PaMisa Inoenda Mberi

 

…Chechi yega yega inofanira kuenderana neChechi yepasi rose
kwete chete pamusoro pedzidziso yekutenda nezviratidzo zvesakaramende;
asiwo nezvemashandisirwo anogamuchirwa pasi rose kubva kutsika dzevapostora nedzisina kuputswa. 
Izvi zvinofanirwa kucherechedzwa kwete chete kuti kukanganisa kudziviswa,
asiwo kuti kutenda kupfuvurwe mukururama.
sezvo mutemo weChechi wekunamata (lex orandi) zvinoenderana
kumutemo wake wekutenda (lex credendi).
—Murairo Mukuru weRoman Missal, 3rd ed., 2002, 397

 

IT zvingaita sezvisinganzwisisike kuti ndiri kunyora nezvedambudziko riri kuitika pamusoro peMisa yechiLatin. Chikonzero ndechekuti handisati ndambopinda chechi yenguva dzose yeTridentine muupenyu hwangu.[1]Ndakaenda kumuchato weTridentine rite, asi mupristi haana kuita seaiziva zvaaiita uye dzidziso yese yakanga yakapararira uye isinganzwisisike. Asi ndosaka ndiri munhu asina kwaakarerekera ndiine tariro chimwe chinhu chinobatsira kuwedzera kuhurukuro…

Kune avo vasiri kumhanyisa, heino pfupiso yacho. Muna 2007, Pope Benedict XVI vakaburitsa tsamba yevaApostora Summorum Pontificum umo akaita kuchengetwa kweMisa yechiLatin yegamuchidzanwa kuwanwa nyore zvikuru nokuda kwavakatendeka. Akataura kuti mvumo yekupemberera Misa yakagadziridzwa yazvino (Ordo Missae) uye/kana kuti liturgy yechiLatin yakanga isingapesani. 

Matauriro maviri aya eChechi lex orandi hazvizoitise kupatsanurana muChechi lex credendi (kutonga kwekutenda); nokuti ndiwo mashandisirwo maviri etsika imwe yeRoma. —Art. 1, Summorum Pontificum

Zvisinei, Pope Francis vakataura maonero akasiyana. Anga achidzora kumashure kwaBenedict Motu proprio 'mukuedza kuona kuti kuvandudzwa kwedzidziso “hakudzoreki”.'[2]cronline.com Musi waChikunguru 16, 2021, Francis akaburitsa gwaro rake, Traditionis Custodeskuitira kudzima zvaanoona sebato rinopesanisa muChechi. Zvino, vapirisita nemabhishopi vanofanira zvakare kutsvaga mvumo kubva kuHoly See pachayo yekupemberera tsika yechinyakare - Holy See ichiwedzera uye yakasimba pairi. 

Francis akati "akasuwa" kuti kushandiswa kweMisa yekare "kunowanzoonekwa nekuramba kwete chete shanduko yedzidziso, asi yeVatican Council II pachayo, ichiti, nekutaura kusina hwaro uye kusingagoneki, kuti yakapandukira Tsika uye ‘Chechi yechokwadi.’” -National Catholic Reporter, Nyamavhuvhu 16th, 2021

 

maonero

Pandakatanga ushumiri hwangu hwemimhanzi pakati pemakore ekuma90, chimwe chezvinhu zvokutanga zvandakaita kwaiva kuongorora zvinyorwa zveSecond Vatican Council pamusoro pechiratidzo cheChechi chemimhanzi panguva yeMisa. hazvina kumbotaurwa mumagwaro - zvakapesana. Vatican II yakarayira chaizvoizvo kuchengetedzwa kwenziyo dzinoyera, kuimba, uye kushandiswa kwechiLatin mukati meMisa. ad orientum, kuti njanji dzeChirairo ngadzimire, kana kuti Chidyo chirege kugamuchirwa nerurimi. Ko sei matunhu edu aifuratira izvi, ndakashamisika?

