Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki

 

PAMUSORO PEMABHUKU EYAKASIMBISA Pfungwa
YEMhandara Yakakomborerwa MARIYA

 

KUSVIKIRA ikozvino (zvichireva, kwemakore gumi nemana apfuura echipostori ichi), ndaisa zvinyorwa izvi "kunze uko" kuti chero munhu averenge, izvo zvicharamba zvakadaro. Asi ikozvino, ndinotenda zvandiri kunyora, uye zvandichanyora mumazuva anotevera, zvakagadzirirwa boka diki remweya. Ndinorevei? Ndicharega Ishe wedu achizvitaurira.

Vese vanokokwa kubatana neuto rangu rinokosha rehondo. Kuuya kwehumambo hwangu chinofanira kunge chiri chako chete chinangwa muhupenyu. Mashoko angu achasvika kumweya mizhinji. Vimba! Ndichakubatsirai mose nenzira inoshamisa. Usade nyaradzo. Usave mbwende. Usamirira. Kutarisana neDutu kuti tinunure mweya. Zvipe pachako kubasa. Ukasaita chinhu, unosiya pasi kunaSatani uye kuti vatadze. Vhura maziso ako uye uone njodzi dzese dzinoti vanobatwa uye vanotyisidzira mweya yako. —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Murazvo worudo, pg. 34, rakaburitswa neVana veBaba Foundation; Imprimatur Archbishop Charles Chaput

Jesu Ari Kuuya! Kumusoro kweichi chakakosha kurwa kugadzirira nzira ndiye Mukadzi Wedu. Boka iri ishoma nekuti vashoma vanodavira kudaidzwa kwake;[1]Matt 7: 14 bhendi rakakwenenzverwa nekuti vashoma vanobvuma mamiriro acho; simba idiki nekuti vashoma vanosangana nedutu mumweya yavo ndoda iro Dutu rinopararira pasi rese. Kazhinji ndivo vanoramba “zviratidzo zvenguva”…

… Isu vedu vasingade kuona izere nehuipi uye vasingade kupinda muPassion yake. —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience

Mudiki ndiyo nhamba yevanondinzwisisa uye vanonditevera… -Mai vedu veMedjugorje, meseji inonzi yakanyorerwa Mirjana, Chivabvu 2, 2014

Tiri vapenyu zvechokwadi sapamazuva aNoa apo vazhinji vari avo vanobatwa mu "kutenga nekutengesa," vachitsvaga kunyaradzwa kwepasi pane kugadzirira Great Storm (iri padyo padyo, munhu anogona kunhuwidza iyo nitrogen mumadonhwe ayo eruramisiro). Zvinoshamisa kuti, ndinonzwa sekunge kunyorwa uku kuchave, kune vamwe, iko kokero yekupedzisira kujoina Mukadzi Wedu Mudiki Rabble - avo vanozo tungamira mhosva inopesana nemasimba erima. Nekudaro, kunyora uku chikumbiro kubva kune uyo ari kuchema murenje:

Gadzirai nzira yaIshe, ruramisai nzira dzake. (Evhangeri yezuro)

Iko kuchema uko, pamoyo payo chaipo, kuri kukumbira kuvimba: yekupedzisira ipe yako wega uye yakazara fiat kuna Mwari uye tambidza itsvo dzemweya wemunhu kuna Mai Vedu kuti vatevere kutungamira kwake. Nekuti kwaari nekumbeu yake kwakapihwa basa rekupwanya musoro wenyoka kuitira nzira yekutonga kwaKristu (cf yanhasi Kutanga Kuverenga).

If Jesu Ari Kuuya, iwe waitarisira zvishoma? Wakafunga here kuti isu tiri vataridzi vechiitiko chikuru kubva Rumuko?

 

DAMBUDZIKO REDU RABADZI REDU

Mukuona kwenyika, iyi "yakakosha kurwa simba" hachisi chinhu. Tiri vatorwa kune imwe nyika. Isu tinozviwana isu takakomberedzwa nenyika inovenga Mwari uye nezvose zvaAkamirira. Isu takangofanana nevaIsraeri mumazuva aGidheoni.

Akakomberedzwa nemauto eMidhiani, Gidheoni akataura nemasoja ake makumi matatu nemaviri sezvo Mukadzi Wedu akambotaura kuChechi yese kuFatima, uyezve nemakumi emakore kusvika pakudaidzwa kwekupedzisira panguva ino.

