Our Lady of Light Anouya…

Kubva Yekupedzisira Hondo Chiitiko kuArcātheos, 2017

 

KUPEDZA Makumi makumi maviri apfuura, ini nehama yangu munaKristu uye shamwari inodikanwa, Dr. Brian Doran, takarota nezve mukana weyakaitika musasa yevakomana iyo isina kungoumba moyo yavo chete, asi yakapindura chishuwo chavo chechisikigo. Mwari akandidaidza, kwenguva, pane imwe nzira. Asi Brian aizozvara izvo zvinonzi nhasi Arcātheos, zvinoreva kuti "Nhare yaMwari". Iwo musasa wababa / wemwanakomana, pamwe wakasiyana nechero wepasi, panosangana Vhangeri nekufungidzira, uye chiCatholic chinobatanidza chiitiko. Mushure mezvose, Ishe Wedu pachavo vakatidzidzisa nemifananidzo…

Asi vhiki rino, chiitiko chakaitika icho vamwe varume vari kuti ndicho "chine simba kwazvo" chavakaona kubva pakavambwa musasa. Muchokwadi, ndakawana zvichikurira…

 

KUKUNDA ZVAKAIPA

Muvhiki rese remusasa wegore rino (Chikunguru 31-Nyamavhuvhu 5), pakaitika nyaya iyo uipi hwakasimudza ruoko nzvimbo ye Arcātheos nenzira yekuti isu, muuto raMambo, takava vasina simba zvachose. Paive pasisina mhinduro "dzevanhu". Uye saka, hunhu hwangu, Archlord Legarius (uyo anozivikanwa sa "Mukoma Taso" paanodzokera kunzvimbo yake mumakomo), akayeuchidza vakomana kuti hatigone kurasikirwa nekutenda kuna Mambo. Kuti patinonamata “Umambo hwenyu ngahuuye” hatifanire kukanganwa kuwedzera, “Kuda kwenyu ngakuitwe.” Sezvo Akatidzidzisa aya mazwi, tinofanirwa kutarisira kuti Humambo huchauya zvirokwazvo… asi mu nzira kuti Anoona zvakanyatsokodzera, uye apo Anoona zvakanyatsokodzera. Uye dzimwe nguva, zvichave zvakanyanya kutarisirwa. 

Muchiitiko chekupedzisira chehondo, ArchLord akadonha (Reth Maloch) uye mudzidzi wake vakaputsa madziro enhare uye vakakomba musasa wese Arcātheos. Ndakamira pamatanho eiyo portal inovhura kumatunhu mazhinji, hunhu hwangu hwakati, "Uye saka, zvinosvika pane izvi, kuzadzikiswa kwezvinhu zvese." Panguva iyoyo, kuimba kunogona kunzwika kune rimwe divi reiyo portal. Pakarepo, vakadzi vana vengirozi vanoonekwa (vakadzi ve Captivenia), uye ivo vanoteverwa naMambokadzi weLumenorus, Mai vedu veChiedza.

 

NZVIMBO YEDU YENYAYA INEI

Paanodzika nhanho, zvisikwa zvese zvakaipa (Droch) avo vapinda munhare vanotanga kutiza. Reth Maloch anozopedzisira odanidzira kuti, "Hatina simba pano!" Asi nguva dzese, maziso aMai vedu akatarisa kuna Lord Valerian (Brian Doran) uyo akasungwa asingabatsiri mumaketani emweya. Asi paanosvika, ngetani dzinodonha, uye chinyararire, anomuisa patsoka dzake. Nezvo, anotendeuka otanga kukwira kwake achidzoka nepasuo. Paanopfuura nepangu, ndinoti kwaari, "Mai vangu, ndaedza kusvika Mara ... ndaedza." (Mara Mutapwa akawira pasi uye uyo Hama Tarsus vakaedza kudzosa kuna Mambo mune chimwe chiitiko chine simba mazuva mashoma apfuura.) Panguva iyoyo, Mukadzi Wedu anotendeukira kwandiri ndokuti,

NaMambo, pane tariro nguva dzose. 

