Rambai muri mandiri

 

Kekutanga kuburitswa Chivabvu 8, 2015…

 

IF hauna rugare, zvibvunze mibvunzo mitatu: Ndiri mukuda kwaMwari here? Ndiri kumuvimba here? Ndiri kuda Mwari nemuvakidzani panguva ino here? Zviri nyore, ndiri kuva akatendeka, kuvimba, uye kuda?[1]ona Kuvaka Imba Yerunyararo Pese paunorasikirwa nerunyararo, pfuura nemumibvunzo iyi segwaro rekutarisa, wobva wagadzirisa chimwe kana zvimwe zvepfungwa nemaitiro ako panguva iyoyo uchiti, “Ah, Ishe, ndine hurombo, ndarega kugara mamuri. Ndiregerereiwo ndibatsireiwo nditange futi." Nenzira iyi, iwe uchagadzira zvishoma nezvishoma a Imba Yerunyararo, kunyangwe pakati pemiedzo.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 ona Kuvaka Imba Yerunyararo

Humbavha Hukuru

 

Danho rekutanga rekuwanazve mamiriro erusununguko rwechinyakare
zvaisanganisira kudzidza kuita pasina zvinhu.
Munhu anofanira kuzvisiya pachake pamateya ese
akaiswa paari nebudiriro uye kudzokera kumamiriro ekugara -
kunyange zvipfeko, zvokudya, uye pokugara zvinofanira kusiiwa.
-dzidziso dzeuzivi dzaWeishaupt naRousseau;
kubva Shanduko yeNyika (1921), naNessa Webster, p. 8

Communism, saka, iri kudzoka zvakare kuWestern world,
nekuti chimwe chinhu chakafa muWestern world - ndokuti, 
kutenda kwakasimba kwevanhu muna Mwari kwakavaita.
—Achiremekedzwa Archbishop Fulton Sheen,
"Communism muAmerica", cf. youtube.com

 

OUR Mukadzi akaudza Conchita Gonzalez wekuGarabandal, Spain, “Kana Communism ikauya zvakare zvese zvichaitika,” [1]Der Zeigefinger Gottes (Garabandal – Munwe waMwari), Albrecht Weber, n. 2 asi iye haana kutaura sei Communism yaizodzoka zvakare. PaFatima, Amai Vakaropafadzwa vakayambira kuti Russia yaizoparadzira zvikanganiso zvake, asi haana kutaura sei zvikanganiso izvozvo zvaizopararira. Saka nekudaro, kana pfungwa dzekuMadokero dzichifunga chiKomonisiti, dzinogona kudzokera kuUSSR nenguva yeCold War.

Asi Communism iri kubuda nhasi haina kuita seizvi. Muchokwadi, ini dzimwe nguva ndinombozvibvunza kana iyo yekare fomu yeCommunism ichiri kuchengetedzwa muNorth Korea - grey maguta akashata, kuratidzwa kwemauto, uye miganhu yakavharwa - haisi nemaune kutsauswa kubva pakutyisidzira chaiko kwemakomunisiti kuri kupararira pamusoro pevanhu sezvatinotaura: Iyo huru reset...Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Der Zeigefinger Gottes (Garabandal – Munwe waMwari), Albrecht Weber, n. 2

Muedzo Wokupedzisira?

Duccio, Kutengeswa kwaKristu muBindu reGetsemane, 1308 

 

Imi mose muchazununguswa kutenda kwenyu, nokuti kwakanyorwa kuchinzi:
‘Ndicharova mufudzi,
uye makwai achapararira.’
(Mako 14: 27)

Kristu asati auya kwechipiri
Chechi inofanira kupfuura nemukutongwa kwekupedzisira
izvo zvichazunungusa kutenda kwevatendi vazhinji…
-
Catechism yeChechi yeKaturike, n. 675, 677

 

CHII uyu “muedzo wokupedzisira uchazunungusa kutenda kwevatendi vazhinji here?”  

