Pakushandisa Misa

 

PANO shanduko dzakadzama dzekudengenyeka kwenyika dzinoitika munyika uye tsika nemagariro edu paawa imwe chete. Hazvidi kutora ziso kunyatsoona kuti yambiro dzechiporofita dzakafanotaurwa kwemazana mazhinji emakore dziri kuitika izvozvi munguva chaiyo. Saka nei ndakatarisisa pa zvakanyanya kuchengetedza muChechi svondo rino (ndisingataure rusununguko rusununguko Kubvisa nhumbu)? Nekuti chimwe chezviitiko zvakafanotaurwa kuuya Kupesana. “Imba yakapesana pachayo kuwa, ” Jesu akayambira.

Vamwe vanonzwa sevadziviriri vechokwadi apo, chaizvo, vari kuchikuvadza zvikuru. Nekuti rudo nechokwadi zvinogona haana kuparadzaniswa. Izvo zvinonzi "kuruboshwe" zvinowanzo simbisa zvakanyanya rudo zvichikanganisa chokwadi; iyo "kurudyi" inowanzo nyanyisa-kusimbisa chokwadi nekukanganisa rudo. Vose vanonzwa kuti vakarurama. Vaviri vakakuvadza Vhangeri nekuti Mwari ndivo zvese. 

Nekudaro, pakati pevamwe, chinhu chimwe chete chinofanira kutibatanidza - Misa Tsvene - ndicho chinhu chaicho chiri kupatsanura…

 

RUDZIMA

Misa ndicho chiitiko chimwe chete chinoshamisa zuva nezuva chinoitika pasi pano. Zviri pamberi apo kuti vimbiso yaJesu yekugara nesu “Kusvikira kumagumo enyika” inoitwa:[1]Matt 28: 20

Yukaristiya ndiJesu anozvipa zvachose kwatiri… Yukaristiya “hausi munamato uri wega kana chiitiko chakanaka pakunamata”… “chiyeuchidzo, chinova chiratidzo chinogonesa nekupa chiitiko cheKufa uye Kumuka kwaJesu : chingwa zvirokwazvo chakapihwa Muviri wake, waini zvirokwazvo Ropa rake rakadururwa. ” —POPA FRANCIS, Angelus Nyamavhuvhu 16, 2015; Catholic News Agency

Yukaristiya, Vatican II yakasimbisa, saka "ndiko kunobva uye musangano weupenyu hwechiKristu." [2]Lumen Gentium kwete. 11 Saka dzidziso "ndiyo musangano wakanangana nebasa reChechi; ihwowo mutsara unobuda musimba pese. ”[3]Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1074

Saka, dai ndaive Satani, ndairwisa zvinhu zvitatu: kutenda muEucharist; Hupirisita Hutsvene; uye dzidziso iyo inoita kuti Kristu avepo, nekudaro, kucheka zvakanyanya sezvinobvira "fonti" iyo inobuda simba rose reChechi.

 

VATICAN II - MHINDURO YEMUFUNDISI

Pfungwa yekuti hupenyu hweChechi hwese hwaive hwakanaka pamberi peVictoria II ndeyenhema. Chimanjemanje chaive chatotanga. Vakadzi vazhinji vakarega kupfeka zvifukidziro kuMisa yechiLatin nguva refu kanzuru isati yatombodaidzirwa.[4]cf. "Kuuya kwakaita vanhukadzi kuzobatwa nemusoro muKereke", catholic.com Pews yaive yakawanda kana kushoma izere, asi moyo yakanga ichiwedzera kudamburwa. Shanduko yepabonde yakanga ichiputika uye maitiro ayo achitora midzi mumhuri. Vakadzi vechikadzi vakanyanya. Terevhizheni uye cinema zvakange zvatanga kupokana netsika dzakanaka. Uye vasingazive kune vakatendeka, vapambi venyama vaivhara vana vavo. Zvinyengeri, kunyange zvisingaiti zvakanyanya, vazhinji vakaenda kuMisa chete "nekuti ndizvo zvakaitwa nevabereki vavo." Mumwe mupristi akarondedzera kuti aifanira kubhadhara vakomana vake vepaatari nickel kuti vangouya.

