PaMedjugorje

 

Vhiki rino, ndanga ndichifunga pamusoro pemakumi matatu emakore apfuura kubva pakanzi Mai Vedu vakatanga kuoneka muMedjugorje. Ndanga ndichifungisisa kutambudzwa kusingaite uye njodzi yakatsungirirwa nevaoni, ndisingambozive zuva nezuva kana maCommunist achivatumira sehurumende yeYugoslavia yaizivikanwa kuita ne "resistors" (sezvo vaoni vatanhatu vaisazodaro, vachityisidzirwa, kuti iwo mashura aive enhema). Ndiri kufunga nezvevasingaverengeki vapanduki vandakasangana navo mukufamba kwangu, varume nevakadzi vakawana kutendeuka kwavo uye vachidana kudivi regomo… kunyanya vapirisita vandakasangana navo avo Mai vedu vakadana parwendo ikoko. Ndiri kufunga zvakare kuti, kwete kwenguva refu kubva zvino, nyika yose ichatorwa "mu" Medjugorje sezvo izvo zvinonzi "zvakavanzika" izvo vavoni vakachengeta zvakatendeka zvakaburitswa (ivo havana kana kumbokurukura navo, kunze kune iyo yakajairika kwavari vese- "chishamiso" chisingaperi icho chinosara kumashure paApparition Chikomo.)

Ndiri kufunga futi nezveavo vakaramba dzisingaverengeke nyasha nemichero yenzvimbo ino inowanzo kuverengerwa seMabasa eVaapositori pasteroids. Haisi nzvimbo yangu kuzivisa Medjugorje ichokwadi kana kunyepa — chimwe chinhu icho Vatican inoenderera ichiona. Asi neniwo handiite hanya nechiitiko ichi, ndichikumbira kuramba kwakajairika kwekuti "Icho chizaruro chakavanzika, saka handifanire kuzvitenda" - sekunge zvinotaurwa naMwari kunze kweCatechism kana Bhaibheri hazvina basa. Izvo zvakataurwa naMwari kuburikidza naJesu muRuzhinji Zaruro zvinodikanwa ruponeso; asi izvo zvinotaurwa naMwari kwatiri kubudikidza nekuzarurirwa kwechiporofita kunokosha pane dzimwe nguva kuti isu tirambe tichienderera kutsveneswa. Uye nokudaro, ndinoshuvira kuridza hwamanda - panjodzi yekudaidzwa mazita ese akajairwa evanondishora - pane izvo zvinoita sezviri pachena: kuti Maria, Amai vaJesu, vanga vachiuya kunzvimbo ino kwemakore anodarika makumi matatu kuti tigadzirire kukunda kwake — uyo mugumo wake watinoita kunge urikurumidza kusvika. Uye nekudaro, sezvo ndine vaverengi vazhinji vatsva, ndinoshuvira kudhindisa zvinotevera necaveat iyi: kunyangwe ini ndanyora zvishoma nezveMedjugorje mumakore apfuura, hapana chinondipa mufaro wakawanda… nei zvakadaro?

 
 

IN zvinyorwa zvinopfuura chiuru pane ino webhusaiti, ndataura nezveMedjugorje zvishoma zvishoma. Handina kuzvifuratira, sekuda kwevamwe kuti ndiite, nekuda kweichi chokwadi chekuti ndinenge ndichiita zvinopesana neMagwaro Matsvene ayo mirairo isu kwete kuzvidza, asi kuyedza chiporofita. [1]cf. 1 VaT. 5:20 Panyaya iyi, mushure memakore makumi matatu nematatu, Roma yakapindira kanoverengeka kudzivirira iyi inofungidzirwa kuti nzvimbo yekuvhurika kuti isavharwe, kunyangwe kusvika pakutora simba rechokwadi chemashiripiti kubva kuna bhishopi wemuno uye mumaoko eVatican uye nekomisheni yake, uye pakupedzisira Papa pachake. Kubva pane zvakataurwa naBhishopi weMostar zvisina tsarukano pamusoro pekuoneka kwemweya, Vatican yakamira zvisina mukare akamboiona ichingova…

… Kutaura kwekutenda kwakazvimirira kweMubishopi weMostar kwaanemvumo yekutaura seKwakajairika kwenzvimbo iyi, asi iri uye inoramba iri pfungwa yake. - zvino Chakavanzika cheUngano yeDzidziso yekutenda, Archbishop Tarcisio Bertone, tsamba yaMay 26th, 1998

