PaLuisa uye Zvinyorwa zvake…

 

Kutanga kuburitswa Ndira 7th, 2020:

 

ZVIRI nguva yekutarisa mamwe maemail nemameseji achibvunza orthodoxy yezvinyorwa zveMuranda waMwari Luisa Piccarreta. Vamwe venyu vakati vaprista venyu vakatosvika pakumuti munyengeri. Zvichida zvinodikanwa, saka, kudzoreredza chivimbo chako mune zvinyorwa zvaLuisa izvo, ndinovimbisa iwe, ndizvo akabvumidzwa neChechi.

 

RUISA NDIANI?

Luisa akazvarwa musi waApril 23, 1865 (Svondo yakaziviswa naSt. John Paul II sezuva reMutambo weTsitsi dzaMwari Svondo, maererano nechikumbiro chaIshe muzvinyorwa zveSt. Faustina). Aive mumwe wevanasikana vashanu vaigara mutaundi diki reCorato, Italy. [1]Nhoroondo yehupenyu yakatorwa kubva Divine Kuda Bhuku reMunamato nemufundisi Mufundisi Joseph Iannuzzi, mapeji 700-721

Kubva pamakore ake ekutanga, Luisa akatambudzwa nadhiyabhorosi uyo akazviratidza kwaari muzviroto zvinotyisa. Nekuda kweizvozvo, akapedza maawa akawanda achinamata Rosary uye achikumbira kuchengetedzwa yevatsvene. Yakanga isiri iyo kusvikira ave “Mwanasikana waMaria” apo hope dzinotyisa dzakazoguma pazera regumi nerimwe. Mugore rakatevera, Jesu akatanga kutaura zvemukati kwaari kunyanya mushure mekugamuchira Chirairo Chitsvene. Paaive nemakore gumi nematatu, Akazviratidza kwaari muchiratidzo chaakaona kubva kubharanda remba yake. Ikoko, mumugwagwa wezasi, iye akaona boka remauto nemasoja akatakura zvombo achitungamira vasungwa vatatu; akaziva Jesu semumwe wavo. Paakasvika pasi pevharanda rake, Akasimudza musoro wake ndokudaidzira achiti: “Mweya, ndibatsire! ” Akarwadziwa kwazvo, Luisa akazvipa kubva musi iwoyo semweya werufu kuripira zvivi zvevanhu.

Pakati pezera regumi nemana, Luisa akatanga kuona zviratidzo uye kuoneka kwaJesu naMaria pamwe nekutambura kwemuviri. Pane imwe nhambo, Jesu akaisa korona yeminzwa pamusoro wake ichimuita kuti atadze kuziva uye kukwanisa kudya kwemazuva maviri kana matatu. Izvi zvakava chinhu chinoshamisa apo Luisa akatanga kugara paEucharist ari ega "chingwa chezuva nezuva." Pese paakamanikidzwa pasi pekuteerera nemureururi wake kuti adye, aisatombokwanisa kugaya chikafu, icho chakazobuda maminetsi gare gare, chisina kusimba uye chitsva, sekunge chakange chisati chambodyiwa.

Nekuda kwekunyadziswa kwake pamberi pemhuri yake, uyo aisanzwisisa chikonzero chekutambudzika kwake, Luisa akakumbira Ishe kuti vavanze miedzo iyi kune vamwe. Jesu akabva angomupa chikumbiro chake nekubvumira muviri wake kutora chimiro chisingafambike, chakaomarara chakaita senge anga afa. Paingova chete apo mupristi paakaita chiratidzo yeMuchinjikwa pamusoro pemuviri wake uyo Luisa akawanazve hunyanzvi hwake. Iyi inoshamisa mamiriro asinganzwisisike akaramba aripo kusvika parufu rwake muna 1947 - yakateverwa nemariro yaive isiri nyaya diki. Munguva iyoyo muhupenyu hwake, haana kana chirwere chemuviri (kudzamara abatwa nemabayo pamagumo) uye haana kuzomborwara nemubhedha, kunyangwe akavharirwa pamubhedha wake mudiki kwemakore makumi matanhatu nemana.

