PaVatican Funkiness

 

CHII zvinoitika apo munhu anoswedera padyo neziso redutu? Mhepo dzinokurumidza kukura zvakanyanya, guruva rinobhururuka nemarara zvinowanda, uye njodzi dzinokurumidza kuwedzera. Saka zviri mune iri Dutu razvino seChechi nenyika iri pedyo ne Ziso reiyi Dutu reMweya.

Vhiki rapfuura, zviitiko zvine mhirizhonga zviri kuitika pasirese. Iko kumutswa kwehondo kwakabatidzwa kuMiddle East nekubviswa kwemauto eAmerica. Kudzoka kuUS, Mutungamiriri ari kuramba achitarisana netarisiro yekumisikidzwa senzanga dzekumukira kwevanhu. Mutungamiriri akasimba-bapiro reruboshwe, Justin Trudeau, akasarudzwa zvakare muCanada achinyora ramangwana risina chokwadi nerusununguko rwekutaura nechitendero, atove pasi pekurwiswa ipapo. KuFar East, kunetsana pakati peChina neHong Kong kuri kuramba kuchikura sezvo hurukuro dzekutengeserana pakati penyika yeAsia neAmerica dzichipera. Kim Yong Un, achiratidza pamwe chiitiko chikuru chemauto, akangokwira achipfuura ne "makomo anoera" pabhiza jena kunge mutasvi weapocalypse. Northern Ireland yakanyoreswa zviri pamutemo kubvisa nhumbu uye kuroorwa kwevanhukadzi. Uye kusagadzikana uye kuratidzira mune akati wandei nyika kutenderera pasirese, zvakanangana zvakanyanya nekukwira kwemitengo nekuwedzera mutero, zvakatanga panguva imwe chete: 

Sezvo 2019 inopinda mukota yayo yekupedzisira, kwave nekuratidzira kukuru uye kazhinji kwechisimba muLebanon, Chile, Spain, Haiti, Iraq, Sudan, Russia, Egypt, Uganda, Indonesia, Ukraine, Peru, Hong Kong, Zimbabwe, Colombia, France, Turkey , Venezuela, Netherlands, Ethiopia, Brazil, Malawi, Algeria neEcuador, pakati pedzimwe nzvimbo. -Tyler Cowen, Bloomberg Pfungwa; Gumiguru 21st, 2019; finance.yahoo.com

Kunyanya kukosha, zvisinei, ndiyo sinodi isinganzwisisike inoitika muRome uko nyaya, dzinogona kunge dzichigadziriswa mukati (sezvadziri mune dzimwe nyika uko kune kushaikwa kwevapristi), dzakaunzwa padanho repamusoro nezvinoreva Chechi yepasirese. Kubva pagwaro reheterodox rinoshanda kusvika kumitambo inoita kunge yechihedheni, kusvika pakuraswa kweanonzi "zvidhori" muTiber… zvinonzwika senge kuramba kutenda kuuya kumusoro. Uye izvi pakati pezvimwe zvinopomerwa zve huwori hwemari muVictoria City. 

Nemamwe mashoko, zvese zviri kuitika sezvanga zvichitarisirwa. Vanapapa naMai Vedu (uyezve Chinyorwa) vanga vachitaura kweanopfuura makore zana kuti zvinhu izvi zvaiuya. Kwemakore gumi nemashanu apfuura, ndanga ndichinyora nezve a kuuya Dutu uye Yenyika Dzepasi Pose, mumwe Tsunami Yemweya izvo zvaizotsvaira nenyika. Tiripano. Asi sekusimbisa kwandakaita kumusangano kuCalifornia vhiki rino rapfuura, uku hakusi kuguma kwenyika, asi marwadzo ekushanda zvakaoma atiri kutanga kupfuura nawo. Uyezve kunozouya Kukunda kweMoyo Musina Kuchena waMaria, "nguva yerunyararo" umo Vanhu Vese vaMwari vanozozvarwa kuburikidza nekushanda kweiri "mukadzi akapfeka zuva" uye Chechi.