Kana mumwechete haakwanise kufuratira, pasina kumwe kusatendeseka kwepfungwa, zvirevo zvakawanda kubva kwete kwete chete makadhinari nemabhishopi, asi kubva kuna St. John Paul II iye pachake aive akanaka, kana asiri iwo chaiwo mhemberero yeiyi isiri iyo Marian shrine (ona Medjugorje: Izvo chete Chokwadi Ma'am. Pope Francis havasati vazivisa pachena, asi zvinozivikanwa kuti vakabvumidza vaoni veMedjugorje kuti vataure munzvimbo yavo vachiri Cardinal.)

Ndichiri ndakagovana zvangu zvakaitika zveMedjugorje munguva yakapfuura (ona Kuti Medjugorje) pamwe nekusangana kwakasimba kweMweya Tsitsi ipapo (ona Chishamiso cheTsitsi), nhasi ndiri kuenda kunotaura kune avo vanoda kuona Medjugorje yakavharwa uye mothballed.

Urikufungei?

 

ZVIBEREKO ZVISINGADIWI?

Ini ndinobvunza uyu mubvunzo neruremekedzo, nekuti ini ndinoziva nezve vakanaka uye vakazvipira maKaturike avo zvakadaro vanodavira kuti Medjugorje inhema. Saka rega nditaure ndakananga: kutenda kwangu hakuratidzi kuti Vatican inobvumidza kana kusatendera Medjugorje. Chero izvo zvinosarudzwa naBaba Vatsvene, ini ndichagara nazvo. Muchokwadi, kana neni kutenda hakubvi pana akabvumidzwa mashura aFatima, kana Lourdes, kana Guadalupe kana chero chimwe "chiporofita chakazarurwa." Kutenda kwangu uye nehupenyu hwangu zvakavakirwa pana Jesu Kristu uye neShoko Rake risingakundike, risingachinjiki sezvarakazarurirwa kwatiri kuburikidza neVaApostora uye vanogara nhasi mukuzara kwazvo muChechi yeKaturike (asi, iko, inotsigirwa nezvakazarurwa zvechiporofita zvakadaro). Ndizvozvo ibwe wekutenda kwangu. [2]cf. Nheyo yekutenda

Asi chinangwa chekutenda uku hama ndodii? Chii chiri chinangwa cheichi chizaruro chakapihwa kwatiri makore zviuru zviviri gare gare? Zviri ku mudzidzise marudzi. Zviri ku ponesa mweya kubva kukutongwa kusingaperi.

Kwemakore masere, ndave nebasa rinorwadza kazhinji rekumira pamusoro perusvingo nekutarisa Dutu riri kuuya richidarika nharaunda yemweya iyo yakawanda isina chinhu uye yakaoma. Ini ndakashama mumuromo wezvakaipa nemanomano ayo kusvika padanho rekuti, nenyasha dzaMwari chete, handina kurasa tariro. Panzvimbo ino, ndakave nerombo rakanaka rekusangana nezviyero zvishoma zvenyasha — varume nevakadzi avo, zvisinei nekutsauka kwakakomberedza, vakaramba vakatendeka muhupenyu hwavo, michato yavo, hushumiri hwavo, uye vapostori.

Uyezve kune iyi hombe oasis, inofananidzwa nehukuru kune imwe, inonzi Medjugorje. Kunzvimbo iyi yakasarudzika chete kunouya mamirioni evapilgrim gore rega. Uye kubva panzvimbo imwechete iyi kwakauya zviuru nezviuru zvekushandurwa, mazana ezvinyorwa zvekupodzwa kwemuviri, uye nemitauro isingaverengeke. Kwese kwandinoenda, kungave kuCanada, US, kana kunze kwenyika, ndinogara ndichisangana nevanhu vane hushumiri hwakagamuchirwa muMedjugorje. Vamwe vevapirisita vakazodzwa, vakatendeka, uye vanozvininipisa vandinoziva vakabvuma chinyararire kwandiri kuti vakagamuchira kudaidzwa kwavo mukati kana kuburikidza neMedjugorje. Cardinal Schönborn akasvika pakubvuma kuti angarasikirwa nehafu yevadzidzi vake dai asiri Medjugorje. [3]cf. hurukuro naMax Domej, Medjugorje.netZvita 7, 2012

Izvi ndizvo zvatinodaidza kuti "michero" muChechi. Nekuti Jesu wakati,

Chero taura muti wakanaka uye michero yawo yakanaka, kana taura kuti muti wakaora uye michero yawo yakaora, nekuti muti unozivikanwa nemichero yawo. (Mat. 12:23)

Uye zvakadaro, ini ndinonzwa maKaturike achidzokorora izvo, neimwe nzira, iri Gwaro harishande kuMedjugorje. Uye ini ndakasiiwa muromo wangu wakarembera wakashama, ndichibvunza chinyararire mubvunzo: Urikufungei?