 

ZVINYORWA

Munguva idzodzo dzaakange asiri mukufadzwa, Luisa ainyora pasi zvaakarairwa naJesu kana naAmai Vedu. Zaruriro idzo dzine mabasa maviri madiki anonzi Mhandara Yakaropafadzwa Maria muHumambo hweKuda kwaMwari uye Maawa ePassion, pamwe nemavhoriyamu makumi matatu nematatu pane matatu Fiats munhoroondo yeruponeso.[2]Boka rekutanga remavhoriyamu gumi nemaviri rinotaura nezve Fiat Yekuregererwa, wechipiri 12 the Fiat yeKusika, uye boka rechitatu Fiat yekutsveneswa. Musi waAugust 31, 1938, zvinyorwa zvakasiyana zvemabhuku madiki maviri uye mamwe mavhoriyamu aLuisa akaiswa paIkereke Index yeVarambidzwa Mabhuku padivi peyaFaustina Kowalksa naAntonia Rosmini - ese akazogadziriswa neChechi. Nhasi, iwo mabasa eLuisa ikozvino anotakura iyo Nihil Obstat uye Imprimatur uye, kutaura zvazviri, "vakapiwa mhosva" shanduro haisati yatowanikwa kana kudhindwa zvakare, uye haisati yave kwenguva yakareba. Nyanzvi yezvechitendero Stephen Patton anoti,

Bhuku rega rega rezvinyorwa zvaLuisa izvo parizvino zvakadhindwa, zvirinani muChirungu uye neCentre for the Divine Kuda, rakashandurwa chete kubva mushanduro dzakatenderwa zvizere neChechi. - "Zvinotaurwa neChechi yeKaturike nezvaLuisa Piccarreta", www.airarabia.co

Saka, muna 1994, apo Kadhinari Ratzinger paakabvisa zviri pamutemo kushora kwakapfuura kwezvakanyorwa naLuisa, chero muKaturike pasi rose aive akasununguka kuiverenga, kuigovera, nekuitora.

Aimbova Archbishop weTrani, pasi pake pakanzwisisa zvinyorwa zvaLuisa zvinowira, akataura zvakajeka muKutaurirana kwake kwa2012 kuti zvinyorwa zvaLuisa ndizvo kwete heterodox:

Ndinoshuvira kutaura kune avo vese vanoti zvinyorwa izvi zvine zvikanganiso zvedzidziso. Izvi, kusvika parizvino, hazvina kumbobvumidzwa nechinhu chero chipi zvacho chakataurwa neChipupuriro, kana neni pachangu… vanhu ava vanokonzeresa kutendeka kune vakatendeka vanodyiswa pamweya nezvakanyorwa izvi, zvichitangisawo kufungira avo vedu vanoshingairira mukutsvaga. yeKukonzera. -Archbishop Giovanni Battista Pichierri, Mbudzi 12, 20112; danieloconnor.files.wordpress.com

Muchokwadi, zvinyorwa zvaLuisa-zvakapfupikiswa kuziviswa neUngano yeDzidziso Yekutenda - zvine mvumo yakasimba sekukarira kwaungatarisira. Iyi inotevera inguva yezviitiko zvichangoburwa mune ese Mushumiri waMwari Chikonzero chaLuisa Piccarreta cheBeatification pamwe nezvakaitika pane zvinyorwa zvake (zvinotevera zvakatorwa kubva kunaDaniel O'Connor's Korona Yehutsvene - Pane Zvakaratidzwa zvaJesu kuna Luisa Piccarreta):

