Hondo Yedu Yemukadzi


FASI YEDU YEDU YEMAHARA YEROSARI

 

PASHURE kuwa kwaAdamu naEvha, Mwari akazivisa kuna Satani, nyoka:

Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, nembeu yako nembeu yake; iye uchapwanya musoro wako, uye uchavandira chitsitsinho chake. (Gen 3:15; Douay-Rheims)

Kwete iye mukadzi-Maria chete, asi mbeu yake, mukadzi-Chechi, achapinda muhondo nemuvengi. Ndokunge, Maria uye vakasara vanoumba chitsitsinho.

 

MARIYA, GIDHONI ITSVA

MuTesitamende Yekare, Gidheoni anodaidzwa kuti atungamire kurwa nemuvengi. Ane mauto zviuru makumi matatu nezviviri, asi Mwari anoda kuti adzikise huwandu. Pakupedzisira, mauto mazana matatu chete anosarudzwa kuti varwe nemauto akakura evavengi-chiitiko chisingabviri. Chikonzero cheizvi ndechekutadzisa vaIsraeri kuti vataure kuti yaive yavo simba ravo izvo zvaizovaunzira kukunda.

Saizvozvowo, Mwari akabvumira Chechi kuti idzikiswe kune izvo zvinoita sekusara. Vakasara ava vashoma, kwete zvakanyanya muhuwandu, asi muchimiro. Ivo vakadzi vemba, vashandi vekoloni yebhuruu, vapirisita vanozvininipisa ve diocese, vanonamata vakanyarara… mweya yakagadzirirwa naJesu pachaKe panguva ino yekusanaya kwemvura apo mapurupiti akanyarara pamusoro pedzidziso yakanaka uye vanhuwo zvavo vakanganwa rudo rwavo rwekutanga. Mazhinji acho akaumbwa nemabhuku akasimba, matepi, mavhidhiyo akateedzana, EWTN, nezvimwe…. tisingataure maumbirwo emukati nemunamato. Iyi ndiyo mweya mukati mayo mwenje weChokwadi wanga uchikura paunenge uchidzimwa munyika (ona Kenduru Inopfungaira).

Gidheoni akapa mauto ake zvinhu zviviri: 

Nyanga nezvirongo zvisina chinhu, uye mazhenje mukati mezvirongo. (Vatongi 7:17)

Hondo yaMaria yakapihwawo zvinhu zviviri: runyanga rwekuponeswa uye mwenje weChokwadi-kureva kuti, Shoko raMwari, richipisa mumweya yavo, kazhinji rakavanzwa pasirese.

Pakutanga kwaiva neShoko… uye hupenyu uhu hwakanga huri chiedza cherudzi rwevanhu. (Johani 1: 1, 4)

Munguva pfupi, ari kudaidza mumwe nemumwe wedu akaungana Iyo Bastion kusimuka, uye tibate "bakatwa" iri mumaoko edu. Nekuti kurwa neShato kwaswedera…

 

ZVAKAZARURWA ZVICHAUYA

Gidheoni anokamura varume mazana matatu kuva tatu makambani, achiti,

Nditarise uye uteedzere kutungamira kwangu. (7:17) 

Anobva aendesa mauto ake kukamba yevavengi "pakutanga kwemaawa epakati". Ndokunge, anenge maawa maviri kusvika pakati pehusiku.

Mary akaumba makambani matatu zvakare: vafundisi, vanonamata, uye vanhuwo zvavo. Sezvo ini ndakanyora mukati Mamwe Mazuva maviri, Zuva raIshe rinotanga murima, ndiko kuti, pakati pehusiku. Sezvo awa rinosvika, ari kutigadzirira iyo iyo nguva apo simba raMwari richave richiratidzwa kune nyika, apo Jesu anouya seChiedza:

Makambani ese ari matatu akaridza hwamanda ndokutyora zvirongo zvavo. Vakanga vakabata mazhenje mumaoko avo oruboshwe, uye kurudyi kwavo vachiridza hwamanda, ndokudanidzira vachiti, "Munondo waJehovha uye waGidheoni!" Ivo vese vakaramba vakamira panzvimbo vakatenderedza musasa, apo musasa wese wakadonha kumhanya nekupopota nekutiza. Asi varume mazana matatu vakaramba vachiridza hwamanda, Jehovha ndokumisidzana bakatwa pamusasa wese. (7: 20-22)

Chiedza chaKristu chiri kuzoitwa kuti chionekwe pasi rose nechinguva. Shoko raMwari, rakapinza kukunda chero munondo unocheka nekwose, rinopinda…

… Kunyangwe pakati pemweya pamwe nemweya, majoini nemwongo… unokwanisa kuona kuratidzwa nemifungo yemoyo. Nekuti hapana chakavigwa chisingazovonekwi; hapana chakavanzika kunze kwekubuda pachena. (VaH 4:12; Mk 4: 21-22)

 

CHINOSARA CHINOMUKA 

Pakati pekuvhiringidzika kunotevera, semunhu wese achizviona semaonerwo anoitwa mweya yavo naMwari, vakasara vachatumirwa chitsitsinho cheMai Vedu — sezvakaita mauto aGidheoni — kuti vakunde mweya nebakatwa reMweya, Shoko raMwari .

VaIsraeri vakaunganidzwa kubva kuNafutari, kwaAsheri, nokuManase mose, uye vakatevera vaMidhiani. (7:23)

Nekuti kana Chiedza chaparadzira rima, ichave iri basa revakasara avo Jesu vanodaidza kuti "chiedza chenyika" kuunganidza mweya, kuitira kuti rima risazowana nzvimbo zvakare mune vasina simba. Panguva ino pfupi yenguva (Zva 12:12), mushure meiyo Dhiragoni yakadzingwa kubva pamoyo yevakawanda, kuti nyoka ichasangana nekurohwa kwakanyanya kweMukadzi. Kune vazhinji vakanga varasika vachawanikwa, uye avo vaive mapofu vachaona.

Ichava nguva iyo Baba pavanotambira kumba mwanakomana akarasika.

Vanhu vaifamba murima vakaona chiedza chikuru; Chiedza chakavhenekera avo vaigara munyika yezarima. (Isaya 9: 2; RSV)

 

FOOTNOTE

Chiroto cheMbiru Mbiri dzaSt. John Bosco, icho chandakataura mune zvimwe zvinyorwa, chinofanira kunzwika kunge chakajairika! Akaona kuti apo Baba Vatsvene vakasimbisa Chechi, Bharaki raPeter, pambiru dzeEucharist naMaria… 

… Kugwinha kukuru kunoitika. Ngarava dzese idzo kusvikira panguva iyoyo dzakarwa nechikepe chaPope dzakapararira; dzinotiza dzichienda, dzonangana, dzoputsana-pindana. Vamwe vanonyura voedza kunyudza vamwe… -Kurota makumi mana kweSt. John Bosco, rakanyorwa uye rakapepetwa naFr. J. Bacchiarello, SDB

Papa John Paul II vakatitungamira kune idzi mbiru mbiri kuburikidza neGore reRosari (2002-03) uye neGore reEucharist (2004-05). Papa Benedict akatisunga kwavari zvakachengetedzeka kuburikidza nekuramba achiedza kudzoreredza Misa, uye achikumbira kureverera kwaMaria, Nyeredzi yeGungwa.

Ndiamai ava, iye Gidheoni Mutsva, uyo ava kugadzirira kutitungamira muHondo Huru yenguva yedu.

Nyeredzi yeGungwa, upenye pamusoro pedu uye utitungamirire munzira yedu! —PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi, N. 50

… Munguva dzekupedzisira achakudza nzira yegungwa. (Isaya 9: 1; RSV)

 

Izvo zviri pamusoro zvakatanga kuburitswa Kukadzi 1, 2008.

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.

Comments dzakavharika.