Kuvhura Kwakareba Masuo eNtsitsi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweMugovera weVhiki Rechitatu reLent, Kurume 14, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

Nekuda kwekushamiswa kwekuzivisa naPapa Francis nezuro, kuratidzwa kwanhasi kwakati rebei. Nekudaro, ini ndinofunga iwe uchawana zvirimo zvirinani kuratidza ...

 

PANO chivakwa chepfungwa, kwete chete pakati pevaverengi vangu, asiwo zvevasinganzwisisike vandakakomborerwa navo kusangana navo, kuti makore mashoma anotevera akakosha. Nezuro mukufungisisa kwangu kweMisa kwemazuva ese, [1]cf. Kudimbudzira Munondo Ini ndakanyora maratidziro akaita Denga pacharo kuti chizvarwa ichi chiripo chiri kurarama mu "Nguva yengoni." Senge kuti uratidze mwari uyu nyevero (uye yambiro yekuti vanhu vari panguva yakakweretwa), Pope Francis vakazivisa nezuro kuti Zvita 8, 2015 kusvika Mbudzi 20, 2016 ichave "Jubheri reNgoni." [2]cf. Zenit, Kurume 13, 2015 Pandakaverenga chiziviso ichi, mazwi kubva mudhayari raSt.Faustina akauya pakarepo mundangariro:

Nyora: ndisati ndauya seMutongi akarurama, ndinotanga ndazarura musuwo wengoni dzangu. Uyo anoramba kupfuura napamusuwo wengoni dzangu anofanira kupfuura nemusuwo wekutonga Kwangu… -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Diary yeSt Faustina, n. 1146

Zvichida hazvishamise kuti Papa Francis vakazivisa 'rakasarudzika gore dzvene' segore rapfuura chete, mukutaura kuvapristi vepaRoma, akavadaidza ku…

… Inzwai izwi reMweya richitaura kuChechi yese yenguva yedu, inova nguva yengoni. Ndine chokwadi neizvi. Haisi Lent chete; isu tiri kurarama munguva yengoni, uye tave kwemakore makumi matatu kana kupfuura, kusvika nhasi. —POPE FRANCIS, Vatican City, Kurume 6, 2014, www.haav.va

"Makore makumi matatu" inongedzo ingangodaro kune iyo nguva iyo "kurambidzwa" kwezvinyorwa zveSt.Faustina kwakasimudzwa naSt John Paul II muna 30. Nekuti, kubva panguva iyoyo, meseji yenyasha dzaMwari dzaenda kuna iyo nyika, yakatarwa nguva sezvazvaive zve ikozvino, Sekucherechedzwa kwakaitwa naPapa Benedict XVI mushure merwendo rwake rwevaPostori kuenda kuPoland:

Sr. Faustina Kowalska, achifungisisa maronda anopenya aKristu Akamuka, akagamuchira meseji yekutenda kuvanhu iyo John Paul II yaireva nekududzira uye iri iro chairo izwi repakati chaiyo yenguva yedu: Tsitsi sesimba raMwari, sedziviriro youmwari pane huipi hwenyika. -PAPA BENEDICT XVI, Veruzhinji Vateereri, Chivabvu 31, 2006, www.haav.va

 

MAMBO TSITSI

Sezvandakaona kare muchiratidzo chaSt Faustina, akati:

Ndakaona Ishe Jesu, samambo mukukura kukuru, tichitarisa pasi redu nekuomarara kukuru; asi nekuda kwekurevererwa kwaAmai vake Akawedzera nguva yengoni dzake… -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 126I, 1160

Akamuona “samambo,” akadaro. Zvinotoshamisa ndezvokuti Jubheri reNgoni rinofanira kutanga musi waZvita 8 gore rino, unova mutambo weIpachena Conception, uye unopera gore rinouya pamutambo we Kristu Mambo. Ichokwadi, kwete chete iro dhayari raFaustina rinotanga kunyorerwa "Mambo weMercy," asi izvi ndizvo chaizvo zvakataurwa naJesu kuti Anoda kuratidzwa. kunyika:

… Ndisati ndauya seMutongi akarurama, ndiri kutanga kuuya saMambo weTsitsi. Ibid. n. 83

Faustina anotsanangura zvimwe:

Ichauya nguva yekuti basa iri, iro riri kudiwa zvakanyanya naMwari, richaita sekunge rakaitwa zvachose. Uye zvino Mwari achaita nesimba guru, rinozopa humbowo hwechokwadi kwayo. Kuchave kubwinya kutsva kweChechi, kunyangwe kwave kungogara mairi kubva kare kare. Kuti Mwari ane tsitsi dzisingaperi, hapana anogona kuramba. Anoshuvira kuti munhu wese azive izvi asati auya zvakare seMutongi. Anoda kuti mweya isvike pakuMuziva iye saMambo Wetsitsi. —Ibid. n. 378