“Kana paine munhu anotya kana anotya, ngaabve! Muregei abve paGomo reGireadhi. ” Zviuru makumi maviri nezviviri zvemauto zvakaenda, asi zvuru gumi zvakasara. Ipapo Jehovha akati kuna Gidheoni, “Pachine varwi vazhinji. Tungamira navo kumvura uye ini ndicha bvunzo ivo kwauri ipapo. Kana ndikakuudza kuti mumwe murume achaenda newe, anofanira kuenda newe. Asi hapana munhu anofanira kuenda kana ndikakuudza kuti haafanire. Gidheoni paakatungamira masoja kuenda kumvura, Ishe vakati kwaari: Wese munhu anosvetuka mvura sembwa inoita nerurimi rwake, unofanira kumuisa parutivi; uye wese anopfugama kuti anwe achisimudza ruoko rwake kumuromo wake unofanira kumuisa parutivi ari ega. Vaya vakasunga mvura nendimi dzaisvika mazana matatu, asi vamwe vese varwi vakapfugama kuti vanwe mvura yacho. Ishe ndokuti Gidheoni: Achishandisa iyo mazana matatu waradzika mvura, ini ndichakuponesa, uye ndichaisa vaMidhiani muruoko rwako. ” (Vatongi 7: 3-7)

Vane mazana matatu ndevaya, vachiisa pasi kutya kwavo, vachiisa parutivi kururamisa kwezvematongerwo enyika, uye vachizvininipisa nezviso zvavo pasi, vakazviisa kumucheto kweMvura Mhenyu. Ivo havarega chero nyaradzo ichipinda pakati pavo neRwizi rweHupenyu, kunyangwe nemaoko avo pachavo (kureva. Zvinhu zvakanaka zvinogona zvakadaro kupirwa); havatyi ku vanotambura, kuti vazvibvumire ivo kuwana zvishoma "zvakasviba" nekuda kwekufona. Ndeavo vakaisa pasi zvombo zvavo -zviya zvekubatanidza umo mavakaisa chengetedzo yavo uye kunyangwe kutenda (mari, ungwaru, chipo chechisikigo, chivakwa, zvinhu zvekushandisa, nezvimwewo) Uyezve, ndevaya vane avo kutenda kwakaedzwa mune ino yapa papa asi havana kupandukira Pope (anova chikamu bvunzo, sezvamuchaona mune imwe nguva).

Nekuti kurwa kwavepo pakupedzisira kune dzinga masimba erima kuitira kuti tibatsire kupinza muHumambo hwaMwari.

Nekuti, kunyangwe tiri munyama, hatirwi maererano nenyama, nekuti zvombo zvehondo yedu hazvisi zvenyama asi zvine simba rakakura, zvinokwanisa kuparadza nhare. (2 Vakorinde 7: 3-4)

Mune mamwe mazwi, Rabble iri kudaidzwa kuti iite zvakapesana zvachose nehungwaru hwavo - kufamba nekutenda, kwete nekuona - kunyatsotevera mumakwara aMai Vedu apo vachizevezera mirairo yavo:

Gidheoni akakamura varume avo vana mazana matatu, akaita mapoka matatu, akavapa nyanga, nezvirongo, nemazhenje mukati mezvirongo. "Nditarisei mutevere kutungamira kwangu," akavaudza. "Ini ndichaenda kumucheto kwemusasa, uye sezvandinoita, unofanira kuitawo saizvozvo." (Vatongi 7: 16-17)

Aya mapoka madiki matatu (akaumbwa nevakasara vevafundisi, vechitendero uye vanhuwo zvavo) vari kuenda kunotungamira mhosva ichatanga kuita bofu Satani. Mukati memoyo yavo, vachatakura iwo Murazvo weRudo, inova iyo Chipo cheKurarama mune Kuda kwaMwari (izvo zvandichatsanangura nekukubatsira kuti ugamuchire mumazuva ari mberi)…

… Murazvo Wangu weRudo… ndiJesu pachake. -Mai vedu kuna Elizabeth Kindelmann, Nyamavhuvhu 31, 1962

Chinangwa chenguva dzatiri kurarama madziri ndechekugonesa mimwe mweya kuti igamuchire Chipo ichi sevanhu vari kugadzirira nguva iyo nyika yose ichachigamuchira. —Daniel O'Connor, Korona yehutsvene: PaZvakazarurwa zvaJesu kuna Luisa Piccarreta, p. 113 (Kindle Shanduro)

Nyanga ndiye Munondo weMweya, rinova Shoko nesimba raMwari; chirongo ichi chinomiririra hupenyu hwakadzikama, hwakavanzika hwekuzvininipisa isu tinofanirwa kutungamira mukutevedzera Mukadzi Wedu kusvikira nguva yasvika apo iyo "Mukadzi akapfeka zuva" anomupinza mukati chikamu chine rima pane Dutu:

Naizvozvo Gidheoni nevarume zana vaaiva navo vakasvika kumucheto kwemisasa pakutanga kwenguva yepakati, vachangosimbiswa nevarindi. Vakaridza hwamanda ndokutyora zvirongo zvavaive vakabata. Zvino mapoka matatu akati aridza hwamanda, akavhuna zvirongo zvavo, ndokutora mazhenje mumaoko avo ekuruboshwe, uye kurudyi nyanga dzavaipururudza, ndokudanidzira vachiti: Munondo waIshe naGidheoni! ("ZvaIshe Wedu naMai Vedu!" Vatongi 7: 19-20)

Naizvozvi, mauto aMidhiani akanyonganiswa ndokuvamba kurwisa mumwe nomumwe!

Chichava Chishamiso chikuru chechiedza chinopofumadza Satani… Mafashama ane mafashama emaropafadzo ave kuda kuzungunusa nyika anofanira kutanga nenhamba shoma yemweya inozvininipisa. -Mukadzi wedu kunaElizabeth, www.murwebitown.org

Pano, tinotendeukira kuroto raSt John Bosco iro rinoratidzika kunge rinotsanangura chiitiko ichi:

Panguva ino, kugwinha kukuru kunoitika. Ngarava dzese idzo kusvikira panguva iyoyo dzakarwa nechikepe chaPope dzakapararira; dzinotiza dzichienda, dzonangana, dzoputsana-pindana. Vamwe vanonyura voedza kunyudza vamwe. Ngarava diki dzinoverengeka idzo dzakarwira zvine mutsindo kuti mujaho wePope uve wekutanga kuzvisunga kumakoramu maviri [eEucharist naMaria]. Dzimwe ngarava zhinji, dzadzokera shure nekutya hondo, dzinotarisa nekuchenjera kubva kure; kuparara kwezvikepe zvakaputsika zvave zvapararira mumafungu emvura egungwa, ivo nenzira yavo vanofamba nemoyo wakanaka kune mbiru mbiri idzi, uye vasvika pavari, vanozvimhanyisa kune hoko dzakarembera pavari uye vanoramba vakachengeteka , pamwechete nengarava huru, pane iyo Papa. Pamusoro pegungwa kutonga kwavo kunyarara kukuru. -St. John Bosco, cf. www.shz.ir www.shz.ir 

Hongu, avo vanga vachirwisa Pope - vese vari mukati nekunze kweChechi - vanoninipiswa uye midziyo yavo yekuzvikudza yapunzika zvachose. Rudzi Rwedu Rudiki rwaMukadzi rwunozvichengetedza ivo pachavo kune mbiru dzaIshe Wedu naMai vedu. Avo vamwe avo, kunyangwe vasina kuramba rutendo, zvakadaro, vakagara paruzhowa nekutya uye kutya, vanopinda muRabble, kunyangwe vakatakura mukati mavo kusuwa kukuru uye kuzvidemba kwekusavimba zvakazara muna Ishe. Pakarepo, panove ne "kudzikama kukuru" -nguva yekudzoka mu Ziso reDutu mune iyo mweya ichaiswa mucherechedzo nechiratidzo cheMuchinjikwa pahuma dzavo:

Musatadzira pasi, kana gungwa, kana miti, kusvikira tasimbisa varanda vaMwari pahuma. (Zva 7: 3)

Inguva yeiyo kudzoka kweVanakomana Vakarasika; ndiyo Awa Yetsitsi pamberi paJehovha Awa Yekururamisira.