Ndakaodzwa mwoyowo kuona kuti machechi edu eRoma akanga achiwedzera kuvakwa asina runako ruduku kana zvichienzaniswa nechechi dzakaisvonaka dzandaimbopinda mumitambo yokumabvazuva (paishanya Baba vangu, taipinda Chechi yeKaturike yeUkraine). Gare gare ndaizonzwa vaprista vachindiudza kuti mune mamwe matunhu, mushure meVatican II, zvidhori zvakaputswa, mifananidzo yakabviswa, atari dzakakwirira dzakachekwa ngetani, mbiru dzeChirairo dzakanyudzwa, rusenzi yakapwititika, nguo dzakashongedzwa dzakaridzwa nemoti, uye nziyo dzinoyera dzisiri dzechitendero. “Zvakaitwa nevaKomonisiti muchechi dzedu nechisimba,” vamwe vatami vokuRussia nePoland vakati, “ndizvo zvamuri kuita imi pachenyu!” Vapristi vanoverengeka vakandirondedzerawo kuti ungochani hwakapararira sei muzvikoro zvavo zvorudzidziso, rudzidziso rwakasununguka, uye ruvengo kudzidziso dzegamuchidzanwa zvakaparira majaya akawanda anoshingaira kurasikirwa nokutenda kwawo chose chose. Mushoko rimwe, chinhu chiri chose chakapoteredza, uye kubatanidza liturgy, zvakanga zvichideredzwa. Ndinodzokorora, kana iyi yaive “shanduko yedzidziso” yaidiwa neChechi, zvirokwazvo yanga isiri mumagwaro eVatican II. 

Nyanzvi, Louis Bouyer, aive mumwe wevatungamiriri vechitendero chechiorthodox pamberi peSecond Vatican Council. Mushure mekuputika kwekushungurudzwa kwedzidziso mushure mekanzuru, akapa iyi ongororo yakasimba:

Tinofanira kutaura zvakajeka: hapana dzidziso inokodzera zita nhasi muChechi yeKaturike… Zvichida hakuna imwe nzvimbo kune chinhambwe chakakura (uye kunyangwe kupokana chaiko) pakati pezvakaitwa neKanzuru nezvatinazvo .. - Kubva Guta Dongo, Shanduko muChechi yeKaturike, Anne Roche Muggeridge, peji. 126

Achipfupikisa mufungo waCardinal Joseph Ratzinger, Pope womunguva yemberi wenguva yemberi, Kadhinari Avery Dulles anotaura kuti, pakutanga, Ratzinger akanga akanaka zvikuru pamusoro pe‘nhamburiko dzokukurira kuzviparadzanisa kwomupristi anopemberera uye kukurudzira kutora rutivi kwokushingaira kweungano. Iye anobvumirana nebumbiro romutemo pamusoro pokudikanwa kwokuisa ukoshi hukuru kushoko raMwari muRugwaro nomukuzivisa. Anofadzwa nemutemo webumbiro remutemo wekuti Chirairo chigovawe pasi pemarudzi ese [semitambo yekumabvazuva] uye… kushandiswa kwemitauro yemuno. “Rusvingo rwechiLatin,” akanyora kudaro, “rwaifanira kuputswa kana kunamata kwaizoshanda zvakare sokuzivisa kana kuti sokukoka kumunyengetero.” Akabvumirawo kushevedzwa kwekanzuru kwekudzorera kureruka kwezvinamato zvepakutanga uye kubvisa kukwidziridzwa kwekare kwekare.'[3]"Kubva kuRatzinger kuenda kuBenedict", Zvinhu ZvokutangaFebruary 2002

Muchidimbu, izvo zvakare, ndosaka ndichitenda iyo revision yeMisa muzana remakore rechimakumi maviri yakanga isina mvumo munyika iri kuramba ichitambudzwa ne“shoko” rezvinobudisa nhau uye iyo yakanga ichivenga Evhangeri. Chaive zvakare chizvarwa chine kupfupisa kupfupisa kutarisa-nguva nekuuya kwebhaisikopo, terevhizheni uye, munguva pfupi, Internet. Zvisinei, Cardinal Dulles anoenderera mberi achiti, “Muzvinyorwa zvinotevera sokadhinari, Ratzinger anoedza kubvisa kusanzwisisa kwazvino uno. Vanababa vekanzuru, anotsinhira kudaro, vakanga vasina chinangwa chokutanga chimurenga chechitendero. Vaida kuunza kushandiswa zvine mwero kwemutauro wemuno pamwe chete neLatin, asi havana kufunga nezvekubvisa chiLatin, icho chinoramba chiri mutauro wepamutemo wetsika yeRoma. Mukudana kwokutora rutivi kwokushingaira, dare harina kureva nyongano isingaperi yokutaura, kuimba, kurava, uye kubata maoko; kunyarara uchinamata kungave nzira yakadzama yekutora chikamu kwemunhu. Anonyanya kudemba kutsakatika kwenziyo dzinoyera dzechinyakare, zvinopesana nechinangwa chekanzuru. Kana kuti kanzuru haina kuda kutanga nguva yekuedza uye kugadzira dzidziso. Wairambidza zvachose vose vari vaviri vapristi nevanhuwo zvavo kuchinja rubriki pachiremera chavo.'