 

KUNYENGETEDZA?

Semuevhangeri muChechi kweanoda kuita makore makumi maviri ikozvino, ndanamata ndichikumbira Ishe kuti vaunze kutendeuka nekutendeuka kwese kwaVanondituma. Ndakamira mumachechi anenge asina vanhu ndichiparidza Vhangeri kumaparishi ayo anenge ari pakutsigira hupenyu. Ndakafamba kupfuura avo vanoreurura-vatendeuka-mutsvairo-makamuri uye ndakamira kumashure senge kazhinji ungano dzine vhudzi chena dzinonyungudika nzira yavo kuburikidza neLiturgy iyo sezviri pachena isingachashandi kune vanhu vezera rangu. Chokwadi, ini ndiri mumakore makumi mana, uye chizvarwa changu chave kunyangarika kubva kunenge yega yega yemazana emaparishi andakashanyira kutenderera pasirese.

… Uyezve ini ndinoona muMedjugorje mitsara-yevakuru nevadiki kune yekureurura. Masasa akazara-kuwanda anoitika paawa zuva rose. Mapilgrim achikwira makomo asina shangu, achikwira nemisodzi, kazhinji achiburuka murunyararo uye nemufaro. Uye ndinozvibvunza, “Mwari wangu, handizvo here zvatiri kunyengetera nokuti, tarisiro nokuti, refu nekuti mune yedu pachake maparishi? ” Tiri kurarama panguva apo dzidziso dzakapotsa dzaparadza Chechi yekuMadokero, apo dzidziso dzezvitendero nekusavimbika munzvimbo zhinji kuri kuramba kuchipararira sekenza, uye kubvumirana (muzita rekuti "kushivirira") kwakasimudzwa sehunhu hwakanaka … Uye zvino ndinoteerera vanhu vachishingairira kurwisa Medjugorje, uye ndinozvibvunza zvakare: Vari kufungei? Ndezvipi chaizvo zvavari kutsvaga kana zvisiri zvibereko zveMedjugorje? "Unyengeri," vanodaro. Ehe, chokwadi, tinofanira kumirira kuti tione zvinotaurwa neRoma nezvazvo (kunyangwe kwapera makore makumi matatu nematatu, zviri pachena kuti Vatican yanga isiri kukurumidza). Asi kana chiri chinyengeri, chandinogona kutaura ndechekuti ndinotarisira kuti dhiabhori anouya ndokuzvitanga muparishi rangu! Regai Roma itore nguva yayo. Rega "hunyengeri" uenderere mberi huchipararira.

Ehezve, ndiri kuve zvishoma facetious. Asi ndinotenda izvi ndizvo chaizvo zvairehwa naSt. Paul paakati, "Musazvidza kutaura kwechiporofita. Edza zvese; chengetedza zvakanaka." [4]cf. 1 VaT. 5:20

Ndiri kufunga izvozvi nezveshamwari, mumishinari ane simba Fr. Don Calloway. Sezvo achiri mudiki, akatsvaira huropi hwake pamishonga. Akaendeswa kunze kweJapan chaiko mumaketani. Akanga asinganzwisise zvachose chiKaturike. Zvino husiku humwe, akatora bhuku remamessage aMedjugorje. Paakaaverenga, chimwe chinhu chakatanga kumuchinja. Akanzwa kuvepo kweMukadzi wedu, akaporeswa mumuviri (uye akashandurwa mumuviri) uye akaiswa mukunzwisisa chokwadi cheKaturike paMisa yekutanga yaakapinda. Zvino, ndinotaura izvi nekuti ndanzwa nharo dzekuti, kana Medjugorje ari munyengeri - kuti kana Vatican ikatonga kupokana nazvo - mamirioni achazvuzvurudzwa mukutsauka pakutenda.