● Mbudzi 20, 1994: Kadhinari Joseph Ratzinger anobvisa kushorwa kwakapfuura kwezvinyorwa zvaLuisa, achibvumira Archbishop Carmelo Cassati kuvhura zviri pamutemo chikonzero chaLuisa.
● Kukadzi 2, 1996: Pope St. John Paul II anobvumidza kuteedzerwa mavhoriyamu ekutanga aLuisa, ayo kusvika panguva iyoyo anga achinyatso chengetwa muVictoria Archives.
● Gumiguru 7, 1997: Pope St. John Paul II vanorova Hannibal Di Francia (director waLuisa wezvemweya uye mutsigiri akazvipira uye anoongorora zvakafumurwa naLuisa)
● June 2 naDecember 18, 1997: Rev Antonio Resta naRev. Cosimo Reho - Chechi mbiri dzakagadza vafundisi - vanoendesa ongororo yavo yezvakanyorwa naLuisa kudare reDiocese, vasingasimbise chero chinhu chinopesana neCatholic Faith kana Maitiro arimo.
● Zvita 15, 2001: nemvumo yedayocese, chikoro chepuraimari chinovhurwa muCorato chakatumidzwa zita, uye chakakumikidzwa kuna, Luisa.
● May 16, 2004: Papa St. John Paul II vanogadza Hannibal Di Francia.
● Gumiguru 29th, 2005, dare redzimhosva uye Archbishop weTrani, Giovanni Battista Pichierri, vanopa mutongo wakanaka kuna Luisa mushure mekunyatsoongorora zvese zvinyorwa zvake uye humbowo pamusoro pehunhu hwake.
● Chikunguru 24, 2010, vese veTheological Censors (vane mazita akavanzika) vakasarudzwa neVatsvene vanoona kubvumidza kwavo zvakanyorwa naLuisa, vachisimbisa kuti hapana zvirimo zvinopesana nekutenda kana hunhu (kuwedzera mukubvumidzwa kwevafundisi veDiocese muna 1997).
● Kubvumbi 12, 2011, Anokudzwa Bishop Luigi Negri vanobvumidza zviri pamutemo Benedictine Vanasikana veKuda kwaMwari.
● Mbudzi 1, 2012, Archbishop weTran anonyora chiziviso chine kutsiurwa kweavo 'vanoti zvinyorwa [zvaLuisa] zvine zvikanganiso zvedzidziso,' achitaura kuti vanhu vakadaro vanokanganisa mutongo wekutendeka uye wekutanga wakachengeterwa Holy Holy. Ichi chiziviso, zvakare, chinokurudzira kupararira kweruzivo rwaLuisa uye zvinyorwa zvake.
● Mbudzi 22nd, 2012, fakaroti yePontifical Gregorian University muRome iyo yakaongorora Fr. Joseph Iannuzzi's Doctoral Dissertation achidzivirira nekutsanangura Zvakazarurwa naLuisa [mune chirevo cheTsika Tsvene] zvinopa kubvumirana pamwe chete, nokudaro zvichipa zvirimo kubvumidzwa kwechechi kwakabvumidzwa neHome See.
● 2013, iyo Imprimatur inopihwa bhuku raStephen Patton, Chinongedzo kuBhuku reDenga, iyo inodzivirira nekusimudzira zvakazarurwa zvaLuisa.
● 2013-14, Fr. Tsamba yaIannuzzi yakagamuchirwa nemabhishopi eKatorike anosvika makumi mashanu, kusanganisira Kadhinari Tagle.
● 2014: Fr Edward O'Connor, wezvechitendero uye kwenguva yakareba purofesa wezvechitendero paName Dame University, anoburitsa bhuku rake:  Kugara Mukuda kwaMwari: Nyasha dzaLuisa Piccarreta, achitsigira zvakasimba zvakazarurwa zvake.
● Kubvumbi 2015: Maria Margarita Chavez anoratidza kuti akaporeswa nenzira inoshamisa kuburikidza nereverero yaLuisa makore masere apfuura. Bhishopi weMiami (uko kurapa kwakaitika) anopindura nekutendera kuferefetwa kwechimiro charo chinoshamisa.
● Kubvumbi 27th, 2015, Archbishop weTrani anonyora kuti "Chikonzero cheBeatification chiri kuenderera mberi ... Ndakurudzira kune vese kuti vadzamise hupenyu nedzidziso dzeMuranda waMwari Luisa Piccarreta…"
● Ndira 2016, Zuva reKuda Kwangu, iyo yepamutemo biography yaLuisa Piccarreta, inoburitswa neiyo yeVatican yepamutemo yekutsikisa imba (Libraria Editrice Vaticana). Yakanyorwa naMaria Rosario Del Genio, ine sumo naCardinal Jose Saraiva Martins, Prefect Emeritus weUngano yezvikonzero zveVasande, ichitsigira zvakasimba Luisa nezvakazarurwa zvake kubva kuna Jesu.
● Mbudzi 2016, Vatican inoburitsa Duramazwi reMysticism, bhuku rine mapeji 2,246 XNUMX rakapepetwa naFr. Luiggi Borriello, muKarimeri wechiItaly, purofesa wezvechitendero muRome, uye "chipangamazano kuungano dzinoverengeka dzeVatican." Luisa akapihwa yake yekupinda mune ino ine chiremera gwaro.
● June 2017: Iye achangogadzwa Postulator wechinangwa chaLuisa, Monsignor Paolo Rizzi, anonyora: danho rinokosha munzira. ”
● Mbudzi 2018: Kubvunzurudza kwepamutemo kweDiocese kunotangwa naBhishopi Marchiori muBrazil mukuporesa kunoshamisa kwaLaudir Floriano Waloski, nekuda kwekureverera kwaLuisa.

