THE mazwi e Elizabeth Anne Seton ramba uchirira mumusoro mangu:

Be above the vain fears of nature and efforts of your enemy. You are children of eternity. Your immortal crown awaits you, and the best of Fathers waits there to reward your duty and love. You may indeed sow here in tears, but you may be sure there to reap in joy. (Kubva pamusangano kuenda kuvanasikana vake vemweya)

KUFUNGWA...

Hupenyu hwedu hwakafanana nenyeredzi inopfura. Mubvunzo - iwo mubvunzo wemweya - uri mune ino orbit inopinda.

Kana isu takapedzwa nezvinhu zvepasi rino: mari, chengetedzo, simba, zvinhu, chikafu, bonde, zvinonyadzisira… saka isu takafanana nemeteor iyo inopisa mumhepo yepasi. Kana isu takapedzwa naMwari, saka isu takaita semeteor yakanangiswa kuzuva.

Uye heuno mutsauko.

Iyo meteor yekutanga, yakadyiwa nemiyedzo yenyika, inozopedzisira yaparara kuita chinhu. Iyo meteor yechipiri, sezvo inozopedzwa pamwe naJesu Mwanakomana, haina kuparara. Asi, rinoputika mumurazvo wemoto, richinyungudika rova ​​chinhu chimwe neMwanakomana.

Wekutanga anofa, kuchitonhora, kusviba, uye kusava neupenyu. Iyo yekupedzisira inorarama, ichiita kudziya, mwenje, uye moto. Iyo yekutanga inoita kunge inopenya pamberi pemeso epasi (kwekanguva)… kusvikira rava guruva, richinyangarika murima. Iyo yekupedzisira yakavanzwa uye isingazivikanwe, kudzamara yasvika kune inoparadza mwaranzi yeMwanakomana, yakakwidzwa nekusingaperi muchiedza Chake chinopisa nerudo.

Uye saka, pane mubvunzo mumwe chete muhupenyu wakakosha. Chii chiri kundidya?

What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? (Mat. 16:26)

CHiziviso CHEKUBEREKWA

mwana Kevin Kyle Paul akaberekwa Ndira 2, 2006 – wedu wechinomwe wevasikana vatatu, uye ikozvino, vakomana vana.

Ndinokutendai Ishe!

Kevin Mallett

 

KUZVININIPISA ndiye utiziro hwedu.

Ndiyo nzvimbo yakachengeteka iyo Satani asingakwanise kukwezva maziso edu, nekuti kumeso kwedu kune pasi. Hatidzungaire, nekuti takarara pasi. Uye isu tinowana huchenjeri, nekuti rurimi rwedu rwakadzikama.

manheru ano, zvakare, ndinoona kukurumidza kudzura chero zvinokanganisa uye zvakaipa zvandichiri kunamatira. Kune nyasha dzakawanda ipapo kuti uzviite… nyasha, ndinotenda, kune chero munhu anokumbira zvechokwadi.

Hapana nguva yekutambisa. Tinofanira kutanga ikozvino kugadzirira zvichauya "sembavha husiku". Uye chii chichauya?

Ane meso, ona; Ndiani ane nzeve, teerera.

 

 

THE Ishe vanoona iyo zvido yemwoyo yedu. Anoona chishuwo chedu chekuita zvakanaka.

Uye nekudaro, kunyangwe tichikundikana, uye kunyangwe chitadzo, Anomhanya kuzotimbundira… sekumhanya kwakaita Baba kumumbundira mwanakomana mupambadzi, uyo akafukidzwa nekunyara kwekumukira kwake.

Naizvozvo, Gabrieri akazivisa kuna Maria, "Usatya!"; boka rinobwinya rakazivisa vafudzi, "Musatya!"; vatumwa vaviri vakakurudzira vakadzi paguva, "Musatya!"; uye kuvadzidzi vake mushure mekumuka kwake, Jesu akadzokorora, "Usatya."

MUFARO.

Chipo chikuru pane izvi mangwanani ndecake Hupo.

KUSVIRA munamato svondo rapfuura iri, ndanga ndakatsauswa mundangariro dzangu zvekuti ndinotadza kunyengetera mutongo ndisina kukukurwa.

Manheru ano, apo ndaifungisisa pamberi pechiitiko chemombe chisina chinhu pakereke, ndakachema kunaIshe kuti ndibatsirwe uye ndinzwire tsitsi. Nekukurumidza senyeredzi inodonha, mazwi acho akauya kwandiri:

"Vakakomborerwa varombo pamweya".

Kushivirira uye Basa

 

 

KUSVIRA kune zvakasiyana uye vanhu ndizvo zvinodzidziswa nekutenda kwechiKristu, Aihwa, inoda. Zvisinei, izvi hazvirevi “kushivirira” zvivi. '

… [Kwedu] kudana kununura nyika yese kubva kune zvakaipa nekuishandura muna Mwari: nemunamato, nekutendeuka, nerudo, uye, pamusoro pezvose, netsitsi. -Thomas Merton, Hakuna Munhu Chitsuwa

Irwo rudo kusangopfekedza vasina kupfeka, kunyaradza vanorwara, uye kushanyira musungwa, asi kubatsira hama yemumwe kwete kushama, kurwara, kana kusungwa kutanga. Nekudaro, basa reChechi nderekutsanangura izvo zvakaipa, saka zvakanaka zvingasarudzwa.

Rusununguko haruite mukuita zvatinoda, asi mukuva nekodzero yekuita zvatinofanira.  —PAPA JOHANI PAURO II