Mumwe murume akafanoona kuti zvese izvi zvinoreva njodzi kuboka. Papa St. John XXIII akaunganidza weChipiri Vatican Council nemashoko ake akakurumbira:

Ndiri kuda kuvhura mahwindo eChechi kuti tigone kuona kunze uye vanhu vagone kuona mukati!

Madzibaba Kanzuru vakaona kuti Chechi yaida kugadzirisa maitiro avo ehufundisi kuti vadzivise kuwedzera kuri kuwedzera kwehuremu uye kupandukira, uye izvi zvaisanganisira kugadzirisa Misa. Zvavaida, uye zvakatevera, zvinhu zviviri zvakasiyana. Sekunyora kwemumwe mucherechedzi:

… Muchokwadi chakadzikama, nekupa simba kumatongerwo enyika kuti aite zvakaipisisa, Paul VI, achiziva kana kusaziva, akapa simba chimurenga.. —Kubva Guta Rakaitwa Dongo, Shanduko muChechi yeKaturike, Anne Roche Muggeridge, peji. 127

 

RUTSIKO… HAPANA RUGWARIRO

Yakava “chimurenga” pachimurenga pachinzvimbo che “shanduko” zvayo. Munzvimbo zhinji, Misa yakava mota yekusimudzira chirongwa chemazuva ano icho chakazonyanya kubatsira mukubuda kwevanhu vazhinji vevaKaturike kubva pazvigaro, kuvharwa nekubatanidzwa kweparishi, uye zvakatoipisisa, kuwiriraniswa kweEvhangeri nekudzika kwetsika.

Mune mamwe marishi, zvidhori zvakapwanywa, zvifananidzo zvakabviswa, maaritari marefu akasungwa neketani, njanji dzechirairo dzakasimudzwa, rusenzi yakabviswa, zvipfeko zvakashongedzwa zvakashongedzwa, uye nziyo dzinoyera dzakashatiswa. “Zvakaitwa nevaKomonisiti mumachechi edu nechisimba,” vakadaro vamwe vanobva kuRussia nePoland, “ndizvo zvamuri kuita imi!” Vapirisita vanoverengeka vakadudzawo kuti ungochani hwakapararira sei mumaseminari avo, dzidziso yebhaibheri, uye kuvengana nedzidziso dzechinyakare zvakakonzera sei majaya mazhinji anoshingaira kurasa kutenda kwavo zvachose. Mune rimwe shoko, zvese zvakakomberedza, uye kusanganisira liturgy, zvaive zvichikanganiswa. 

Asi Misa “nyowani”, yaishupika sezvairi, yakaramba iripo inoshanda. The Izwi raMwari yakanga ichiri kuziviswa. Iyo Shoko rakaitwa nyama yakanga ichiri kuitwa kuMuroora Wake. Ndosaka ndakagara nayo makore ese iwayo. Jesu akange achiripo, uye ndizvo pakupedzisira izvo zvakakosha. 

 

KUKOSHESA

Pane mhinduro inonzwisisika, asi, isinga tsanangurike pakutsauka pakutenda kwakaparadza Chechi. Ichowo chakakonzera kukuvara kune hura hweBarque yaPeter. Uye iyo mweya kuseri kwayo kuri kuwana kukweva. 

Rega nditaure kunze chaiko… Ndinoda makenduru, zvinonhuwira, mifananidzo, mabhero, macasco, albs, Gregorian Chant, polyphony, maaritari akakwirira, njanji dzeKudya ... zvese! Zvinosuruvarisa zvechokwadi, idambudziko chairo, kuti zvimwe zvezvinhu izvi zvakaraswa zvisina hanya sekunge neimwe nzira "munzira." Izvo zvavaive, pachokwadi, kwaive kunyarara mutauro izvo zvakaburitsa Chakavanzika chaMwari, cheYakachena Eucharist, yeCommunion yeVatendi uye zvichingodaro. Shanduko yemitambo haina kuvandudza Misa zvakanyanya sekudzima yakawanda yemutauro wayo unoshamisa uye runako runotakurwa pamapapiro akapfuura ezviratidzo zvinoera. Zvakanaka kwete kungoshungurudza izvo chete, asi shandira kuti uwanezve.