“Unofanira kuziva kuti ini ndinogara ndichida vana vangu, zvisikwa zvangu zvandinoda, ndaizvishandura ndigare mukati kuitira kuti ndisazviona zvichirohwa; zvakanyanya, zvekuti munguva dzakasuruvara dziri kuuya, ndakavaisa vese mumaoko aMai vangu vekudenga - KwaVari ndakavapa, Kuti Vandichengetere Ini pasi penguvo Yake yakachengeteka. Ndichamupa vese avo vaAchada; kunyangwe rufu haruchazove nesimba pamusoro peavo vachange vakachengetedzwa naAmai vangu. ” Zvino, paakange achitaura izvi, mudiwa wangu Jesu akandiratidza [sei]… Akamaka vana Vake vanodikanwa uye nevaya vaisafanira kubatwa nezvirovenga. Chero ani akabatwa naMama vangu vekudenga, shamhu dzaive dzisina simba rekubata zvisikwa izvi. Akanaka Jesu akapa kuna Mai vake kodzero yekuunza kuchengetedzeka kunaani zvake waanoda. —Jesu kuna Luisa Piccarreta, June 6, 1935; Korona yehutsvene: PaZvakazarurwa zvaJesu kuna Luisa Piccarreta rakanyorwa naDaniel O'Connor, p. 269 ​​(Kindle Shanduro)

 

Sarudzo

Izvi zvese ndezvekutaura kuti Mukadzi Wedu Mudiki Rabble haina hazvo kukosha… kungosarudzwa.

Uye ari kukukoka.

Chii chaunofanira kuita? Chinhu chekutanga kutaura zviri nyore, izvozvi, kuti "hongu" -fiat. Kunamata chimwe chinhu seichi: 

Ishe, ndinozviratidza pamberi penyu izvozvi, sezvandiri. Uye wangu "sezvandiri" akafanana naMateu sezvaaigara patafura rake achitora mutero; kana saZakeo akavanda mumuti; kana kufanana neyakarembera mhombwe muvhu; kana sembavha yakanaka yakaturikwa neshinda; kana saPeter achizivisa, "Ibvai kwandiri, nokuti ndiri munhu anotadza, imi Ishe. ” [2]Ruka 5: 8 Kune mumwe neumwe weizvi, Wakatambira yavo "Nditore sezvandiri." Uye saka, nechiito chakasimba chechido changu, ndinokupai izvozvi zvese zvandiri, sezvandiri. Nenzira iyi, iniwo ndinotora Maria saAmai vangu, iye waMakaisa, shure Kwako, kumusoro kweuto Rako Rokudenga. Naizvozvo, Ishe, ndinonamata: "Chii chatinofanira kuita, kuti tiite mabasa aMwari?" [3]John 6: 28

Ini ndichatsanangura mamwe "matanho ekutanga" mune aya anotevera zvinyorwa uye nekugovana chimwe chinhu chine simba chakaitika kwandiri mwedzi wapfuura. Panguva ino, ndinokusiya neshoko iri kubva kuna Mai Vedu iro randakagamuchira makore masere apfuura pamberi peanenge achitungamira mweya wangu. Icho chiri Zvino Shoko kwenguva ino…

Vadiki, musafunge kuti nekuti imi, vakasara, muri vashoma muhuwandu zvinoreva kuti makakosha. Asi iwe wakasarudzwa. Iwe wakasarudzwa kuti uunze Evhangeri kune nyika panguva yakatarwa. Uku ndiko kukunda kwakamirirwa neMoyo wangu nekutarisira kukuru. Zvese zvakagadzirirwa izvozvi. Zvese zviri kufamba. Ruoko rweMwanakomana wangu rwakagadzirira kufamba nenzira yakatonga kwazvo. Nyatsoteerera inzwi rangu. Ndiri kukugadzirirai, vadiki vangu, kweawa Huru Yenyasha. Jesu ari kuuya, achiuya seChiedza, kuzomutsa mweya yakanyudzwa murima. Nekuti rima iguru, asi Chiedza chikuru kwazvo. Kana Jesu auya, zvakawanda zvichauya kuchiedza, uye rima richapararira. Ipapo ndipo paunotumirwa, seVaapositori vekare, kunounganidza mweya muhembe dzangu dzaamai Mira. Zvese zvagadzirira. Rindai uye munamate. Usambofa wakarasa tariro, nekuti Mwari anoda munhu wese.

 

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Matt 7: 14
2 Ruka 5: 8
3 John 6: 28
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI.