PaEvha

 

 

Rimwe remabasa epakati peichi chinyorwa apostolate kuratidza kuti Mai Vedu neChechi magirazi echokwadi sei imwe - ndiko kuti, chokwadi chaicho chinonzi "zvakazarurwa zvakavanzika" chinoratidzira izwi rechiporofita reChechi, kunyanya iro repapa. Muchokwadi, zvakave ziso guru kwandiri kuti ndione kuti mapapa, kwenguva inopfuura zana ramakore, anga achifananidza meseji yaAmai Vakaropafadzwa zvekuti yambiro dzavo dzakasarudzika dzakanyanya "rimwe divi remari" yesangano yambiro dzeChechi. Izvi zvinonyanya kuoneka mukunyora kwangu Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?

Mukunyora kwangu kwekupedzisira Simudza Maseiri Ako, Ini ndakarondedzera kuti Mukadzi Wedu anga achipa sei yambiro dzakasimba pa "husiku hwekupedzisira hwegore". Huye, saizvozvowo Papa Benedict mune isingakanganwike kutaura muna 2010 gore risati rapera. Inonyanya kukosha, yave pedyo nhasi kupfuura nakare kose, nyika dzichitanga kurwira Hondo yeTatu yePasi rose. Uku ndiko kuzadzikiswa kweChisimbiso cheChipiri cheZvakazarurwa apo mutasvi webhiza dzvuku ari "Yakapihwa simba rekubvisa rugare pasi, kuti vanhu vaurayane." [1]Rev 6: 3-4 Iyi yaive yambiro kuFatima, uye izvozvi zvevanapapa sekuparara kwetsika kwese hakugone asi kutungamira mukuparara kwehunhu.

Uye zvakadaro, zvinhu zvese izvi ndakamanikidzwa kunyevera nezvazvo kweanopfuura makore gumi-uye izvo zvakare zvinonyaradza. Zvinoreva kuti hapana chinhu chiripo uye chiri kuuya chiri kutora Ishe nekushamisika. Uye newewo haufanirwe iwe, kana iwe "ukatarisa nekunamata":

Asi imi, hama, hamusi murima, kuti zuva iro rikusvikirei sembavha. Nekuti mose muri vana vechiedza nevana vezuva. Hatizi veusiku kana verima. (1 Idzi 5: 4-5)

Ndosaka Mwari vakatanga chipostori ichi, kuti vakubatsire kuramba uri "vana vezuva". Nekutenda, vazhinji venyu makazvigadzirira apo patinomira "manheru" ezvo shanduko dzinoshamisa kuChechi nepasi rose. Naizvozvo, nyatsoteerera kumagumo kwekunyora uku muchikamu "Kwayedza yeTariro". Mukadzi Wedu weFatima akataura kuti Moyo wake Wakachena uchava nzvimbo yedu yekutizira. Kunyangwe iyo iri nzvimbo yekuvanda yemweya, ichavewo hutiziro hwevakawanda pavanorarama kuti vaone mazwi ePisarema 91 achizadzikiswa muhupenyu hwavo nemudzimba. 

Chekupedzisira, ndiri kukunyorera kubva pachivande semukadzi wangu uye tinopemberera makore makumi maviri nemashanu emuchato wakakomborerwa. Mwari akatipa vana vasere vakanaka, vatezvara vaviri vakatendeka, uye muzukuru. Tinotenda zvikuru kuona vana vedu vachitevera Jesu uye vachimuisa pakati pemoyo yavo nemhuri. Ivo chikamu chechizvarwa chinozadza nguva nyowani. Pane tariro yakawanda… ndosaka mutauro we “marwadzo ekubereka” unoshandiswa naJesu naSt. Paul wakadaro vane simba: vanotaura nezvese kurwadziwa uye kuberekwa, kwekusuwa uye mufaro. Naizvozvo, gadzirisa zvako kupfuura ino nguva yerima iyo iri kuisa pamusoro penyika yedu, uye uvaise pamambakwedza etariro ari kuuya… Lea neni tiri kukunamatirai mose. 