Ehe, chishamiso chakavimbiswa paFatima, chishamiso chikuru pane zvese nhoroondo dzepiri, chechipiri chekumuka kuvakafa. Uye chishamiso ichocho ichave nguva yerunyararo isina kumbobvira yapiwa pamberi penyika. --Mario Luigi Kadhinari Ciappi, mudzidzi wezvechitendero waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, naJohn Paul II, Gumiguru 9, 1994, Katekisheni yemhuri yekwaApostora, p. 35

Ipapo, vanodaro Madzibaba eChechi ekutanga, kushanda kweChechi kuchapera uye nguva yerunyararo, kururamisira, uye zororo zvichapihwa. 

… Panofanira kutevera kupera kwezviuru zvemakore zvitanhatu [zvinova, maererano naMadzibaba eKereke, gore ra2000 AD], semazuva matanhatu, rudzi rweSabata rechinomwe-ramakore muzviuru zvemakore zvinotevera ... Uye pfungwa iyi yaisadaro. be be objectionable, dai zvaitendwa kuti mufaro wevatsvene, paSabata iro, zvichava zvemweya, uye zvichitevera huvepo hwaMwari... —St. Augustine weHippo (354-430 AD; Chiremba weChechi), De Civitate Dei, Bk. XX, Ch. 7, Catholic University yeAmerica Press

Fr. Charles Arminjon (1824-1885) akapfupikisa Madzibaba eChechi nenzira iyi:

Maonero ane mvumo, uye ayo anoratidzika kuve anowirirana kwazvo neMagwaro Matsvene, ndekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike ichapinda zvakare panguva yekubudirira uye kukunda. -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, p. 56-57; Sophia Institute Press

ichi “Kudzorerwa kwezvinhu zvese muna Kristu,” sokudaidzwa kwaitwa naPope Pius X, inonzwikwawo mumashiripiti mazhinji anotenderwa pasirese, kusanganisira Mukadzi Wedu Wekubudirira Kwakanaka:

Kuti ndisunungure varume kubva muhusungwa kune idzi dzidziso dzakatsauka, avo vakasarudzwa nerudo rweMwanakomana wangu Mutsvene kuti vaite kudzoreredza, vanoda simba guru rekuda, kushinga, kushinga uye kuvimba kwevakarurama. Pachave nenguva apo zvese zvinoita sekunge zvakarasika uye zvakaremara. Uku ndiko kuchave kutanga kunofadza kwekudzoreredzwa kwakazara. —January 16, 1611; neworleansclubinfo.com

Ndinotaura zvese izvi kuti ndikupe tariro yechokwadi. Nekuti, parizvino, zvakaoma kuti usapedzwe nemarwadzo ekubereka pane kubereka kuri kuuya. 

Mukadzi kana achisununguka, unorwadziwa, nekuti nguva yake yasvika; asi kana achisununguka mwana, haacharangaririzve marwadzo nekuda kwekufara kwake kuti mwana wakaberekwa panyika. (Johani 16:21)

 

TINOFANIRA KUitei?

Zvakadaro, vaverengi vakati wandei vari kundikumbira kuti nditaure pamusoro pesinodhi yazvino uye negwara iro Pope ari kutora iro Chechi “Todii? Tingapindura sei? ”

Chikonzero ini ndisina kutaura zvakanyanya kudanana nezve inova sinodiyo ndeyekuti, hazvo, takambozvigona izvi zvisati zvaitika. Kana uchayeuka, pakaitika Sinema Isingawanzo paMhuri muna2014, pakanga paine "gwaro rinoshanda" ipapo izvo zvakasimudzira gakava nezvisungo zvisina kujairika. Kuchema munhepfenyuro yeKaturike hakuna kusiyana: "Pope ari kutsausa Sangano", "Sinodi ichaparadza hunhu hwese", zvichingodaro. Zvisinei, Papa aive akajeka nezvekuti aida sei maitiro acho aitike: zvese zvaifanira kunge zviri patafura kusanganisira, zvirinani kana zvakaipa, zvirevo zveheterodox. 