Marara.

Chibereko chinonyanya kucherechedzwa, chinoyevedza cheMedjugorje ndechekuti mweya yadzoka sei murudo nekukura mukutendeka kumaKatorike avo nhaka, kusanganisira kuteerera patsva kuna Baba Vatsvene. Medjugorje, iri chokwadi, an mushonga kutsauka pakutenda. SaFr. Don akadaro, zvakaitika kwaari zvakaitika - asi anoteerera kune zvese zvinofungwa neVatican. Pachagara paine avo, hongu, vanozopandukira Vatican mune yakadaro. Panogona kunge paine vashoma vano "siya Chechi", padivi chaipo pe "tsika dzechivanhu" nevamwe vakamboshaya kuzvininipisa uye kuvimba nekumira pane dzimwe nguva sarudzo dzakaoma dzehutungamiriri idzo, zvisinei, dzinoda kuteererwa. Mune zviitiko izvo vanhu vanotsauka pachokwadi, zvakadaro, handingapi mhosva Chechi kana Medjugorje, asi kuumbwa kwemunhu iyeye.

 

KUSANGANISIRA

Ndakaona kubvunzurudzwa nguva pfupi yadarika kwakapopotera Medjugorje mune zvakaenzana nemakuhwa, kurwiswa kwezvinhu zvisina basa uye zvirevo zvisina kutsigirwa. [5]"Mic'd Up" naMichael Voris naE. Michael Jones. Ona Daniel O'Connors kuongorora pano: richidancs.com Cherekedza: Kazhinji, vatsoropodzi vezwi havasati vamboenda kuMedjugorje, asi vachiita zvirevo zvakanaka kwazvo. Sezvo Ndakanyora Chiporofita Chinyatsonzwisiswa, vanhu vanowanzo kurwisa zvakavanzika nekuti havazvinzwisise. Vanotarisira kuti vaoni vave vakakwana, dzidziso yavo isinganetsi, nzvimbo yekumuka isingasvikike. Asi kwete zvakanyanya kutarisirwa kunyangwe nevatsvene vatsvene:

Vachienderana nehungwaru uye nekururama kunoyera, vanhu havagone kubata nezvakazarurwa zvakavanzika sekunge mabhuku emanyoro matsvene kana zvirevo zveMutsvene ... Semuenzaniso, ndiani angabvumirase zvakazara zviono zvese zvaCatherine Emmerich naSt. Brigitte, zvinoratidza kusajeka kuri pachena? —St. Hannibal, mutsamba kuna Fr. Peter Bergamaschi uyo akaburitsa ese asina kunyorwa zvinyorwa zve
Benedictine anoshamisa, St. M. Cecilia; Newsletter, Mamishinari eUtatu Hutsvene, Ndira-Chivabvu 2014

“Asi isekisi iriko,” vamwe vanoramba, “zvese izvo zvitoro zvidiki, maresitorendi, mahotera matsva, nezvimwe.” Wati wamboenda kuVatican munguva pfupi yapfuura here? Iwe haugone kusvika kuSt.Peter's Square usingapfuure netambo dzezvitoro zvekuyeuchidza, vapemhi, vanobvarura maartist, uye ngoro shure kwengoro yezvinhu zvisina musoro "zvitsvene". Kana iwoyo ndiwo muyero wedu wekutonga chokwadi chesaiti, saka St.Peter chaiye chigaro chaAntikristu. Asi hongu, mhinduro inonzwisisika ndeyekuziva kuti, chero kupi vanhu vazhinji vanoungana kazhinji, masevhisi anodikanwa, uye vafambi pachavo ndivo vanokurudzira bhizinesi rekuyeuchidza. Ndozvinoitika paFatima neLourdes futi.

Sezvandambotaura munguva pfupi yapfuura mu Kuvhiringidzika Kukuru, iro repakati meseji reMedjugorje rave rakaenderana mukuenderana nedzidziso yeChechi. [6]cf. cf. mapoinzi mashanu ari kumagumo Kukunda - Chikamu III; maona Matombo mashanu eSmooth Uye ivo vanofungidzirwa kuti vanoona vakateerera uye nguva dzose vachiparidzira izvi: Munamato, Rugwaro, Kureurura, Kutsanya, uye Eucharist ndiwo madingindira anoitika izvo zvisina kungotaurwa chete, asi zvakapupurwa ipapo.