Kuti liturgy izadzise basa rayo rekuumba nekushandura, zvakafanira kuti vafundisi nevanhuwo zvavo vaunzwe kune zvavanoreva uye mutauro wekufananidzira, kusanganisira hunyanzvi, rwiyo nemumhanzi mukushandira kwechakavanzika chakapembererwa, kunyangwe kunyarara. Iyo Catechism yeChechi yeKaturike iyo pachayo inotora nzira yekuvanzika yekuenzanisira iyo liturgy, ichikoshesa minamato yayo nezviratidzo. Mystagogy: iyi inzira yakakodzera yekupinda mune zvakavanzika zve liturgy, mukusangana mhenyu naIshe akaroverwa uye akamuka. Mystagogy zvinoreva kutsvaga hupenyu hutsva hwatakatambira muVanhu vaMwari kuburikidza neSakaramende, uye nekuramba uchiwanazve kunaka kwekuimutsiridza. -POPE Francis, Kutaura kune Plenary Assembly yeChechi yeKunamata kwaMwari uye neRisipramende yeSakaramende, Kukadzi 14th, 2019; v Vatican.va

Zvisinei, pakave nemimwe mhinduro iyo yanga isingakanganise hupenyu hweChechi. Ndiko kwave kupomera Chechipiri Vatican Council (pachinzvimbo chevakatsauka vamwe nevanyengeri) pane zvese. Uye chechipiri, kuzivisa chimiro chitsva cheMisa sechisina maturo — uyezve kuseka icho, vafundisi, uye mazana emamiriyoni evamwe vanhu vanotora chikamu machiri. "We ndizvo 'zviripo,' ”vanodaro vechokwadi. Isu vamwe? Zvinorehwa, kana zvisina kujekeswa, kuti tiri munzira yakafara inotungamira kugehena. 

Hazvisi zvisizvo kuona mapikicha pasocial media vevapristi vakapfeka clown mhino kana vatambi vachifamba-famba munzvimbo tsvene. Hongu, idzi idanho risina kubvumidzwa. Asi aya mafoto anoratidzwa sekunge ichi ndicho zvakajairika mumaparishi eKatorike. Hazvisi. Kwete kunyange padyo. Izvo hazvina kutendeseka uye zvinoshamisa zvinosemesa uye zvinoparadzanisa kuratidza kuti ndizvo. Kurwiswa kwemamirioni evaKaturike vakatendeka nezviuru zvemabhishopi nevapristi vanotora chikamu vakatendeka, nerudo uye neruremekedzo muchibairo cheMisa Ordo Missae. Chokwadi chekuti vazhinji vedu takagara mumachechi edu kwemakumi emakore, pamwe tichitsungirira pane dzimwe nguva chiitiko chakaderera pane "chitarisiko" (chekuteerera) kuitira kuunza chero hupenyu nekuvandudzwa kwatingaita kumaparishi edu ari kudzikira, zvinorumbidzwa - kwete kubvumirana. Hatina kusiya chikepe. 

Zvakare, iyo yechiLatin kana Tridentine tsika ndeye chete mumwe wevakawanda.

Muchokwadi, kune mhuri nomwe dzemitauro yekutaura muchiChurch: ChiLatin, Byzantine, Alexandria, Syriac, Armenian, Maronite, uye Chaldean. Kune nzira dzakawanda dzakanaka uye dzakasiyana dzekupemberera uye nekupa Chibayiro cheCalvari pasi rese. Asi, muchokwadi, ose akacheneruka zvichienzaniswa ne "Divine Liturgy" inoitika Kudenga:

