Mukadzi Wedu: Gadzirira - Chikamu II

Kumutswa kwaRazaro, fresco kubva kuchechi yeSan Giorgio, Milan, Italy

 

VAKURU ndivo zambuko pamusoro iyo Chechi ichapfuudza kuna Kukunda kweMukadzi Wedu. Asi hazvireve kuti basa revanhuwo zvavo harikoshi munguva dziri mberi - kunyanya mushure meYambiro.

 

KUSIMBIRA

Makore apfuura, kunyangwe ichi chinyorwa chekuzvarwa chisati chazvarwa, Rugwaro kubva kunaEzekieri rwakatsva mumoyo mangu zvakadzama, zvekuti dzimwe nguva ndaichema ndichingoriinzwa. Izvi zviri muchidimbu.

Ruoko rwaIshe rwakauya pamusoro pangu, ndokunditungamira nemweya waIshe, ndokundimisa pakati pemupata wakafara. Rakazadzwa nemapfupa… Zvino akati kwandiri: Porofita pamusoro pemapfupa awa, uti kwaari: Woma mafupa, inzwa shoko raJehovha. Zvanzi naIshe Jehovha kumapfupa awa: Teererai! Ndichaisa mweya mukati mako kuti uve mupenyu. Ndichaisa marunda pauri, ndoita kuti nyama ikure pamusoro pako, ndichakufukidza neganda, uye ndichaisa mweya mukati mako kuti uve noupenyu ... vakava vapenyu uye vakamira netsoka dzavo, uto guru… Zvanzi naIshe Jehovha. Ndichaisa mweya wangu mukati menyu kuti murarame, uye ndichakugarisai munyika yenyu. Ipapo uchaziva kuti ndini Jehovha. (Ezekieri 37: 1-14)

Ichi ndicho chiratidzo chaEzekieri chekupedzisira "kumuka"Inotsanangurwa muna Zvakazarurwa 20: 1-4, yake vhezheni ye"Era rerunyararo”Pamberi pekumukira kwekupedzisira kwaSatani (Gogi naMagogi) panguva yekupedzisira.[1]ona Nemakore Katatu muchikamu chose, Ishe vanoraira Ezekieri kuti ataure chiporofita shoko kumapfupa: kuvapa nyama, kuita kuti vafeme zvakare, uye kuvamutsa kubva kumakuva avo. Ichi chiporofita chichawana kuzadzikiswa kwacho muchikamu kuburikidza neYambiro apo mweya yakapambadza iyo "yakafa muzvivi" ichadzoka kuupenyu.

… Zvakanyanya kudiwa uye njodzi dzenyika ino,yakakura kwazvo kutenderera kwemunhu kwakakweverwa kugarisana kwenyika uye kushaya simba kuti uzviite, kuti hakuna ruponeso rwayo kunze kweku kudururwa kutsva kwechipo chaMwari.Regai Iye auye, Mweya Unogadzira,kuvandudza kumeso kwepasi! —PAPA PAURO VI, Gaudete muDomino, Dai 9th, 1975 www.haav.va

Kumuka patsva kwaJesu kunokosha: kumutswa kwechokwadi, uko kusingabvumiri humwe umambo hwerufu… Muvanhu, Kristu anofanira kuparadza husiku hwechivi chekufa nemambakwedza enyasha. Mumhuri, husiku hwekusava nehanya uye kutonhorera zvinofanirwa kupa nzira kuzuva rerudo. Mumafekitori, mumaguta, mumarudzi, munyika dzekusanzwisisana neruvengo husiku hunofanira kupenya sezuva, nox sicut die Illuminabitur, uye kukakavara kunopera uye kuchava nerunyararo. —Papa PIUS XII, Urbi uye Orbi kero, Kurume 2nd, 1957; v Vatican.va 

Ehe, Pius XII ari kutaura nezve a kumuka pamweya mukati memunhu pamberi kuguma kwenguva (kunze kwekunge paine mafekitori ari kubvaruka kuDenga.) Vagari vanozotora chikamu chipi pane izvi?