Asi pane imwe meseji yabuda muMedjugorje, uye ichokwadi manyepo. Yasvika nguva yataurwa nyaya iyi.

Mukufamba kwangu, ndakasangana nemutori wenhau ane mukurumbira (uyo akabvunza kuti arambe asingazivikanwe) uyo akagovana neni ruzivo rwake rwekutanga rwezviitiko zvakaitika mukati ma1990s. Mumwe muAmerican mamirionea kubva kuCalifornia, waaiziva iye pachake, akatanga mushandirapamwe wakashinga wekushoresa Medjugorje uye nezvimwe zvinofungidzirwa zveMarian nekuti mukadzi wake, uyo aive akazvipira kune vakadaro, akamusiya (zvekushungurudzwa mupfungwa). Akavimbisa kuparadza Medjugorje kana akasadzoka, kunyangwe anga aripo kakawanda uye akazvitenda. Akapedza mamirioni achiita izvozvi-kuhaya vashandi vekamera kubva kuEngland kugadzira zvinyorwa zvinosvibisa Medjugorje, kutumira makumi ezviuru etsamba (kunzvimbo dzakaita s Wenderer), kutopinda muhofisi yaCardinal Ratzinger! Akaparadzira marudzi ese emarara - zvinhu zvauri kunzwa izvo zvinozodzokororwazve ... zvinhu izvo zvinoita kunge zvakakonzera Bhishopi weMostar (mune diocese yavo iri Medjugorje). Milionea akakonzeresa kukuvara asati aguma kupererwa nemari achizviwana ari kudivi risiri remutemo… Pazasi, munyori wenhau akarondedzera, murume uyu, angave airwara nepfungwa kana akatobatwa, akaita basa rakakurumbira kufurira vamwe kurwisana neMedjugorje. Iye akasununguka akafungidzira kuti 90% yezvinhu zvinopesana neMedjugorje kunze uko zvakauya semhedzisiro yemweya unovhiringidzika.

 

KUNYENGETEDZA KWECHOKWADI?

Kana ini ndaive nechinetso chakakomba pamusoro pe "Medjugorje kunyengedza", ingadai iri iyo nzira yerima angaedza kutevedzera kuoneka kuburikidza nehunyanzvi. Chokwadi, ndakanzwa mutyairi weUS General achangobva kubvuma kuti tekinoroji iripo kune purojekiti mifananidzo mikuru kudenga. Zvinotonyanya kushungurudza, zvakadaro, ndiwo mazwi aBenjamine Creme uyo inosimudzira "Ishe Matreya," murume anozviti ndiye 'Kristu akadzoka ... Mesiya akamirirwa kwenguva refu.' [7]cf. share-international.org Creme anoti, pakati pezviratidzo zvinouya kubva kuna Matreya uye new age Masters ...

Akagadzira mamirioni ezviitiko, zvishamiso, izvo zvino zvinopenya zuva nezuva kune avo vanosangana nazvo. Zviratidzo zveMadonna, izvo semuenzaniso zvinoonekwa kuvana kuMedjugorje manheru ega ega uye nekuvapa zvakavanzika, zvakaratidzwa zvakafanana zvakaitika munyika zhinji, chero kune mapoka evaKristu pasi rese. Zvifananidzo zvinochema misodzi chaiyo neropa. Izvo zvidhori zvinovhura maziso avo nekuvavhara zvakare. -share-international.org

Satani ndiye Muenzanisi Mukuru. Haasi kupesana naKristu mupfungwa yekupesana asi kwekukanganisa kana kopi yakakanganisa yeiyo chaiyo. Pano, mazwi aJesu anouya mupfungwa:

VanaMesiya venhema nevaporofita venhema vachamuka, uye vacharatidza zviratidzo nezvishamiso zvikuru zvekuti vanganyengere, dai zvaigoneka, kunyange nevasanangurwa. (Mat. 24:24)

Kana zvirizvo Medjugorje iri chaiyo nzvimbo yekuonekwa, ini handitende kuti ichave nguva refu pamberi pe Hyedu yeMedjugorje iri pamusoro pedu - apo zvakavanzika zvinofungidzirwa kuti ivo vavoni vakanyarara makore ese aya zvaziviswa kunyika. Vazhinji havagone kutenda kuti Mukadzi Wedu aizoenderera mberi achipa mameseji mameseji kupasi uko… asi pandinotarisa pasi, handigoni kutenda kuti aisadaro.

