PaEvha yeRevolution


Chimurenga: "Rudo" kumashure

 

KUBVIRA Kutanga kwechiKristu, chero nguva chimurenga yakamukomberedza, yaiwanzouya sembavha usiku.

 

RUTSIKO RWOKUTANGA

Kunyangwe paive nezviratidzo zvekunyevera kwese kwainge kwakavakomberedza, VaApostora vakagwinhwa nekushamiswa pakamuka chimurenga chedhiabhori muBindu reGetsemane. Ishe vanga vari kuvayambira kuti “Tarisai munyengetere,” uye zvakadaro, vakaramba vachirara. 

Ipapo akadzokera kuvadzidzi akati kwavari, “Muchakavata uye muchiri kuzorora here? Tarirai, awa rava pedyo apo Mwanakomana wemunhu achakumikidzwa kune vatadzi. Simukai tiende. Mutengesi wangu aswedera. ” Achiri kutaura, Judhasi, mumwe wevanegumi nevaviri, akasvika, achiperekedzwa nechaunga chikuru, vaine minondo netsvimbo… (Mat 26: 45-47)

Ehe, chimurenga chakamuka "iye achiri kutaura." Ndokunge, zvinowanzouya kana vanhu vari pakati pezvirongwa zvavo, pakati pezvirongwa zvavo, tariro yavo uye zviroto zvavo. Zvinotora vazhinji nekushamisika nekuti havafunge kuti hupenyu huchazomboshanduka; kuti mapatani avakajaira, zvivakwa zvavakavimba nazvo, uye nerubatsiro rwavagara vainarwo, ruchagara ruripo. Asi kamwe kamwe, sembavha usiku, kuchengetedzeka uku kunozununguswa uye husiku hwerimukira hunowira nechisimba thud.

Ipapo vadzidzi vese vakamusiya, ndokutiza. (Mat. 26:56)

Izvi ndizvo zvinoitika kana shanduko ichitora maKristu nekushamisika, painomutsa zvine mutsindo avo vakarara muhope dzechivi uye kusagadzikana kwekunyaradzwa. Hope dzinotiwira apo nyika, mafaro, uye kuzvidya moyo kwehupenyu zvinodzipwa nekunyaradza izwi raMwari.

"Kurara kwedu pamberi paMwari ndiko kunoita kuti tirege kufunga zvakaipa: hatinzwe Mwari nekuti hatidi kukanganiswa, saka tinoramba takakendenga nezvakaipa."… Chimiro chakadai chinotungamira ku "Kushushikana kwemweya kune simba rezvakaipa." Papa aive neshungu yekusimbisa kuti kutsiura kwaKristu kuvaapositori vake vari kuhope - "rambai makamuka uye makasvinura" - kunoshanda kune nhoroondo yese yeChechi. Mharidzo yaJesu, Pope akati, ndeye “Meseji yekusingaperi yenguva dzese nekuti hope dzevadzidzi hadzisi dambudziko reiyo imwe nguva, panzvimbo yenhoroondo yese, 'kurara' ndekwedu, kweavo vedu vasingade kuona izere nesimba uye kuita haadi kupinda muMweya wake. ” —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience

 

RUDZINUNZO RWECHIPIRI

Vhiki rapfuura pakuverengwa kweMisa, takafungisisa nezveChechi yekutanga mushure mekukwira kwaJesu kudenga. Hazvina kutora kwenguva yakareba kuti chimurenga isimukire zvakare, asi ikozvino kurwisana ne muviri yaKristu, kutanga naStephen.

Vakamutsa vanhu, vakuru nevanyori, vakamubata, vakamubata, ndokumuisa pamberi peSanihedrini… (Mabasa 6:12)

SaJesu, iyo chokwadi akatongwa. Asi pane kumutsa vateereri vake kufunga uye kufunga, chokwadi chakangovatsamwisa. Sekutaura kwaJesu,

… Uku ndiko kutongwa, kuti chiedza chakauya panyika, asi vanhu vakasarudza rima panzvimbo yechiedza, nekuti mabasa avo aive akaipa. Nekuti umwe neumwe unoita zvakaipa unovenga chiedza, uye haauyi pachiedza, kuti mabasa ake arege kuratidzwa pachena. (Johani 3: 19-20)

Saizvozvowo, naStephen, "Vakatadza kumira njere nemweya waaitaura nawo." [1]Mabasa 6: 10 Chiedza chehupenyu hwake uye neuchapupu hwaive hwakajeka zvakanyanya kuti hana dzavo dzitakure, nekudaro, vakamutaka nematombo. Kwaive kutanga kweimwezve chimurenga.