Ramba kuverenga

Zvakavigwa Muchiono Pachena

Baphomet – Mufananidzo naMat Anderson

 

IN a bepa nezvemashiripiti muZera ReRuzivo, vanyori varo vanoti “nhengo dzenzanga dzemashiripiti dzakasungwa nemhiko, kunyange pamarwadzo erufu uye kuparadzwa, kwete kuratidza izvo Google ichagovera ipapo ipapo.” Uye saka, zvinonyatsozivikanwa kuti masangano akavanzika anongochengeta zvinhu "zvakavanzwa pachena," vachiviga kuvapo kwavo kana vavariro muzviratidzo, logos, zvinyorwa zvemufirimu, nezvimwe zvakadaro. Shoko zvouroyi chaizvoizvo zvinoreva “kuvanza” kana kuti “kufukidza.” Saka, masangano akavanzika akadai seFreemasons, ane midzi vanoita zvemashiripiti, vanowanzowanikwa vachivanza vavariro dzavo kana zviratidzo pachena, izvo zvinofanirwa kuonekwa pane imwe nhanho…Ramba kuverenga

Pamberi Mukuwa...

 

 

PANO zvirikunetsa nekuuya uku Gumiguru. Zvichipiwa izvozvo vaoni vakawanda pasi rese vari kunanga kune imwe mhando yekuchinja kutanga mwedzi unouya - fungidziro yekusimudza ziso - maitiro edu anofanira kunge ari epakati, kungwarira, uye munamato. Pazasi pechinyorwa ichi, iwe unowana nyowani yewebhu yandakakokwa kuti tikurukure iri kuuya Gumiguru naFr. Richard Heilman naDoug Barry ve US Grace Force.Ramba kuverenga

Nguva yeApostora

 

JONGA patinofunga kuti Mwari anofanira kukanda tauro, Anokanda mune mamwe mazana emakore mashoma. Ichi ndicho chikonzero kufanotaura kwakajeka se "ino Gumiguru” inofanira kurangarirwa nokungwarira uye nokungwarira. Asi tinoziva zvakare kuti Ishe vane hurongwa huri kuzadzikiswa, chirongwa chiri kusvika panguva ino, maererano kwete nevaoni vakawanda chete asi, kutaura idi, Madzibaba eChechi Okutanga.Ramba kuverenga

Nzvimbo Yekuputsa

 

Vaporofita vazhinji venhema vachamuka vatsause vazhinji;
uye nokuda kwokuwedzera kwezvakaipa.
rudo rwevazhinji rwuchatonhora.
(Mat. 24: 11-12)

 

I AKASVIKA pakaputsika svondo rapfuura. Kwese kwandakacheuka hapana chandakaona kunze kwevanhu vakagadzirira kuparadzana. Kukamukana kwepfungwa pakati pevanhu kwave kugomba. Ini ndinotya zvechokwadi kuti vamwe vangatadza kuyambuka sezvo vadzika midzi muparaganda yepasi rose (ona Iwo Masasa Maviri) Vamwe vanhu vasvika pachinhanho chinokatyamadza apo chero munhu anobvunza rondedzero yehurumende (kana iri “kudziya kwepasi rose", "denda”, zvichingodaro) zvinoonekwa sezvazviri wokuurayira Vamwe vese. Semuenzaniso, mumwe munhu akandipomera mhosva yerufu rwakaitika kuMaui nguva pfupi yadarika nekuti ndakapa imwe pfungwa pamusoro pekushanduka kwemamiriro ekunze. Gore rakapera ndakanzi "mhondi" nokuda kwekunyevera pamusoro pezvino pasina mubvunzo nengozi of mRNA majekiseni kana kufumura sainzi yechokwadi pa masking. Zvese zvakanditungamira kuti ndifungisise aya mazwi anotyisa aKristu…Ramba kuverenga

Chechi Pamawere - Chikamu II

The Black Madonna of Częstochowa - kusvibiswa

 

Kana uchirarama munguva isina munhu anokupa zano rakanaka,
hapana munhu anokupa muenzaniso wakanaka,
paunoona hunhu hwarangwa uye huipi huchipihwa mubayiro...
mira zvakasimba, uye unamatire zvakasimba kuna Mwari pamarwadzo eupenyu...
— Saint Thomas More,
akagurwa musoro muna 1535 nokuda kwekudzivirira muchato
Hupenyu hwaThomas More: A Biography naWilliam Roper

 

 

POSHI zvezvipo zvikuru zvakasiiwa naJesu muChechi yake inyasha dza infallibility. Kana Jesu akati, “muchaziva zvokwadi, uye zvokwadi ichakusunungurai” ( Johane 8:32 ), ipapoka kuri madikanwa kuti chizvarwa chiri chose chizive, pasina mumvuri wokupokana, chiri zvokwadi. Zvikasadaro, munhu angatora nhema pachokwadi ndokuwira muuranda. Zve…

… Wese anoita zvivi muranda wechivi. (Johani 8:34)

Nokudaro, rusununguko rwedu rwomudzimu zvemukati pakuziva chokwadi, ndicho chikonzero Jesu akavimbisa, “Kana auya, Mweya wechokwadi, achakutungamirirai muchokwadi chose.” [1]John 16: 13 Pasinei nekukanganisa kwenhengo yega yega yeKutenda kweKatorike kwemakumi maviri emakore uye kunyangwe kukanganisa kwetsika kwevatsivi vaPetro, Tsika Dzedu rinoratidza kuti dzidziso dzaKristu dzakachengetedzwa nemazvo kwemakore anopfuura 2000. Ndicho chimwe chechiratidzo chechokwadi cheruoko rwerupo rwaKristu paMwenga wake.Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 John 16: 13

Kumira Kwekupedzisira

 

THE mwedzi yakati wandei yapfuura yanga iri nguva yangu yekuteerera, kumirira, yehondo yemukati nekunze. Ndakabvunza kudanwa kwangu, gwara rangu, chinangwa changu. Mukati moga murunyararo pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa ndipo pakazopindura Ishe zvikumbiro zvangu: Haasati apedza neni. Ramba kuverenga

Bhabhironi Zvino

 

PANO chikamu chinokatyamadza chiri muBhuku raZvakazarurwa, icho chinogona kupotsa nyore nyore. Inotaura nezve "Bhabhironi, iro guru, mai vemhombwe navezvinonyangadza zvenyika" ( Zvakazarurwa 17: 5 ). Nezvezvivi zvaro, zvarinotongerwa “neawa,” ( 18:10 ) nderokuti “misika” yaro inotengeserana kwete bedzi nendarama nesirivha asi nendarama. vanhu. Ramba kuverenga

Nzira Youpenyu

“Tave zvino takamira takatarisana nekukonana kukuru kwazvo kwakaitika muvanhu… Parizvino takatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvangeri maringe neanopesana-Evhangeri, yaKristu inopesana naKristu ... Mutongo ... wemakore 2,000 13 etsika nemagariro evaKristu, nezvose zvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. ” —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 1976, XNUMX; cf. Catholic Online (zvakasimbiswa naDhikoni Keith Fournier aivepo) “Iko zvino tamira takatarisana nekusawirirana kukuru kwakaitika vanhu… Parizvino takatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvangeri maringe neanopesana-Evhangeri, yaKristu inopesana naKristu ... Mutongo ... wemakore 2,000 13 etsika nemagariro evaKristu, nezvose zvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. ” —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 1976, XNUMX; cf. Catholic Online (chakasimbiswa naDeacon Keith Fournier aivepowo)

Takatarisana nekukonana kwekupedzisira
pakati peChechi nevanopikisa Kereke,
yeEvangeri maringe neanopikisa Evhangeri,
zvaKristu zvinopesana neanopesana naKristu…
Muedzo… wemakore zviuru zviviri zvetsika
uye budiriro yechiKristu,
nezvose zvinokonzeresa hunhu hwevanhu,
kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu
uye kodzero dzemarudzi.

—Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), Eucharistic Congress, Philadelphia, PA,
Nyamavhuvhu 13, 1976; cf. Catholic Online

WE vari kurarama muawa umo inodokuva tsika yose yechiKaturike yemakore 2000 XNUMX iri kurambwa, kwete bedzi nenyika (izvo zvinofanira kuva zvakati zvinokarirwa), asi navaKaturike vamene: mabhishopi, makadhiinari, uye vanhuwo zvavo vanodavira Chechi inoda “ yakagadziridzwa”; kana kuti tinoda “sinodhi pamusangano” kuti tiwanezve chokwadi; kana kuti tinofanira kubvumirana nemifungo yenyika kuitira kuti “tifambe” nadzo.Ramba kuverenga

Nhau Dzako dzekuporesa

IT chave chikomborero chaicho kufamba newe mavhiki maviri apfuura emutambo Healing Retreat. Pane zvakawanda zvakanaka zvapupu zvandinoda kugoverana newe pazasi. Kumagumo kune rwiyo rwekutenda kuna Amai Vedu Vakaropafadzwa nekureverera kwavo nerudo kune mumwe nemumwe wenyu panguva yekuzorora iyi.Ramba kuverenga

Zuva 15: Pentekosti Itsva

WAVE akaita! Kuguma kwekudzoka kwedu - asi kwete kuguma kwezvipo zvaMwari, uye haana magumo erudo rwake. Zvamazvirokwazvo, nhasi rakakosha zvikuru nokuti Ishe vane a kudururwa kutsva kweMweya Mutsvene kukupa. Mukadzi wedu anga achikunamatira uye achitarisira nguva ino zvakare, paanobatana newe mukamuri repamusoro remoyo wako kuti unamatire "Pentekosta itsva" mumweya wako. Ramba kuverenga

Zuva 14: Pakati paBaba

Dzimwe nguva tinogona kunamira muhupenyu hwedu hwemweya nekuda kwemaronda edu, kutongwa, nekusaregerera. Uku kudzokera shure, kusvikira zvino, kwave kuri mutoo wokukubatsira kuona zvokwadi pamusoro pako noMusiki wako, kuti “zvokwadi ichakusunungura.” Asi zvakakosha kuti tirarame uye tive muchokwadi chese, pakati pemoyo waBaba werudo…Ramba kuverenga

Zuva 13: Kuporesa Kwake Kubata uye Inzwi

Ndinoda kugovera uchapupu hwako nevamwe kuti Ishe vakabata sei hupenyu hwako uye nekuunza kuporeswa kwauri kuburikidza nekudzoka uku. Iwe unogona kungopindura kune email yawakagamuchira kana iwe uri pane yangu yetsamba runyorwa kana enda pano. Ingonyora mitsara mishoma kana ndima pfupi. Inogona kusazivikanwa kana ukasarudza.

WE havana kusiiwa. Hatizi nherera... Ramba kuverenga

Zuva regumi nerimwe: Simba reKutonga

EVEN kunyangwe tingave takaregerera vamwe, uye kunyangwe isu pachedu, pachine hunyengeri husina kujeka asi hune ngozi hwatinofanira kuve nechokwadi kuti hwadzurwa kubva muhupenyu hwedu - hunogona kuparadzanisa, kukuvadza, nekuparadza. Uye ndiro simba re mitongo isina kururama. Ramba kuverenga

Zuva regumi: Simba Rokuporesa reRudo

IT anoti muna XNUMX Johane:

Isu tinoda, nokuti iye akatanga kutida. ( 1 Johani 4:19 )

Kudzokera shure uku kuri kuitika nekuti Mwari vanokuda. Dzimwe nguva chokwadi chakaoma chauri kusangana nacho ndechekuti Mwari vanokuda. Kuporeswa uye kusunungurwa kwawava kutanga kuwana imhaka yekuti Mwari vanokuda. Akakuda pakutanga. Haazoregi kukuda.Ramba kuverenga

Zuva rechisere: Maronda Akadzika

WE tava kuyambuka pakati penzvimbo yedu yekudzokera. Mwari havasati vapera, kune basa rakawanda rokuita. Chiremba Wokuvhiya Woumwari ari kutanga kusvika pakadzika dzika dzevanga redu, kwete kuzotinetsa kana kutivhiringidza, asi kuti tirape. Zvinogona kurwadza kutarisana nendangariro idzi. Ino ndiyo nguva ye kutsungirira; ino ndiyo nguva yekufamba nokutenda kwete kuona, uchivimba nehurongwa hwatangwa naMweya Mutsvene mumoyo mako. Padivi pako ndiamai Vakaropafadzwa uye vakoma nevanin'ina vako, Vatsvene, vese vachikureverera. Vari pedyo newe zvino kupfuura zvavaive muhupenyu huno, nokuti vakabatana zvakazara neUtatu Hutsvene nokusingaperi, uyo anogara mukati mako nokuda kwekubhabhatidzwa kwako.

Zvakadaro, unogona kunzwa uri wega, kunyangwe wakasiiwa paunenge uchinetseka kupindura mibvunzo kana kunzwa Ishe vachitaura newe. Asi sekutaura kunoita Munyori wePisarema, “Ndingaendepi ndibve paMweya wenyu? ndibve pamberi penyu, ndingatizirepiko?[1]Pisarema 139: 7 Jesu akavimbisa kuti: “Ndinemi nguva dzose, kusvikira pakuguma kwenyika.”[2]Matt 28: 20Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Pisarema 139: 7
2 Matt 28: 20

Zuva rechitanhatu: Kukanganwira kune Rusununguko

LET isu titange zuva idzva iri, aya matangiro matsva: Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene ameni.

Baba Vekudenga, ndinokutendai nerudo rwenyu rusina magumo, rwakawanzwa pandiri pandisina kufanira. Ndinokutendai nekundipa hupenyu hweMwanakomana wenyu kuti ndirarame zvechokwadi. Huya zvino Mweya Mutsvene, upinde mukati merima remoyo wangu umo muchine ndangariro dzinorwadza, shungu, nekusaregerera. Penyesai chiedza chechokwadi kuti ndione zvechokwadi; taura mashoko echokwadi kuti ndinzwe zvechokwadi, uye ndisunungurwe kubva mungetani dzekare. Ndinokumbira izvi nemuzita raJesu Kristu, ameni.Ramba kuverenga

Zuva rechina: PaKuzvida

NOW kuti watsunga kupedza kudzoka uku uye kusakanda mapfumo pasi… Mwari vane kumwe kurapwa kwakakosha zvikuru vakakuchengetera… kuporeswa kwechimiro chako. Vazhinji vedu hatina dambudziko rekuda vamwe… asi kana zvasvika kwatiri isu?Ramba kuverenga

Zuva 1 - Sei Ndiri Pano?

MAUYA to The Now Word Healing Retreat! Hapana muripo, hapana muripo, kungozvipira kwako chete. Uye saka, tinotanga nevaverengi vanobva kumativi ese enyika vauya kuzonzwa kuporeswa nekuvandudzwa. Kana usina kuverenga Kugadzirira Kuporesa, ndokumbirawo utore chinguva uongorore ruzivo rwakakosha kuti ungava sei nebudiriro uye yakaropafadzwa kudzoka, wozodzoka pano.Ramba kuverenga

Kugadzirira Kuporesa

PANO zvinhu zvishoma zvekupfuura tisati tatanga kudzoka uku (ichatanga neSvondo, Chivabvu 14, 2023 ichipera paPentekosti Svondo, Chivabvu 28) - zvinhu zvakaita sekuti ungawane kupi imba yekugezera, nguva dzekudya, nezvimwewo. Zvakanaka, kutamba. Uku ndiko kuzorora online. Ndichakusiyirai kuti muwane zvekugezera moronga madyiro enyu. Asi pane zvinhu zvishoma zvakakosha kana iyi ichave nguva yakaropafadzwa kwauri.Ramba kuverenga

A Healing Retreat

NDINE vakaedza kunyora nezve zvimwe zvinhu mazuva mashoma apfuura, kunyanya zvezvinhu izvo zvinoumba Dutu Guru iro rave pamusoro. Asi pandinoita kudaro, ndinenge ndichinyora pasina chinhu. Ndakatosvotwa naJehovah nekuti nguva yanga yave chinhu chemazuva ano. Asi ndinotenda kuti pane zvikonzero zviviri zveiyi "block yemunyori"…

Ramba kuverenga

Tsvimbo Yesimbi

KUVERENGA mazwi aJesu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta, unotanga kunzwisisa izvozvo kuuya kweHumambo hweKuda kwaMwari, apo tinonamata zuva rega rega muna Baba Vedu, ndicho chinangwa chikuru cheKudenga. "Ndinoda kusimudza chisikwa kuti chidzokere kune kwaakabva," Jesu akati kuna Luisa, "... kuti Kuda kwangu kuzikanwe, kudiwe, nekuitwa panyika sezvaKuri Kudenga." [1]Vol. 19, Chikumi 6, 1926 Jesu anototi kubwinya kweNgirozi neVatsvene Kudenga "Hazvizopedzi kana Kuda kwangu kukasakunda kwacho pasi pano."

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Vol. 19, Chikumi 6, 1926

Dutu reMhepo

A rudzi rwakasiyana rwedutu rwakavhuvhuta pahushumiri hwedu nemhuri mwedzi wapera. Takaerekana tagamuchira tsamba kubva kukambani yesimba remhepo ine hurongwa hwekuisa maindasitiri makuru emhepo emhepo munzvimbo yedu yekumaruwa. Nhau idzi dzaishamisa, nokuti ndakanga ndatove ndichidzidza zvakashata zvinokonzerwa ne "mhepo mapurazi" pahutano hwevanhu nemhuka. Uye tsvakurudzo inotyisa. Chaizvoizvo, vanhu vazhinji vakamanikidzwa kusiya misha yavo uye kurasikirwa nezvose nekuda kwehutano hwakashata uye kuparara zvachose kwezvivakwa.

Ramba kuverenga

Nemavanga Ake

 

JESU anoda kutiporesa, Anoda kuti tidaro “iva noupenyu uye uve nohwakawanda kwazvo” ( Johane 10:10 ). Tingaita sokuti tinoita zvose zvakarurama: enda kuMisa, Kureurura, kunyengetera mazuva ose, kutaura Rosary, kuva nekunamata, nezvimwewo. Asi zvakadaro, kana tisina kubata nemaronda edu, vanogona kupinda munzira. Vanogona, kutaura chokwadi, kumisa "hupenyu" ihwohwo kubva pakuyerera matiri…Ramba kuverenga

Dova reKuda kwaMwari

 

ITA wakamboshamisika kuti chii chakanaka kunyengetera uye “kurarama muKuda kwaMwari”?[1]cf. Kurarama Sei Mukuda kwaMwari Inobata sei vamwe, kana zvakadaro?Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kurarama Sei Mukuda kwaMwari

Kuvandudza

 

IZVI mangwanani, ndakarota ndiri muchechi ndakagara parutivi, pedyo nemudzimai wangu. Mimhanzi yairidzwa dzaive nziyo dzandakanga ndanyora, kunyangwe ndakanga ndisati ndambonzwa kusvika hope idzi. Chechi yose yakanga yakanyarara, pasina aiimba. Pakarepo, ndakatanga kuimba chinyararire pamwe chete, ndichisimudza zita raJesu. Ndichidaro, vamwe vakatanga kuimba nekurumbidza, uye simba reMweya Mutsvene rakatanga kudzika. Zvaiyevedza. Mushure mekunge rwiyo rwapera, ndakanzwa izwi mumoyo mangu: Rumutsiriro. 

Ndakabva ndapepuka. Ramba kuverenga

Iyo Huru Yekupotera uye Yakachengeteka Doko

 

Kutanga kuburitswa Kurume 20, 2011.

 

PASI POSE Ini ndinonyora nezve “kuranga"Kana kuti"kururamisira kwaMwari, ”Ndinogara ndichitsvinya, nekuti kazhinji mazwi aya haanzwisisike. Nekuda kwekukuvara kwedu pachedu, uye nemaonero akatsauka e "kururamisira", tinoratidzira mafungiro edu zvisirizvo pana Mwari. Isu tinoona kururamisira se "kurova" kana vamwe kuwana "zvakavafanira." Asi chatisinganzwisise ndechekuti "kuranga" kwaMwari, "kuranga" kwaBaba, kwakadzika midzi nguva dzose, nguva dzose, nguva dzose, murudo.Ramba kuverenga

Mukadzi Murenje

 

Dai Mwari vakupei mumwe nemumwe wenyu nemhuri dzenyu muLent yakaropafadzwa…

 

SEI Ishe vachachengetedza vanhu Vake, Barque yeChechi Yake, nemumvura dzakaipa dziri mberi here? Sei - kana nyika yese iri kumanikidzwa kupinda muhurongwa hwepasirese husina Mwari masimba — Chechi ingangorarama here?Ramba kuverenga

Pisarema 91

 

Iyemi, munogara muna Iye Wekumusoro-soro,
Ivo vanogara mumumvuri waMasimbaose,
Iti kuna Jehovha, Ndiye utiziro hwangu nenhare yangu,
Mwari wangu wandinovimba naye. ”

Ramba kuverenga