Panguva iyi, ndinongoda kuchema. Nekuti ndinonzwa kuti chizvarwa chedu chakabirwa runako rweSacred Liturgy - uye vazhinji havatombozviziva. Ichi ndicho chikonzero ndinonzwira tsitsi zvachose shamwari, vaverengi, uye mhuri inoda Misa yechiLatin. Ini handiendi kuTridentine liturgy nechikonzero chiri nyore kuti haisati yambowanikwa kwandinogara (zvisinei, zvakare, ndakatora muUkraine. uye manamatiro eByzantium pane dzimwe nguva mumakore apfuura, ayo ari tsika dzekare zvikuru uye dzakangofanana nedzakakwirira. akaona mavhidhiyo akawanda, nezvimwewo zvetsika iyi). Asi ndinoziva nenzira yomuzvarirwo kuti yakanaka, itsvene, uye sokusimbisa kwakaita Benedict XVI, rutivi rweTsika yedu Inoyera uye “rumwe rudzi rwechiRoma.”

Rutivi rwoungwaru hwakafuridzirwa hweChechi yeKaturike mumazana amakore apfuura hwave huri pfungwa yayo younyanzvi uye, chaizvoizvo, nhandare yakakwirira: rusenzi, makenduru, nguo refu, sirin’i yakavharidzirwa, mahwindo egirazi, uye nziyo dzinofadza. Kusvikira nhasi chaiye, the nyika inoramba ichikweverwa kumakereke edu ekare nekuda kwekunaka kwawo kunoshamisa zvakananga nokuti chiratidzo chinoyera ichi, pachacho, a mutauro usinganzwisisike. Nyaya iripo: aimbove mugadziri wangu wemumhanzi, asiri murume anonamata uye akafa, akashanyira Notre Dame muParis makore apfuura. Paakadzoka, akandiudza kuti: “Patakapinda muchechi, ndaiziva pane chaiitika apa.” “Chinhu” ichocho mutauro unoyera unonongedzera kuna Mwari, mutauro wakakanganisika zvakaipisisa mumakore makumi mashanu apfuura nowechokwadi neanonyengera. chimurenga pane kudzokororwa kweMisa Tsvene kuti ive “kukoka kumunyengetero” kwakakodzera. 

Ndizvo chaizvo kukuvara uku kuMisa, zvisinei, izvo zvakagadzira mhinduro dzimwe nguva izvo chaizvo ane kwave kupesanisa. Nokuda kwechikonzero chipi nechipi, ndanga ndiri pakuguma kwekugamuchira kwechimwe chinhu chinonyanya kukosha chevanonzi "tsika" avo vanga vachikuvadza ivo pachavo. Ndakanyora pamusoro peizvi mukati Pakushandisa MisaKunyange zvazvo vanhu ava vasingamiriri sangano rechokwadi uye rakanaka revaya vanoda kudzoreredza uye kudzoreredza izvo zvaifanira kunge zvisina kumborasika, vakanganisa zvikuru nekuramba zvachose Vatican II, vachinyomba vaprista vakatendeka uye vanhuwo zvavo vanonamata Mwari. Ordo Missae, uye mukunyanyisa, kuchipa kusava nechokwadi pamusoro pokuva pamutemo kwoupapa. Pasina kupokana, Pope Francis vanonyanya kuwirirana nemapoka ane ngozi aya anopesanisa uye akanganisa nekukanganisa chikonzero chavo uye neLatin liturgy.