Kana nguva dzese zvisikwa zvipenyu zvapa kukudzwa nekukudzwa uye kutenda kuna iye agere pachigaro cheushe, anogara nariini nariini, vakuru makumi maviri nevana vanowira pasi pamberi paiye agere pachigaro cheushe vonamata iye anorarama nekusingaperi-peri. ; vakakanda korona dzavo pamberi pechigaro cheushe, vachiimba, “Makakodzera, imi Ishe wedu naMwari; Kugamuchira kubwinya nekukudzwa uye nesimba… ”(Zva 4: 9-11)

Kurwa pamusoro pekuti liturgy yavo ndiyo yakanyanya kunaka yakafanana nevana vaviri vachikakavadzana pamberi pevabereki vavo pamusoro pekuti ndiani ari kuchena. Chokwadi, mukoma “mukuru” akanaka… asi ivo vese “hunyanzvi” hwevana vadiki mumaziso aMwari. Zvinoonekwa naBaba ndizvo rudo watinonamata nawo, hazvireve hazvo kuti tinopenda zvakadii mukati memitsetse. 

Mwari Mweya, uye avo vanomunamata vanofanira kunamata muMweya uye chokwadi. (Johani 4:24)

 

ASI VERENGA VANOGARA VANODA KUGadziridzwa

Nekudaro, Pope Francis, semusoro wemba yedu, aive nekodzero yekugadzirisa…

… Avo vanovimba nekungovimba nemasimba avo chete uye vanonzwa vakakwirira pane vamwe nekuti vanochengeta mimwe mitemo kana kuramba vakatendeka kune imwe tsika yechiKatorike kubva kare [uye] inofungidzirwa kudzikama kwedzidziso kana kurangwa [uko] kunotungamira panzvimbo yekunyomba. nehutongi hwehutongi… -Evangelii Gaudiumkwete. 94

Ndokunge, kune avo kune rimwe divi rerutivi kubva kune "vakasununguka" avo zvakare chombo Misa. 

Ini ndataura kune vanhu vakati wandei nguva pfupi yadarika avo vakave nekukanganiswa kwakanyanya nekushandiswa uye kushandiswa kweiyo yakanaka Tridentine Misa kutya-monger nekutyisidzira vamwe nemhosva-nzendo kana mhosva yekutsauka uye kunyangwe gehena-moto. Anoti mumwe muverengi:

Tiri kupora mushure mekusiya chechi yeLatin, nekuda kwevanhuwo zvavo. Ini ndaida vapirisita zvakanyanya uye Tridentine Misa. Asi vanhu vakatongwa kuti vakaenda kuMutambo Wakajairika, vana vairwadziwa kubva mukuomarara, nezvimwe. Ini handina kuzogona kutora futi zvaiita sekunge ndasiya chitendero. Ndakanzwa kuti ndakanganisa vana vangu. Asi, chaive chidzidzo chikuru. Isu zvino hatimhanye kuzviitiko zvese kuchechi asi tinononoka uye kurarama hupenyu hwedu tichikanganisa kutenda kwedu patinokwanisa. Ini zvino ndoteerera kuvana vedu vakuru uye ndoyedza kusasundidzira chinamato chavo pavari nguva dzese… ndinovarega vachikura. Ndinonamata zvakanyanya, ndisinganetseke nezvandiri kufungidzira kuti ndiite maererano nedzimwe mhuri. Ndinoedza izvozvi kufamba kufamba kwete kuzvitaura nguva dzose. Ini ndinoda vana vangu uye ndinonamata kuna Amai Vedu kuti vavadzivirire nekuvatungamira.

Hongu Maka, isu tiri Chechi. Kurasikirwa nehama dzedu kubva mukati kunorwadza. Ini handidi izvozvo uye ndotaura zvinyoronyoro nezvezvakaipa mukati, kuvaka Kereke yedu, kwete kuiputsa.

Ichi hachisi chiitiko chevanhu vese, hongu. Vamwe vaverengi vakanyora nezve zviitiko zvakanaka kwazvo muLatin Mass, inova chikamu chetsika yedu. Asi zvinotyisa apo maKaturike akatendeka ari kubatwa sevagari vechipiri-chechipiri nekuda kwekugara mumaparishi avo uye   kuenda kune inonzi "Novus Ordo."  Kana kuudzwa kuti vakapofumara, havana kutendeka, uye vanonyengerwa pakudzivirira Vatican II uye vanotevera vanapapa. Tora semuenzaniso aya makotesheni akasimudzwa kubva kubloggi wechiKaturike anozviratidza paInternet se "akatendeka wechivanhu" sezvaanotaura kuvafundisi:

"Kutyaira mbwende… chikonzero chinonzwisa tsitsi chemufudzi…"

"… Vanokanganisa kuchengetedza uye kushatisa vafundisi vari kuenda pasi ... Anonyangadza clericalist sodomite scum."

"Bergoglio [Papa Francis] murevi wenhema… anozvitutumadza, anozvitutumadza, munyengeri… pfungwa dzinorwara… zvinonyadzisa pakutenda, kufamba kunofema ... kunyomba, kunyengera, mudziviriri."

"Vadzorei vese…"

Zvakaoma kuziva kuti ndiani arikuita zvimwe zvinokuvadza: iyo yemazuva ano chainsaw kana rurimi rwechisimba? 

Mumusangano wake nemaCentral American Mabhishopi, Pope Francis zvakare akataura nezve zvinokuvadza vitriol uye negativity iyo iri kutyaira vamwe mupepanhau reKaturike:

Ndiri kunetsekana nezvekuti tsitsi dzaKristu dzakarasikirwa sei nenzvimbo yepakati muChechi, kunyangwe pakati pemapoka echiKaturike, kana kuti iri kurasika - kusave asina tariro zvakadaro. Kunyangwe mune vezvenhau veKaturike mune kushaikwa kwetsitsi. Pane kupesana, kupa mhosva, hutsinye, kuzvirumbidza kwakawedzeredzwa, kushorwa kwehunyengeri… Ngoni ngadzirege kuraswa muChechi medu uye dai hukuru hwetsitsi husarasike muhupenyu hwabhishopi. Kristu kenosis ndiko kuratidzwa kukuru kwetsitsi dzaBaba. Kereke yaKristu ndiyo Chechi yetsitsi, uye izvo zvinotangira kumba. -Papa Francis, Ndira 24, 2019; Vatikani.va

Ini nevamwe vatungamiriri vazhinji nevazivi vezvitendero avo vaitsigira nhepfenyuro dzechiKatorike dzino “chengetedza” tinosemeswa nematauriro evapapa uye matauriro anoparadzanisa anozvishandura sedzidziso dzechokwadi.  

Ivo, nokudaro, vanofamba munzira yekukanganisa kune njodzi avo vanotenda kuti vanokwanisa kugamuchira Kristu seMusoro weChechi, vasinganamatire vakatendeka kuMumiriri Wake pasi pano. -PAPA PIUS XII, Mystici Corporis Christi (PaMystical Body waKristu), Chikumi 29, 1943; n. 41; v Vatican.va

Kuramba wakavimbika kuna papa hazvireve kuramba wakanyarara kana akanganisa; asi, kupindura nekuita sevanakomana nevanasikana, hama nehanzvadzi, kuti azadzise hushumiri hwake zvirinani. 

Tinofanira kubatsira Pope. Tinofanira kumira navo sekumira kwatingaita nababa vedu chaivo. --Cardinal Sarah, Chivabvu 16, 2016, Tsamba kubva kuRondedzero yaRobert Moynihan

Anodaro mumwe muverengi maererano neyakavimbika iyo iri kubuda zvakare:

Mune zvangu kufunga pamusoro pemhinduro kunaPapa Francis, uye saizvozvowo kuna JPII, Paul VI nevamwe vese, ndinoramba ndichiuya kuchokwadi kutya. Kudzidzisa kwaKristu nezviito zvakava chikonzero chekutya, kunyanya kune avo vaive nechokwadi chekuti vaiziva nzira iyo zvinhu 'zvazvinofanira kuva'. Vakasununguka zvakanyanya ndeavo vaiziva zvakadzama kudiwa kwavo kwekuporeswa uye kuregererwa uye havana kuita kuyedza kuyedza nzira iyo Kristu akasvika nayo kwavari kana ainyatsocherechedza kana kwete.   