Fr. Seraphim Michalenko ndemumwe we "madzibaba eNyasha dzaMwari" aive nebasa rekushandura dhayari raFaustina, uyezve aive mutevedzeri wemupostori wekumugadza pachigaro. Tichienda kumusangano watakange tichitaura, akanditsanangurira kuti zvinyorwa zvaSt.Faustina zvakanyura sei nekuda kweshanduro dzakaipa dzakapararira pasina mvumo (chinhu chimwe chete - shanduro dzisina mvumo - zvakakonzera matambudziko kuzvinyorwa zvaLuisa Picarretta, nokudaro kumiswa kwezvinyorwa zvisina mvumo panguva ino). St. Faustina akafanoona zvese izvi. Asi akafanoona zvakare kuti Tsitsi dzaMwari dzaizoita chikamu mu "kubwinya kutsva" kuri kuuya [3]cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari yeChechi, kunova ndiko "kukunda kweMweya Musina kukwana" kwakavimbiswa kuFatima muna 1917.

 

KUSVIRA KWEGORE RIMWE ZANA?

Chimwe chinhu chakaitika muna 1917: kuberekwa kweCommunism. Kana Mwari akanonoka kuranga kwepasi kubva Kudenga, Akabvumidza nzira yezvinhu zvevanhu kuenderera munzira yavo yekumukira, panguva yese iyi achidana vanhu kuti vadzokere Kwaari. Muchokwadi, mumwedzi Lenin asati apinda muMoscow muna Gumiguru Revolution ya1917, Mukadzi Wedu akayambira kuti "zvikanganiso zveRussia" zvaizopararira pasi rese kana vanhu vakasatendeuka. Uye tiri pano nhasi. Zvikanganiso zveRussia - kusatenda kuti kuna Mwari, kudisa zvinhu, Marxism, gutsaruzhinji, nezvimwewo - zvakapararira sekenza muzvikamu zvese zveruzhinji zvichiunza kutanga kwe Yenyika Dzepasi Pose.

Vamwe vakashamisika, zvadaro, pamashoko aPapa Benedict mumhuri yake pakuroverwa kwevaoni vaviri veFatima muna2010.

Dai makore manomwe anotiparadzanisa kubva pazana ramakore rezviratidzo achikurumidza kuzadzikiswa kwechiporofita chekukunda kweMweya Musingaonekwi waMaria, kukubwinya kweUtsvene-tsvene Utatu. —PAPA BENEDICT, Homily, Fatima, Portgual, Chivabvu 13, 2010; www.haav.va

Izvo zvinotisvitsa kuna 2017, zana ramakore mushure mekuonekwa kwaiita senge kuri kuvhura "nguva yengoni" yatiri kurarama mairi.

Mazwi ekuti "zana ramakore" anokumbira kumwe kurangarira muChechi: chiratidzo chaPapa Leo XIII. Sekufamba kunoita nyaya, papaini aive nechiratidzo panguva yeMisa chakamusiya akashamisika chose. Maererano nechimwe chakaona:

Leo XIII akaona zvechokwadi, muchiratidzo, mweya yemadhimoni yakanga ichiungana paGuta risingaperi (Roma). --Baba Domenico Pechenino, chapupu chakaona; Ephemerides Liturgicae, yakashumwa muna 1995, p. 58-59; www.vaperempixer.com

Zvinotendwa kuti Papa Leo vakanzwa Satani achikumbira Ishe kwemazana zana emakore kuti vaedze Chechi (izvo zvakaguma nemunamato kuna St Michael Mutumwa mukuru). Mubvunzo kune anonzi anonoona nezveMedjugorje [4]cf. PaMedjugorje anonzi Mirjana, munyori uye gweta Jan Connell anobvunza mubvunzo:

Nezve zana rino, ichokwadi here kuti Amai Vakaropafadzwa vakarondedzera nhaurirano kwauri pakati paMwari nadhiyabhorosi? Mariri… Mwari akatendera dhiabhori zana ramakore maari kushandisa simba rakawedzerwa, uye dhiabhori akasarudza nguva dzino chaidzo. - p. 23

Muoni wacho akapindura "Hongu", achidudza seuchapupu hukuru hukuru hwatinoona kunyanya pakati pemhuri nhasi. Connell anobvunza kuti:

J: Kuzadzikiswa kwezvakavanzika zveMedjugorje kuchapwanya simba raSatani here?

M: Ehe.

J: Sei?

M: Icho chikamu chezvakavanzika.

J: Iwe unogona here kutiudza chero chinhu [maererano nezvakavanzika]?

