Nguva Yedu Yevakadzi Yehondo

PAMUSORO PEMABHADHARA EYEDU YEDU YEMAHARA

 

PANO idzi inzira mbiri dzekusvika panguva dzave kuitika: sevanobatwa kana vapikisi, sevamiriri kana vatungamiriri. Tinofanira kusarudza. Nekuti hapachina nzvimbo yepakati. Hapasisinazve nzvimbo inodziya. Hapasisina kunetseka pane chirongwa chehutsvene hwedu kana cheuchapupu hwedu. Pamwe isu tese tiri munaKristu - kana isu tinotorwa nemweya wenyika.

 

NGUVA YOKUCHEMA

Icho hachisi chokwadi here kuti, zvatova, zvikamu zvakakura zvevanhu zvakavezwa mumatanho ekutanga e Iyo Yakasimba Delusion uyo St. Paul akataura nezvake? Brainwashed ne tsika dzezvematongerwo enyika dzakarurama, yakadzvanywa mupfungwa yenhema yekuchengetedzwa neanonyanya vafundisi vakanyarara, uye nekufema corralled kupinda system ndizvo zuva nezuva kuchenesa chokwadi, kunyorazve nhoroondo, uye kubvisa rusununguko rwekutaura, chinamato, kufunga uye kufamba neawa. Uye zvakadaro, ndiani ari kuramba? Ndiani aridza alarm? Ndivanaani vafudzi vari kusimuka kuti vadzivirire makwai avo, maSakaramende uye nerusununguko rwekungonamata Kristu panzvimbo yeruzhinji asi kuzivisa Vhangeri Rake kumarudzi?

Ishe wangu naMwari wangu… Ndakaona zvese izvi zvakajeka makore masere apfuura apo ndaityaira kunosangana nemupristi weSakaramende reKupupura. Pakarepo, ndakaona mumoyo mangu kuti zvinhu zvese zvaizo "rasa" sei uye ndokuendeswa kune runyararo rweguva. Pandakadzokera kumba, ndakazvinyora pasi:[1]ona Chemai, Imi Vana Vevanhu!

Chemai imi vana vevanhu! Chema zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka. Chema kune zvese zvinofanirwa kuburukira kuguva, mifananidzo yako uye nziyo, madziro ako nemawere.

Chemai imi vana vevanhu! Kune zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka. Chema zvese izvo zvinofanirwa kuburukira kuSepulcher, dzidziso dzako nezvokwadi, munyu wako uye mwenje wako.

Chemai imi vana vevanhu! Kune zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka. Chema kune vese vanofanirwa kupinda husiku, vapristi vako nemabhishopi, vanapapa vako nemachinda.

Chemai imi vana vevanhu! Kune zvese zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka. Chema kune vese vanofanirwa kupinda mukutongwa, muyedzo wekutenda, moto weanonatsa.

… Asi usacheme nekusingaperi!

Nokuti mambakwedza achauya, chiedza chichakunda, Zuva idzva richabuda.

Uye zvese zvaive zvakanaka, uye zvechokwadi, uye zvakanaka

Kufema mweya mutsva, uye kupihwa vanakomana zvakare.

Iye zvino taona kuti axiom iyo "nhoroondo inozvidzokorora pachayo" ichokwadi sei. Takatarisa kumashure kuzvizvarwa zvakapfuura nerudzi rwekuzvidza: maGerman aigona sei kuvhotera Hitler pasimba? MaRussia akabvumidza sei Stalin naLenin kusunungura chirongwa chavo cheMarxist? Ko maFrench akabvumidza sei shanduko iyo yakagumbusa zvifananidzo, mifananidzo yakacheneswa, uye kuburitsa rwizi reropa mumigwagwa yavo yematombo? 