Pazuva iri, kwakatanga kutambudzwa kukuru kwechechi… Sauro… aiedza kuparadza kereke; achipinda imba neimba uye achizvuzvurudza varume nevakadzi, akavakumikidza kuti vasungwe. (Mabasa 8: 3)

 

KUPEDZISIRA KWEKUPEDZISIRA KWEMAZUVA ANO

Zvino, ndinodana kushushwa uku pamusoro paJesu neChechi yekutanga "kumukira" nekuti kwaive kuedza kupidigura dzidziso yechiKristu, iyo pachayo, yaitanga hurongwa hutsva (ona Mabasa 2: 42-47). Iko kupidigurwa kweiyi kurongeka - kurongeka kwaMwari - ndiko kunogara kuri chinangwa chaSatani, uye kwagara kuriko kubva mubindu reEdeni uye iko kutanga kwekuchinja. Pamwoyo payo paive ichi sophistry:

… Muchava savamwari. (Gen 3: 5)

Pamwoyo pekuchinja kwese kwechihedheni nguva dzose inhema dzatinogona kuita pasina hurongwa hwaMwari, pasina zvirambidzo zvemutemo mutsvene, chokwadi, uye hunhu - zvirinani, iyo mitemo, chokwadi, uye hunhu hwakagadzwa naMwari pachaKe. Ndizvo zvazviri nhasi:

Kufambira mberi uye sainzi zvakatipa simba rekutonga masimba ezvisikwa, kushandisa zvisikwa, kubereka zvinhu zvipenyu, kusvika padanho rekugadzira vanhu pachavo. Mune ino mamiriro, kunamatira kuna Mwari kunoratidzika kunge kwakapfuura nguva, hakuna chinangwa, nekuti tinogona kuvaka nekugadzira chero chatiri kuda. Hatizive kuti isu tiri kurwira zvakafanana chiitiko seBhabheri. —PAPA BENEDICT XVI, Pentekosti Homily, Chivabvu 27, 2102

Chokwadi, seCanada nedzimwe nyika zvatanga kuona kuti ndiani achararama uye ndiani achafa kuburikidza ne euthanasia, kubvisa nhumbu, uye inonzi "mitemo" yehutano, isu tavakazve zvakajeka Nyowani nyowani yeBhabheri. [2]cf. Iyo Shongwe Itsva yeBhabheri

Iyi [tsika yerufu] inokurudzirwa nemasimba ane mutsika, eupfumi uye ezvematongerwo enyika anokurudzira pfungwa yenzanga ine hanya zvakanyanya neunyanzvi. Tichitarisa mamiriro ezvinhu kubva pano maonero, zvinokwanisika kutaura mune imwe pfungwa yehondo yeane simba kurwisa vasina simba: hupenyu hunogona John_Paul_II.jpgzvinoda kugamuchirwa kukuru, rudo nekutarisirwa kunoonekwa sekusina basa, kana kubatwa semutoro usingatsungiririki, nekudaro zvinorambwa neimwe nzira. Munhu uyo, nekuda kwekurwara, hurema kana, zvakapusa, nekuvapo chete, anokanganisa kugara zvakanaka kana mararamiro eavo vanofarirwa, anotaridzika kutariswa semuvengi wekurwiswa kana kubviswa. Nenzira iyi rudzi "rwekurangana neupenyu" hunoburitswa. Urongwa uhu hunosanganisira kwete chete vanhu muhukama hwavo, hwemhuri kana hweboka, asi hunopfuura nekure, kusvika pakukuvadza nekukanganisa, padanho repasi rose, hukama pakati pevanhu neAmerica. -POPE JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, "Evhangeri yeHupenyu", n. 12

Pano, St. John Paul II ane zvakare
yakavharidzirwa kuti ino Revolution iripo ikozvino zvepasi rose mune zvakasikwa, kutsvaga kuzunza iyo yese marongero emarudzi. Izvi ndizvo chaizvo zvakafanotarisirwa naPope Pius IX: 

Munoziva zvirokwazvo, kuti chinangwa cheiri zano rakaipa kwazvo kutyaira vanhu kuti vapidigure hurongwa hwese hwevanhu uye kuvakwevera kudzidziso dzakaipa dzeSocialism neCommunism… -POPE PIUS IX, Nostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, DECEMBER 8, 1849

Saka, hazvishamise, kuona pachena vezvematongerwo enyika uye vechiCommunist vakakwikwidza vachiwedzera simba, senge vakasarudzwa veDemocratic muAmerica, kana Mutungamiriri mutsva weCanada. Kure nekuva "dzidziso yekurangana", ava varume nevakadzi vari kungo shanda pamwe nemasimba ekuvanda ayo ave nenguva achikurudzira Yenyika Dzepasi Pose.