 

KODZERO… UYE ZVINOKanganisa

Pasina mubvunzo, Luisa anotenderwa kubva kumativi ese - kunze kweavo vatsoropodzi vasingazive zvinotaurwa neChechi, kana kuzvishaya hanya. Nekudaro, kune kumwe kunyongana kwechokwadi nezve izvo zvinogona uye zvisingakwanise kuburitswa panguva ino. Sezvauchaona, haina chekuita nekuchengetera dzidziso dzaLuisa.

Muna 2012, Archbishop Giovanni Picherri weTran vakati:

… Chishuwo changu, mushure mekunge ndanzwa pfungwa dzeChechi yeZvikonzero zveVasande, kuti ndipe chinyorwa chakajairika uye chakatsoropodza kuitira kupa vakatendeka chinyorwa chakavimbika chezvinyorwa zvaLuisa Piccarreta. Saka ndinodzokorora, zvakataurwa izvi ndezve chete nzvimbo yeArchdiocese. (Tsamba kuna Bhishopi waGumiguru 14, 2006)

Nekudaro, mukupera kwa2019, iyo Publishing House Gamba yakaburitsa chirevo pawebhusaiti yavo nezve izvo zvatove rakaburitswa mavhoriyamu ezvinyorwa zvaLuisa:

Isu tinozivisa kuti zvirimo mumabhuku makumi matatu nemasere zvinowirirana zvakakwana nezvakanyorwa zvekutanga naLuisa Piccarreta, uye nekutenda kune nzira yezvidzidzo inoshandiswa mukunyora uye kududzira kwayo, inofanirwa kutariswa seyakajairika uye yakakosha Edition.

Imba yekutsikisa inopa kuti kurongedzwa kweBasa rakazara kutendeka kune iro rakaitwa mugore ra2000 naAndrea Magnifico - muvambi weAssociation of the Divine Will muSesto S. Giovanni (Milan) uye mubati wekodzero yevaridzi vese Zvinyorwa naLuisa Piccarreta - ane kuda kwekupedzisira, kwakanyorwa nemaoko, kwaive kwekuti Publishing House Gamba inofanira kunge iri Imba ine zita rekuti "kushambadzira nekuparadzira zvakanyanya Zvinyorwa naLuisa Piccarreta". Aya mazita akapihwa nhaka chaipo nasisi Taratini kubva kuCorato, vagari venhaka vaLuisa, munaGunyana 30th 1972.