Ini ndasvika pakunzwisisa wepakati wechiGerman anogara pasi peNazism uye avhareji Russian anogara pasi pecommunism nechimwe chikonzero: simba rezvenhau kuti brainwash. Semudzidzi wehudzvanyiriri kubvira pandakapedza kudzidza kuRussia Institute of Columbia University's Chikoro cheInternational Affairs (sekuzivikanwa kwayaiitwa panguva iyoyo), ndagara ndichitenda kuti muhutongi hwehudzvanyiriri chete ndimo munogona kuti nzanga isheedzwe. Ndakakanganisa. Ini zvino ndonzwisisa kuti kuwanda kwepfungwa kunogona kuitika munharaunda yakasununguka yakasununguka… Ndosaka ndisisatongere avhareji wechiGerman sezvandaimboita. Kusava nehanya mukutarisana neudzvinyiriri kunoitika kwete kwehunhu hweGerman kana hweRussia. Handina kumbofunga kuti zvingaitika muAmerica. - Dennis Prager, columist, "Ini Zvino Ndave Kunzwisisa Izvo 'Chakanaka chiGerman", Ndira 8, 2021, agoramultimidia.com

Uye zvakadaro, vazhinji vanozvitsanangura sevaKristu vanonyanya kukanganwa, kana kuti zvechokwadi, havana basa. Sezvo vazhinji veJerusarema vaipemberera mutambo wePasika apo Jesu akachema muGetsemane, saka zvakare, vazhinji havazive kuti Judhasi uye ake mhomho vari pa magedhi chaiwo of Getsemane redu

Vadiwa vana, namatirai Chechi, nekuti izvozvi kurwira kuri pamasuwo, iye [Chechi] achararama Shungu dzake. -Mai vedu kuna Gisella Cardia, Kukadzi 3, 2021; cf. washingtoniowa.com

Avo vakamuka, vakatarisa uye vachinamata vashoma zvekuti zvinogona kuvhundutsa kunyangwe ngirozi pavanorondedzera mazwi aIshe wavo:

Kana Mwanakomana woMunhu achiuya, achawana kutenda panyika here? (Ruka 18: 8)

 

NGUVA YEHONDO

Kunyangwe zvingaite senge isu hatibatsiri mukutarisana nehutongi uhwu, isu hatisi. Mai vedu vakatovimbisa kuti vachakunda, zvichireva kuti kukunda kweMwanakomana wavo paMuchinjikwa kuri kuzopwanya musoro wenyoka. Asi kwete pasina kurwa, kwete pasina izvi "kupokana kwekupedzisira”Pakati peMukadzi nedhiragoni (Zva 12). Mukadzi Wedu, Iye Gidheoni Mutsva, iri kumuudza Rabble chaizvo zvekuita: kuve vanoshanda vanoita "mhirizhonga" kurwisa masimba erima. 

Ino ndiyo nguva yehondo yechokwadi, uye nezvombo zvekutsanya uye neRosary Dzvene mumaoko ako, rwisana pamwe chete neni nekukunda kweMoyo Wangu Wakachena. Vadiwa vana, nguva dzichauya dzinotyisa, asi musatya, nekuti ini neMwanakomana wangu tichava padyo nemi mukutambudzika. Jesu achaita kuti Mweya Mutsvene uburuke pamusoro pako, sezvaAkaita nevaapositori vake. -Mai vedu kuna Gisella Cardia, Mbudzi 14, 2020; cf. washingtoniowa.com

Vadiwa vana, imi muri kunanga kune ramangwana reHondo Huru pakati pezvakanaka nezvakaipa. Vavengi vachawedzera kuita kukuchengetedza kubva pachokwadi. Muiyi Hondo Huru, chombo chako chekuzvidzivirira kuda chokwadi. Mune yako maoko, Holy Rosary uye Magwaro Matsvene; mumwoyo yenyu, kuda chokwadi. Usarega satani achikunda. Ndimi Muridzi waIshe. -Mai vedu kuna Pedro Regis, Gumiguru 27, 2020; cf. washingtoniowa.com

Kurwa, vana vanodikanwa, vapostori vangu munguva dzino dzekupedzisira dzako. Ino ndiyo nguva yehondo yangu. Ino ndiyo nguva yekukunda kwangu kukuru. Nemwi muhondo mune zvakare Ngirozi dzaIshe idzo, pakuraira kwangu, vari kuita basa randakavapa. -Mukadzi Wedu kuMweya weCalifornia, Kukadzi 8, 2021; cf. washingtoniowa.com

