Pane Iwo maIdhori…

 

IT yaifanira kuve mhemberero yekudyara miti yakanaka, kugadzwa kweAmazonia Sinodi kuna St. Francis. Chiitiko ichi hachina kurongwa neVatican asi Order of Friars Minor, World Catholic Movement for Climate (GCCM) uye REPAM (Pan-Amazonian Ecclesial Network). Papa, akazadzwa nehumwe hutongi, vakaungana muVictoria Gardens pamwe nevanhu veko vanobva kuAmazon. Ngarava, tswanda, zvidhori zvemuti zvevakadzi vane nhumbu uye zvimwe "zvigadzirwa" zvakagadzwa pamberi paBaba Vatsvene. Izvo zvakazoitika zvakatevera, zvakadaro, zvakatumira kushamisika muchiKristudhomu chose: vanhu vanoverengeka vaivapo kamwe kamwe akakotama pamberi pe "zvigadzirwa." Izvi hazvicharatidzike seiri nyore "chiratidzo chinoonekwa checomputer ecology," sezvakataurwa mu Pepanhau reVatican, asi aive nekuonekwa kwese kwetsika yechihedheni. Mubvunzo wepakati wakabva wangoti, "Ndivanaani vaive zvifananidzo zvinomiririra?"

Catholic News Agency yakashuma kuti “vanhu vaibata maoko vachikotamira mifananidzo yakavezwa yevakadzi vane pamuviri, imwe yacho inonzi yaimiririra Mhandara Mariya Akaropafadzwa.”[1]cherukatheeggman.com Zvinoenderana nechinyorwa yevhidhiyo yemufananidzo wechiitiko kuna Papa, inozivikanwa sa "Mukadzi Wedu weAmazon."[2]cf. wemakeystudio.com Zvisinei, Fr. Giacomo Costa, anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri, akati mukadzi akavezwa ndiye kwete Mhandara Mariya asi “munhukadzi anomiririra upenyu.”[3]catholic.org Izvi zvakaonekwa zvichisimbiswa naAndrea Tornielli, director director weVictoria's Dicastery for Communications. Akatsanangura mufananidzo wakavezwa se "mufananidzo wekuzvara uye hutsvene hwehupenyu."[4]Reuters.com Mune ngano yeAmazon, izvo zvingangodaro, ipapo, mumiriri we "Pachamama" kana "Amai Pasi." Kana zvirizvo, vatori vechikamu vanga vasingaremekedze Amai Vakaropafadzwa asi vachinamata chidhori chechihedheni - izvo zvinogona kutsanangura kuti sei Pope achiisa parutivi mazwi akagadzirirwa uye achingonamata Baba Vedu. 

Zvichida zvakare inotsanangura kuti sei, munguva dzemambakwedza, varume vaviri vasingazivikanwe vakatora mimwe mifananidzo yakavezwa uye yakavatumira kuzasi kweRwizi rweTiber — kukukwazisa kwevaKaturike vazhinji pasi rese. Tornielli akapindura achiti ichi chiito chekuzvidza, "chisimba uye kusashivirira."[5]Reuters.com Vatican Prefect weDicastery for Communications, Dr. Paolo Ruffini, vakazivisa ichi "chiitiko chekushora ... kupokana nemweya wekutaurirana" uku vachisimbisa kuti zvifananidzo "zvaimiririra hupenyu, kubereka, amai venyika."[6]vagoramedia.va Uye Kadhinari Carlos Aguiar Retes weMexico City akadana mbavha mbiri idzi "makwai matema" emhuri yeKaturike - pamwe ne "vanoramba mamiriro ekunze," sekureva Crux. [7]nemisikXNUMXo.com

 

IDLE PAMUSORO PEMAFANANIDZO?

Kutaura chokwadi, hapana chakaipa chiratidzo chetsika che "maternity uye hutsvene hwehupenyu" kuvapo pachiitiko cheVatican. Uyezve, ini handibvumirane neavo vanoti Mhandara Yakaropafadzwa yaizodaro haana kuratidzwa seisina musoro. Nekudaro, kusaremekedza muWest kunotakura kukosha kwakasiyana zvachose kupfuura zvazvinoita pakati pevanhu veko. Zvakare, hunyanzvi hutsvene hweKaturike mumazana emakore apfuura hunoratidzira mufananidzo une simba uye mucherechedzo wezamu raAmai Maria, uko kunobva mukaka wekuzara kwenyasha. 