Iye anoisa maoko ake pamusoro wangu kwechinguva, uye ipapo anonyangarika nepasuo ...

 

REDU REDU REMEDZIMBA

Ndicho chiito. Asi chaive chisiri chiito zvachose yaive misodzi mumaziso edu mazhinji. Brian akati yaive yake yemasimba masimba musasa mumakore gumi nemashanu. Vapristi vaivapo vakarwadziwawo zvikuru. Uye kwandiri, mutambi wenhau uyo ​​airidza Mukadzi Wedu, Emily Price, airatidzika kunge achanyangarika, sezvakange zvakaita, uye ndakanzwa huvepo hweMukadzi wedu. Zvakawandisa saka, kuti paakanga aenda, ndakatanga kushungurudzika. Ndakaerekana ndanzwisisa matauriro anoita Mirjana weMedjugorje anonzwa apo Mukadzi Wedu anozviratidza kwaari mwedzi wega wega, ndobva amusiya zvakare mu "nzvimbo inofa." Misodzi pachiso chaMirjana yakava yangu. 

Chandakasangana nacho musi uyu raive simba rekuchena kweMukadzi Wedu. Chiedza chaJesu chinovhenekera kuburikidza naye asina kudzivirirwa nekuti iye akanyatsochena. Runako rwake rwusingaenzanisike muchadenga, nekuti iye ihunyanzvi hwaMwari - chisikwa zvakadaro - asi uyo anofamba zvakakwana muKuda kwaMwari, akabatana zvizere nehuMwari. Akachengetedzwa kubva kuzvivi nekukodzera kweMuchinjikwa kuti Jesu atore nyama yake mumudziyo wakachena, ndiye mufananidzo weChechi iri kuuya.

Mukuzadzikiswa kweChiedza chake - anova Jesu - ndakanzwa hushoma hwangu. Ndakabvunza Brian mushure mekutaura kuti ainzwa sei panguva yechiitiko ichi. Vakati zvaiita sekuti "aiziva kuti ndiri mutadzi anotyisa, sekunge ndakanga ndamukundikana kasingaperi, asi panguva iyoyo haana hanya, akangotarisa mumweya wangu netsitsi nyoro yaamai." 

Zuva rakatevera ndakataura naEmily, uyo akawanawo chimwe chinhu chinoshamisa mune rake basa reMarian. Akati, “Handisati ndambonzwa zvakadaro feminine sezvandakaita panguva iyoyo, asi zvakare, ndakanzwa zvakadaro simba. ” Ndiwo mazwi akakodzera kumwe kunyorwa, sezvo iri "meseji" kune vakadzi nevarume vezera redu….

 

LADY REDU ROKUKUNDA

Asi chimwe chinhu chakaitika musi iwoyo. Zvaiita sekunge ndakapinzwa nekunzwisisa kwakadzama nezvechinzvimbo cheMai vedu mu "kupokana kwekupedzisira”Zvenguva ino; izvo arikukunda nenzira inozokatyamadza nyika. Kune kwake Kukunda ndiyo mambakwedza inotangira kubuda kweZuva reRuramisiro. Vazhinji vasingamunzwisisi, vanomuzvidza kana kumuramba…. vari kuenda zvachose rudo iye, nzira iyo Jesu anomuda nayo, nekuti vachamuona muchiedza chake, uye iye ari mune raKe. 

Chiratidzo chikuru chakaonekwa mudenga, mukadzi akapfeka zuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, uye mumusoro wake korona yenyeredzi gumi nembiri. (Zvak. 12: 1)

Padanho repasirese iri, kana kukunda kukauya kunozounzwa naMaria. Kristu achakunda kubudikidza naye nekuti anoda kuti kukunda kweChechi ikozvino uye mune ramangwana kuve nekubatana naye… —PAPA ST. JOHANI PAURO II, Kuyambuka Chikumbaridzo chetariro, p. 221

Mukadzi Wedu wechiedza paakadzika nhanho pa Arcātheos, vese vakaipa vaive vapinda mumuzinda vakatiza nekutya. Zvanga zviri chifananidzo chine simba icho vazhinji vemadzibaba nevanakomana vakataura nezvacho mushure. Chokwadi, vanyengeri vanoti kukumbira kuvapo kwaAmai Vakaropafadzwa panguva yekudzinga mweya kune simba kwazvo.

Rimwe zuva mumwe wangu wandinoshanda naye akanzwa dhiabhori achiti panguva yekudzinga mweya: "Rumbidzai Maria chakaita sekurohwa mumusoro mangu. Dai maKristu aiziva kuti Rosary ine simba zvakadii, ndiwo mugumo wangu. ”  —Mushakabvu Fr. Gabriel Amorth, Chief Exorcist weRoma, Echo yaMaria, Mambokadzi werunyararo, Kurume-Kubvumbi edition, 2003

Chikonzero ndechekuti kuzvininipisa kwaMariya nekuteerera kwakazara kwakabvisa basa rekudada kwaSatani nekusateerera, uye nekudaro, ndiye chinhu chaanovengwa nacho. 

Mune ruzivo rwangu - kusvika pari zvino ndakaita tsika dzinosvika mazana maviri nemazana matatu dzekudzinga mweya - ndinogona kuti kukumbira kweMhandara Tsvenetsvene Maria kunowanzo kumutsa kuita kwakakosha mumunhu ari kuburitswa… - Mudzidzisi, Fr. Sante Babolin, Catholic News Agency, Kubvumbi 28, 2017

Panguva imwe yekudzingwa, Fr. Babolin anorondedzera kuti “apo ndakanga ndichiomerera kukumbira Mhandara Tsvene-tsvene Mariya, dhiyabhorosi akandipindura kuti: ‘Handichagoni kutsungirira Iye Uyo (Mariya) uye handichagoni kukumirirazve.’”[1]aletia.org

Vachitaura iyo Rite ye Exorcism, Fr. Babolin anoburitsa pachena kuti makore eChechi e2000 echiitiko muhondo yemweya akabatanidza sei Mukadzi Wedu muhushumiri hwekununura:

“Nyoka ine hunyanzvi yakanyanya, hauchazonyengeri rudzi rwevanhu, kutambudza Chechi, kutambudza vasanangurwa vaMwari uye kuvasefa segorosi… Chiratidzo chinoyera cheMuchinjikwa chinokuraira, sekuitawo kwesimba rezvakavanzika zveKutenda kwechiKristu. … Amai vaMwari vanokudzwa, Mhandara Maria, vanokuraira; iye uyo nekuzvininipisa kwake uye kubva panguva yekutanga yekubata kwake Kwakachena, akapwanya musoro wako unozvikudza. ” —Ibid. 

 

YEDU HERE YENYAYA YESHOKO

Ehezve, izvi zvizere zvebhaibheri. Pane chikamu ichocho kubva kuna Zvakazarurwa umo "dhiragoni" inopinda mukukonana ne "mukadzi" uyo anotsigirwa naPope Benedict anomiririra Mukadzi Wedu neChechi. 

Uyu Mukadzi anomiririra Maria, Amai veMununuri, asi anomiririra panguva imwechete iyo Chechi yese, Vanhu vaMwari venguva dzese, Chechi iyo nguva dzose, ine kurwadziwa kukuru, zvakare inobereka Kristu. —PAPA BENEDICT XVI, Castel Gandolfo, Italy, AUG. 23, 2006; Zenit

Uyezve kune iyo Protoevangelium yaGenesisi 3:15 iyo, muChirungu chekare, inoti:

Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, nembeu yako nembeu yake; iye uchapwanya musoro wako, uye uchavandira chitsitsinho chake. (Douay-Reims)

St. John Paul II anoti:

… Iyi vhezheni haibvumirane nechinyorwa chechiHeberu, umo asiri iye mukadzi asi mwana wake, wedzinza rake, achapwanya musoro wenyoka. Chinyorwa ichi hachirevi kukunda Satani kunaMaria asi kuMwanakomana wake. Zvakadaro, sezvo pfungwa yemubhaibheri ichisimbisa kubatana kwakadzama pakati pemubereki nemwana, kuratidzwa kwaImaculata achipwanya nyoka, kwete nesimba rake iye asi kuburikidza nenyasha dzeMwanakomana wake, kunoenderana nezvinoreva chirevo chekutanga. —PAPA JOHN PAUL II, “Kunzwira Maria tsitsi kwaSatani kwaive kwakazara”; Veruzhinji Vateereri, Chivabvu 29, 1996; ewt.com

Uye imomo ndipo pane kiyi yebasa rake munhoroondo yeruponeso. Iye “azere nenyasha”, nyasha dzisiri dzake, asi akamupa naBaba kuti Mwanakomana, achitora nyama kubva munyama yake, ave Gwayana risina gwapa. Zvirokwazvo, anodaro John Paul II, "Mwanakomana waMaria akakunda kukunda kwaSatani uye akagonesa Amai vake kuti vagamuchire mabhenefiti ayo nekumuchengetedza kubva kuchivi. Nekudaro, Mwanakomana akamupa simba rekurwisa Dhiyabhorosi…. ” [2]PAPA JOHN PAUL II, "Simba raMaria kuna Satani rakanga rakazara"; Veruzhinji Vateereri, Chivabvu 29, 1996; ewt.com 

Kana panguva yakapihwa Mhandara Yakaropafadzwa Maria yakanga yasara isina nyasha dzamwari, nekuti akasvibiswa pakubata kwake nenhaka yechivi, pakati pake nenyoka pangadai pasisina - kanenge panguva ino, zvisinei ipfupi - ruvengo rusingaperi rwunotaurwa nezvarwo mutsika yekutanga kusvika kutsananguro yeChiratidzo Chemimba Yakachena, asi nhapwa. —POPI PIUS XII, Encyclical Fulgens corona, AAS 45 [1953], 579

Asi, saEvha semubatsiri pamwe naAdamu mukudonha kwevanhu, Maria, iye Nyowani Nyowani, ava mubatirwi redudziro pamwe naJesu, iye Adhamu Mutsva, muruponeso rwenyika.[3]cf. 1 VaK. 15:45 Nekudaro, zvakare, Satani anozvimisikidza kurwisa Mukadzi munguva dzino dzekupedzisira… 

 

YEDU YEDU YENYAYA YETARIRO

Chiedza chemukati chaMaria ndiJesu uyo ​​akati, "Ndini chiedza chenyika."  

Maria azere nenyasha nekuti Tenzi anaye. Nyasha dzaanozadzwa nadzo ndiko kuvapo kweiye ndiye manyuko enyasha dzose… - Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2676

Ichi ndicho chikonzero isu tichitaura nezvaMariya se "mambakwedza" anounza Zuva. Ichi ndicho chikonzero Mukadzi Wedu pachake akati:

Mweya wangu unokudza Ishe… (Ruka 1:46)

Kubudikidza nekureverera kwaamai vake, anogara achiunza Jesu panyika.

Kune "nerudo rwaamai vanobatsirana mukuzvarwa nekusimudzira" kwevanakomana nevanasikana veMai Kereke. -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris Mater, kwete. 44

Uye saka, hama dzinodiwa nehanzvadzi, tarisa Kumabvazuva.[4]cf. Tarisa Kumabvazuva! Tarisa Mukadzi Wedu uyo ​​kukunda kwake kuchazivisawo kuuya kwaJesu mune a itsva uye yemweya nzira kuitira kuti uvandudze kumeso kwepasi. Iyo inosviba nguva idzi dzinova, iko padyo nepadyo nekuedza.

Mweya Mutsvene, uchitaura kuburikidza neMadzibaba eChechi, unodaidzawo Mukadzi wedu iro Gedhi rekuMabvazuva, iro iro Mupristi Mukuru, Jesu Kristu, rinopinda nekubuda munyika. Kuburikidza neiyi gedhi akapinda munyika kekutanga uye kuburikidza neiro rimwe suwo achauya kechipiri-St. Louis de Montfort, Bata pamusoro peKuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa, kwete. 262

Apo Mukadzi Wedu weKwayedza akaburuka nhanho dzenhare portal pa Arcātheos, kwaive nekunzwisisika kwesimba "remweya" kupenya kuburikidza naye, zvirinani kune vakati wandei vedu. Zvinondiyeuchidza nezvezvivimbiso Ishe Wedu naMai Vedu zvakaitwa kuburikidza nemeseji dzakatenderwa kuna Elizabeth Kindelmann.

Chiedza chakapusa cheMurazvo wangu weRudo uchavhenekera moto uchipararira pamusoro penyika, uchinyadzisa satani uchimupa simba, akaremara zvachose. Usabatsire kuwedzera mazuva ekurwadziwa kwekubereka. —Mai vedu kuna Elizabeth Kindelmann; Murazvo worudo, Imprimatur kubva kuna Archbishop Charles Chaput

Chii ichi "Murazvo weRudo"?

… Rimi Rimi rerudo… ndiJesu Kristu pachake. -Murazvo worudo, p. 38, kubva kudhayari raElizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Archbishop Charles Chaput

Uye iri ndiro chairo basa re "kukunda" kwake munguva yedu: kugadzirira nyika kuuya kweHumambo hwaMwari pakati pedu mune zvakakwana nyowani uye dzakasiyana nzira:

Ndati "kukunda" kuchaswedera. Izvi zvakafanana nechirevo mukunamatira kwedu kuuya kweHumambo hwaMwari… kukunda kwaMwari, kukunda kwaMaria, kwakanyarara, ndekwechokwadi zvakadaro. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald

Kunyange isu tichiwanzomirira "nguva" hombe, vese Benedict naMai Vedu vari kukurudzira neimwe nzira. Nguva ino, ikozvino, isu tinodaidzwa kuti “zarurai mwoyo yedu” kuitira kuti Humambo hwaMwari hutange kutanga kutonga matiri, uye iwo Murazvo weRudo kutanga kupararira.  

Gadzirira kusimuka. Nhanho yekutanga chete yakaoma. Mushure meizvozvo, Rimi Rangu rerudo rinosangana nekusapokana uye rinozovhenekera mweya nechiedza chinyoro. Vachadhakwa nenyasha zhinji, uye vachazivisa Murazvo kuna vose. Rukova rwemanyasha rwusina kupihwa kubvira Izwi razova Nyama ruchadurura. -Murazvo worudo, p. 38, Kindle Edition, dhayari; 1962; Imprimatur Archbishop Charles Chaput

Mukadzi wedu weChiedza, tinyengetererei

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Nyeredzi Inomuka yeMangwanani

Tarisa Kumabvazuva!

Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here? Kutarisa kune inoshamisa "hombe pikicha" iri kubuda…

Kukunda - Chikamu IPart IIChikamu III

Vanodiwa Baba Vatsvene… Ari Kuuya

Zvekutanga zvinyorwa paMurazvo weRudo:

Iko Kutendeuka uye Kukomborera

Zvizhinji paMurazvo weRudo

Iye Gidheoni Mutsva

 

  
Unodiwa.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

  

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 aletia.org
2 PAPA JOHN PAUL II, "Simba raMaria kuna Satani rakanga rakazara"; Veruzhinji Vateereri, Chivabvu 29, 1996; ewt.com
3 cf. 1 VaK. 15:45
4 cf. Tarisa Kumabvazuva!
Posted in HOME, MARIA, ALL.