Sezvineiwo, nepo Francis ari mukati mekodzero yake yekutungamira shanduko yedzidziso yeChechi, boka rake rakazara revanonamata vechokwadi, uye iko zvino, kudzvinyirirwa kweMisa yechiLatin, kuri kugadzira kupatsanurwa kutsva uye kunorwadza mukati mawo sezvo vazhinji vauya. kuda uye kukura muMisa yekare kubvira Benedict's Motu proprio

 

Misa Inoshamisa

Muchiedza ichocho, ndinoda kuzvininipisa kuratidza kubvumirana kunobvira kudambudziko iri. Sezvo ndisiri mupirisita kana bhishopi, ndinokwanisa chete kugoverana nemi chiitiko icho, ndinovimba, chinozokurudzira. 

Makore maviri apfuura, ndakakokwa kuMisa muSaskatoon, Canada iyo, mukuona kwangu, yakanga iri chaizvoizvo kuzadzikwa kwechiono chechokwadi chevandudziko yeVatican II. It akanga ari novus Ordae Missae zvichitaurwa, asi muprista akanamata neimwe nzira muchiRungu nechiLatin. Akanga akatarisana neatari sezvo rusenzi yaikwira pedyo, utsi hwayo huchipfuura nomuchiedza chemakenduru akawanda. Mimhanzi nezvikamu zveMisa zvose zvakaimbwa muchiLatin nekwaya yakanaka yakanga yakagara muvharanda pamusoro pedu. Kuverengwa kwacho kwaiitwa mumutauro wemo, sezvakaita mharidzo inokurudzira yakapiwa nabhishopi wedu. 

Handikwanise kuzvitsanangura, asi ndakakundwa nemanzwiro kubva panguva dzekutanga dzerwiyo rwekutanga. Mweya Mutsvene wakanga uripo, unesimba kwazvo… yaive tsika inoremekedzwa uye yakanaka kwazvo… uye misodzi yaiyerera padama rangu nguva yese iyi. Zvaive, ndinotenda, izvo chaizvo zvaidiwa neMadzibaba eKanzuru - zvimwe zvacho. 

Zvino, hazvibviri panguva ino kuti vaprista vashore Baba Vatsvene panyaya iyi maererano netsika yeTrident. Zviri mukati mekuda kwaFrancis kuisa nhungamiro yekupemberera liturgy seSupreme Pontiff. Zviri pachenawo kuti ari kudaro kuitira kuti basa reChipiri reVatican Council rienderere mberi. Saka, batanidza basa iri! Sezvauchangobva kuverenga pamusoro, hapana chinhu murubriki yeMisa inotaura kuti muprista haakwanisi kutarisana neatari, haagoni kushandisa chiLatin, haagoni kushandisa njanji yeatari, rusenzi, kuimba, nezvimwewo. Chokwadi, magwaro eVatican II anorayira izvi uye zvakajeka. rubriki inoitsigira. Bhishopi ari panzvimbo isina kugadzikana yekupikisa izvi - kunyangwe kana "kubatana" kuri kumumanikidza kuti adaro. Asi pano, vapristi vanofanira kuva “vakachenjera senyoka uye vasina njere senjiva.”[4]Matt 10: 16 Ndinoziva vafundisi vakati wandei vari kuita zvakare chinyararire chiono chechokwadi cheVatican II - uye kugadzira marata akanaka chaizvo mukuita.

 

Kutambudzwa kwatosvika

Chekupedzisira, ndinoziva kuti vazhinji venyu muri kugara munharaunda umo Misa parizvino yakaputsikirwa nechikepe uye kuti kuenda kumitambo yechiLatin kwave kuri raramo kwauri. Kurasikirwa uku kunorwadza zvikuru. Muedzo wekuita kuti uku kuve kupesana kunopesana naPope nemabhishopi pasina mubvunzo uripo kune vamwe. Asi pane imwe nzira yekunzwisisa zviri kuitika. Tiri pakati pokutambudzwa kunoramba kuchikura kunoitwa nomuvengi wedu asingaperi, Satani. Isu tiri kuona fungidziro yeCommunism ichipararira pasi rose mune imwe nzira itsva uye inotonyanya kunyengera. Ona kutambudzwa uku kuti chii uye kuti, dzimwe nguva, kunobva mukati meChechi pachayo semuchero we chivi