 

Izvi zvinotevera zvakaburitswa Zvita 31st, 2010: 

 

TATU makore apfuura kusvika nhasi, ndakanzwa ipapo, pamanheru eMutambo waAmai vaMwari (zvakare Zuva reGore Idzva), mazwi anoti:

Iri ndiro gore rekuburitswa (ona pano).

Mwedzi mishanu gare gare, pamucheto wenguva yechirimo, iyo dimension eaya mazwi akauya mune imwe zevezeve mumoyo mangu:

Nekukurumidza chaizvo izvozvi…. Hupfumi, tevere hwemagariro, tevere hurongwa hwezvematongerwo enyika. Imwe neimwe ichawira pane imwe senge dominoes…  (ona pano).

Zvadaro, Kuburitswa kwakatanga. Muna Gumiguru wa2008, hupfumi hwenyika hwakatanga kudzikira. Kufungidzira kwenyika dzekumavirira "dzakapfuma" dzakatanga kupunzika dzichiratidza kuti chikwereti, kwete budiriro yechokwadi, chakakwereta hwakawanda hweraramo yenyika dze "nyika yekutanga". Kudonha ikoko, kure nekure, kwatotanga kukwevera runyararo mumagariro munzvimbo dzinoverengeka, senge Girisi uye nyika dzichiri kusimukira uko mitengo yezvokudya iri mudenga-rocket sezvandinonyora. Kuvhunduka kwakatevera kwakaita kuti vatungamiriri venyika vakawanda vade pachena "mari yepasi rose" uye vazivise "nyika itsva" (ona pano). Iyo ingori nyaya yenguva mhirizhonga isati yapararira kune iyo yese pasirese-chokwadi chakanonoka nekudhindwa kwemari nekuisa mari kwehutongi kuburikidza nemabhangi epasirese.

Ipapo, ndakagovana newe munaNovember apfuura mamwe mazwi ekukurumidzira pamusoro peKuburitswa uku:

Nguva yasara shoma. Shanduko huru dziri kuuya pamusoro pechiso chenyika. Vanhu havana kugadzirira… (ona pano).

Asi, senguva dzose, hama nehanzvadzi, handingatarisiri kuti muvimbe nemazwi andisingavimbi nawo. Ndokureva kuti, ndakaedza nemoyo wangu wese nepfungwa nemweya kutsikisa chero chinhu chinotaurwa pano neiyo chokwadi mazwi ekutenda kwedu kweKaturike sekuwanikwa mumadzibaba ekutanga eChechi, maPope azvino uye epashure-echizvino-zvino, uye neaya mashura eAmai Vedu Vakaropafadzwa akatsikirirwa nekutenderwa zviri pamutemo. Ndiri kushamiswa nekuti sei, nguva nenguva, mazwi angu ega asina kukosha mukutarisana nechiremera chakakura chevafudzi vedu vachitaura zvakajeka uye zvisina tsarukano.

Manheru ano, isu tinomira kwete chete pamangwanani egore idzva, asi pa manheru ekuguma kwenguva yedu. Uye chirevo chakashinga ichi, ichi chinoita senge apocalyptic nzwisiso, inouya zvakare kubva pasiri pasi pezwi raPeter.

 

PAPA BENEDICT — MUPROFITA ​​MUNGUVA YEDU

Krisimasi isati yasvika, ndakatora mashoko kubva kune yakataurwa naBaba Vatsvene kuCuria Roman. Ipapo, akaita kushamisika uye mbichana kuenzanisa kweChechi nhasi nemukadzi akashushikana uye akasviba mukadzi (ona Krisimasi Mura). Panguva imwecheteyo, Pope Benedict akatsanangura mamiriro epanyika yedu neramangwana rayo nemazwi anoda kududzirwa kushoma. Pano zvakare, sezvandakareva mukati Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera? ivo Baba Vatsvene vari kutaura zvakajeka nezve "zviratidzo zvenguva" uye mune apocalyptic mazwi, kwete zvishoma.

