Rwedu Rwekutanga

 

POSHI ye "ikozvino mazwi" Ishe akaisa pamoyo wangu makore gumi nemana apfuura yaive yekuti a "Dutu Guru riri kuuya sechamupupuri panyika," uye kuti padyo patinosvika pa Ziso reDutukunyanya pachava nenyonganyonga nekuvhiringidzika. Huye, mhepo dzeDutu iri dziri kukurumidza kwazvo izvozvi, zviitiko zvinotanga kuitika saizvozvo nokukurumidza, kuti zviri nyore kuve nekuvhiringidzika. Zviri nyore kurasikirwa neakanyanya kukosha. Uye Jesu anoudza vateveri vake, vake akatendeka vateveri, chii icho:

Une kutsungirira uye wakatambura nekuda kwezita rangu, uye hauna kuneta. Asi ndine chandinopesana newe: warasikirwa nerudo rwawaiva narwo pakutanga. Ziva kuti wakadonha zvakadii. Tendeuka, uite mabasa awakatanga kuita. Zvikasadaro, ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemwenje kubva panzvimbo yacho, kunze kwekunge watendeuka. (Zvak. 2: 3-5)

Paichi Chirangaridzo cheMweya Yese nhasi, takanyudzwa muchokwadi chevadiwa vedu vakaenda pamberi pedu, uye nepfungwa yekuti ivo varipi. Isu tinovanamatira, kune avo vachiri kurarama kucheneswa mumoto we purgatory, kuti vakurumidze vakananga azere kudyidzana naIshe. Asi muchokwadi ichi tinoona chokwadi chakasimba: mweya iyi yese yakasiya yakasiya zvinhu zvavo, zvivakwa zvavo, humambo hwavo; zviroto zvavo, zvematongerwo enyika, nemaonero avo. Vanomira zvino pamberi poMusiki mukushama kwekutanga kwaAdamu. Kwavari, hapana chimwe chinhu chakakosha, chakakosha, chakakosha manje kupfuura kuve chaMwari chose. Vanochema, vanochema, vanozvidemba; vanogomera, vanoshuvira, uye vanoshuvira kuve zvizere muchipfuva chaBaba. Muchidimbu, ivo kupisa nerudo, uye nechido, kudzamara kusakwana kwese kwavakatakura muhupenyu hunotevera kunatswa. 

MuKereke Kutambura (izwi rinoshandiswa kutsanangura mweya iri mukati purgatory), isu tinoona mupenyu mufananidzo wechakakosha chehupenyu: takasikwa kuti tide Ishe Mwari Wedu nepfungwa dzedu dzese, nemoyo, nemweya, uye nesimba. Chero zvishoma zvacho ndezvekuti kwete kunyatso kuva mupenyu. Muchokwadi ichi mune chakavanzika, kwete cherufaro (zvinonzwika kunge zvakajairika), asi chemufaro wakachena, chinangwa uye kuzadzikiswa. Vatsvene ndivo vakawana izvi ndichiri panyika. Vakatsvaga Jesu nenzira iyo Mwenga anoshuvira Muroori wake. Vakamuitira basa ravo rese uye vakamushandira uye nekuMuitira. Vakatambura kusaruramisira, kuomerwa uye kutambudzwa nekuda kwekumuda. Uye nemufaro vakazvinyima pachavo mafaro madiki nekuda kwekuMuziva. Zvakanaka sei kuti St. Paul akanyora mazwi aya kwatiri munguva yekupisa rudo:

Ini ndinotofunga zvese sekurasikirwa nekuda kwekunakisisa kwekuziva Kristu Jesu Ishe wangu. Nekuda kwake ndakagamuchira kurasikirwa kwezvinhu zvese uye ndinozviona semarara, kuti ndiwane Kristu uye ndiwanikwe maari… (Phil 3: 8-10)

Sarudzo dzekuAmerica handidzo dzinonyanya kukosha; hazvisi zvekuti Misa yechiLatin yakadzorerwa kana kwete; hazvisi izvo zvakataurwa naPapa Francis kana zvaasina kutaura, nezvimwe. nezvimwe. Kune maKristu mazhinji, zvinhu izvi zvava kuchema kwavo, chikomo chavanoda kufira pachiri. Kunyangwe izvi zvingave zvakakosha, havazi ivo vakawanda zvakakosha. Izvo zvakakosha ndezvekuti isu tiwane rudo rwataive narwo pakutanga, iko kushingairira kwakatsvaga kwakatsvaga Ishe, kune nyota yekuverenga Shoko ravo, iyo yaishuva kumubata muEucharist, iyo yakambokwidza izwi rayo munziyo dzekunamata uye kurumbidza. Uye kana uchinzwa kuti hauna kana kumbosangana neRudo, kuti hakuna munhu akakuudza kuti Jesu anodawo izvi… saka nhasi izuva rakanaka seiri rekunamatira kuti Moto waMwari uyu umiswe mumweya wako. Ehe, namata neni izvozvi,