Kutambura kwekereke kunobvawo mukati mekereke, nekuti chivi chiripo mukereke. Izviwo zvagara zvichizivikanwa, asi nhasi tinozviona nenzira inotyisa chaizvo. Kutambudzwa kukuru kwekereke hakubvi kuvavengi vari kunze, asi kuzvarirwa muchivi mukati mekereke. Chechi nokudaro ine chinodikanwa chakadzama chokudzidzazve kupfidza, kugamuchira kucheneswa, kudzidza kune rumwe rutivi kukanganwira asiwo kudikanwa kweruramisiro. —POPE BENEDICT XVI, Chivabvu 12, 2021; kubvunzurudzwa kwapapa pakubhururuka

Muchokwadi, ini ndoda kuvhara zvakare ne "ikozvino izwi" rakauya kwandiri makore akati wandei apfuura ndichityaira rimwe zuva kuenda kuConfession. Somugumisiro we mweya wekubvumirana iyo yapinda muChechi, kutambudzwa kuchamedza kubwinya kwechinguvana kweChechi. Ndakakurirwa nokusuwa kusingadaviriki kuti runako rwose rweChechi—unyanzvi hwayo, nziyo dzayo, shongedzo yayo, rusenzi rwayo, makenduru ayo, zvichingodaro—zvose zvinofanira kudzika muguva; kuti kutambudzwa kuri kuuya kuchabvisa zvese izvi kuti tisava nechimwe chinhu kunze kwaJesu.[5]cf. Chiporofita paRoma Ndakasvika kumba ndikanyora nhetembo pfupi iyi:

Chemai imi vana vevanhu

CHEMAHaiwa vana vevanhu! Chema zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka. Chema kune zvese zvinofanirwa kuburukira kuguva, mifananidzo yako uye nziyo, madziro ako nemawere.

Chemai imi vana vevanhu! Kune zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka. Chema zvese izvo zvinofanirwa kuburukira kuSepulcher, dzidziso dzako nezvokwadi, munyu wako uye mwenje wako.

Chemai imi vana vevanhu! Kune zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka. Chema kune vese vanofanirwa kupinda husiku, vapristi vako nemabhishopi, vanapapa vako nemachinda.

Chemai imi vana vevanhu! Kune zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka. Chema kune vese vanofanirwa kupinda mukutongwa, muyedzo wekutenda, moto weanonatsa.

… Asi usacheme nekusingaperi!

Nokuti mambakwedza achauya, chiedza chichakunda, Zuva idzva richabuda. Uye zvese izvo zvaive zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka zvichafema mweya mutsva, uye zvichizopihwa vanakomana zvakare.

Nhasi, maKatorike mazhinji mumativi eFinland, Canada uye kune dzimwe nzvimbo havachabvumidzwa kuenda kuMisa vasina “pasipoti yekudzivirira”. Uye zvechokwadi mune zvimwe nzvimbo, Misa yechiLatin yave kurambidzwa zvachose. Tave kutanga kuona kuzadzikiswa kweichi “izwi zvino” zvishoma nezvishoma. Tinofanira kugadzirira kuti Misa idzokororwe takahwanda zvakare. Muna Kubvumbi, 2008, muFrench Saint Thérèse de Lisieux akazviratidza muchiroto kumupristi wekuAmerica wandinoziva anoona mweya mupurigatori manheru ega ega. Akanga akapfeka rokwe paKudya kwake kwokutanga ndokumutungamirira kuchechi. Zvisinei, paakasvika pamusuo, akarambidzwa kupinda. Akatendeukira kwaari ndokuti:

Kungofanana nenyika yangu [France], aive mwanasikana wedangwe weChechi, akauraya vapirisita vake uye vakatendeka, saka kutambudzwa kweChechi kuchaitika munyika yenyu. Munguva pfupi, vafundisi vachatapwa uye vachatadza kupinda mumachechi pachena. Vachashumira kune vakatendeka munzvimbo dzakavanzika. Vakatendeka vachabvisirwa "kutsvoda kwaJesu" [Chirairo Chitsvene]. Vanhuwo zvavo vanozounza Jesu kwavari vapristi vasipo.