Achienzanisa nguva yedu nekuderera nekudonha kwehushe hweRoma, akayeuka mazwi echi lituriki angangodaro akaumbwa panguva iyoyo: Excita, Domine, potentiam tuam, et veni ("Mutsa simba rako, Ishe, uye uya"). Chikumbiro chimwe chete ichi chava kusimuka kusvika pamiromo yedu izvozvi, Benedict akataura, apo patinoongorora nguva dzedu dzinotambudza uye zvinoita sekunge "chiitiko chekusaziva kwaMwari."

Kuparara kwemitemo yakakosha yemitemo uye nehunhu hwetsika hunovatsigira hwakavhura madhamu ayo kusvika panguva iyoyo akange achidzivirira kugarisana murunyararo pakati pevanhu. Zuva rakanga rovira pamusoro penyika yese. Njodzi dzinowanzoitika kazhinji dzakawedzera pfungwa iyi yekusagadzikana. Pakanga pasina simba rekuona raigona kumisa kudzika uku. Kunyanya kusimbisisa, ipapo, kwaive kukumbira kwesimba raMwari: kuteterera kuti auye adzivirire vanhu vake kubva kumatyisidziro aya. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuRoman Curia, Zvita 20, 2010; makatural.co.uk

Benedict akabva aenderera mberi kuratidza chikonzero uye zvimwe mhedzisiro yekuderera kwazvino mu yedu nguva:

Kune avo vese tariro nyowani nemikana, nyika yedu panguva imwechete inoshungurudzwa nepfungwa yekuti kubvumirana kwetsika kuri kudonha, kubvumirana pasina iyo masangano ezvematongerwo enyika asingakwanise kushanda. Nekudaro mauto akaunganidzwa kudzivirira zvivakwa zvakadaro zvinoita sekunge zvichakundikana. —Ibid.

Hwaro hweramangwana runyararo kugarisana kuve "chibvumirano chetsika." Ndokunge, chibvumirano pakati pevanhu pamusoro pe tsika yakasikwa mutemo, mutemo wakanyorwa naMwari mumoyo memurume nemukadzi wese uyo "unopfuura masangano ega ega":

Chete kana paine kubvumirana kwakadaro pazvinhu zvakakosha ndipo panogona kuita bumbiro nemashandiro emutemo. Kubvumirana kwakakosha uku kwakatorwa kubva kunhaka yechiKristu kuri panjodzi… Muchokwadi, izvi zvinoita kuti chikonzero chisaone izvo zvakakosha. Kuti urambe kuora kwemafungiro uku uye kuchengetedza simba rayo rekuona zvakakosha, zvekuona Mwari nevanhu, nekuona zvakanaka nezviri chokwadi, ndicho chinhu chinofarirwa chinofanira kubatanidza vanhu vese vechido chakanaka. Iro ramangwana chairo repasi riri panjodzi. —Ibid.

Zviri chero tsaona kuti Baba Vatsvene, manheru chaiwo emwedzi Eclipse yakashandura mwedzi kutsvuka ropa pane solstice yechando, akataura chirevo ichi? "Kuora kwekufunga" munguva yedu kwaisa "iro ramangwana renyika" panjodzi. Uye mhedzisiro, vanodaro Baba Vatsvene, ichave kupunzika kwe "masangano ezvematongerwo enyika."

Nekukurumidza chaizvo izvozvi…. Hupfumi, tevere hwemagariro, tevere hurongwa hwezvematongerwo enyika.

 

KUPEDZISWA KWABURGEONING

Mashoko aBaba Vatsvene anonongedzera kufambiro mberi inokanganisa isingagone asi kuguma mukudonha kwakazara kweiyo iripo hurongwa. Akataura kakawanda munguva yakapfuura nezve kupera kwezuva, iro 'kudzikira kwechiedza chaMwari. ' [2]cf. Kenduru Inopfungaira  Asi, kunyangwe zvakadaro, masangano evanhu uye nemoyo wega, nekuomerwa, inogona kutungamirwa nechiedza che Chikonzero kusarudza nzira ye "kurudyi" inotungamira kurusununguko rwechokwadi rwevanhu. Asi kana “kufunga” pachawo kukavharwa, ipapo huipi hunonyengera kwazvo hunogona kugamuchirwa se "hwakanaka." Zvinogona kufungidzirwa, sezvatakaona zvinosiririsa munguva yakapfuura, kuti zvikamu zvese zveruzhinji zvinoonekwa sezvisingakoshi uye nokudaro "zvichideredzwa kuita zvinhu zvekutengesa" kana kubviswa zvachose. Izvi ndizvo zvave zvibereko zvehutongi husingatendi kuti Mwari ariko munguva pfupi yapfuura seyedu zana rapfuura (kana munguva yedu, "kuchenesa madzinza", kubvisa nhumbu, kushanya pabonde, uye zvinonyadzisira zvevana). Uku ndiko kurasikirwa kwechiremera uye runako rwemunhu, kunyanya mune vasina mhosva - vana - vakadaidzwa naPope Benedict…

...chiratidzo chinotyisa kwazvo chenguva… [Parizvino hapana chakadai chakaipa pachacho kana chakanaka mazviri. Kune chete "zvirinani pane" uye "zvakaipa kupfuura". Hapana chakanaka kana chakaipa pachako. Zvese zvinoenderana nemamiriro uye kumagumo mukutarisa. —Ibid.

Kuyeuka Bhuku raZvakazarurwa uye "zvivi zvikuru zveBhabhironi", [3]cf. Chakavanzika Bhabhironi Benedict anodudzira izvi se "mucherechedzo wemaguta epasi rose asinganamate" (ayo "anopunzika," maererano nechiratidzo chaSt John (cf. Zva. 18: 2-24)). Mukutaura kwake, Pope Benedict anoti Bhabhironi rinotengesa 'mweya yevanhu' (18: 3).

… Hudzvanyiriri hwemamoni […] hunotsausa vanhu. Hapana mufaro unombokwana, uye kuwedzeredza kwekunyengedza kudhakwa kunova mhirizhonga inobvarura matunhu ese - uye izvi zvese muzita rekusanzwisisa kwakaipisisa kwerusununguko uko kunokanganisa rusununguko rwemunhu uye pakupedzisira kuruparadza.  —Ibid.

 

NDINOKUMBIRA, NDIKANGANwireI

Sei isu isu maKaturike, kana isu tiri kuteerera kuMumiriri waKristu, tichitadza kunzwisisa kukosha kwenguva yedu? Mweya inogona kukanganwirwa nekuongorora mazuva edu muchiedza cheayo Magwaro anotaura nezve "nguva yekupedzisira"? Heano Baba Vatsvene zvakare vachifananidza nguva dzedu neidzo dzakatsanangurwa mu Bhuku raZvakazarurwa. Uyezve, akafananidza nguva yedu neiyo ye Umambo hweRoma iyo yakabatwa ne "kazhinji njodzi dzinongoitika dzoga" uye "pfungwa yekusagadzikana" iri kukura. Asi humambo hweRoma hune chirevo chakakura kupfuura kungori chidzidzo chenhoroondo.

Papa Benedict anodudza Akaropafadzwa Kadhinari John Henry Newman mu kero yake. Akanga ari Akaropafadzwa Newman uyo, mukupfupikisa dzidziso dzaMadzibaba eChechi, anoti “retrainer" [4]cf. Kubvisa Anodzora iyo inodzivisa "asina mutemo" [5]cf. Kurota kweasinaMutemo "Anopesana naKristu," iri Humambo hweRoma.

Zvino simba rinodzivisa iri [rinowanzo] gamuchirwa sehushe hweRoma… handipi kuti humambo hweRoma hwaenda. Kure nazvo: humambo hweRoma hunoramba huripo nanhasi.  —Akakomborerwa John Henry Newman (1801-1890), Advent Mharidzo paAntikristu, Mharidzo I

Inosara, kunyangwe, mune imwe nzira. Iyi fomu yeramangwana ndizvo zvakanzi naMadzibaba eKereke "chikara" kubva kuna Zvakazarurwa (Zva 13: 1). Chii is zvakafanana nhasi sehumambo hwekare iyi iyi 'pfungwa yekusagadzikana' ichikura zvakanyanya neawa. Uye Newman anonongedzera kune uku kusachengeteka, kunoratidzirwa sekunyanyisa-kuvimba pamusoro pe mamiriro, Seyambiro yezve nguva dzeapocalyptic:

Kana tazvikanda pasi uye vanovimba nekudzivirirwa pairi, uye vakasiya rusununguko rwedu nesimba redu, ipapo anogona kuputika kwatiri nehasha kusvika Mwari paanobvumira. Ipapo kamwe kamwe Humambo hweRoma hunogona kupunzika, uye Antikristu anoonekwa semutambudzi, uye nyika dzine utsinye dzakapoterera. -Akabatsirwa John Henry Newman, Mharidzo IV: Kutambudzwa kwaantikristu

Nekudaro, chikonzero Pope Benedict, mune yake encyclical Caritas muVictoria, inotaura pamusoro-pe "nyika itsva hurongwa" ichiumba, ichiyambira kuti…

… Pasina nhungamiro yerudo muchokwadi, simba repasi rose rinogona kukonzera kukuvara kusati kwamboitika uye nekugadzira kupatsanurana patsva mukati memhuri yevanhu… vanhu vanomira nenjodzi itsva dzehuranda nekumanikidza ... -Caritas muVictoria, n. 33, 26

Uye ndekupi kuongorora kwaPope kweiyi "simba repasirese" kubva pakunyora uku? Zvakare,

…. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuRoman Curia, Zvita 20, 2010

Benedict anoti, nezve hunhu hwehumambo hweRoma panguva iyoyo, "Pakanga pasina simba rekuona raigona kumisa kudzika uku."Izvi zvinotsinhira mazwi akasvinura eakamutangira, John Paul II… Sarudzo dzichangobva kuitwa muUnited States (2012) mucherechedzo wakakosha wekuti hutungamiriri hwe" democracy "hwakanyatsopikisana neChechi (uye nguva pfupi yadarika, muna 2016 , tinoona nzira inopesana neKatorike inoenderera mberi kuburitsa musoro wayo mumasangano ezvematongerwo enyika). Ndokunge, "mutsigiri werusununguko", America, yave kuita chishandiso chekuparara kwayo (ona Chakavanzika Bhabhironi kuti tinzwisise basa reAmerica risingafungidzirwe munguva dzino).

 

MHANYA YETARIRO

Kutarisa zuva richivira panguva ino, Papa John Paul II vakati:

Zvinetso zvakakomba zviri kusangana nenyika pakutanga kweMireniyumu nyowani zvinotitungamira kuti tifunge kuti kupindira chete kubva kumusoro, kunokwanisa kutungamira moyo yeavo vanogara mumamiriro ekukakavadzana neavo vanotonga magumo enyika, kunogona kupa chikonzero chetariro ramangwana rakajeka. -POPE JOHN PAUL II, Rosarium Virginis Mariae, 40

Mabhuratha nemasisita, apo patinomira zvakare manheru emutambo mukuru waMaria, Amai vaMwari (Ndira 1), kunyangwe pamberi pezvese zvataurwa naMadzibaba Vatsvene, ini ndazadzwa netariro yakasimba. Nekuti sezvo rungwanani ruchipera munguva dzedu nepakati peusiku zvichiswedera, isu ona pamusoro pehukama hwevanhu nyeredzi yemangwanani yakajeka, Maris Stella, mwenje weMhandara Yakaropafadzwa Maria uchipenya se "mukadzi akapfeka zuva." Ndiye akafanotaurwa naGenesisi kare semukadzi aizopwanya musoro wenyoka (Gen 3:15). Iye ndiye uyo dhiragoni raZvakazarurwa risingakwanise kukunda (12:16). Iye ndiye uyo nguva nenguva akaunza kukunda kuChechi.

Dzimwe nguva apo chiKristu pachacho chaiita sechiri panjodzi, kununurwa kwacho kwainzi kune simba remunamato uyu [weRosari], uye Mukadzi Wedu weRosari airumbidzwa semunhu anorevererwa akaunza ruponeso.  -POPE JOHN PAUL II, Rosarium Virginis Mariae, 39

Ndiye iye, pamwe chete uye akafananidzirwa muChechi, [6]cf. Kiyi kuMukadzi uyo anoita "hondo yenguva yekupedzisira", inova ndiyo "tsika yehupenyu" maringe ne "tsika yekufa."

Kurwira uku kunofananidzwa nehondo yekukanganisa yakatsanangurwa muna [Zva 11: 19-12: 1-6, 10 pahondo pakati "pemukadzi akapfeka zuva" ne "dhiragoni". Rufu rwunorwa neHupenyu: "tsika yekufa" inotsvaga kuzvimanikidza pachishuwo chedu kurarama, uye kurarama zvizere…  -PAPA JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993

Ndiye mudziyo wakasarudzwa waMwari munguva yedu, uyo Magnificat ichaimbwa zvakare pasi rose apo Chechi — chitsitsinho chake — ichiimba rwiyo rwekukunda ruri kuuya.

Padanho repasirese iri, kana kukunda kukauya kunozounzwa naMaria. Kristu achakunda kubudikidza naye nekuti anoda kuti kukunda kweChechi ikozvino uye mune ramangwana kuve nekubatana naye… -POPE JOHN PAUL II, Kuyambuka Chikumbaridzo chetariro, p. 221

Uye kukunda kwaanotarisira kuunza iko kuyananisa kwemakomo nemipata (iwo "masimba epasi rose") anomira munzira yeshoko rinoponesa reMwanakomana wake, Jesu Kristu-meseji ichave iri simba guru mune izvi. mireniyamu itsva. Nekuti wakati iye,

Vhangeri iri roumambo richaparidzwa pasirese, souchapupu kumarudzi ose. ipapo kuguma kuchasvika. (Mat. 24:14)

Mukupedzisira, kupora kunogona kuuya chete kubva mukutenda kwakadzama murudo rwaMwari rwekuyananisa. Kusimbisa rutendo urwu, kurusimbisa nekurukonzera kupenya ibasa guru reChechi panguva ino… ndinoisa manamatiro ekurevererwa kweMhandara Tsvene, Amai veMununuri.. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuRoman Curia, Zvita 20, 2010

Uye saka ndinokukurudzira iwe, hama nehanzvadzi dzangu dzaneta nehondo, kuti utore maRosari ako zvakare, uvandudze rudo rwako kuna Jesu, uye ugadzirire kurwira Mambo wako. Nekuti tiri panguva yekuchinja kukuru pasati kwambozivikanwa pasi rose…

 

Munamato kubva kuzviratidzo zveMukadzi wedu weMarudzi ese, 
nemvumo yeVatican:

Ishe Jesu Kristu, Mwanakomana waBaba,
tumira mweya wako pamusoro penyika.
Regai Mweya Mutsvene ugare mumoyo
yemarudzi ose, kuti vachengetedzwe
kubva pakuora, njodzi nehondo.

Dai Mukadzi weMarudzi Ose,
Mhandara Yakaropafadzwa Maria,
iva Murevereri wedu. Ameni.

 

Cherekedza kuvaverengi: Paunenge uchitsvaga webhusaiti ino, nyora mazwi ako ekutsvaga mubhokisi rekutsvaga, uye wozomirira kuti mazita aoneke anowirirana zvakanyanya nekutsvaga kwako (kureva. Kudzvanya bhatani reKutsvaga hakuna kudikanwa). Kuti ushandise yakajairika Tsvaga ficha, iwe unofanirwa kutsvaga kubva kuDaily Journal chikamu. Dzvanya pane icho chikamu, wobva wanyora mazwi ako ekutsvaga, rova ​​pinda, uye runyorwa rwezvinyorwa zvine mazwi ako ekutsvaga zvichaonekwa mune akakodzera machira.

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

  • Anodzora: kunzwisiswa pane izvo zvinodzivisa Anopesana naKristu

 

Dzvanya pano kuti Subscribe kune ino Nhoroondo.

Ndokumbirawo mufunge nezvechegumi kupostori yedu yakazara.
Thanks zvikuru.

www.markmallett.com

-------

Dzvanya pazasi kuti ushandure peji ino mune mumwe mutauro:

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Posted in HOME, ZVIRATIDZO uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.