MuEvhangeri yeSvondo yapfuura, Jesu anoraira Razaro kuti abude muguva. Paanobuda, Jesu anoraira vanhu vakamira ipapo:

Mumusunungure mumurege aende. (Johani 11:44)

Enda kupi? Enda unogezwa. Enda kunocheneswa. Enda kunopfekedzwa. Mune mamwe mazwi, basa revanhuwo zvavo mushure meYambiro ndirwo ruchabatsira "kusunungura avo" vakasungwa mukutya nekuvhunduka. Kubatsira avo vasingaone kana kufunga zvakaringana kutarisa kuna Ishe. Kuporofita nekutaura Shoko raMwari kwavari. Kushandisa mweya weMweya Mutsvene. Uye pamusoro pazvose, kuvatungamira kudzokera kuna Jesu, ndokuti kuvapristi vake mu persona Christi ndiani anogona kuvagezesa mumvura dzeRubhabhatidzo, kuvanunura kuburikidza neSakaramende reKupupura uye nekudaro vanopfekedza vanakomana nevanasikana vanopambadza mukukudzwa kwavo sezvavanopihwa "mhuru yakakodzwa" - ndokuti, Yukaristiya.

Kwemakore, ndainzwa kuti tiri kuzoona chishamiso mushure mechishamiso mumazuva iwayo. Mushure mezvose, ichave iyo "exorcism yedhiragoni" (ona Yambiro, Kudzosera uye Chishamiso mune yedu Nemakore) apo, kwechinguva, Satani achapofomadzwa, asingabatsiri, achikundwa kwechinguva apo mweya inoyerera ichipinda neMusuwo Wetsitsi panzvimbo pemusuwo weGehena. Tinofanira kuva takagadzirira:

Mushure mekuvhenekerwa kwehana, vanhu vachapihwa chipo chisingaenzaniswi: nguva yekutendeuka inogara angangoita mavhiki matanhatu nehafu apo dhiabhori anenge asisina simba rekuita. Izvi zvinoreva kuti vanhu vese vanozove nerunyararo rusununguko rwekusarudza kana kupokana naIshe. Dhiabhorosi haasunge kuda kwedu uye kutirwisa. Mavhiki maviri nehafu ekutanga, kunyanya, achange akakosha zvakanyanya, nekuti dhiabhori haazodzoka panguva iyoyo, asi maitiro edu, uye vanhu vanozonetsa kutendeuka. -Canadian mystic, Fr. Michel Rodrigue, Mushure meYambiro neHondo Yenyika III

 

MHURI YAKO YAKANGOTANGA

Mavhiki matatu apfuura, mwanakomana wangu ane makore 19 okuberekwa, munyori akanaka, akapinda muhofisi mangu kuti atore chimwe chinhu. Takanga tisati tambotaura zvakadaro mangwanani iwayo. Pandakangomuona, kunze kwebhuruu raMai vedu kwakauya izwi reruzivo: “Usafunge kuti zviroto zvako zvese nezvawakaronga zvave kupera. Asi, basa rako riri kutanga chete. " Ndinofunga zvakatishamisa isu tese.

Ndakaziva kuti izwi iri raivewo rako, Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki: Basa rako riri kutanga chete. Kuti iwe wakaberekerwa awa rino. Chii basa iri iwe unobvunza? Mukadzi Wedu ndiye mutungamiri wenyonganyonga iyi, iyo Gidheoni Mutsva. Kwaari ndiko kwaunofanira kunyatsoteerera. Mukadzi wedu anokuratidza, asi iwe unofanirwa kuve wakatendeka uye unoteerera. Tinofanirwa kunge takafanana ne "mhandara dzakangwara" avo vasina kungounganidza mafuta enyasha mumarambi avo (zvekuti vaive "munyasha"), asi zvakare nemwenje we uchenjeri! Izvi zvinoreva kuti maawa awa ari ega anofanirwa kushandiswa kwete mukuparadza asi nenguva dzekunyengetera dzekuverenga, kuverenga pamweya uye kudzikama (kure nehondo yecycyhological yemisoro). Namata, namata, namata! Kakawanda sei Mukadzi wedu ave achisekwa nekudzokorora izvi zvakapamhidza uye zvakare kwemakore makumi mana. Asi ikozvino wanzwisisa. Mai vedu vaitikumbira kuti tinamate, tendeuke, titsanye, tinamate, tiende kunoreurura, tinamate zvakare… kuti tigare takagadzirira awa rino Vangani vakagadzirira? Vangani vakagadzirira pamweya pane zviri kuitika izvozvi?

Ino ndiyo nguva iyo, tichitevera kutungamira kwaMai Vedu, tiri kugadzirirwa zvekuita pamweya, kuitira "kusunungura" kwemweya mizhinji iko zvino vari muhusungwa hwechivi. Munyaya yemubhaibheri, Gidheoni anoraira mauto ake kuti vasiye zvombo zvavo zvekare. Ipo nyika ichichengeta pfuti nemabara, mari uye mapepa echimbuzi, Mukadzi Wedu anoda kuti isu tichengete, pamusoro pezvose kutenda. Zvakawanda zvacho. Tichaida nekuti zvombo zvedu zvichave kutenda, tariro, uye rudo. Uye izvo zvinouya kuburikidza munamato.

Gidheoni akaparadzanisa varume mazana matatu kuva makambani matatu, uye akavapa dzese nenyanga uye nezvirongo zvisina chinhu nemazhenje mukati mezvirongo. “Nditarise uye tevera kutungamira kwangu, ”Akavaudza. "Ndichaenda kumucheto kwemusasa, uye sezvandiri kuita, unofanirawo kuita saizvozvo." (Vatongi 7: 16-17)

Kune avo vatove kutodzidza kushanda mu "Chipo chekugara muKuda kwaMwari, ”Varikukumbira iwo Murazvo weRudo, urikutogamuchira kana kuti uri kugadzirira kutambira zvipo zvikuru zvemweya zvichaputika zvisingaite mushure meYambiro. Zvinogona kunge zvisingaite sezvazviri ikozvino. Varume vaGidheoni zvirokwazvo vanofanira kunge vakanzwa sekunge vakatokundwa vasina chinhu kunze kwezvirongo, mazhenje, uye zviridzwa kurwisa zviuru zvemasoja eMidhiani. Saizvozvowo, tinogona kunzwa sekunge isu hatibatsiri panguva ino ... asi ndosaka tichifanira kugara padhuze naMai vedu nekumuteerera: "Sezvandinoita ini, nemiwo munofanira kuita." Ndokunge, namatira rozari, kutsanya, kugara zvishoma, kuva akatendeka, teerera.  

Chinangwa chenguva dzatiri kurarama madziri ndechekugonesa mimwe mweya kuti igamuchire Chipo ichi sevanhu vari kugadzirira nguva iyo nyika yose ichachigamuchira. —Daniel O'Connor, Korona yehutsvene: PaZvakazarurwa zvaJesu kuna Luisa Piccarreta, p. 113 (Kindle Shanduro)

Aya makambani madiki matatu aMai Vedu (akaumbwa nevasara vevafundisi, vechitendero uye vanhuwo zvavo) vari kuenda kunotungamira mhosva ichatanga bofu Satani. Tiri kubatsira Mukadzi Wedu Kukunda nekuporofita pamusoro pemabhonzo akafa, nekuvabatsira kuti vagamuchire maSakaramende nesimba reMweya Mutsvene, nekuvadzidzisa kutevedzera Jesu Kristu, chaizvo, nguva isati yakwana, ye "nguva yetsitsi ”iri kupera. Unofunga kuti sei Ishe vedu vakadurura Mweya wavo muna 1969, vachipa nekudzidzisa Kereke zvakare pamusoro pemweya weMweya Mutsvene? Uye nei Akasimudza Amai Angelica pamwe nesangano rakakura rekukumbira ruregerero pakupera kwezana ramakore rapfuura? Uye nei Akatipa isu John Paul II kuisa maziso edu pane "itsva nguva yechirimo" iyo inogona kungovakwa padombo rakasimba reChechi yeKaturike?

Yenguva ino! Yenguva ino! Yenguva ino!

(Mwari Mutsvene, Mutsvene Samasimba, Mutsvene Asingafi! Tinzwirei tsitsi nepasi rose!)

 

GARA UCHIFUNGA MUFANANIDZO MUKURU

Zvese izvo zvataurwa, zvakakosha kukuyeuchidza iwe kuti uchengete "hombe mufananidzo" mupfungwa. Takatarisana ne "kupokana kwekupedzisira" pakati pemasimba echiedza uye masimba erima. Uyu hausi Muedzo. Saka nekudaro, muChikamu chechitatu, ndinoda kuramba ndichigadzirira iwe miedzo mikuru iri kuuya. Mukadzi wedu anesu. St. Joseph ari padivi pedu. Ishe wedu ari mukati medu. Usatya, asi ngatiregeiwo kukotsira.

Munguva yedu, kupfuura nakare kose, pfuma yepamberi pevanhu vane mafungiro akaipa humbwende nekushaya simba kwevanhu vakanaka, uye simba rese rekutonga kwaSatani kuri nekuda kwekushaya simba kwevaKaturike. O, kana ndikabvunza mudzikinuri, sezvakaitwa nemuporofita Zachary mumweya, 'Ani maronda aya ari mumaoko ako?'mhinduro yacho yaisazova nekupokana. 'Naaya ndakakuvadzwa mumba yeavo vaindida. Ndakakuvadzwa neshamwari dzangu dzisina kuita chidziviriro kwandiri uye, pazviitiko zvese, vakazviita vateveri vevavengi vangu. ' Uku kuzvidza kunogona kuendeswa kune vasina simba uye vanotya maKaturike enyika dzese. —PAPI PIUS X, Kuburitswa kweDecree yeHeroic Hunhu hweSt.Joan weArc, nezvimwewo, Zvita 13, 1908; v Vatican.va

Pazuva iro Ishe "chairo" ravakandidaidza kunhoroondo iyi yechipostori makore angangoita gumi nemashanu apfuura, chinotevera kuverengerwa kwevatendi musi iwoyo Liturgy yemaawa. Ndinoona Ishe Wedu achiti izvozvi newewo. Mushure mekuiverenga, ndokumbira utarise vhidhiyo pfupi yekukoka kwako.

Imi muri munyu wenyika. Hazvisi nekuda kwako, anodaro, asi nekuda kwenyika kuti izwi rakapihwa kwauri. Ini handisi kukutuma kumaguta maviri chete kana gumi kana makumi maviri, kwete kurudzi rumwe chete, sekutuma kwandakaita vaporofita vekare, asi mhiri kwenyika negungwa, kune nyika yese. Uye nyika iyoyo iri mumamiriro anosiririsa… anoda kune varume ava hunhu uhwo hunonyanya kubatsira uye kunyange hunodiwa kana vachizotakura mitoro yevakawanda… vanofanirwa kunge vari vadzidzisi kwete vePalestine chete asi venyika yose. "Saka usashamisika," anoti, "kuti ndinotaura newe ndisiri vamwe uye ndikubatanidze mune rimwe bhizinesi rine njodzi… izvo zviitwa zvakaiswa mumaoko ako, ndipo paunofanira kushingaira. Kana vachikutuka uye vachikutambudza uye vachikupomera mhosva yezvakaipa zvese, vangatya kuuya pamberi apo. ” Naizvozvo anoti: “Kunze kwekunge wagadzirira chinhu chakadai, ndakakusarudza pasina. Kutukwa kunofanirwa kuve kwako asi hakukuvadze uye kungova humbowo mukushinga kwako. Kana, kuburikidza nekutya, zvakadaro, ukatadza kuratidza kumanikidza basa rako rekutumwa, mugove wako uchave wakaipisisa. ” —St. John Chrysostom, Yokunamata pakati Hours, Vol. IV, peji. 120-122
 

 

Rutsigiro rwako rwemari neminamato ndosaka
urikuverenga izvi nhasi.
 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 ona Nemakore
Posted in HOME, MARIA, NGUVA YENYASHA.