Yega Yekutsikisa Imba Gamba ndiyo inobvumidzwa kutsikisa Mabhuku ane Zvinyorwa Zvekutanga naLuisa Piccarreta, pasina kugadzirisa kana kududzira zvirimo, nekuti Chechi chete ndiyo inogona kuiongorora kana kupa tsananguro. - Kubva Sangano reKuda kwaMwari

Hazvina kunyatsojeka, saka, kuti Archdiocese yakatsigira sei kodzero yezvivakwa pamusoro pevanoonekwa vadyi venhaka vaLuisa vanoti kodzero (nemutemo wehurumende) kuburitsa mavhoriyamu ake. Izvo izvo Chechi ine kodzero dzizere pamusoro, chokwadika, kuongorora kwedzidziso yehunhu hwezvinyorwa zvaLuisa uye kwavanogona kutaurwa (kureva. Muchimiro chechechi chakarongeka kana kwete). Mukudaro, kudiwa kweshanduro yakavimbika kwakakosha, uye zvine nharo, yatovepo (sekureva kweKuburitsa Imba Gamba). Zvakare, muna 1926, mavhoriyamu 19 ekutanga edhita rekunamata raLuisa akaburitswa ne Imprimatur yaArchbishop Joseph Leo ne Nihil Obstat yaSt. Hannibal Di Francia, uyo akagadzwa zviri pamutemo pazvinyorwa zvake.[3]cf. www.airarabia.co 

Fr. Seraphim Michalenko, mutevedzeri-postulator wekugadzwa kwaSt. Faustina, akanditsanangurira kuti, dai asina kupindira kujekesa dudziro yakaipa yemabasa aSt Faustina, vangadai vakaramba vachishorwa.[4]Ungano Inoera yeDzidziso yeRutendo, muna 1978, yakabvisa kutsoropodza nekuchengetedza kwakafambiswa kare neiyo "Holy Notification" yeHoly See zvine chekuita nezvakanyorwa naSista Faustina. Saka Archbishop weTrani anga achinetsekana kuti hapana chinokanganisa Chikonzero chakavhurirwa Luisa, senge shanduro dzakaipa kana dudziro dzisina kururama. Mutsamba muna 2012, akati:

Ini ndinofanira kutaura mafashama ari kukura uye asina kumiswa ezvinyorwa, shanduro uye zvinyorwa zvese kuburikidza nekudhinda neinternet. Chero zvazvingava, “tichiona kunakidzwa kwechikamu chazvino chezviitiko, chero zvinyorwa uye zvinyorwa zvese zvakarambidzwa panguva ino. Chero ani zvake anoita zvinopesana neizvi haateerere uye anokuvadza zvakanyanya basa reMuranda waMwari ” (Kutaurirana kwaMay 30, 2008). Kuedza kwese kunofanirwa kuverengerwa mukudzivirira "kwese kubuda" kwezvinyorwa zverudzii. -Archbishop Giovanni Battista Pichierri, Mbudzi 12, 2012; danieloconnor.files.wordpress.com
Nekudaro, mune inotevera tsamba yaApril 26th, 2015, yakataurirwa kumusangano wepasi rose pamusoro peMuranda waMwari Luisa Piccarreta, mushakabvu Archbishop Pichierri akataura kuti iye "Vakagamuchira nemufaro kuzvipira uko vatori vechikamu vakazivisa zvine mutsindo kuti vachatora pachavo kuti vave vakavimbika kuCharism 'yekugara mukuda kwaMwari" uye kuti "akakurudzira kune vese kuti vadzamise hupenyu nedzidziso zveMuranda. yaMwari Luisa Piccarreta muchiedza cheMagwaro Matsvene, Tsika, uye yeMagisterium yeChechi pasi pekutungamira uye mukuteerera maBhishopi nevapristi vavo "uye kuti Mabhishopi anofanirwa" kugamuchira nekutsigira mapoka akadaro, achivabatsira kushandisa chaizvo kunamata kweKuda kwaMwari. ”[5]cf. tsamba 
 
Zviripachena, kuti urarame 'iyo Charism' uye 'udzike' mu 'hupenyu nedzidziso' zveLuisa uye 'woita zvine hungwaru mweya wemweya wekuda kwaMwari,' mumwe fanira wana mukana wekutumira mameseji akaudzwa Luisa. Musangano chaiwo Archbishop akapinda akashandisa zvinyorwa zviripo kuitira kudzidzisa varipo muKuda kwaMwari. Diocesan akatsigira Yepamutemo Sangano reLuisa Piccarreta inogara ichitora mashoko kubva mumavhoriyamu sezvinobvumidzwa muchechi Benedictine Vanasikana veKuda kwaMwari avo vanodudzira shanduro dzeChirungu dzevhoriyamu mumishumo yavo yeruzhinji Saka, zvino, sei vakatendeka kukamura zvirevo zvinoita zvinopesana kubva kuna mushakabishopi mukuru, kunyanya tichifunga nezvezvinotaurwa zviri pamutemo nePublishing House Gamba?
 
Mhedziso iri pachena ndeyekuti munhu anogona kuwana, kuverenga uye kugovana yatovepo zvinyorwa zvakatendeka pachinenge pasina zvimwe "zvinyorwa, shanduro uye zvinyorwa" zvichizoburitswa kudzamara edition yeArchdiocese "yakajairika uye yakatsoropodza" yaburitswa. Izvo, uye munhu anofanira kutevera idzi dzidziso "muchiedza cheMagwaro Matsvene, Tsika uye yeMagisterium yeChechi," sekuraira kwaArchbishop Pichierri. 

 

UCHENJERI UYE KUNZWISISA

Ndakave nekuseka kwakanaka apo Daniel O'Connor paakaenda pachikuva munguva pfupi yadarika pamusangano weKuda kwaMwari kwatakataura muTexas. Akapa chero munhu madhora mazana mashanu kana vachikwanisa kupa humbowo hweChechi ipi yakavanzika anga ari 500) akaziviswa seMuranda waMwari, 1) akatakura zvinhu zvakavanzika zvakadaro, uye 2) ane zvinyorwa zvaive zvakakura kudaro mvumo, sezvinoita Luisa Piccarreta, uye zvakadaro, 4) yakazonzi "manyepo" neChechi. Imba yacho yakanyarara-uye Daniel akachengeta yake $ 500. Imhaka yekuti hapana muenzaniso wakadai uripo. Avo vanozivisa mweya uyu wakabatwa uye zvinyorwa zvake kuti zvive dzidziso dzakatsauka, ndinovimba, vanotaura mukusaziva. Nekuti ivo vanongokanganisa uye mukupesana nevakuru vechechi mune izvi.

Kunze kwevanyori vambotaurwa pamusoro apa, ndinogona kukurudzira zvikuru kuti vanokanganisa vatange nebasa rakadai Korona Yehutsvene - Pane Zvakaratidzwa zvaJesu kuna Luisa Piccarreta naDaniel O'Connor, iyo inogona kutorwa pachena mahara paMhando kana muPDF fomu pane izvi batanidzo. Mukufunga kwake kwakajairika asi kwekufunga kwezvebhaibheri, Daniel anopa sumo yakafara kune zvakanyorwa naLuisa neNguva yeRunyararo iri kuuya, sekunzwisiswa kwayakaitwa Tsika Tsvene, uye zvichiratidzwa mune zvakanyorwa zvevamwe vezana ramakore rechi20.

Ini ndinokurudzirawo zvikuru mabasa aMufundisi Joseph Iannuzzi Ph.B., STB, M. Div., STL, STD, uyo dzidziso yake yakatungamira uye inoenderera ichitungamira zvinyorwa zvangu pane izvi zvidzidzo. Kubwinya kweChisiko ibasa redzidziso redzidziso iro rinopfupikisa zvakanaka Chipo Chekurarama muKuda kwaMwari uye kukunda kwaro mune ramangwana nekuzadzikiswa kunofananidzirwa naMadzibaba eKereke Ekutanga. Vazhinji vanofarirawo maPodcast aFr. Robert Young OFM iyo iwe yaunogona kuteerera pano. Mudzidzi mukuru weBhaibheri, Frances Hogan, iri kutumirawo zvirevo zvekuteerera pane zvakanyorwa naLuisa pano.

Kune avo vanoshuvira kuongorora zvakadzama kuongororwa kwedzidziso, verenga Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari mune Zvinyorwa zveLuisa Piccarreta-Kuongorora kuMatare Ekutanga eEcumenical, uye kuPatristic, Scholastic uye Contemporary Theology. Ichi chinyorwa chezvechiremba cheMufundisi Iannuzzi chine zvisimbiso zvekubvumirwa kwePontifical Gregorian University uye inotsanangura kuti zvinyorwa zvaLuisa zvakadii kunze kwekuburitswa kwakadzama kweizvo zvakatoburitswa muRuzhinji Ratidzo rwaJesu Kristu uye "dhipoziti yekutenda."

… Hapana zaruriro nyowani yeruzhinji inofanirwa kutarisirwa pamberi pekuratidzwa kune kubwinya kwaIshe wedu Jesu Kristu. Asi kunyangwe kana Zvakazarurwa yatokwana, haina kujekeswa zvizere; inoramba iri yekutenda kwechiKristu zvishoma nezvishoma kuti izive kukosha kwayo kwakazara mukati memazana emakore. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 66

Makumi emakore apfuura, pandakatanga kuverenga zvinyorwa zveSt.Louis de Montfort paMhandara Maria Akaropafadzwa, ndaitara dzimwe ndima ndichingogunun'una kwandiri, "Icho chihedheni ... pane kukanganisa… uye ndiko akamuka kuva dzidziso dzakatsauka. ” Zvisineyi, mushure mekuzviumba ini mukudzidzisa kweChechi paMai Vedu, ndima idzodzo dzinonzwisisika kwandiri nhasi. Ini zvino ndave kuona vamwe vanozivikanwa vanyori veKaturike vachiita chikanganiso chimwe chetecho nezvinyorwa zvaLuisa. 

Mune mamwe mazwi, kana Chechi ikazivisa imwe dzidziso kana chakazarurwa chakazvimirira kuva chechokwadi kuti isu, zvakare, tinonetseka kunzwisisa panguva iyoyo, mhinduro yedu inofanira kunge iri yaMai Vedu naSt Joseph:

Uye havana kunzwisisa kutaura kwaitaurwa kwavari [naJesu]… uye mai vake vakachengeta zvinhu zvese izvi mumoyo mavo. (Ruka 2: 50-51)

Mune rudzi irworwo rwekuzvininipisa, tinogadzira iyo nzvimbo yeUchenjeri uye Kunzwisisa kutiunza isu kune Ruzivo rwechokwadi-icho chokwadi chinotisunungura. Uye zvakanyorwa naLuisa zvinotakura iro Shoko rinovimbisa kusunungura zvisikwa zvese…[6]cf. VaR. 8: 21

Ndiani angamboparadza chokwadi - kuti Baba [St.] Di Francia vanga vari piyona mukuzivisa Humambo hweKuda Kwangu - uye kuti rufu chete rwakamutadzisa kupedzisa chinyorwa? Zvamazvirokwazvo, apo iri basa guru rinozivikanwa, zita rake nendangariro yake zvichazara nembiri norunako, uye iye achazivikanwa somuitisi mukuru muiri basa, iro guru kwazvo muKudenga napasi. Chokwadi, nei paine kurwa kuri kuitika? Uye nei anenge munhu wese achishuvira kukunda - kukunda kwekudzosa zvinyorwa paMy Divine Fiat? -Jesu kuna Luisa, "Mapfumbamwe Makwaya evana Ekuda kwaMwari", kubva mugwaronhau reCentre for the Divine Kuda (Ndira 2020)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Hutsva hutsva… kana Nyonganiso Itsva?

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevedza Mako uye zvezuva nezuva "zviratidzo zvenguva" pano:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Nhoroondo yehupenyu yakatorwa kubva Divine Kuda Bhuku reMunamato nemufundisi Mufundisi Joseph Iannuzzi, mapeji 700-721
2 Boka rekutanga remavhoriyamu gumi nemaviri rinotaura nezve Fiat Yekuregererwa, wechipiri 12 the Fiat yeKusika, uye boka rechitatu Fiat yekutsveneswa.
3 cf. www.airarabia.co
4 Ungano Inoera yeDzidziso yeRutendo, muna 1978, yakabvisa kutsoropodza nekuchengetedza kwakafambiswa kare neiyo "Holy Notification" yeHoly See zvine chekuita nezvakanyorwa naSista Faustina.
5 cf. tsamba
6 cf. VaR. 8: 21
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI.