Pamusoro pekuzvininipisa

RETREAT YERENZI
Zuva 8

huymility_Fotor

 

IT ndechimwe chinhu kuva neruzivo-rwega; kunyatsoona chokwadi chehurombo hwemweya, kushaya hunhu, kana kushomeka murudo-mushoko, kuona gomba rehurombo remunhu. Asi kuzviziva pachako hakuna kukwana. Inofanira kunge yakaroorwa kuzvininipisa kuitira kuti nyasha dziite. Enzanisa zvakare Peter naJudhasi: vese vakauya vakatarisana nechokwadi chehuwori hwavo hwemukati, asi muchiitiko chekutanga kuzviziva kwakaroorwa nekuzvininipisa, nepo kwekupedzisira, kwakange kwakaroorwa kudada. Uye sekutaura kunoita Tsumo, "Kuzvikudza kunotangira kuparadzwa, uye mweya wemanyawi unotangira kuwa." [1]Prov 16: 18

Mwari havaratidze zvakadzika zvehurombo hwako kukuparadza, asi kuti vakusunungure kubva kwauri, nenyasha dzaKe. Chiedza chake chakapihwa kubatsira iwe neni kuona kuti, kunze kwake, hapana chatingaite. Uye kune vanhu vazhinji, zvinotora makore ekutambura, miedzo, uye kusuwa kuti vazopedzisira vabvuma chokwadi chekuti "Mwari ndiMwari, uye handisi." Asi kune mweya unozvininipisa, kufambira mberi muhupenyu hwemukati kunogona kukurumidza nekuti kune zvipingamupinyi zvishoma munzira. Ndinoda iwe, hama yangu inodikanwa uye iwe hanzvadzi yangu inodikanwa, kuti umhanye muutsvene. Heino nzira:

Gadzirira nzira yaJehovha murenje; ruramisai mugwagwa mukuru waMwari wedu murenje. Mipata yose ichasimudzwa, makomo ose nezvikomo zvichaderedzwa. ivhu rakaenzana richaenzana, uye zvikaenzana zvive bani. Kubwinya kwaIshe kucharatidzwa… (Isaya 40: 3-5)

Ndokunge, mugwenga remweya wako, asingabereki kunaka, ruramisai mugwagwa mukuru waMwari: rega kudzivirira kutadza kwako neakakombama hafu yezvokwadi uye pfungwa dzakamonyoroka, uye wongozvirongedza pamberi paMwari. Simudza mipata yose, ndiko kuti, reurura zvivi zvese zvaunochengeta murima rekuramba. Itai kuti makomo ose nezvikomo zvive pasi, ndiko kuti, bvuma kuti chero zvakanaka zvawakaita, chero nyasha dzauinadzo, chero zvipo zvaunazvo zvinobva kwaAri. Uye pakupedzisira, batanidza ivhu risina kuenzanandiko kuti, kufumura hukasha hwehunhu hwako, mapundu eudyire, makomba ekuremara kwetsika.

Zvino, isu tinoedzwa kufunga kuti kuratidzwa kwekudzika kwekutadza kwedu kwaizoita kuti Iye-Mutsvene-Mwari amhanye neimwe nzira. Asi kumweya wakazvininipisa nenzira iyi, Isaya anoti, "Kubwinya kwaIshe kucharatidzwa." Sei? Mune zvinomwe zvinomwe nzira pane izvo zvinofamba naShe kumoyo wedu. Yekutanga ndiyo yatange tichikurukura nezuro nanhasi: kucherechedzwa kwehurombo hwemweya, hwakavharirwa mune hwaro.

Vakaropafadzwa varombo pamweya, nekuti ushe hwekumatenga ndehwavo. (Mat. 5: 3)

Kana iwe uchiziva iwe zvaunoda Mwari, saka hwatove humambo hwekudenga hwuri kupihwa kwauri kwauri mumatanho ekutanga.