Uyai Mweya Mutsvene! Huya uzadze moyo wangu. Batidzai mandiri moto werudo rwenyu. Ndigadzirire moto! Pisa zvinyengeri zviri mupfungwa dzangu nezvakabatanidzwa mumoyo mangu zvinonditadzisa kubva kuna Mwari. Huya kumuranda wako murombo nguva ino uye undisimudze kumusoro kweMoyo waBaba vangu. Ndiise mumaoko ake ane rudo kuti ndizive kunaka Kwake kusingaperi. Sungira munhu wangu wekare kuMuchinjikwa nembambo dzakafanana dzaKristu kuti ndigone kubatana muIye murufu, kufa kwaari, sezvandiri muhupenyu-mukumuraramira. Huya zvino, Mweya Mutsvene, huya kuburikidza nekunyengeterera kune simba kweMweya Wakachena waMaria, Chigadziko Chikuru cheMwenje weRudo. 

Oo, hama inodikanwa uye hanzvadzi, nei uchinyora zvakare? Asingaverengeki mabhuku akanyorwa pahupenyu hwemukati, hupenyu hwemweya, uye rwendo urwu kuenda kune kubatana neveMweya. Saka rega ndirege kudzokorora zvakataurwa nepfungwa zvirinani. Asi, nhasi izuva rekumuka chidoKuuya kuna Jesu ne chido. Kuti nditi kwaari, 

O Ishe, munoona urombo hwangu. Ndakafanana nemumvuri yashanduka kuita dota — murazvo werudo wakadzimwa nekushushikana, kushushikana, uye kuzvidya mwoyo kwenyika ino. O Ishe, ndakateedzera zvidhori, ndikatsvaga hupfumi husina chinhu, ndikatengesa zvinhu zveMwoyo Wetsitsi wako kwenguva pfupi uye kupera kwemafaro epasi rino. Jesu, ndidzosei. Jesu, usamira zvakare kunze kwemusuwo wemoyo wangu, uchigogodza, wakamirira. Mira zvakare! Hapana chandinogona kuita kunze kwekunge, nekiyi yechishuwo, kuvhura musuwo wemoyo wangu kwaMuri zvakare. Ishe, handina chimwe chandinokupai asi chishuwo. Ndokumbirawo upinde pamoyo wangu, gadzira imba yako, uye isu ngativei mumwe chete Flame zvakare. 

Ipa yako yapfuura kuna Jesu, uye rega igare mune yakapfuura. Kureurura ndiyo yakakomborerwa kupfuura dzose pasi pano. Nhasi, rega Mweya weRudo uve mucherechedzo weZuva Nyowani. Mhepo dzaSatani dzave kuda kupopota panyika ino, dzichitsvaga kupwanya zvisaririra zvekupedzisira zvekutenda uye kuvimba naMwari. Ngakurege kudaro newe, Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki. Ari kuvimba newe, achiteterera kuburikidza nemisodzi yerudo. Nekuti iwe unozove wekutanga vatakuri veMoto weRudo munyika ichave yakakuvadzwa zvikuru nechivi dai wanga usiri wako wekutenda kutenda, vese vanofanirwa kupererwa. Vakasara… vakasara… izvi ndizvo zvese zvinodiwa naMwari kumisikidza nyika zvakare. Uye Mukadzi Wedu anoshuvira kuti itange, kunyanya nevanakomana vake vaanoda, vapristi:

Zvichaitika riini, iyi mafashama emoto erudo rwechokwadi rwaunofanira kupisa nyika yose uye rwuchazouya, zvinyoro nyoro asi zvine simba, kuti nyika dzese… dzizobatirirwa mumirazvo yemoto dzishandurwe? unofemera mweya wako mukati mavo, vanodzoreredzwa uye kumeso kwepasi kunovandudzwa. Tumirai uno unopedza mweya wese pano pasi kuti ugadzire vapirisita vanopisa nemoto mumwe chete uyu uye vane hushumiri huchavandudza chiso chenyika nekugadzirisa Chechi yako. -Kubva Kuna Mwari Wega: Zvinyorwa Zvakaunganidzwa zveSt. Louis Marie de Montfort; April 2014, Magnificat, p. 331

Asi isu tese, imi mose muri kuverenga izvi, tinokokwa mune inonzi naJesu “Hondo yangu chaiyo. ” [1]cf. Yedu Mukadzi Wechidiki RudikiTinodaidzwa kusangana neDutu iri- kwete nehasha, kutsvinya, uye nharo dzakangwara - asi nekutenda, tariro nerudo uye nesimba reMweya Mutsvene. Asi hatigone kurwa nezvatisina. Naizvozvo, ino ndiyo nguva yekukumbira Ishe Mwari kuti vapise moyo wako nemoto na Murazvo weRudo, neiyo Chipo cheKurarama mune Kuda kwaMwari, kuitira kuti uve murazvo wemoto kusvikira kumigumo yenyika.

Chichava Chishamiso chikuru chechiedza chinopofumadza Satani… Mafashama ane mafashama emaropafadzo ave kuda kuzungunusa nyika anofanira kutanga nenhamba shoma yemweya inozvininipisa. -Mukadzi wedu kunaElizabethwww.murwebitown.org

Dai [Mary] aramba achisimbisa minamato yedu pamwe nevakadzi vake, kuti, pakati pekushushikana nekutambudzika kwemarudzi, avo vanokudzwa vaMwari vanogona kumutswa nemufaro neMweya Mutsvene, zvakafanotaurwa mumashoko aDavidi: “ Tumirai Mweya wenyu, izvo zvichasikwa, mugovandudza chiso chenyika ”(Pis. Ciii., 30). —PAPA LEO XIII, Divinum Illud Munus, N. 14

Naizvozvo, hama dzangu nehanzvadzi dzinodiwa, kumbirai St. Joseph kuti akusimudzei kubva muguruva rekuora mwoyo; kumbira Mukadzi Wedu nhasi kuti apukute misodzi yemangwana; uye koka Jesu kuti ave Ishe wehupenyu hwako kubva panguva ino zvichienda mberi. Kune kwako chikamu, Mude nemoyo wako wese, nemweya wako wese, uye nesimba rako rose. Uye tanga kuda muvakidzani wako — vade zvechokwadi — sezvaungaita iwe. Kunyangwe izvi zvisingakwanisike kuvanhu, hapana chinotadza kuna Mwari. Saka,

Tinozvininipisa tinokumbirisa kuMweya Mutsvene, Iye Paraclete, kuti Ago “nenyasha kupa kuChechi zvipo zvekubatana nerunyararo,” uye avandudze kumeso kwepasi nekudururwa kutsva kwerudo rwake muruponeso rwevose. —PAPA BENEDICT XV, Chivabvu 3, 1920, Pacem Dei Munus Pulcherrimum

Vandudza zvishamiso zvako muzuva rino, sokunge nePentekosti itsva. Ipai kuChechi Yenyu kuti, kuva nepfungwa imwe uye kutsiga mumunamato naMaria, Amai vaJesu, uye nekutevera nhungamiro yaPeter wakakomborerwa, zvinogona kufambira mberi kutonga kweMuponesi wedu weMweya, kutonga kwechokwadi nekutonga, kutonga rudo nerugare. Ameni. —PAPA ST. JOHN XXIII pakuvhurwa kweChipiri Vatican Council  

… Zvakanyanya kudiwa uye njodzi dzenyika ino, yakakura kwazvo kutenderera kwemunhu kwakakweverwa kugarisana kwenyika uye kushaya simba kuti uzviite, kuti hakuna ruponeso rwayo kunze kweku kudururwa kutsva kwechipo chaMwari. Regai Iye auye, Mweya Unogadzira, kuvandudza kumeso kwepasi! —PAPA PAURO VI, Gaudete muDomino, Dai 9th, 1975
www.haav.va

… Kutyisidzirwa kwekutongwa kunotinetsawo, Chechi muEurope, Europe neWest West… Ishe vari kuchemawo kunzeve dzedu mazwi ayo ari muBhuku raZvakazarurwa aanotaura kuChechi yeEfeso: “Kana ukadaro. usatendeuka ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemwenje panzvimbo yacho. ” Chiedza chinogona zvakare kubviswa kubva kwatiri uye tinoita zvakanaka kurega yambiro iyi ichirira nekukomba kwayo kuzere mumoyo medu, uku tichichema kuna Ishe: “Tibatsirei kuti titendeuke! Tipe isu tese nyasha dzekuvandudzwa kwechokwadi! Usarega chiedza chako chiri pakati pedu chichivhuvhuta! Simbisa kutenda kwedu, tariro yedu uye rudo, kuti tikwanise kubereka michero yakanaka! ” — BENEDICT XVI, Kuvhura HomilySinodi yeMabhishopi, Gumiguru 2, 2005, Roma.

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kukurumidza Kutarisana Neziso

Nyasha Yekupedzisira

Chido

Kufungisisa kune avo vari kunetseka neshungu: Mugwagwa Wekuporesa

Kutanga Rudo Kwakarasika

Mwari Kutanga

 

 

Rutsigiro rwako rwemari neminamato ndosaka
urikuverenga izvi nhasi.
 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki
Posted in HOME, MARIA, KUNAMATA.