Ngakurege kuva nemunhu anoti: 'Ini handikwanise kutaura izvi, ivo vachatofunga izvi kana izvi kwandiri ...'. Izvo zvinodikanwa kutaura neparrhesia zvese izvo munhu anonzwa… zvakafanira kutaura zvese izvo, munaShe, mumwe anonzwa kuda kutaura: pasina ruremekedzo ruremekedzo, pasina kuzeza.-PAPA FRANCIS, Achikwazisa vanaFata veSynod panguva yeKutanga General Ungano yeChitatu Yakajairika Musangano Mukuru weSynod yeMabhishopi, Gumiguru 6, 2014

Nekudaro, zvichipiwa kuti paive nevamwe vakasununguka vafundisi ipapo, zvaishungurudza asi hazvishamise kunzwa pfungwa dzenhema dzichikurudzirwa. Papa, sekuvimbiswa, haana kutaura kusvika kumagumo kwesynod, uye paakadaro, ndizvo simba. Handimbofi ndakazvikanganwa nekuti, sezvo dare revafundisi rakanga richifutunuka, ndakaramba ndichinzwa mumoyo mangu kuti tiri kurarama tsamba dzinoenda kumakereke munaZvakazarurwa. Papa Francis pavakazotaura pakupera kwekuungana, handina kutenda zvandakanga ndichinzwa: sekutsiurwa kwakaitwa Jesu shanu yekereke nomwe dziri muna Zvakazarurwa, saka zvakare, Pope Francis akaita shanu anotsiura Kereke yepasirese. Izvi zvaisanganisira kutsiura kune avo "muzita rengoni inonyengera [vanosunga] maronda vasina kutanga wavarapa nekuvarapa; izvo [zvinorapa] zviratidzo kwete zvikonzero uye midzi… izvo zvinonzi "zvinofambira mberi uye vakasununguka." Avo, akadaro, avo vanoda "kuburuka kubva paMuchinjikwa, kuti vafadze vanhu… kukotamira mweya wenyika pane kuuchenesa…"; avo "vanoregeredza"amanaum fidei"Vasingazvifunge sevatariri asi sevaridzi kana vatenzi vayo."[1]cf. Iwo Mashanu Kururamisa  Kutsiura kwake kwakachinjirawo kune rimwe divi reiyo spectrum, kune avo vane "hasha dzinoomarara, ndiko kuti, kuda kuzvivharira mukati mezvakanyorwa… mukati memutemo ... ndiko kuyedzwa kwevanoshingaira, vevakangwara, ve solicitous uye yeavo anonzi - nhasi - "echinyakare" uye zvakare evazivi "; avo avo "vanoshandura chingwa ichive dombo uye vachikandira pamusoro pevatadzi, vasina simba, uye vanorwara." Mune mamwe mazwi, avo vanotonga uye vanopomera pane kutevedzera tsitsi dzaKristu.

Ipapo, akataura chirevo chekuvhara icho chakawana kurira kwakamira kwakatora maminetsi akati wandei. Panguva ino, ini handina kuzonzwa papa; mukati memweya wangu, ndainzwa Jesu achitaura. Yakanga yakaita sekutinhira:

Papa, muchirevo chechinyorwa ichi, haasi iye ishe mukuru asi mutariri mukuru - "muranda wevaranda vaMwari"; iyo guarantor yekuteerera uye kuenderana kweChechi kune kuda kwaMwari, kune Evhangeri yaKristu, uye kune Tsika yeChechi, kuisa parutivi chishuwo chega chega, zvisinei nekuve - nekuda kwaKristu pachaKe - "mukuru Mufundisi uye Mudzidzisi wevose vakatendeka" uye kunyangwe achifarira "hukuru, huzere, nekukurumidza, uye simba revanhu vese muChechi". —PAPA FRANCIS, achivhara hurukuro paSynod; Catholic News AgencyGumiguru 18th, 2014

Mune mamwe mazwi, hama nehanzvadzi, ini ndakamirira kuti ndione zvinoitika kubva musynod ichangoburwa ndisati ndapa mutongo. Zvese zvekutamba-nekutamba zvekutya zvandakaverenga mumaKatorike ekuchengetedza midhiya hazviite zvishoma, kubva mumaonero angu, pane kunyatsogadzira zvimwe nyonganiso uye nekumhanyisa kutonga (dai maSodhodhi akaitika makore mazana maviri apfuura, vakatendeka hapana chavaizoziva kusvikira mwedzi yapfuura). Izvo zvese zvinogadzira mhando yemafungire emhomho uko, kunze kwekunge munhu akashora nesimba, ashambidza papa, obvarura nguvo dzake uye achikanda zvifananidzo muTiber, imwe neimwe iri pasi peCatholic. Hazvina maturo pane kutenda kwakafanana nemwana kunodiwa kuti upinde muHumambo. Ini ndinodzokorora zvakare mazwi ehungwaru aSt.Catherine weSiena:

Kunyangwe dai Pope anga ari Satani, isu hatifanirwe kusimudza misoro yedu kwaari ... Ndinoziva kwazvo kuti vazhinji vanozvidzivirira nekuzvirova dundundu vachiti: "Vakaora kwazvo, uye vanoita zvakaipa zvese!" Asi Mwari vakaraira kuti, kunyangwe dai vapirisita, vafundisi, naKristo-pasi-pasi vaive mweya wenyama, isu tinoteerera uye tinozviisa pasi pavo, kwete nekuda kwavo, asi nekuda kwaMwari, uye nekumuteerera. . —St. Catherine weSiena, SCS, peji. 201-202, map. 222, (yakataurwa mu Dhiyabhorosi Dhiyabhorosi, naMichael Malone, Bhuku 5: "Bhuku Rokuteerera", Chitsauko 1: "Hakuna Ruponeso Pasina Kuzviisa Pasi paPapa")

Naizvozvi, anoreva kuramba uchiteerera kurutendo - kwete kuteerera kune zvisiri-zvemashiripiti, ndoda kuteedzera kwekutadza kana kweumbwende maitiro evafudzi. Nyaya iripo: Ini handibvumirane naPope pane ake asina-magisterial kukumbundira kweimwe boka revasayendisiti vanosimudzira zvakagadzirwa nevanhu "kudziya kwepasirese" (ona Kuvhiringidzika Kwemamiriro ekunze). "Sayenzi" iyoyo, yakasimudzirwa neUnited Nations, yakazadzwa nehunyengeri, yakazara nemafungiro ehukama, uye pakati payo, inopokana nevanhu. Ini ndinongopokana naPapa uye ndinonamatira kuti aone njodzi dzeCommunism dzakavanda kuseri kwesangano rose reKunzeya.

Asi kusawirirana kunoremekedza hazvireve kuti ndinofunga kuti Papa i "dhimoni" kana "ane mweya wakakwana," sekutaura kwemurume mumwe anomhanya webhusaiti "yechinyakare" webhusaiti. Uye hazvireve, nekuyambira vaverengi vangu kuti vagare paBarque yaPeter uye kuti varambe vari "padombo," kuti ini ndiri "kutungamira muverengi kupofumadza mukunyengera," semumwe muverengi akapomera. Kwete, zvakapesana chaizvo. Kugara mukuwadzana naPeter hazvireve kutaura nehutera hwake nezvikanganiso asi kuzvitakura kuburikidza neminyengetero yedu, rudo, uye kana zvichidikanwa, filial correction (cf.vaGaratiya 6: 2). Kuramba dombo ndiko kusiya "areka" uye hutiziro kune vese vakatendeka, inova Chechi.

Chechi "nyika yakayananiswa." Iye ndiye kuhukura uko "muchikepe chakazara chemuchinjikwa waIshe, nekufema kweMweya Mutsvene, kufamba nenzira yakachengeteka munyika ino." Sekureva kwemumwe mufananidzo unodikanwa naMadzibaba eKereke, akafananidzirwa neareka yaNoa, iyo yega inoponesa kubva kumafashama. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 845

Zviri pa [Peter] kuti Iye anovaka Chechi, uye kwaari kwaakakumikidza makwai kufudza. Uye kunyangwe iye achigadza simba ku Vaapositori vese, zvakadaro akatanga chigaro chimwechete, nokudaro achimisikidza nesimba raKe mavambo uye chiratidzo chehumwe hwemachechi… hukuru hunopihwa Peter uye zvinojekeswa kuti kunongova neChechi imwechete nechigaro chimwe… kana murume haabatiriri kuhumwe hwaPeter, anofunga here kuti achakabata kutenda? Kana iye achisiya Sachigaro waPeter uyo chechi yakavakirwa pamusoro pake, achine chivimbo here chekuti ari mukereke? - "Pa Kubatana kweChechi yeKaturike", n. 4;  Kutenda kweMadzibaba Ekutanga, Vol. 1, mapeji 220-221

 

KUSARIRA PADombo, ASI Dombo RINOGUMBUDZA

Rega ndikupe muenzaniso uri nyore kwazvo wekuti ungafambisa sei kunakidzwa kuri kuitika kuVatican.