rudo uye chokwadi. Kana kufambira mberi kwakasanganisa Shoko raMwari, "tsika yechinyakare" yakaoma yakadzvinyirira iro. Kana zvinofambira mberi zvikawedzeredza kukosha kwekuzvimiririra uye nerusununguko, kutya kwave kuchivhara muromo. Satani ari kushanda kubva kumativi maviri kusvika govana uye ukunde. Chokwadi, vahedheni vechiRoma vakarovera Jesu-asi vapristi vakuru ndivo vakauya naye kuzotongwa. 

 

VANHU VANYANGANISO

Vanhu vanoguta. Vanga vaine zvakakwana zvemazuva ano, kubvumirana, kudziya, tsika yekuvharidzira, kunyarara, uye kuona kugunun'una kwevafundisi apo nyika ichipisa. Vakatsamwira Pope Francis nekuti vaitarisira kuti abude achinyudza zvakanyanya mutsika yerufu uye, pamatanho ese, kuridza Kuruboshwe, kufuridzira vepasi rose, kufuridzira mahedheni, kufuridzira vanobvisa nhumbu, kufuridzira vanyori vezvinonyadzisira, uye pakupedzisira, Blast mabhishopi akasununguka nemakadinari - kwete kuvagadza.

Asi kwete Jesu chete kwete kufuridzira vahedheni nevatadzi munguva Yake, Iye akagadza Judhasi kudivi rake. Asi waona here muBindu kuti Jesu akashora vese bakatwa raPeter uye kutsvoda kwaJudhasi, ndiko kuti, kuomerera pachimiro uye tsitsi dzenhema? Ndozvakaitawo Papa Francis mukutaura kwakadzama kuChechi yese (ona Iwo Mashanu Kururamisa). 

Avo vanoshandisa Misa sechombo kurwisa vamwe, kunyararidza vanopikisana navo, kururamisa zvavanoda ivo pachavo, kana kusimudzira "kutsvoda" kweEvhangeri yenhema… Uri kuitei? Avo vanotuka mamirioni evaKaturike, vanozvidza vapirisita, uye vanoseka Misa apo Jesu anova aripo muEucharist… Urikufungei? Iwe uri kuroverera Kristu zvakare, uye kazhinji, mune hama yako chaiye. 

Ani naani anoti ari muchiedza, asi achivenga hama yake, achiri murima… anofamba murima haazivi kwaanoenda nekuti rima rakapofumadza meso ake. (1 Johani 2: 9, 11)

Dai Mwari vatibatsira tese kukoshesa zvakare chikuru chipo chinonzi Holy Mass, mune chero zviri pamutemo chimiro chainotora. Uye kana tichinyatsoda kuda Jesu uye tichimuratidza, ngatiitei kudanana mukusimba kwedu uye kusasimba, kusiyanisa uye misiyano. 

Iyi iMisa: kupinda mune uku Kushuva, Rufu, Kumuka, Kukwidzwa kwaJesu, uye kana tichienda kuMisa, zvinoita sekunge tichienda kuCalvari. Zvino chimbofungidzira dai takaenda kuCalvari - tichishandisa mafungiro edu - panguva iyoyo, tichiziva kuti murume iyeye ndiJesu. Tinogona here kutsunga kutaura, kutora mifananidzo, kugadzira chiitiko chidiki? Aihwa! Nekuti ndiJesu! Tinogona kunge takanyarara, nemisodzi, uye nemufaro wekuponeswa ... Misa iri kusangana neCalvari, haisi show. -PAPA FRANCIS, Vateereri Vazhinji CruxMbudzi 22nd, 2017

 

Batsira Mark naLea muhushumiri uhu hwenguva yakazara
sezvavanowana mari yezvavanoda. 
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai!

 

Maka & Lea Mallett

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Matt 28: 20
2 Lumen Gentium kwete. 11
3 Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1074
4 cf. "Kuuya kwakaita vanhukadzi kuzobatwa nemusoro muKereke", catholic.com
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.