Mukadzi Wedu: Gadzirira - Chikamu I

 

IZVI masikati, ndakashinga kubuda kekutanga mushure mekuparadzaniswa kwemavhiki maviri kuenda kunoreurura. Ndakapinda muchechi ndichitevera mumashure memupristi mudiki, mushandi akavimbika, akazvipira. Ndisingakwanise kupinda mukureurura, ndakapfugama panhandare yekuita-shanduka, yakagadzwa pane "zvemagariro-kuregedza" chinodiwa. Ini nababa takatarisa mumwe nemumwe nekushamisika chinyararire, uye ipapo ndakakanda ziso paTabhera ... ndokutanga kuchema. Panguva yekureurura kwangu, handina kuzokwanisa kurega kuchema. Nherera kubva kuna Jesu; nherera kubva kuvapristi mu persona Christi… asi kupfuura izvozvo, ndaigona kuona raMai vedu rudo rwakadzama uye kunetseka yevapristi vake naPapa.

Mushure meSakaramende, mazwi echokwadi ekuregererwa akadzosera mweya wangu pachigaro, asi moyo wangu wakaramba uri mukusuwa. Akabva andiudza kuti vangani vapirisita vari kunetseka izvozvi nekushushikana, vachirwira nezvakaitika nekukasira.

Sevadzidzi muEvhangeri takabatwa takadzivirirwa nedutu risingatarisirwi, rine mhirizhonga. -POPA FRANCIS, Urbi et Orbi Blessing, St. Peter's Square, Roma; Kurume 27. 2020; ncregister.com

Hurumende (uye nekudaro, mabhishopi vasina sarudzo - ona mashoko omuzasi)[1]Pandakanga ndichinyora izvi manheru ano, ndakagamuchira chinyorwa kubva kushamwari. Mumwe mupristi waanoziva akataura kuti, “sesangano, dai Chechi ikasatevedzera zviga zvaCovid-19, vangabhadhariswa faindi yemadhora mazana mashanu ezviuru. Pakarepo kubhuroka. Uye vanhu munharaunda, "akadaro," vari kutora mifananidzo & kutarisa. " zvakavatadzisa kudya uye kuvapo kuungano dzavo. Ini ndaigona kutaura kuti uyu mupirisita wechidiki aive akazvipira kufira boka rake, kana zvirinani, anga achifa kufudza nekuve navo. Takayeuka hushingi hweVatendi Damian naCharles Borromeo vakafa vachishandira zvipfuyo zvavo panguva yedenda. Asi ikozvino, kunyangwe kugoverwa kwakachengeteka kweEucharist uye kurambidza kwevakatendeka kunamatira mumachechi mune dzimwe nzvimbo, kwasiya iye nehama dzake vapirisita vachinzwa zvakanyanya sevashandi vebasa pane vafudzi.

Ndini mufudzi akanaka. Mufudzi wakanaka unoradzikira pasi makwai ake upenyu hwake. Mushandirwi, asiri mufudzi uye makwai asiri ake, anoona bumhi richiuya, akasiya makwai, ndokutiza; mhumhi inoibata, nekuparadzira iyo. (Johani 10: 11-12)

Ndichipararira nekumbundira kwandinomupa, ndakapa shoko pfupi rekukurudzira nekutenda ndikatendeukira kuTabhera ndikazevezera, "Mofamba zvakanaka Jesu." Dzimwe misodzi.

Pandakadzokera kumotokari yangu, Mukadzi Wedu akatanga kutaura neni pamusoro pevanakomana vake vaanoda, izvo zvandichaisa mumashoko pano mufashoni, pamwe neshoko kune vanhuwo zvavo muChikamu II. Pane kusimbiswa kwakasimba kwandakagamuchira mushure mekutanga kunyora zvese izvi, rimwe izwi revapirisita, randichaisa pakupera kweChikamu II.

 

Usaore moyo, ASI GADZIRA

Chinhu chekutanga chandakaona Mai vedu vachitaura ndechekuti "Ndizvo zvazviri." Kuti izvo zvaitika, zviri kuitika, uye zviri kuuya hazvigone kumiswa kupfuura a amai vari pabasa rakaoma anogona kumisa shanduko inoshamisa mumuviri wake inotungamira mukuzvarwa. Dutu Guru iro rave kufukidza nyika zvino harizopera kusvika zvazadzisa chinangwa charo: kuunza Kukunda kweMoyo Musingaiti uye Era Yerunyararo.