Mushure mekunge Peter aziviswa sedombo raizovakirwa Kirike naKristu, Peter haana kungopokana nepfungwa yekuti Jesu arovererwe asi akazopedzisira aramba Tenzi zvachose. Katatu. Asi hapana kana chimwe cheizvi zvinhu chakaderedza simba rehofisi yaPeter kana simba reMakiyi ehumambo. Ivo vakadaro, zvakadaro, zvinoderedza humbowo uye kuvimbika kwemurume iyeye. Uye zvakadaro… hapana muApostora akaramba Peter. Vakanga vachiri kuungana pamwe chete naye muImba yepamusoro kuti vamirire Mweya Mutsvene. Idzidziso ine simba. Kunyangwe dai papa aizoramba Jesu Kristu, isu tinofanirwa kubatisisa Tsika Tsvene uye kuramba takatendeka kuna Jesu kusvika pakufa. Chokwadi, Mutsvene Johane haana "kutevera asingaoni" pope wekutanga mukuramba kwake asi akatendeuka akananga, akafamba kuenda kuGolgotha, ndokuramba akatsiga pasi peMuchinjikwa achiisa hupenyu hwake panjodzi.

Izvi ndizvo zvandiri kuda kuita, nenyasha dzaMwari, kunyangwe papa achiramba Kristu iye. Kutenda kwangu hakusi munaPetro, asi kuna Jesu. Ini ndinotevera Kristu, kwete munhu. Asi sezvo Jesu akapa chiremera chake kune vaneGumi neVaviri nevatevedzeri vavo, ndinoziva kuti kutyora kubatana navo, asi kunyanya Peter, kwaizova kutyora naiye Kristu uyo ​​ari MUMWE mumuviri wake unoshamisa, Chechi.

Chokwadi ndechekuti Chechi inomiririrwa pasi pano neMumiriri waKristu, ndiko kuti napapa. Uye wese anopesana napapa ari, ipso facto, kunze kweChechi. --Cardinal Robert Sarah, Corriere della SeraGumiguru 7th, 2019; americamagazine.org

Ivo, nokudaro, vanofamba munzira yekukanganisa kune njodzi avo vanotenda kuti vanokwanisa kugamuchira Kristu seMusoro weChechi, vasinganamatire vakatendeka kuMumiriri Wake pasi pano. -PAPA PIUS XII, Mystici Corporis Christi (PaMystical Body waKristu), Chikumi 29, 1943; n. 41; v Vatican.va

Kana papa achivhiringidza kana bhishopi wako akanyarara, iwe neni tinogona kuramba tichishevedzera Evhangeri kubva pamusoro pemba. Pasina kupokana, kunyarara kwavo uye kunyangwe kusavimbika kwavo kunoumba kuyedza, kunyangwe a zvakanyanya kutongwa kwedu. Kana zvirizvo, saka imhaka yekuti Jesu anoda kukudzwa zvakanyanya kuburikidza nevanhuwo zvavo panguva ino kupfuura vafundisi. Asi isu hatife takakudza Jesu kana isu pachedu takave chikonzero chekusabatana. Hatife takakudza Kristu kana isu tikaita sevadzidzi vekare vakavhunduka uye vakapenga mukati medutu rakavatyisidzira kuvanyudza.

MaKristu anofanirwa kuziva kuti ndiKristu anotungamira nhoroondo yeChechi. Naizvozvo, haisi iyo nzira yaPope inoparadza Chechi. Izvi hazvigoneke: Kristu haatenderi kuti Kereke iparadzwe, kunyangwe naPope. Kana Kristu achitungamira Chechi, Pope wenguva yedu achatora matanho anodiwa kuti afambire mberi. Kana tiri maKristu, tinofanira kufunga seizvi… Hongu, ndinofunga ichi ndicho chikonzero chikuru, kwete kudzika midzi mukutenda, kusava nechokwadi chekuti Mwari vakatuma Kristu kuti awane Chechi uye kuti achazadzisa hurongwa hwake kuburikidza nenhoroondo kuburikidza nevanhu kuzviita vanowanika kwaari. Uku ndiko kutenda kwatinofanira kuve nako kuti tigone kutonga chero munhu uye chero chinhu chinoitika, kwete chete Papa. - Maria Voce, Mutungamiri weFocolare, Vatican InsiderZvita 23, 2017 

Kana Francis achivhiringidza, tsvaga chirevo chake icho chisiri (senge pano). Kana usingakwanise, tsvaga chirevo nemumwe papa, kana gwaro remagineti kana Katekisimo. Vanhu vanoti kwandiri nguva dzose, "Kune nyonganiso yakadaro!" uye ini ndinopindura, "Asi ini handina kuvhiringidzika. Dzidziso dzeChechi hadzina kuvanzwa mudura. Ndine Katekisimo. Iyo Upapa hausi papa mumwe, ndoda kutaura kwake kwake kwepfungwa nemifungo; anongova iye anovimbisa kuteerera Kutenda mumazana ese emakore kusvika kumagumo enguva. ”

The Papa, Bhishopi weRome nemutsivi waPeter, "ndiye chigaro chisingaperi uye chinooneka uye hwaro hwekubatana kwemabhishopi nekambani yese yevatendi." -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 882

Mapapa vakaita uye vanokanganisa uye izvi hazvishamise. Kusakanganisa kwakachengetwa ex cathedra [“Kubva pachigaro” chaPetro, ndiko kuti, kuziviswa kwedzidziso yakavakirwa patsika Tsvene]. Hakuna mapapa munhoroondo yeChechi akamboita ex cathedra zvikanganiso.—Zvak. Joseph Iannuzzi, Mudzidzisi wezvebhaibheri, mutsamba yangu kwandiri

Muchokwadi, ini ndichave ndisina kutaura. Vamwe venyu vakatsamwa nekuti iwe unoda kuti papa agadzirise nyika. Wakatsamwa nekuti unoda kuti papa atore dzako maoko uye ita dzako shandira kuparidza, kukurudzira, uye kushandura tsika. Pamwe ndinongo shora, asi mumakore makumi matatu ekushanda muevhangeri, handisati ndambotarisa zvakanyanya kune vakuru vakuru kuti ndive shure kwehushumiri hwangu. Liberalism, chanhasi, kutya, humbwende, kurongeka kwezvematongerwo enyika, hunyanzvi… ndakazvionera zvese, uye kuburikidza nazvo, ndakadzidza kuti hazvina basa kana zvasvika pakushevedza kwangu. Jesu haazonditonga pane zvakaitwa nevafudzi vangu, asi kuti ndakatendeka here netarenda raakandipa - kana kuti ndakaviga muvhu. Vasande uye vakafira kutenda havana kumirira kunzwa kuti papa aive akatendeka here kana kuti kwete pabasa rake rezuva nezuva. Vakaenderera nekushevedzera kwavo vega, uye mukuita uku, vazhinji vakaita zvakawanda kushandura nyika kupfuura chero papa chero akambove kana zvimwe angamboita. 

Pakutanga kwesynod ichangoburwa, kwaive nebasa muVatican Garden. Papa akatarisa achishungurudzika senge miitiro isinganzwisisike yakafumurwa. Zvino yakasvika nguva yekuti Francis ataure. Panzvimbo iyoyo, pamwe, yekukweretesa chero kuvimbika kune izvo zvakangoitika, akaisa kutaura kwake padivi. Ipapo akatendeudzira musangano wese akananga kumunamato wakatanhamara muChechi, iyo Baba vedu. Uye iwo munamato wakapedza kusanzwisisika kuunganidzwa pamwe nemashoko “Tinunurei pane zvakaipa.”

Hongu Ishe, tinunurei pane zvakaipa. Asi ndipeiwo nyasha yekuve iye Akanaka wandakazvarirwa kuve, panguva ino, ino nguva- uye simba rekutsungirira kusvika kumagumo.  

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Iwo Mashanu Kururamisa
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.