Pakarepo, Fr. akanzwisisa kuti aireva iyo French Revolution uye kamwe-kamwe kutambudzwa kweChechi iyo yakaputika. Akaona mumwoyo make kuti vapristi vaizomanikidzwa kuita Misa yapachivande mudzimba, mumatura, uye munzvimbo dziri kure. Uye zvakare, muna Ndira 2009, akanzwa St. Thérèse achidzokorora meseji yake nekukasira:

Munguva pfupi, izvo zvakaitika munyika yangu yekuzvarwa, zvichaitika zvako. Kutambudzwa kweChechi kwave pedyo. Zvigadzirire.

Kare ikako, ndakanga ndisati ndanzwa nezve "Fourth Industrial Revolution". Asi iri ndiro izwi rakamutswa ikozvino nevatungamiriri venyika uye mugadziri we Iyo huru resetMuzvinafundo Klaus Schwab. Zviridzwa zveshanduko iyi, akataura pachena, "COVID-19" uye "kuchinja kwemamiriro ekunze".[6]cf. Chiono chaIsaya cheGlobal Communism Hama nehanzvadzi, makai mashoko angu: ichi chimurenga hachina chinangwa chokusiira nzvimbo yeChechi yeKaturike, kanenge, kwete sezvatinoziva iwe neni. Mukutaura kwechiporofita muna 2009, aimbova Supreme Knight Carl A. Anderson akati:

Chidzidzo chezana ramakore regumi nemapfumbamwe ndechekuti simba rekumisikidza zvivakwa zvinopa kana kubvisa masimba evatungamiriri veChechi pakuziva uye nekuda kwevakuru vehurumende hapana chimwe chinopfuura simba rekutyisidzira uye simba rekuparadza. -Supreme Knight Carl A. Anderson, dziite kuConnectitcut State Capitol, Kurume 11, 2009

Kufambira mberi uye sainzi zvakatipa simba rekutonga masimba ezvisikwa, kushandisa zvisikwa, kubereka zvinhu zvipenyu, kusvika padanho rekugadzira vanhu pachavo. Mune ino mamiriro, kunamatira kuna Mwari kunoratidzika kunge kwakapfuura nguva, hakuna chinangwa, nekuti tinogona kuvaka nekugadzira chero chatiri kuda. Hatizive kuti isu tiri kurwira zvakafanana chiitiko seBhabheri. —PAPA BENEDICT XVI, Pentekosti Homily, Chivabvu 27, 2102

Batisisa pakutenda kwako. Ramba uri muruwadzano neMumiriri waKristu, kunyange kana usingabvumirani naye.[7]cf. Kune Imwe chete Barque Asi usave mbwende. Usagara pamaoko ako. Sevafundisi, tangai kuzvironga pachenyu kubatsira mushumiri wenyu kuita izvi zvechokwadi chiono cheVatican II, icho chakanga chisina kutongorongerwa kuva kuputswa kweTsika Inoyera asi kumwe kukudziridzwa kwairi. Iva chiso chaJehovha Counter-Revolution zvinozodzoreredza chokwadi, runako, nekunaka kuKereke zvakare… kunyangwe zviri munguva inotevera. 

 

Zvakafanana Kuverenga

Pakushandisa Misa

Gavakava uye Kuvimbika

Chiono chaIsaya cheGlobal Communism

Kana Chikominizimu Chidzoka

Iyo huru reset

Denda reKudzora

Chimurenga!

Mbeu yeMbeu yeiyi Chimurenga

Iyo Hukuru Shanduko

Yenyika Dzepasi Pose

Mwoyo weNew Revolution

Mweya weChimurenga uyu

Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga

PaEvha yeRevolution

Shanduko Zvino!

Chimurenga… Munguva Chaiyo

Anopesana naKristu Mazuva Ano

Iyo Counter-Shanduko

 

 

Teerera pane zvinotevera:


 

 

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:


Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Ndakaenda kumuchato weTridentine rite, asi mupristi haana kuita seaiziva zvaaiita uye dzidziso yese yakanga yakapararira uye isinganzwisisike.
2 cronline.com
3 "Kubva kuRatzinger kuenda kuBenedict", Zvinhu ZvokutangaFebruary 2002
4 Matt 10: 16
5 cf. Chiporofita paRoma
6 cf. Chiono chaIsaya cheGlobal Communism
7 cf. Kune Imwe chete Barque
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA uye tagged , , , , , , , .