Dambudziko-iro zvakanyanya dambudziko - nderekuti vaivepo pamhemberero idzi, kusanganisira mumwe chete mumonki, vakanga vakakotamisa zviso zvavo pasi pamberi peizvo Vatican inotiudza isu wenyika mifananidzo. Mumutauro weChechi, kunamata kwakadaro kwakachengeterwa Mwari ega (kunyangwe kupfugama pamberi pevatsvene, kusiyana nekukotama kana kupfugama uchinamata, kutaura kusingawanzoitika mukuremekedzwa kwakakodzera kwemweya mutsvene). Muchokwadi, mune yakanyanya kunaka ose tsika pasi pano, kupfugama kwakadai chiratidzo chepasirese chekunamata. Nepo vatauriri veVatican vangave vaipokana zvine mutsindo mukusafara kwavo nehumbavha hwakatevera, kusava nehanya kana kutaura pamusoro peizvo zvingangonzwisiswa sekunamata zvidhori kungopenga pfungwa. Zvekare, kupihwa iyo pamutemo mhinduro yekuti izvi zvaive kwete iyo Mhandara Maria, zvinoita sekunge iwo wekutanga Murairo wakaputswa pamberi paPontiff weRoma. Kanganwa nezvekuva muteereri wemamiriro ekunze… mumwe anofanirwa kuve munamati wemamiriro ekunze?

Kutsamwa kuri munyika yeKaturike kwakakodzera sezvo A) vatauriri veVatican vakati ndizvo kwete kunamatwa kweMhandara Yakaropafadzwa Maria kana Mukadzi Wedu weAmazon; B) hapana ruregerero kana tsananguro chaiyo yakapihwa yezvaiitika; uye C) pane muenzaniso webhaibheri wekusabata kunamatwa kwezvifananidzo nekunyengera kwezvematongerwo enyika: 

Vapositora Bhanabhasi naPauro vakabvarura nguvo dzavo vachinzwa izvi, vakamhanyira mukati mechaunga, vachidanidzira vachiti: Varume, maitirei izvi? … Tinokuparidzirai mashoko akanaka kuti mufambe kubva pazvifananidzo muchienda kuna Mwari mupenyu, akasika denga nenyika negungwa nezvose zviri mazviri. ”(Mabasa 14-15)

Iyo nyaya (zvirokwazvo iyo optics yacho) yainhuwirira kwete kwete chete syncretism asi mhando enviro-spiritualism iri kushandura inonzi "Amai Pasi" kuva mwari. Ichi hachisi chiitiko chega. Zvichiwedzera, Chechi yeKaturike yekupedzisira iri kushandurwa kuita ruoko rwematongerwo enyika rweUnited Nations sezvo "mashoko akanaka" ari kutsiviwa na "mamiriro ekunze dzidziso."Inoburitsa yambiro iyo yakapihwa naPapa Francis nezve nyika. Iyo iri kupararira seingi nhema kuburikidza nemvura yekubhabhatidza yevakatendeka:

… Kudisisa nyika ndiwo mudzi wezvakaipa uye zvinogona kutitungamira kusiya tsika uye kutaurirana kuvimbika kwedu kuna Mwari unogara wakatendeka. Izvi… zvinodaidzwa kuramba kutenda, iyo… chimiro che "hupombwe" chinoitika patinotaurirana kukosha kwekuva kwedu: kuvimbika kunaIshe. —PAPA FRANCIS anobva mumhuri, Vatican Radio, Mbudzi 18, 2013

 

UPDATE (Gumiguru 25th, 2019): Iyo Holy See yakapa kuburitswa kwekutaura kwaPapa kungoerekana kwaitika maererano nezvidhori zvemuti zvakakandirwa muRwizi rweTiber. Francis akazivisa kuti zvidhori zvaive zvatorwa nemapurisa uye akakumbira ruregerero kune chero munhu "akagumburwa neichi chiito" (chekuba). Papa akataura nezvezvivezwa zvakavezwa se “zvifananidzo zve pachamama"Uye ndokuti avo" vakatorwa kuchechi yeTranspontina… vaivapo vasina chinangwa chekunamata zvidhori. " Akawedzera kuti zvidhori zvacho zvinogona, kunyangwe zvakadaro, zvichiri kuratidzwa "panguva yeMisa Tsvene yekuvhara Sinodhiyo."[8]vagoramedia.va

Panguva ino, hazvisati zvanyatsojeka kana Pope Francis vachiona "pachamamas" seyowo tsika tsika. Kana akadaro, zvichiri kuunza kuoma kukuru sezvo vanhu vaikotama nekunamata pamberi pavo paakatarisa muBindu reVatican.

UPDATE (Gumiguru 29th, 2019): Missio, vafundisi veItaly Episcopal Conference, vakaburitsa munamato kuna Pachamama muchinyorwa chaApril 2019 chakapihwa kuSpecial Assembly yeSynod yeMabhishopi yePan-Amazon Region, inodaro Yenyika yeKaturike Nhau. Munamato, unotsanangurwa se "munamato kuna Mai Pasi vevanhu veInca," unoverenga:

Pachamama yenzvimbo idzi, imwai uye idyai mupiro uyu pamadiro, kuti pasi rino ribereke. Pachamama, Amai vakanaka, ivai nenyasha! Iva akanaka! Itai kuti mombe dzifambe zvakanaka, uye kuti dzirege kuneta. Ita kuti mbeu imere zvakanaka, kuti pasava nechakaipa chingaitika pairi, kuti dzirege kutonhora, kuti ibudise chikafu chakanaka. Tinokumbira izvi kubva kwauri: tipe zvese. Iva akanaka! Iva akanaka!

Heunoi munamato sezvazvinowanikwa mubhuku.

 

LOGO MUMASO EEDU

Nepo kutsamwa pakusaratidzika kusave nehanya kweVictoria panhau iyi kuchinzwisisika, isu tinofanirwa kuidzora, zvakare, tichitarisa mugirazi. Pane imwe nzira yekuona zviitiko zvataurwa pamusoro apa: yambiro ku tese kuti vamwari venhema vapinda mutembere, ndiko kuti, muviri wako newangu, ayo ari tembere dzeMweya Mutsvene. Ichi chikonzero chekutarisa zvidhori muhupenyu hwedu uye kutendeuka pane chero kunamata zvidhori. Chingave hunyengeri kwatiri kuti tizununguse zvibhakera kuVatican… isu tichikotamira vanamwari vekupfuma, ruchiva, chikafu, doro, fodya, zvinodhaka, bonde, nezvimwewo, kana kuzviona tichipa nguva yakakosha zuva rega rega tichitarisa mumafoni edu. , makomputa, uye terevhizheni zvikwidza munamato, nguva yemhuri, kana basa renguva. 

Kune vazhinji, sekukutaurirai kwandaigara ndichiita uye zvino ndichikuudzai kunyange nemisodzi, vanozvibata sevavengi vemuchinjikwa waKristu. Kuguma kwavo kuparadzwa. Mwari wavo idumbu ravo; kukudzwa kwavo kuri mukunyadzwa. Pfungwa dzavo dzakabatikana nezvinhu zvepanyika. (VaF.3: 18-19)

Chokwadi, munguva dzekupedzisira, Mwari pakupedzisira (uye achizeza) anotendera kuranga kufukidza pasi kuitira kuti vatore, pamwe vamwe, kubva mukunamata kwavo zvidhori:

Rudzi rwose rwevanhu, vasina kuurayiwa nematambudziko aya, havana kutendeuka pamabasa emaoko avo, kuti vasiye kunamata madhimoni nezvifananidzo zvakagadzirwa negoridhe, sirivheri, ndarira, ibwe, nehuni, zvisingaonekwe. kana kunzwa kana kufamba. (Zvak. 9:20)

Tinogona kunge tichifunga nezvemhuru dzendarama kana zvidhori zvebronze… asi magwa, mota, dzimba, zvishongo, fashoni nemagetsi zvinoshandisawo huni, matombo, uye simbi dzakakosha - uye zvazove zvidhori zvezana rino ramakumi maviri nemasere. 

 

HASHURE

Nepo vakuru veVatican vakatsamwa kuti zviratidzo zvechihedheni zvakabviswa muChechi yeItaly mune izvo zvinonzi "zvechisimba uye zvisingashiviriri," mumwe anoshamisika kuti hasha idzi dzaivepi apo vemazuva ano vakapinda mumasuo epamberi machechi edu eKatorike uye vakabira nhaka yedu? Ini pachezvangu ndakanzwa nyaya apo, mukumuka kweVictoria II, zvidhori zvakaendeswa kumakuva ndokupwanywa, zvidhori nehunyanzvi hutsvene zvakacheneswa, maaritari akakwirira akasungwa, njanji dzeKomuniyoni dzakakwenenzverwa, michinjikwa nemabvi akabviswa, uye zvipfeko zvakashongedzwa nezvimwe zvakafanana zvakafemerwa. “Zvakaitwa nevaKomonisiti mumachechi edu nechisimba,” vamwe vanobva kuRussia nePoland vakandiudza, “ndizvo zvamuri kuita imi!”

Chinokosha ndechekuti chizvarwa chitsva chevaKristu chiri kusimukira murudzi rwe kupikisa-chimurenga iyo inotsvaga kudzoreredza runako uye chiremerera chenhaka yedu yeKaturike. Pano, handisi kutaura nezve kufungidzira chete kana nezve "akaomarara" zvechokwadi. ultra-tsika izvo zvakavharwa pakufamba kweMweya Mutsvene. Asi, iko kuputsa kwenguva refu kwezvidhori zvemazuva ano zvakasvibisa nzvimbo inoera, kuzvidza Liturgy, uye kubira Mwari kubwinya kuri kwake.

Mhemberero diki muVatican Gardens ndeyekuti, ndinotya, zvimwe chete. Zvakangoita kuti maKaturike akatendeka nhasi ave nezvakaringana.

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.