M: Kuchave nezviitiko pasi pano seyambiro kune nyika chiratidzo chisati chapiwa kuvanhu.

J: Izvi zvichaitika munguva yako yehupenyu?

M: Ehe, ndichave chapupu kwavari. - p. 23, 21; Mambokadzi weCosmos (Paraclete Press, 2005, Revised Edition)

 

TSITSI INOUYA…

Saka Jubheri reMercy rinotisvitsa muna2017, zana ramakore kubva Fatima, uye makumi mashanu emakore mushure meVictoria II, inova ndiyo yakakonzera kumutsiridzwa nekuparadzaniswa kukuru muChechi, kungave kwaida kana kwete Nekudaro, ini ndoda kudzokorora kuti nguva yemunhu haisi nguva yaMwari. 2017 inogona kuuya chaizvo ichienda senge chero rimwe gore. Panyaya iyi, Papa Benedict akakwanisa chirevo chake:

Ndati "kukunda" kuchaswedera. Izvi zvakaenzana nezvazvinoreva pakunamata kwedu zvekuuya kweHumambo hwaMwari. Chirevo ichi hachina kuitirwa - ndinogona kunge ndisinganyatso kufunga nezvazvo - kuratidza tarisiro pandiri yekuti kuchave nekuchinja kukuru uye kuti nhoroondo ichangoerekana yatora nzira yakatosiyana. Iyo poindi yaive yekuti simba rehuipi rinodzivirirwa kasingaperi, kuti futi uye zvekare simba raMwari pachake rinoratidzwa musimba raAmai uye nekurichengeta riri benyu. Chechi inogara ichidanwa kuti iite izvo zvakakumbirwa naAbrahama kuna Mwari, kunova kuona kuti kune vanhu vakarurama vakaringana vanodzvinyirira zvakaipa nekuparadza. Ndakanzwisisa mazwi angu semunamato kuti simba revakanaka riwane simba ravo. Saka iwe unogona kuti kukunda kwaMwari, kukunda kwaMaria, kwakanyarara, ivo chaivo zvakadaro. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald

Uye iyoyo inoratidzika kunge ndiyo poindi yeJubheri reMercy iro rakaziviswa - kudzoreredza mafambiro ehuipi ari kutsvaira pamusoro pevanhu nekumhanya kukuru; kuti Tsitsi dzaMwari, sezvakataurwa naPapa Benedict mushure mekuenda kwake kuPoland, dzaizoita 'sechipingamupinyi chaMwari kubva kuhuipi hwenyika.'

Ndine chokwadi chekuti Chechi yese inogona kuwana muJubheri rino mufaro wekuwanazve uye kuita kuti zvibereko zvetsitsi dzaMwari zvibudirire, izvo zvatiri kudaidzwa kupa nyaradzo kumurume wega wega uye mukadzi mumwe nemumwe wenguva yedu. Isu tinoisa kuna Mai vaTsitsi, kuti vagotendeukira kwatiri maziso avo uye vatarise nzira yedu. —POPA FRANCIS, Kurume 13, 2015, Zenit

Kutaura nezvenguva, kuverenga kwanhasi kweMisa, saka, hakugone kuve kwakakodzera nguva…

Uyai, tidzokera kuna Jehovha, ndiye wakabvarura, asi uchatiporesa; akatirova, asi achasunga mavanga edu… Ngatizivei, ngatishingaire kuziva Jehovha; sechokwadi sekuuya kwemambakwedza, uye kutonga kwake kunopenya sechiedza chezuva! (Kutanga kuverenga)

Ndinzwirei tsitsi, imi Mwari, mukunaka kwenyu;
Dzimai kudarika kwangu mukuwanda kwetsitsi dzenyu. (Nhasi Mapisarema)

… Muteresi akamira akamira kure uye asingatombo simudzi meso ake kudenga asi achirova chipfuva chake ndokunamata, 'O Mwari, ndinzwirei tsitsi ini mutadzi.' (Evhangeri yanhasi)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Misuo yeFaustina

Faustina, uye Zuva raIshe

Kubvisa Anodzora

Iyo Huru Yekupotera uye Yakachengeteka Doko

Kutendeuka uye Kukomborera

Uchenjeri uye Kutendeuka kweChaos

 

Thanks nerutsigiro rwako
yeiri basa renguva yakazara!

Kuti unyore, tinya pano.

 

Shandisa maminetsi mashanu pazuva naMark, uchifungisisa nezvezuva nezuva Zvino Shoko mukuverenga kweMisa
kwemazuva awa makumi mana eLent.


Chibayiro chinofudza mweya wako!

NZIRAI pano.

Iye zvinoWord Banner

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Posted in HOME, MASS KUVERENGA, NGUVA YENYASHA uye tagged , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.