Vana vangu, kutenda kwechokwadi hachisi chinhu chakarasika: chakaita semoto - chinogona kuva nemurazvo usingadzimike unodzima kana ungave moto unopfuta: izvi zvinoenderana nemi. Kuti uve moto unopfuta, kutenda kunofanirwa kusimbiswa nemunamato, rudo, Yukaristiya. Vana vangu, ndauya kuzounganidza hondo yangu, takagadzirira kutenda kwechokwadi uye chombo muruoko, takagadzirira kurwa nerudo. Vana vangu, ndanga ndichikusiirai mameseji angu kwenguva yakati zvino, asi maiwe, hamuwanzoteerera, munoomesa moyo yenyu. —Mai vedu kuSimona, Kukadzi 8, 2021; cf. washingtoniowa.com

Kutsanya, munamato, iyo Rosary, Kunamata, Kutenda Kusingaenderani Muna Jesu, uye kuda chokwadi, rinova iro Munondo weMweya[2]cf. VaEf 6:17 - izvi zvombo zvedu. Vane simba rekuzunza hutungamiriri, kukanganisa machinda, kudzinga zvakaipa, kubatanidza mhuri, kumisa hondo, kudzora kuranga, uye kukanda tsitsi kununura mweya. Nekudaro, kunyangwe iwe, vanasekuru vanodikanwa vari pamudyandigere, munodaidzwa kumutsara wepamberi weuto reMukadzi Wedu (cf. Iwe Iva Noa). 

 

GADZISA MAZISO AKO KUDENGA

Pane zvakawanda kutaura mazuva ano e "iyo Yambiro ”, "matumba”Uye kuuya“Era rerunyararo. ” Ehe, izvi zvese zvikamu zveese Mukadzi Wedu Triumph uye kureverera kwaamai izvo zvinowana rutsigiro rwavo muMagwaro Matsvene uye Tsika. Asi heino chakavanzika. Isa chishuwo chako kwete pazvinhu izvozvo asi paDenga. Kusuwa Denga. Kushuva kuona kumeso kwaJesu, kunzwa maoko aMaria, kuziva rudo rwemabhiriyoni ehama nehanzvadzi avo, kunyangwe izvozvi, vanokutenderedza se "gore rezvapupu."[3]Heb 12: 1 Nzira chete yekutsungirira kuburikidza neaya anouya mazuva ndeyekuzvibvisa kubva pano, kubva kuizwi rinogunun'una rekuzvichengetedza. siya zvese kuna Jesu. Ino inguva yehondo. Kudenga masairini emhepo vari kurira. Iko kudaidzira kweChechi yese kuti kufira - angave ari "machena" kana "matsvuku".[4]Kufira "chena" kufira zuva nezuva kune wega izvo zvisingaburitse ropa asi hunhu hwekushivirira, kuzvininipisa, rudo, runako, nezvimwe. Zvinogona kusanganisira kutambudzwa, kurasikirwa nebasa, chinzvimbo, nezvimwewo asi kufira "kutsvuka" kurasikirwa neupenyu hwako chaihwo nekuda kweEvhangeri.

Mhuri dzeCatholic chete dzicharamba dzichirarama uye dzichikura muzana ramakumi maviri nerimwe remhuri dzevakafira. —Muranda waMwari, Fr. John A. Hardon, SJ, Mhandara Yakaropafadzwa uye Kutsveneswa kweMhuri

Mune mamwe mazwi, iyo mhuri dzinoramba kukotamira vamwari va Political yakarurama, of kutya, uye Runyararo Runyararo uye Chengetedzo; mhuri dzinozochemera kuvadzvanyiriri vadiki venguva yedu kuti “Jesu Akakosha! ”; mhuri dzinoda chengetedza chokwadi mumwaka uye kunze. Hongu, izvi "zvinogumbura" vazhinji. Asi ipapo, iwe uchave wakaita saTenzi wako kupfuura nakare kose:

Vakagumbuka paari… Akashamiswa nekushaya kwavo kutenda. (Mat. 6: 3, 6)

Avo vanopokana neichi chihedheni chitsva vanotarisana nesarudzo yakaoma. Chero ivo vanoenderana neiyi uzivi kana ivo vari takatarisana netarisiro yekuuraiwa. —Muranda waMwari Fr. John Hardon (1914-2000), Ungave Sei Akavimbika Katurike Nhasi? Nekuve Akavimbika kuna Bhishopi weRomawww.therecresence.org

Izvi zvinoita kuti utye here? Vatsvene vezuro shuwa kwemazuva ano kuitira kuti vagone kuratidza rudo rwavo, kudzivirira Ishe wavo, uye kuwana mbiri nekusingaperi iyo yaizongowedzera mukusingaperi. Izvi ndizvo zvandinoreva nekumisikidza maziso ako kumusoro kwepadenga. Nyika ino, kunyangwe iwe uchifanira kugara mu Era rerunyararo, ichiri asi kubwaira ichienzaniswa nekusingaperi.

Ndinoshuvira kukoka vechidiki kuti vavhure moyo yavo kuEvhangeri uye vave zvapupu zvaKristu; kana zvichidikanwa, Yake kufa-zvapupu, pachikumbaridzo cheMireniyumu Yechitatu. —ST. JOHN PAUL II kune vechidiki, Spain, 1989

Hongu, ino ndiyo nguva kunyanya kuti vapristi vedu nemabhishopi vavandudze "fiat" yavo kunaIshe Wedu, mhiko dzavo dzekupa hupenyu hwavo nekuda kwemakwai avo. Ichi hachisisiri fananidzo. Munguva pfupi, munguva pfupi iri kutevera, vapristi vari kuzotarisana kana kwete rambidza machechi avo kana kumeso faindi uye kunyange kuiswa mutirongo mukutarisana nekusingaperi kukiyiwa, kana zvimwe zvinomanikidzwa nyika zvirambidzo.

Rangarira shoko randakataura kwauri, 'Hakuna muranda mukuru kuna tenzi wake.' Kana vakanditambudza, vachakutambudzaiwo. (Johani 15:20)

Ichi ndicho chikonzero Mukadzi Wedu anga ari kukumbira isu kunamatira vafudzi vedu, nekuti ivo zvakare kiyi yekukunda kwake.[5]ona Vapristi, uye Kuuya Kukunda

Uye zvakadaro, Ishe Wedu ari kuzochengetedzawo mhuri zhinji dzevaKristu nevapristi kwekupedzisira nekupedzisira Era rerunyararo, Rutsva mambakwedza izvo zvinoparadzira rima iri, cheni muvengi, uye kuzadza kumigumo yenyika Kukunda kweEvhangeri. Nekudaro, ino zvakare inguva ye Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki kutanga kupinda zvakazara muKuda kwaMwari, kugadzirira moyo yenyu kuuya Dzinza rehumambo hwaKristu izvo zvatave kukumbira kwemakore 2000 mu "Baba Vedu."[6]ona Kumutswa kweChechi Ndiani achaona iyo Era, ndiani achaenda Kudenga? Hatizive, uyezve hazvifanire kutinetsa-kungoita Kuda kwaMwari.

Nekuti kana tichirarama, tinoraramira Ishe, uye kana tichifa, tinofira Ishe; zvino kana tichirarama kana kufa tiri vaIshe. (VaRoma 14: 8)

 

ROKUPEDZISIRA Tambanudza

Mukuvhara, ndinosungirwa kuita kukwirira kwangu kwegore kune vaverengi kuti vabatsire iyi yechipostori nguva yakazara nguva ichiripo. Tiri kutarisa mazuva ese apo mazwi echokwadi ari kunyaradzwa. Zvinotaridza sekunge isu tiri pamhedzisiro yekukwanisa kutaura takasununguka. Zvakadaro, izuva rimwe panguva. Uye nhasi, senge iwe, ndine zvikwereti zvekubhadhara, vashandi vekubhadhara, mari yekushandisa. Sezvandinotarisa kumusoro kurudyi ruoko, ini ndinoona kuti iyo nhamba yemapositi yadarika 1600! Izvo zvakaitika sei?! Asi, pachinzvimbo chekuisa zvinyorwa izvi mumabhuku kuti nditengese, ndanga ndichida kubva pakutanga kuti mazwi aya nemavhidhiyo edu, zviwanikwe pachena sezvinobvira. Sekutaura kwaJesu, “Pasina muripo mune kugamuchirwa; unofanira kupa pasina muripo. ” [7]Matt 10: 8 Uye zvakadaro, anodaro St. Paul:

Saizvozvovo, Ishe wakaraira kuti avo vanoparidza evhangeri, vararame neevhangeri. (1 VaKorinde 9:14)

Ndakagamuchira tsamba dzisingaverengeke kubva kune vazhinji venyu vanoonga zvikuru mavhidhiyo andinoshanda navo Prof. Daniel O'Connor neni tanga tichiita. Ndinokutendai nekurudziro iyoyo - tiri kuedza nepatinogona napo. Zvakare, ini ndinotarisira kutanga imwe mhando yenguva dzose podcast munguva pfupi, kuti ndigovane kazhinji kazhinji "mashoma izvozvi mazwi" ari pamoyo wangu. Iyo inyaya yenguva sezvo ini ndanga ndakanakidzwa zvakanyanya gore rapfuura iri. Nekudaro, ndiri kuyedza kutaura izvi nekungwarira uye nehungwaru, asi ini ndine wangu director wezvemweya uye mukadzi chikomborero cheichi. Saka ndinokutendai, kune avo vanokwanisa, nekudzvanya bhatani diki rekupa rutsvuku pazasi. Asi ndinotenda zvikuru nemari yeminamato yako, pasina izvozvo ndine chokwadi chekuti handaizokwanisa kuenderera mberi. 

Ini ndinofanira kutaura kuti tsamba dzatiri kugamuchira kubva kutenderera pasirese pamusoro pekuti zvirimo paCountdown kuenda kuHumambo, kana pano paIno Izwi, zviri kutungamira vanhu mukutendeuka kwakadzika, zvinoshamisa. Mwari ngaavongwe! Iropafadzo kuve wakaravira zvimwe zvezvibereko zvebasa reMweya Mutsvene muhupenyu hwako.

Chekupedzisira, ini dzimwe nguva ndinotumira zvinyorwa pa Kuenda kuhumambo izvo zvinoenderana nezviri mukati imomo. Ini ndichangobva kutumira zvinyorwa zviviri pamibvunzo yakatenderedza Fatima naSr.Lucia:

Kutsveneswa kweRussia Kwakaitika Here?

"Nguva yerunyararo" yakatoitika here?

Ndatenda nerudo rwako nerutsigiro uye moyo murefu neni. Munogara muri mumoyo mangu neminamato. Hama yako muna Jesu,

-maka

Kana ndirini neveimba yangu,
tichashandira Ishe.
(Joshua 24: 15)

 

Dzvanya kuti uteerere kuna Mako pane zvinotevera:


 

 

Joinha ini ikozvino paMeWe:

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 ona Chemai, Imi Vana Vevanhu!
2 cf. VaEf 6:17
3 Heb 12: 1
4 Kufira "chena" kufira zuva nezuva kune wega izvo zvisingaburitse ropa asi hunhu hwekushivirira, kuzvininipisa, rudo, runako, nezvimwe. Zvinogona kusanganisira kutambudzwa, kurasikirwa nebasa, chinzvimbo, nezvimwewo asi kufira "kutsvuka" kurasikirwa neupenyu hwako chaihwo nekuda kweEvhangeri.
5 ona Vapristi, uye Kuuya Kukunda
6 ona Kumutswa kweChechi
7 Matt 10: 8
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , .