemuchero unobatana nekuvapo kwake. Nguva itsva inodzidzisa kuti tese tichaenda kune "kwakakwirira kuziva" apo "simba redu remukati" rinobatana ne "Cosmic Universal Force," ichibatanidza vese mune ino "cosmic simba". MaKristu kune rimwe divi vanotaura nezvezera rekubatana kwemoyo mumwe, pfungwa, nemweya zvichibva parudo nekubatana neKuda kwaMwari. 

Jesu akaudza vateveri vake kuti vatarise zviratidzo mune zvakasikwa kuti vatungamire kuuya kwake. Ndokunge, zvisikwa zvinongosimbisa se "chiratidzo" izvo zvakatoburitswa naJesu muEvhangeri. Nekudaro, iyo nguva nyowani inopfuura kupfuura kuona zvakasikwa uye zvisikwa sechiratidzo, uye panzvimbo pezvo kutsvaga "zvakavanzika" kana "zivo yakavanzwa." Izvi zvinozivikanwa zvakare se "gnosticism," iyo inoshorerwa neChechi uye yavakarwa nayo mukati memazana emakore. Uye nekudaro, vatsva vanotarisa kuboka renyeredzi Pegasus pane kuenda kuEvangeri kune iro zivo rakavanzika iro rinozovasimudzira kumatanho matsva ekuziva uye kurarama saMwari.

Chokwadi, "kuvhenekera hana”Mwari vachatumira hakusi kusimudzira vanhu pachinzvimbo chakafanana nechaMwari, asi kuti vatininipise uye vatishevedze kwaVari. Ehe, mutsauko pano inyaya ye "hana," kwete kuziva.

Mhando dzakasiyana dzegnosticism ndidzo kuratidza muzuva redu nezvinoitika zvakaita sevhidhiyo inonzi "Chakavanzika," "Judhasi Evhangeri", hunyengeri husina kujeka hwe "Harry Potter, "Pamwe ne" vampire "chiitiko (ona chinyorwa chinonakidza chaMichael D. O'Brien Twilight yeWest). Hapana chakavanzika, zvisinei, nezve "Zvisikwa Zvake Zvakasviba”Akateedzana ayo“ Iyo Goridhe Kambasi ”ndiyo bhaisikopo rekutanga rakavakirwa pa mabhuku.

 

Mubvunzo:  Chii chandinoudza vana vangu nezvemazuva ano uye chii chingave chiri kuuya?

Pane zvinhu zvakawanda zvine nharo izvo Jesu akataura nekuita pachena, kusanganisira kushora vaFarisi uye kuchenesa tembere neshamhu. Asi sekureva kwaMako, Jesu akataura nezve "nguva dzekupedzisira" vari vega naPeter, James, John, naAndreya (ona Mk 13: 3; cf. Mat. 24: 3). Zvichida imhaka yekuti ava vaive vaApostora vakaona Kushanduka (kunze kwaAndrew). Vakaona kubwinya kunoshamisa kwaJesu, uye saka vakaziva kupfuura vamwe vanhu vese "magumo engano" akamirira pasi rose. Tichifunga nezvekuratidzwa uku kwakanaka, pamwe ivo chete ndivo vaigona kubata panguva iyo ruzivo rwe "marwadzo ekubereka" ayo aizotangira kudzoka kwake.

Pamwe isu tinofanirwa kutevedzera huchenjeri hwaIshe wedu pane izvi kana zvasvika kuvana vedu. Vana vedu kutanga uye pekutanga vanofanirwa kuziva iwo "magumo enyaya" anoshamisa. Ivo vanofanirwa kunzwisisa "evhangeri" uye nemufananidzo mukuru wekudzoka kwaJesu mumakore kuti agamuchire muHumambo avo vese vakati "hongu" kwaari nehupenyu hwavo. Iri ndiro meseji yekutanga, "Kutumwa kukuru."

Kana vana vedu vachikura kuita hukama hwepedyo naJesu, vane kunzwisisa kwakadzama uye kuona kwenyika uye nenguva dzavanorarama kuburikidza nekuita kwakanyarara kweMweya Mutsvene. Saka nekudaro, mibvunzo yavo, kana kushushikana nehutadzi hwenyika hwavanoona hwakavakomberedza uchave mukana wekuti iwe ugovane zvakadzama "zviratidzo zvenguva." Iwe unogona kutsanangura kuti sekungofanana naamai kuti vapfuure nemamwe marwadzo kuti vagozvara hupenyu hutsva, saizvozvowo kuita kwedu wor
ld inofanirwa kupfuura nenguva yekurwadziwa kuti ivandudzwe. Asi meseji ndeimwe yetariro yehupenyu hutsva! Sezvineiwo, ndinoona kuti vana vane hukama chaihwo uye hupenyu naIshe Wedu vanowanzoziva kupfuura zvatinoona njodzi dzezuva redu, nerunyararo, kuvimba nesimba rose raMwari.

Nezve meseji yekukurumidzira kuna "gadzirira", Izvi zvinonyanya kutsanangurwa kwavari nezvaunoita kugadzirira. Hupenyu hwako hunofanira kuratidza a mafungiro epilgrim: mweya wehurombo unopokana nekudisa pfuma, kudhakwa, kudhakwa, uye kushandisa zvakanyanya terevhizheni. Nenzira iyi, hupenyu hwako hunoti kuvana vako, “Ino haisi imba yangu! Ndiri kugadzirira kugara nekusingaperi naMwari. Hupenyu hwangu, zviito zvangu, hongu, kurukwa kwezuva rangu kwakanangana naye nekuti Ndiye zvese kwandiri. ” Nenzira iyi, hupenyu hwako hunova hupenyu hwekupedzisira-chapupu chekugara mu nguva iripo kuti ugare nekusingaperi munguva yekusingaperi. (Eschatology ndiyo dzidziso inonangana nezvinhu zvekupedzisira.)

Pachangu chinyorwa, ini ndakagovana sarudza zvinyorwa pamwe nevana vangu vakuru avo vari mumakore avo ekutanga makore ekuyaruka. Dzimwe nguva, vanondinzwa ndichikurukura zvinyorwa zvangu nemukadzi wangu. Uye nekudaro, vane ruzivo rwekutanga rwatinoda kuti tigare munzvimbo yekugadzirira sezvatakarairwa naIshe wedu. Asi handiyo yangu yepamoyo hanya. Asi, ndezvekuti isu semhuri tidzidze kuda Mwari uye mumwe nemumwe, uye kuda muvakidzani, kunyanya vavengi vedu. Kune zvakanakirei kuziva nezvezviitiko zviri kuuya kana ndisina rudo?

Kana ndine chipo chekuprofita uye ndichinzwisisa zvakavanzika zvese neruzivo rwese… asi ndisina rudo, handisi chinhu. (1 VaK. 13: 2)

 

Chiverengwa

Ndayambira pane ino webhusaiti kakawanda kuti a tsunami yemweya yekunyengera kuri kutsvaira nepasi uye izvo Mwari zvaari akasimudza restrainer, nokudaro achibvumidza vanhu kutevera mwoyo wayo usingapfidzi.

Nokuti nguva ichasvika apo vanhu vasingazoshiviriri dzidziso dzakanaka, asi, vachitevera zvido zvavo uye neshungu dzisingaguti, vachazviunganidzira vadzidzisi uye vorega kuteerera kuchokwadi uye votsausirwa kungano. (2 Tim 4: 3-4)

Sekuda kwaNoa Noa kudzivirirwa kwaMwari pamvura zhinji, saizvozvowo tinoda kuchengetedzwa naMwari muzuva redu kuti titasve izvi tsunami yemweya. Nekudaro, Akatitumira iyo Areka nyowani, Akaropafadzwa Mhandara Maria. Akagara achizivikanwa kubva pakutanga-nguva sechipo kuChechi kubva kuna Mwari. Anoshuvira nehupenyu hwake hwese kutiumba isu muchikoro chemoyo wake kuitira kuti isu tigova vanakomana nevanasikana vaMwari vakavakwa zvakasimba paMwanakomana wavo, Jesu, anova Chokwadi. Iyo Rosary iyo yaanotidzidzisa isu kunamata chombo chakakura pakurwisa dzidziso dzakatsauka zvinoenderana nezvakavimbiswa kune avo vanoinamatira. Ini ndinotenda kuti pasina rubatsiro rwake nhasi, kukunda kunyengedza uye misungo yerima ichave yakaoma kwazvo. Ndiye Areka yeDziviriro. Saka namata Rosary nokutendeka, kunyanya nevana vako.

Asi chakatonyanya pakati pezvombo zvedu kurwisa kudada nekuzvitutumadza kwemuvengi mafungiro akaita semwana emoyo anovimba naBaba neMweya Mutsvene vachidzidzisa nekutitungamira Chechi yeKaturike, Uyo Kristu iye anawo yakavakirwa pana Peter.

Rindai uye munamate. Uye teerera kuna Baba Vatsvene nevaya vakabatana Naye. 

Ani naani anokuteererai anonditeererawo. Uyo unokuramba iwe unondiramba ini; Uye ani naani anondiramba anoramba iye akandituma. (Ruka 10:16)

Neiyi nzira, iwe unozogona kunzwa inzwi roMufudzi wako, Jesu Kristu, pakati pekunyengera uko kungave kuri kutonyanya uye kune njodzi zvakanyanya ikozvino kupfuura mune chimwe chizvarwa chiri pamberi pedu.

VanaMesiya venhema nevaporofita venhema vachamuka, uye vacharatidza zviratidzo nezvishamiso zvikuru zvekuti vanganyengere, dai zvaigoneka, kunyange nevasanangurwa. Tarirai, ndagara ndakuudzai. Saka kana vakati kwauri, 'Ari murenje,' usaenda ikoko; kana vachiti, 'Ari mudzimba dzomukati,' musazvitenda. Nekuti semheni inouya ichibva kumabvazuva uye ichionekwa kusvikira kumavirira, ndizvo zvichaita kuuya kweMwanakomana wemunhu. (Mat. 24: 24-27)

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MAMIRIRIYONI, NGUVA YERUGARE.

Comments dzakavharika.