Vakanaka vanozofira; Baba Vatsvene vachatambura zvikuru; marudzi akasiyana-siyana achaparadzwa. Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose.. —Mai vedu veFatima, Mharidzo yeFatima, www.haav.va

Rimwe zuva, ndakatarisa kunze kwehwindo rangu repamberi ndikaona mumwe mwanakomana achitamba zvine mutsindo mumhepo yemuchirimo uye mumwe achipfura piki pane zvasara zveyedu yekugadzira chando chando. Pakutanga, ndaive azere nekusuwa: "Sei vakomana ava vachifanira kupfuura neshungu idzi?" Asi mhinduro yakazouya nekukurumidza:

Nekuti ino haisi iyo nyika yandaida kuti vagare mairi. Vakazvarirwa muNguva inotevera…

"Hongu, Ishe, mataura chokwadi." Ini regai vanoda kutumira vanakomana vangu munyika isingachatendi kuti Mwari ariko, kwavachave kuvhimwa nezvinonyadzisira, vakafashukira mukutenga zvinhu, uye vakarasika mugungwa rehunhu hunodzora; nyika uko kusava nemhosva kwakarasika, hondo inogara iri pamusuwo, uye kutya kwaisa mabhawa pamahwindo edu nekukiya pamasuo edu (ona Vanodiwa Vanakomana nevanasikana). Hongu, dhiragoni yakashama muromo wayo ikasvipa tsunami yetsvina nekunyengera…

Nyoka… yakasvipa rwizi rwemvura kubva mumuromo mayo mushure mekunge mukadzi amutsvaira nerwizi… (Zvakazarurwa 12:15)

Kurwa uku kwatinozviwana… [tichipesana] nemasimba anoparadza nyika, kunotaurwa nezvako muChitsauko 12 chaZvakazarurwa… Zvinonzi dhiragoni inotungamidza rwizi rukuru rwemvura kurwisa mukadzi anotiza, kuti ndimutsvaire… ndinofunga kuti zviri nyore kuturikira zvinomirirwa nerwizi: ndidzo masaisai dzinotonga munhu wese, uye dzichida kubvisa rutendo rweChechi, rwunoratidzika kunge rusina kwekumira pamberi pesimba remasaisai anozviisa sega nzira yekufunga, iyo chete nzira yehupenyu. —PAPA BENEDICT XVI, musangano wekutanga wesangano rinokosha kuMiddle East, Gumiguru 10, 2010

Uye saka, Mukadzi Wedu anoti kuvapristi vake uye kwatiri tese nhasi:

Usacheuke! Tarisira!

Tsanga yegorosi inofanira kuwira muvhu ndokufa, asi ichabereka chibereko kakapetwa kazana. Inguva yekurega ino nguva; kurega izvo zvatave takanamatira kune, iwo mafantoms eisina mufaro uye anopera neon kubwinya. Takamira ndega muSt.Peter's Square, chiitiko icho chega chaishamisa, Papa Francis akaverenga rumbidzo renguva dzedu dzakaziviswa neGreat Dutu

Dutu rinofumura kukanganisika kwedu uye rinofumura izvo zvisirizvo uye zvisina chokwadi chokwadi chatakatenderedza takagadzira edu ezuva nezuva zvirongwa, edu mapurojekiti, maitiro edu uye zvatinokoshesa. Zvinotiratidza kuti takabvumidza sei kuva vasina kugadzikana uye kushaya simba izvo zvinhu izvo zvinovaka, zvinotsigira nekusimbisa hupenyu hwedu nenharaunda dzatinogara. Dutu remhepo rinoburitsa pachena mazano edu ese akaisirwa uye kukanganwa izvo zvinopa mweya yevanhu vedu; kuyedza kwese uko kunotishungurudza nenzira dzekufunga nekuita izvo zvinonzi "zvinotiponesa", asi pachinzvimbo zvinoratidza kuti hazvikwanisi kutisanganisa nemidzi yedu uye nekuchengetedza kurarama kwendangariro yeavo vakatitangira. Isu tinozvinyima isu masoja ekudzivirira isu atinoda kusangana nematambudziko. Mune dutu iri, iyo façade yeavo vakajairira avo isu takavharidzira ma egos edu, tichigara tichinetseka nezve chifananidzo chedu, yawa, ichifumura zvakare izvo (zvakaropafadzwa) zvakajairika zvinhu, zvatisingakwanise kutorerwa: kwedu kuve sehama nehanzvadzi. —Urbi et Orbi Blessing, St. Peter's Square, Roma; Kurume 27. 2020; ncregister.com

Ini ndinonzwa panguva ino kuti Momma inoda kuti tinzwe zvakare nenzeve nyowani chiporofita chakapihwa muSt Peter's Square pamberi paPapa Paul VI makore makumi mana nemashanu apfuura. Nekuti tiri kurarama ikozvino...

Nekuti ndinokuda, ndinoda kukuratidza zvandiri kuita munyika nhasi. Ini vanoda kukugadzirira izvo zvichauya. Mazuva erima ari kuuya nyika, mazuva ekutambudzika… Zvivakwa izvo zvino zvamira hazvizove vakamira. Tinotsigira izvo zviripo zvevanhu Vangu izvozvi hazvizove zviripo. Ndinoda kuti muve makagadzirira, vanhu vangu, kuti muzive chete ini uye kunamatira kwandiri uye kuve neni munzira yakadzika kupfuura nakare kose. Ndichakutungamira mugwenga… ndichakurura chese chauri kuvimba nacho izvozvi, saka unongotsamira paNdiri. Nguva ye rima riri kuuya panyika, asi nguva yekubwinya iri kuuya kweChechi Yangu, a nguva yekubwinya iri kuuya kuvanhu vangu. Ndichadurura pamusoro pako zvipo zvese zveSmweya. Ndichakugadzirirai kurwa pamweya; Ndichakugadzirirai nguva yeevhangeri iyo nyika isati yamboona…. Uye kana usina chinhu kunze kwangu, uchava nezvose: ivhu, minda, dzimba, uye vakoma nehanzvadzi uye rudo uye mufaro nerunyararo kupfuura nakare kose. Gadzirirai vanhu vangu, ndinoda kugadzirira iwe…—Dr. Ralph Martin, Pentekosti Muvhuro waMay, 1975; Peter's Square, Roma, Itari

"Rega uende!" Mai vedu vari kuti: “Ita chero chaAkuudza ”:

Hakuna munhu anotambanudzira ruoko rwake kubadza uye akatarisa kune zvakasara kumashure akafanirwa neHumambo hwaMwari. (Ruka 9:62)

 

KUGADZIRIRA PENTEKOSTE

Izvo Mukadzi Wedu zvaari kutigadzirira iko kuuya kweHumambo hwaMwari-Humambo hweKuda kwaMwari isu tanga tichikumbira kuMisa uye mumunamato wedu wega kwemakore 2000:Humambo hwenyu ngahuuye, Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa Kudenga. ” Uku hakusi kukumbira kuguma kwenyika asi kuti Jesu auye kuzotonga pasi rese kuitira gadzirira isu kwekupedzisira. Uye…

… Humambo hwaMwari hunoreva Kristu amene, watinoshuvira kuuya zuva nezuva, uye kuuya kwaiye tinoda kuti aratidzwe nekukurumidza kwatiri. Nekuti sekumuka kwedu kuvakafa, maari tinomuka, saka anogona kunzwisiswa seHumambo hwaMwari, nekuti maari tichatonga.-Catechism yeChechi yeKaturike, n. 2816

Nekudaro, Mukadzi Wedu ari kutiudza, kunyanya vapirisita vake: Usaora mwoyo, asi gadzirira. Gadzirira Pentekosti itsva.

Sezvauchaona mune itsva Nemakore isu takagadzira pa Askingtong.com, ino "Pentekosti nguva" inouya mune inonzi muchiKaturike chishamiso iyo "Kujekesa kwehana" kana "Yambiro": apo vese vanozoona mweya yavo sekunge vari kusangana nemutongo-mudiki.

Hana dzevanhu ava vanodikanwa dzinofanira kuzununguswa zvine chisimba kuitira kuti vagokwanisa “kugadziridza dzimba dzavo”… Nguva huru iri kuswedera, zuva guru rechiedza… inguva yekutonga kwevanhu. - Mushandi waMwari Maria Esperanza, Anopesana naKristu uye Nguva dzeKupera, Fr. Joseph Iannuzzi, P. 37

Asi iyi "mwenje" ichashandawo chimwe chinangwa kune avo vanga vachichigadzirira:

Mweya Mutsvene uchauya kuzosimbisa hutongi hwa Kristu hunobwinya uye huchave hutongi hwenyasha, hutsvene, hwerudo, hwekururamisira uye hwerunyararo. Nerudo rwake rweVamwari, anozovhura masuwo emoyo uye anovhenekera hana dzose. Wese munhu anozozviona iye mumoto unopfuta wechokwadi chamwari. Izvo zvichaita sekutonga mune zvishoma. Uye ipapo Jesu Kristu achaunza kutonga kwake kwakanaka munyika. —Fr. Stefano Gobbi, Kune Vapristi, Vanamai Vedu Vanodiwa Vanakomana, Chivabvu 22nd, 1988 (na Imprimatur)

Iko "kubata" kwaKristu mukati Chechi nenzira itsva, iyo ichaburitsa inonzi naSt John Paul II inonzi “hutsva uye hutsvene hwamwari”Kugadzirira Mwenga pazuva rake reMuchato. Chii chakaitika paAnnunciation? Mweya Mutsvene wakafukidza Mukadzi Wedu uye akabata Mwanakomana. Saizvozvovo, Mweya Mutsvene uri kuzouya mune ino yepasi rose chiitiko kuunza "Chipo": ndiyo iyo Murazvo weRudo rweMukadzi Wedu Mwoyo Wakachena, ndiko kuti, Jesu:

… Mweya wePentekosti uchafashukira pasi nesimba rake uye chishamiso chikuru chichafarirwa nevanhu vese. Izvi ndizvo zvinoitwa nenyasha dzeMoto weRudo… anova Jesu Kristu pachake… chimwe chinhu chakadai hachisati chamboitika kubva pakazova Shoko nenyama. —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Moto weRudo, p. 61, 38, 61; 233; kubva kudhayari raElizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Archbishop Charles Chaput

Ndiyo nzira iyo Jesu anogara achiumbwa nayo. Ndiyo nzira yaAnoberekwazve nayo mumweya. Anogara ari chibereko chedenga nepasi. Vagadziri vaviri vanofanirwa kubvumirana mune iro basa rakaitwa panguva imwe chete naMwari rekugadzira uye chigadzirwa chikuru chevanhu: Mweya Mutsvene uye Mhandara mutsvene kwazvo… nekuti ndivo chete vanogona kubereka Kristu. — Arch. Luis M. Martinez, Mutsvenesi, p. 6

 

VAPIRISITSI NOKUKUNDA

Uku ndiko Kukunda kweMoyo Musina Tsvina! Iko kusimbisa kutonga kweMwanakomana wake mumoyo yemweya mizhinji sezvinobvira, pamberi pechirango, icho chichagadzirira ivhu re "nguva yerunyararo." Papa Benedict pavakanamata muna 2010 vachikurumidzira "kuzadzikiswa kwechiporofita chekukunda kweMweya Mutsvene waMaria," akazoti:

Izvi zvakafanana nechirevo mukunamatira kwedu kuuya kweHumambo hwaMwari… Saka iwe unogona kuti kukunda kwaMwari, kukunda kwaMaria, kwakanyarara, ivo chaivo zvakadaro.-Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald (Ignatius Press)

Hongu, kunyangwe izvozvi, vakasara vari kutanga kumisikidza mukati mavo iri Rimi rerudo, humambo uhu hwekuda kwaMwari (ndosaka vavoni vachiti, kune avo vakagadzirira, yambiro ichava nyasha huru). Ichi ndicho chikonzero Mukadzi Wedu anga achionekwa pasi rese achitisheedza kuti tinamate, titsanye, uye tigadzirire kuitira kuti boka diki (Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki) inogona kutungamira kubhadharisa kana iyo Chiedza ichiitika (ona Iye Gidheoni Mutsva).

Vese vanokokwa kujoina hondo yangu yakakosha. Kuuya kwehumambo hwangu kunofanirwa kuve kwako chete chinangwa muhupenyu ... Usave mbwende. Usamirira. Kutarisana neDutu kuti tinunure mweya. —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Murazvo worudo, pg. 34, rakaburitswa neVana veBaba Foundation; Imprimatur Archbishop Charles Chaput

Vanhuwo zvavo vakagadzirira vachafanana naiye mhandara shanu dzakangwara vaiva namafuta akakwana mumarambi avo kuti adzime uye sangana ne Muroori (Mat 25: 1-13). Avo vasina kugadzirira, vakaita se shanu zvisina kuchenjera mhandara, vachashamisika kuti vowana sei Muroori nekuti vakawanikwa vasina mafuta enyasha. Vanhu vese vanokwanisa kuvaudza kwekuenda, asi havazokwanisi kuvapa mafuta enyasha, ndokuti, maSakaramende eruponeso.

Uye ndosaka imi, vapristi vanodikanwa, muri kudaidzwa naMai vedu kugadzirira! Ichi ndicho chikonzero anga achiumba boka revapristi, vakatendeka kuMwanakomana wake uye dzidziso dzechokwadi dzeChechi Yake! Nekuti iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kugamuchira mweya inouya kwauri nemazana, mumutsetse wekureurura uye kukumbira Rubhabhatidzo. Iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kutsanangura zvakangoitika kwavari, kuti Baba vanovada sei, uye kuti, kuburikidza naJesu, hazvina kunonoka kudzoka kuImba yaBaba. Iwe unofanirwa kuve mu "mamiriro enyasha" iwe pachako kuti uone uye udzivirire vaporofita venhema vanozomuka kuti vadudzire Yambiro mu Mashoko eNew Age. Uye takagadzirira kugamuchira zvipo zvitsva uye mweya wekuporesa uye kununura mweya. Ehe, Mukadzi Wedu ari kukuudza, vapristi vake vaanoda, kuti vagadzirire iyo Kukohwa Kukuru! Gadzirira! Mai vedu naMweya Mutsvene vachakubatsira (ona Vapristi, uye Kuuya Kukunda). iwe ndiyo kiyi, nekuti chete iwe inogona kutarisira iyo mafuta anoshaikwa pamarambi avo. Imi chete ndimi munogona kuregerera vakapararira vanakomana. Iwe chete ndiwe unokwanisa kudyisa, kuburikidza nemaoko ako, vanasikana vanopambadza. Ichi ndicho chikonzero mhandara dzakangwara dzisingakwanise kugovana mafuta avo - havasi vapirisita! Uye iwe unongova chete nepfupi fafitera rekuita izvi Musuwo wetsitsi usati wavhara uye musuwo weRuramisiro unovhurwa.

Pashure vamwe vasikana vakauya vakati, 'Ishe, Ishe, tizarurireiwo musuwo!' Asi iye akapindura achiti, 'Ameni, ndinoti kwamuri, handikuzivii imi.' Naizvozvo rambai makamuka, nekuti hamuzivi zuva kana nguva yacho. (Mat. 25: 11-13)

Oo, zvinosuwisa sei avo vasingatore mukana wechishamiso chetsitsi dzaMwari! Uchasheedzera zvisina basa, asi zvichanonoka. —Jesu kuna St. Faustina, Tsitsi Dzvene muMweya Wangu, Dhayari, kwete. 1448

Ichi ndicho chikonzero Mukadzi Wedu akatanga Kufamba kweMarian kwevaPristi; kugadzirira vanakomana vake vakasarudzwa kuita iri basa rakakosha kubatsira kuparadzira iwo Murazvo weRudo. Kudanwa kwaPapa Francis kwekuti Chechi ive "chipatara chemunda" kwaive kwechiporofita, sezvakangoita kuraira kwake kwekutanga kwevaApostora Evhangeri kuti Chechi "iperekedze" vakarasika. Vangani vapambadzi variko vanoda ngoni chaidzo!

Zvakare, munguva ino yekumirira, tinogona kukurumidza kuuya kweHumambo kuburikidza neminyengetero yedu nekutsanya. Vaprisita, nemaMass ako epachivande, unogona kunamatira vasina kutendeuka kuti vagonamira kune nyasha dzeChiedza.

Kana Mwari abata moyo wemunhu kuburikidza nekuvhenekerwa neMweya Mutsvene, munhu pachake haangoshandi kana achigamuchira kurudziro iyi, nekuti aigona kuzviramba; uye zvakadaro, pasina nyasha dzaMwari, haagone nekuzvisarudzira kwake kuenda kururamisiro pamberi paMwari. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1993

Chiedza chakapusa cheMurazvo wangu weRudo uchavhenekera moto uchipararira pamusoro penyika, uchinyadzisa satani uchimupa simba, akaremara zvachose. Usabatsire kuwedzera mazuva ekurwadziwa kwekubereka. —Edu Mukadzi kuna Erizabheti Kindelmann, Ibid., P. 177

Saka, iyi ndiyo Awa yeImba yepamusoro. Mhuri pasi rese izvozvi vakaunganidzwa pamwechete mudzimba dzavo nekuda kwecoronavirus. Ndiyo Hora yemhuri cenacle. Vapristi vari vega mumakorini avo. Ndiyo Awa yekumuka. Kunyange Satani achida kuti isu tinetseke uye titye, Momma ari kuti, "Usatya. Usacheuke. Tarisira mberi, kune Era nyowani. Imi vapirisita vangu, ndimi muchaita Bridge pamusoro pemvura yekunyengera kwaSatani. ”

Musi waKurume 18, 2020, mushure memakore makumi matatu nematatu (zera raKristu paakapinda muKushushikana Kwake), mameseji emwedzi wega wega wechipiri wemwedzi wega wega muMedjugorje akapera.[2]Paive nemamwe makore pakati apo Mukadzi Wedu aisaratidzika nguva dzose pa2nd. Patova nemakore makumi matatu nemapfumbamwe kubvira pakatanga mavonekwa kuvoni vese. Iyo nguva yezvakavanzika, uye nekudaro Kukunda, inoswedera padhuze:

Ndinoshuva dai ndaigona kuburitsa pachena zvakawanda pamusoro pezvichaitika mune ramangwana, asi ini ndinogona kutaura chinhu chimwe nezvekuti hupirisita hune hukama sei nezvakavanzika. Tine ino nguva yatiri kurarama mairi zvino, uye isu tine nguva yekukunda kwemoyo waMai vedu. Pakati peiyi mbiri nguva tine zambuko, uye iro bhiriji vapristi vedu. Mukadzi wedu anoramba achitikumbira kunamatira vafudzi vedu, sezvaanovadaidza, nekuti zambuko rinofanirwa kuve rakasimba zvakakwana kuti isu tese tiiyambuke tichienda kunguva yeKukunda. Mumashoko ake aGumiguru 2, 2010, akati, "Mwoyo wangu uchakunda ndiri padivi pevafudzi vako chete. ” —Mirjana Soldo, muoni weMedjugorje; kubva Mwoyo Wangu Uchakunda, p. 325

Ini ndinotsanangura mukati Vapristi, uye Kuuya Kukunda kuti "Bridge" iri rinoitwa sei muTestamente Yekare. Ndinotenda kuti chinyorwa ichi chichavaka, kukurudzira, nekusimbisa vazhinji venyu, kunyanya vapirisita vanodikanwa vanoverenga Izwi Rino.

 

 

Rutsigiro rwako rwemari neminamato ndosaka
urikuverenga izvi nhasi.
 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Pandakanga ndichinyora izvi manheru ano, ndakagamuchira chinyorwa kubva kushamwari. Mumwe mupristi waanoziva akataura kuti, “sesangano, dai Chechi ikasatevedzera zviga zvaCovid-19, vangabhadhariswa faindi yemadhora mazana mashanu ezviuru. Pakarepo kubhuroka. Uye vanhu munharaunda, "akadaro," vari kutora mifananidzo & kutarisa. "
2 Paive nemamwe makore pakati apo Mukadzi Wedu aisaratidzika nguva dzose pa2nd. Patova nemakore makumi matatu nemapfumbamwe kubvira pakatanga mavonekwa kuvoni vese.
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.