Yambiro yeRwanda

 

Wakati azarura chisimbiso chechipiri.
Ndakanzwa chisikwa chipenyu chechipiri chichidanidzira.
"Huya kumberi."
Rimwe bhiza rakabuda, dzvuku.
Mutasvi waro akapiwa simba
kubvisa rugare panyika.

kuti vanhu vaurayane.
Uye akapiwa bakatwa guru.
(Zvak. 6: 3-4)

…tinopupurira zviitiko zvezuva nezuva uko vanhu
kuratidzika kuva kuri kuwedzera kushatirwa
uye ane hasha…
 

—POPE BENEDICT XVI, Homily yePendekosti,
Dai 27th, 2012

 

IN 2012, ndakaburitsa rakasimba "ikozvino izwi" randinotenda kuti riri "kuvhurwa" panguva ino. Ndakanyora ipapo (cf. Nyevero muMhepo) yeyambiro yekuti mhirizhonga ichauya kamwe kamwe panyika sembavha usiku nekuti tiri kuenderera muchivi chakakomba, nokudaro vachirasikirwa nedziviriro yaMwari.[1]cf. Gehena Rakabudiswa Zvinogona kunge zviri chaizvo kudonha kweiyo Dutu Guru...

Kana vadyara mhepo, vanokohwa chamupupuri. (Hos. 8: 7)Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Gehena Rakabudiswa

Kuteerera Kwekutenda

 

Zvino kuna iye anogona kukusimbisai.
maererano neevhangeri yangu uye nokuparidzwa kwaJesu Kristu...
kumarudzi ose kuti vaunze kuteerera kwokutenda... 
(VaR. 16: 25-26)

... akazvininipisa akava anoteerera kusvikira parufu,
kunyange rufu pamuchinjikwa. (VaF. 2: 8)

 

MWARI anofanira kunge achidzungudza musoro wake, kana asiri kuseka Chechi Yake. Nokuti hurongwa hurikuitika kubva pakutanga kweRuregerero hwave hwekuti Jesu azvigadzirire Mwenga ari “Isina gwapa kana kuunyana kana chero chinhu chipi zvacho, kuti ave mutsvene asina gwapa” ( VaEf. 5:27 ). Uye zvakadaro, vamwe mukati mehierarchy pachayo[1]cf. Muedzo Wokupedzisira vasvika padanho rekutanga nzira dzekuti vanhu varambe vari muchitadzo chinofa, asi vachinzwa “kugamuchirwa” muChechi.[2]Chokwadi, Mwari anogamuchira vose kuti vaponeswe. Mamiriro eruponeso urwu ari mumashoko aIshe Wedu pachake: "Tendeukai mutende evhangeri" (Marko 1:15). Chiono chakasiana zvikuru sei pane chaMwari! Igomba guru rakadii pakati pechokwadi chezviri kuitika nenzira yechiporofita panguva ino - kucheneswa kweChechi - uye izvo mamwe mabhishopi ari kuudza pasi rose!Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Muedzo Wokupedzisira
2 Chokwadi, Mwari anogamuchira vose kuti vaponeswe. Mamiriro eruponeso urwu ari mumashoko aIshe Wedu pachake: "Tendeukai mutende evhangeri" (Marko 1:15).

Rambai muri mandiri

 

Kekutanga kuburitswa Chivabvu 8, 2015…

 

IF hauna rugare, zvibvunze mibvunzo mitatu: Ndiri mukuda kwaMwari here? Ndiri kumuvimba here? Ndiri kuda Mwari nemuvakidzani panguva ino here? Zviri nyore, ndiri kuva akatendeka, kuvimba, uye kuda?[1]ona Kuvaka Imba Yerunyararo Pese paunorasikirwa nerunyararo, pfuura nemumibvunzo iyi segwaro rekutarisa, wobva wagadzirisa chimwe kana zvimwe zvepfungwa nemaitiro ako panguva iyoyo uchiti, “Ah, Ishe, ndine hurombo, ndarega kugara mamuri. Ndiregerereiwo ndibatsireiwo nditange futi." Nenzira iyi, iwe uchagadzira zvishoma nezvishoma a Imba Yerunyararo, kunyangwe pakati pemiedzo.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 ona Kuvaka Imba Yerunyararo

Humbavha Hukuru

 

Danho rekutanga rekuwanazve mamiriro erusununguko rwechinyakare
zvaisanganisira kudzidza kuita pasina zvinhu.
Munhu anofanira kuzvisiya pachake pamateya ese
akaiswa paari nebudiriro uye kudzokera kumamiriro ekugara -
kunyange zvipfeko, zvokudya, uye pokugara zvinofanira kusiiwa.
-dzidziso dzeuzivi dzaWeishaupt naRousseau;
kubva Shanduko yeNyika (1921), naNessa Webster, p. 8

Communism, saka, iri kudzoka zvakare kuWestern world,
nekuti chimwe chinhu chakafa muWestern world - ndokuti, 
kutenda kwakasimba kwevanhu muna Mwari kwakavaita.
—Achiremekedzwa Archbishop Fulton Sheen,
"Communism muAmerica", cf. youtube.com

 

OUR Mukadzi akaudza Conchita Gonzalez wekuGarabandal, Spain, “Kana Communism ikauya zvakare zvese zvichaitika,” [1]Der Zeigefinger Gottes (Garabandal – Munwe waMwari), Albrecht Weber, n. 2 asi iye haana kutaura sei Communism yaizodzoka zvakare. PaFatima, Amai Vakaropafadzwa vakayambira kuti Russia yaizoparadzira zvikanganiso zvake, asi haana kutaura sei zvikanganiso izvozvo zvaizopararira. Saka nekudaro, kana pfungwa dzekuMadokero dzichifunga chiKomonisiti, dzinogona kudzokera kuUSSR nenguva yeCold War.

Asi Communism iri kubuda nhasi haina kuita seizvi. Muchokwadi, ini dzimwe nguva ndinombozvibvunza kana iyo yekare fomu yeCommunism ichiri kuchengetedzwa muNorth Korea - grey maguta akashata, kuratidzwa kwemauto, uye miganhu yakavharwa - haisi nemaune kutsauswa kubva pakutyisidzira chaiko kwemakomunisiti kuri kupararira pamusoro pevanhu sezvatinotaura: Iyo huru reset...Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Der Zeigefinger Gottes (Garabandal – Munwe waMwari), Albrecht Weber, n. 2

Muedzo Wokupedzisira?

Duccio, Kutengeswa kwaKristu muBindu reGetsemane, 1308 

 

Imi mose muchazununguswa kutenda kwenyu, nokuti kwakanyorwa kuchinzi:
‘Ndicharova mufudzi,
uye makwai achapararira.’
(Mako 14: 27)

Kristu asati auya kwechipiri
Chechi inofanira kupfuura nemukutongwa kwekupedzisira
izvo zvichazunungusa kutenda kwevatendi vazhinji…
-
Catechism yeChechi yeKaturike, n. 675, 677

 

CHII uyu “muedzo wokupedzisira uchazunungusa kutenda kwevatendi vazhinji here?”  

Ramba kuverenga

Zvakavigwa Muchiono Pachena

Baphomet – Mufananidzo naMat Anderson

 

IN a bepa nezvemashiripiti muZera ReRuzivo, vanyori varo vanoti “nhengo dzenzanga dzemashiripiti dzakasungwa nemhiko, kunyange pamarwadzo erufu uye kuparadzwa, kwete kuratidza izvo Google ichagovera ipapo ipapo.” Uye saka, zvinonyatsozivikanwa kuti masangano akavanzika anongochengeta zvinhu "zvakavanzwa pachena," vachiviga kuvapo kwavo kana vavariro muzviratidzo, logos, zvinyorwa zvemufirimu, nezvimwe zvakadaro. Shoko zvouroyi chaizvoizvo zvinoreva “kuvanza” kana kuti “kufukidza.” Saka, masangano akavanzika akadai seFreemasons, ane midzi vanoita zvemashiripiti, vanowanzowanikwa vachivanza vavariro dzavo kana zviratidzo pachena, izvo zvinofanirwa kuonekwa pane imwe nhanho…Ramba kuverenga

Pamberi Mukuwa...

 

 

PANO zvirikunetsa nekuuya uku Gumiguru. Zvichipiwa izvozvo vaoni vakawanda pasi rese vari kunanga kune imwe mhando yekuchinja kutanga mwedzi unouya - fungidziro yekusimudza ziso - maitiro edu anofanira kunge ari epakati, kungwarira, uye munamato. Pazasi pechinyorwa ichi, iwe unowana nyowani yewebhu yandakakokwa kuti tikurukure iri kuuya Gumiguru naFr. Richard Heilman naDoug Barry ve US Grace Force.Ramba kuverenga

Nguva yeApostora

 

JONGA patinofunga kuti Mwari anofanira kukanda tauro, Anokanda mune mamwe mazana emakore mashoma. Ichi ndicho chikonzero kufanotaura kwakajeka se "ino Gumiguru” inofanira kurangarirwa nokungwarira uye nokungwarira. Asi tinoziva zvakare kuti Ishe vane hurongwa huri kuzadzikiswa, chirongwa chiri kusvika panguva ino, maererano kwete nevaoni vakawanda chete asi, kutaura idi, Madzibaba eChechi Okutanga.Ramba kuverenga