Rimwe zuva, mushure mekuudza mutungamiriri wangu wezvemweya manzwiro andaiita, akapindura zvinyoro-nyoro achiti, “Izvi zvakanaka kwazvo. Dai nyasha dzaMwari dzaisashanda muhupenyu hwako, hawaizoona nhamo yako. Saka izvi zvakanaka. ” Kubva musi iwoyo, ndakadzidza kutenda Mwari nekusangana neni nechokwadi chinorwadza pachangu — chingave chinouya kuburikidza nemutungamiri wangu wemweya, mudzimai wangu, vana vangu, Confessor wangu… kana mumunamato wangu wezuva nezuva, kana Shoko raMwari rikabaya "Kunyangwe pakati pemweya nemweya, majoini nemongo, uye [unokwanisa] kuona mafungire nemifungo yemoyo." [2]Heb 4: 12

Chekupedzisira, hachisi chokwadi chekutadza kwako kwaunoda kutya, asi, kudada kwaigona kuiviga kana kuirasa. Nekuti St. James anodaro "Mwari anodzivisa vanozvikudza, asi anopa nyasha kune vanozvininipisa." [3]James 4: 6 Zvechokwadi,

Anotungamirira vanozvininipisa mukutonga, anodzidzisa vanozvininipisa nzira yake. (Pisarema 25: 9)

Patinonyanya kuzvininipisa, tinowanawo nyasha.

… Nekuti nyasha zhinji dzinopihwa mweya unozvininipisa kupfuura mweya pachawo unokumbira… —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1361

Hakuna chitadzo, kunyangwe chakaipa zvakadii, chinoita kuti Jesu abve pauri kana iwe uchizvininipisa nekuzvininipisa.

… Moyo wakaputsika, wakaninipiswa, imi Mwari, hamuzozvidzi. (Pisarema 51:19)

Saka regai mazwi aya akukurudzirei, shamwari dzinodikanwa — kukukurudzirai, saZakeo, [4]cf. Ruka 19: 5 kuburuka kubva pamuti wekudada uye kufamba uchizvininipisa naIshe wako uyo anoda, nhasi, kuzodya newe.

Mutadzi uyo anonzwa mukati make kubviswa zvachose kwezvose zvitsvene, zvakachena, uye zvakakomba nekuda kwechivi, mutadzi uyo mumaziso ake ari murima rakazara, akabviswa kubva mutariro yeruponeso, kubva pachiedza chehupenyu, uye kubva kubatana kwevatsvene, ndiye shamwari iyo Jesu yaakakoka kuzodya, iye akanzi abude kubva kuseri kwemazhanje, uyo akanzi ave mudikani kumuchato wake uye mugari wenhaka kuna Mwari ... Ani naani ari murombo, ane nzara, mutadzi, kudonha kana kusaziva ndiye muenzi waKristu. —Mateu Murombo, Chirairo cheRudo, p.93

 

Pfupiso uye RUGWARO

Kuziva-wega kunofanirwa kuroorwa nekuzvininipisa kuti nyasha dziumbe Kristu mukati mako.

Naizvozvo ndinogutsikana neutera, nekutukwa, nekutambudzika, nekushungurudzwa, nekuda kwaKristu; nekuti kana ndine utera, ipapo ndine simba. (2 VaK. 12:10)

 

zacchaeus22

 

 

Kubatana naMako muLenten Retreat,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

maka-rozari Main banner

CHERECHEDZA: Vazhinji vanyoreri vataura munguva pfupi yapfuura kuti havasi kugamuchira maemail zvekare. Tarisa yako junk kana spam mail folda kuti uone kuti maemail angu haasi kumhara ipapo! Izvo zvinowanzoitika 99% yenguva. Zvakare, edza kunyorera zvekare pano. Kana pasina izvi zvinobatsira, bata wako webasa webhusaiti uye uvabvunze kuti vabvumire maemail kubva kwandiri.

itsva
PODCAST YENYAYA YAKANYANYA PASI:

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Prov 16: 18
2 Heb 4: 12
3 James 4: 6
4 cf. Ruka 19: 5
Posted in HOME, RETREAT YERENZI.