Isu tinofunga nezvemasimba makuru ezuva ranhasi, ezvisingazivikanwe zvemari zvido zvinoshandura varume kuita nhapwa, izvo zvisisiri zvinhu zvevanhu, asi isimba risingazivikanwe iro varume vanoshumirwa, naro vanhu vanotambudzwa uye kutourayiwa. Ivo isimba rinoparadza, simba rinotyisidzira nyika. —PAPA BENEDICT XVI, Kufungisisa mushure mekuverengwa kwehofisi yeawa rechitatu mangwanani ano muSynod Aula, Vatican City, Gumiguru 11, 2010

… Icho chiri chinangwa chavo chekupedzisira chinozvimanikidza kuti vaone-ndiko kuti, kupidigurwa zvachose kwechinamato nezvematongerwo enyika zvepasi rose zvakaburitswa nedzidziso yechiKristu, nekumisikidzwa kwenzvimbo nyowani yezvinhu zvinoenderana nezvavanofunga, iyo nheyo nemitemo zvichatorwa kubva kune zvakasikwa zvakasikwa. —PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical paFreemasonry, n. 10, Apri 20thl, 1884

Vachazadzisa sei zvinangwa zvavo? Eya, ivo vatove se "tsika yekufa" inosunga kubata kwayo kuburikidza nekusateerera mutemo kweinotungamirwa nedare Dare Repamusorosoro. [3]cf. Awa Yokusateerera Mutemo Zvakare, kudonha kwehupfumi sezvatinozviziva kuburikidza nekudzora kwakadzvanywa kwe "petro-dhora" kuri kuitika. Ordo ab chaos-"Kurongeka kubva mumhirizhonga" -akadaro chirevo chema33 degree Freemasons avo vanapapa vagara vakabatana nekubatsira kugadzira "nyika nyowani."

 

MUDZIMAI WEKUMUKIRA

Sezvo ini ndanga ndichigadzirira kunyora ichi chiratidzo, sezvazvinowanzoitika, email yakangoerekana yasvika ine chitsidzo chamwari chemhando. Panguva ino, yakabva kune wezvechitendero muFrance, uyo akati:

Ini handizive kuti zvinhu zviri sei muCanada izvozvi, asi heinoi ichi chinhu chechimwe chiitiko. Hongu, France ichiri nehunyanzvi mune yekukurumidzira, asi ruzhinji rwevanhu rwuchiri mu 'bhizinesi senguva dzose' nzira iyo kunyangwe kutyisa kwekurwiswa kwaNovember hakuna kupera. Mufundisi mutsvene kwazvo weAnglican shamwari yangu nguva pfupi yadarika akafananidza mamiriro azvino ne'Phoney War 'muWestern Europe muna 1939-40 mukati memwedzi umo ruvengo rwakaziviswa zviri pamutemo (uye Poland yakauraiwa, kwete kusiyana neSyria nhasi) asi hapana chakaonekwa kunge zvichiitika. Zvino Blitzkrieg payakasvika muna 1940 yakabata France isina kugadzirira zvachose… -Tsamba, Kubvumbi 15, 2016

Hongu, zvakanaka "Blitzkrieg" yemhando iri kuumbana neChechi sezvatinotaura. Iri kukurudzirwa nehurumende dzakasununguka dzevahedheni, vatongi vane simba veDare Repamusorosoro, varwi vasingatendi kuti kuna Mwari, "vadzidzisi" vebonde, uye izvozvi, kunyangwe mabhishopi nemakadhinari mukati meChechi vari kutora zvirevo zvaPope zvekudzora dzidziso kubva mukuita kwevafundisi, vachiisa hukuru pamunhu “Hana” pachokwadi chisina chinangwa.

… Muchava savamwari. (Gen 3: 5)

Handifarire kuti, 'ichi chimurenga', nekuti shanduko inonzwika sekurega kana kuparadza chinhu nechisimba, nepo kurudziro yaPope, Amoris Laetitia] kuvandudzwa nekuvandudzwa kwechiratidzo chekutanga chechiKatorike. —Cardinal Walter Kasper, Vatican Insider, Kubvumbi 14th, 2016; lasttampa.it

Uye iyi ndiyo yambiro yandinonzwa ndichimanikidzwa kupa: sekutanga uye kwechipiri shanduko, uye kunyanya vamwe vese vari pakati, iyi Global Revolution ichatorawo vazhinji nekushamisika, sembavha usiku. Muna Kubvumbi, 2008, Musande wechiFrench, Thérèse de Lisieux, akaonekwa muchiroto kumupirisita weAmerica wandinoziva anoona mweya mupurigatori husiku hwega hwega. Akapfeka dhirezi yeKudya kwake kwekutanga, akamutungamira akananga kuchechi. Zvisinei, paakasvika pamusuwo, akarambidzwa kupinda. Akatendeukira kwaari ndokuti:

Sezvo nyika yangu [France], uyo aive mwanasikana mukuru weChechi, akauraya vapristi vake uye akatendeka, ndozvichaitawo kutambudzwa kweChechi kunoitika munyika yako. Munguva pfupi, vafundisi vanoenda kuhutapwa uye vachange vasingakwanisi kupinda mumakereke pachena. Ivo vanozoshumira kune vanotendeka munzvimbo dzinovanzika. Vakatendeka vachanyimwa "kutsvoda kwaJesu" [Chiraira Chvene]. Vakuru vanounza Jesu kwavari pasina vapristi.

Yambiro iyi yakadzokororwa kwaari munguva pfupi yapfuura paakanga achitaura Misa.

Hongu, minondo yakamiswa, mazhenje akabatidzwa, uye mhomho dziri kuumbika. Chero ani ane maziso anokwanisa kunyatsoona izvi. Kungave kusingauyi nhasi, uye mangwana kungaratidzika se "bhizinesi senguva dzose." Asi iyo Chimurenga iri kuuya. Naizvozvo,

Tarisa uye unamate kuti iwe urege kuyedzwa. Mweya unoda, asi nyama haina simba. (Mt 26: 41)

 

 RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kunge Mbavha Muhusiku

Kunge Mbavha

Chimurenga!

Iyo Hukuru Shanduko

Global Revolution!

Shanduko Zvino!

Mwoyo weNew Revolution

Mbeu yeMbeu Yeiyi Shanduko

Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution

Iyo Counter-Shanduko

Chakavanzika Bhabhironi

Kuwa Kwe Chakavanzika Bhabhironi

PaEvha

PaEvha Yekuchinja

Chikara Chisingagoni Kuenzaniswa

2014 uye Chikara Chinokwira

 

 

Wakaverenga here? Kutarisana kwekupedzisira naMako?
FC MufananidzoAchirasa fungidziro padivi, Mako anorondedzera nguva dzatiri kurarama mariri maererano nechiono cheMadzibaba Kereke nemaPope mune `` kurwira kukuru kwenhoroondo '' vanhu vakapfuura… uye nhanho dzekupedzisira dzatiri kupinda pamberi Kukunda kwaKristu neChechi Yake.

 

 

Unogona kubatsira uyu wenguva yakazara mupostora munzira ina:
1. Tinyengetererei
2. Chegumi pane zvatinoda
3. Paridza meseji kune vamwe!
4. Tenga mimhanzi uye bhuku

 

Enda ku: www.markmallett.com

 

dhoneta $ 75 kana kupfuura, uye gamuchira 50% kubva of
Bhuku raMark nemumhanzi wake wese

mu chengetedza online chitoro.

 

ZVINOTAURWA NEVANHU:


Mhedzisiro mhedzisiro yaive tariro uye mufaro! … Gwara rakajeka & tsananguro yenguva dzatiri uye neatiri kukurumidza kuenda.
—John LaBriola, Pamberi Katurike Solder

… Bhuku rinoshamisa.
—Joan Tardif, Kunzwisisa kwechiKaturike

Kutarisana kwekupedzisira chipo chenyasha kuChechi.
-Michael D. O'Brien, munyori we Baba Eria

Mark Mallett akanyora bhuku rinofanira-kuverengerwa, rinokosha vade mecum yenguva dzakatarwa dziri pamberi, uye negwara rakatsvagiswa rekupona kumatambudziko ari kuuya pamusoro peChechi, nyika yedu, nepasirese ... Hondo Yekupedzisira ichagadzirira muverengi, sezvo pasina rimwe basa randakaverenga, kusangana nenguva dziri pamberi nehushingi, kupenya, uye nyasha kuvimba kuti kurwa uye kunyanya iyi yekupedzisira hondo ndeyaIshe.
- mushakabvu Fr. Joseph Langford, MC, Co-muvambi, mamishinari eCharity Madzibaba, Munyori we Amai Teresa: Mumumvuri weMukadzi Wedu, uye Amai Teresa Chakavanzika Moto

Mumazuva ano enyonganyonga neunyengeri, chiyeuchidzo chaKristu chekutarisa chinotaura zvine simba mumoyo yeavo vanomuda… Iri bhuku idzva rakakosha rakanyorwa naMark Mallett rinogona kukubatsira kuti utarise nekunamata zvakaringana apo zviitiko zvisina kugadzikana zvinoitika. Ichi chiyeuchidzo chine simba chekuti, kunyangwe zviine rima uye zvakaoma sei zvinhu zvingagone kuwana, “Uyo uri mamuri mukuru kune uyo ari munyika.
-Patrick Madrid, munyori we Tsvaga uye Kununura uye Papa Ngano

 

Inowanikwa pa

www.markmallett.com

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.