Saka, ndiri kuzivisa Medjugorje kuve chiratidzo chechokwadi? Ndine simba rakawandisa rekuzvizivisa ichokwadi sezvinoitwa nevanozvidza kuti vareve nhema. Pane kushomeka kunoshamisa kwekuzvininipisa mune izvi, zvinoita. Kana iyo Vatican ichiramba yakavhurika kune chiitiko ichi, ini ndiri ani kuti ndichengetedze kutonga kwavo mushure memakore ekuferefeta, kuyedza kwesainzi, kubvunzurudzwa, uye kumisikidza humbowo? Ini ndinofunga iwo mutambo wakanaka kuti chero munhu ape maonero ake kuti uyu kana iwo muti uri kubereka michero yakanaka kana yakaora. Asi kumwe kuzvininipisa kunokosha chero nzira kana zvasvika pane chimwe chinhu cheichi chimiro mukutonga iyo mudzi wemuti:

Nekuti kana ichi chiitiko kana chiitiko ichi chiri chevanhu, zvichazviparadza. Asi kana zvichibva kuna Mwari, hamugoni kuvaparadza; ungatozviwana wave kurwa naMwari. (Mabasa 5: 38-39)

Jesu akavimbisa here kuti masuwo egehena haazokunde Medjugorje? Kwete, Akataura achipokana naKe Chechi. Uye saka pandiri kupembera nekutenda Kudenga kwechipo chakakura che mweya yakaponeswa kuenderera mberi kubuda muMedjugorje, ini ndinoonawo kuti vanhu vanochinja uye vakawa. Chokwadi, kuoneka kwese kune vanhu vanonyanyisa, senge kumwe kufamba uye kurongeka muChechi. Vanhu vanhu. Asi kana tiri kurarama munguva iyo vatungamiriri vasingakwanise kuchengeta mapoka avo eminamato pamwe chete, mapoka evechidiki ari kuputira, maparishi ari kuchembera (kunze kwevatorwa vanovatsigira) uye kutsauka pakutenda kwapararira kwese kwese… Ndiri kuzotenda Mwari izvo zviratidzo zvetariro zviripo uye zviri kuunza kutendeuka kwechokwadi, pane kutsvaga nzira dzekuzvikanganisa nekuzviputsa nekuti hazvikodzere "zvemweya" kana "ungwaru hwangu."

Yasvika nguva maKatorike anomira kuvhunduka pamusoro pechiporofita nevaporofita vavo uye vakura muhupenyu hwavo hwekunamata. Ipapo ivo vanozoda kuvimba zvishoma nezvishoma pane zvekunze zviitiko, uyezve, dzidza kuzvigamuchira nekuda kwechipo icho chiri. Uye izvo is chipo chatinoda nhasi kupfuura nakare kose…

Tevera rudo, asi shingairira nechido zvipo zvemweya, pamusoro pezvese zvaunogona kuporofita… Nekuti mese munogona kuporofita mumwe nemumwe, kuti vese vadzidze uye vese vakurudzirwe. (1 VaK. 14: 1, 31)

… Chiporofita mupfungwa yebhaibheri hazvireve kufanotaura ramangwana asi kutsanangura kuda kwaMwari kwezvazvino, uye nekudaro ratidza gwara rakanaka rekutora mune ramangwana. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Mharidzo yeFatima, Iyo yeTheological Commentary, www.haav.va

 

 
 


 

Kutenda neminamato yako nerutsigiro.

Kugamuchira zvakare The Zvino Shoko,
Kufungisisa kwaMako pane kuverenga kweMisa,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. 1 VaT. 5:20
2 cf. Nheyo yekutenda
3 cf. hurukuro naMax Domej, Medjugorje.netZvita 7, 2012
4 cf. 1 VaT. 5:20
5 "Mic'd Up" naMichael Voris naE. Michael Jones. Ona Daniel O'Connors kuongorora pano: richidancs.com Cherekedza: Kazhinji, vatsoropodzi vezwi havasati vamboenda kuMedjugorje, asi vachiita zvirevo zvakanaka kwazvo.
6 cf. cf. mapoinzi mashanu ari kumagumo Kukunda - Chikamu III; maona Matombo mashanu eSmooth
7 cf. share-international.org
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.