Nzvimbo Yekuputsa

 

Vaporofita vazhinji venhema vachamuka vatsause vazhinji;
uye nokuda kwokuwedzera kwezvakaipa.
rudo rwevazhinji rwuchatonhora.
(Mat. 24: 11-12)

 

I AKASVIKA pakaputsika svondo rapfuura. Kwese kwandakacheuka hapana chandakaona kunze kwevanhu vakagadzirira kuparadzana. Kukamukana kwepfungwa pakati pevanhu kwave kugomba. Ini ndinotya zvechokwadi kuti vamwe vangatadza kuyambuka sezvo vadzika midzi muparaganda yepasi rose (ona Iwo Masasa Maviri) Vamwe vanhu vasvika pachinhanho chinokatyamadza apo chero munhu anobvunza rondedzero yehurumende (kana iri “kudziya kwepasi rose", "denda”, zvichingodaro) zvinoonekwa sezvazviri wokuurayira Vamwe vese. Semuenzaniso, mumwe munhu akandipomera mhosva yerufu rwakaitika kuMaui nguva pfupi yadarika nekuti ndakapa imwe pfungwa pamusoro pekushanduka kwemamiriro ekunze. Gore rakapera ndakanzi "mhondi" nokuda kwekunyevera pamusoro pezvino pasina mubvunzo nengozi of mRNA majekiseni kana kufumura sainzi yechokwadi pa masking. Zvese zvakanditungamira kuti ndifungisise aya mazwi anotyisa aKristu…Ramba kuverenga

Chechi Pamawere - Chikamu II

The Black Madonna of Częstochowa - kusvibiswa

 

Kana uchirarama munguva isina munhu anokupa zano rakanaka,
hapana munhu anokupa muenzaniso wakanaka,
paunoona hunhu hwarangwa uye huipi huchipihwa mubayiro...
mira zvakasimba, uye unamatire zvakasimba kuna Mwari pamarwadzo eupenyu...
— Saint Thomas More,
akagurwa musoro muna 1535 nokuda kwekudzivirira muchato
Hupenyu hwaThomas More: A Biography naWilliam Roper

 

 

POSHI zvezvipo zvikuru zvakasiiwa naJesu muChechi yake inyasha dza infallibility. Kana Jesu akati, “muchaziva zvokwadi, uye zvokwadi ichakusunungurai” ( Johane 8:32 ), ipapoka kuri madikanwa kuti chizvarwa chiri chose chizive, pasina mumvuri wokupokana, chiri zvokwadi. Zvikasadaro, munhu angatora nhema pachokwadi ndokuwira muuranda. Zve…

… Wese anoita zvivi muranda wechivi. (Johani 8:34)

Nokudaro, rusununguko rwedu rwomudzimu zvemukati pakuziva chokwadi, ndicho chikonzero Jesu akavimbisa, “Kana auya, Mweya wechokwadi, achakutungamirirai muchokwadi chose.” [1]John 16: 13 Pasinei nekukanganisa kwenhengo yega yega yeKutenda kweKatorike kwemakumi maviri emakore uye kunyangwe kukanganisa kwetsika kwevatsivi vaPetro, Tsika Dzedu rinoratidza kuti dzidziso dzaKristu dzakachengetedzwa nemazvo kwemakore anopfuura 2000. Ndicho chimwe chechiratidzo chechokwadi cheruoko rwerupo rwaKristu paMwenga wake.Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 John 16: 13

Kumira Kwekupedzisira

 

THE mwedzi yakati wandei yapfuura yanga iri nguva yangu yekuteerera, kumirira, yehondo yemukati nekunze. Ndakabvunza kudanwa kwangu, gwara rangu, chinangwa changu. Mukati moga murunyararo pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa ndipo pakazopindura Ishe zvikumbiro zvangu: Haasati apedza neni. Ramba kuverenga

Bhabhironi Zvino

 

PANO chikamu chinokatyamadza chiri muBhuku raZvakazarurwa, icho chinogona kupotsa nyore nyore. Inotaura nezve "Bhabhironi, iro guru, mai vemhombwe navezvinonyangadza zvenyika" ( Zvakazarurwa 17: 5 ). Nezvezvivi zvaro, zvarinotongerwa “neawa,” ( 18:10 ) nderokuti “misika” yaro inotengeserana kwete bedzi nendarama nesirivha asi nendarama. vanhu. Ramba kuverenga

Nzira Youpenyu

“Tave zvino takamira takatarisana nekukonana kukuru kwazvo kwakaitika muvanhu… Parizvino takatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvangeri maringe neanopesana-Evhangeri, yaKristu inopesana naKristu ... Mutongo ... wemakore 2,000 13 etsika nemagariro evaKristu, nezvose zvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. ” —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 1976, XNUMX; cf. Catholic Online (zvakasimbiswa naDhikoni Keith Fournier aivepo) “Iko zvino tamira takatarisana nekusawirirana kukuru kwakaitika vanhu… Parizvino takatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvangeri maringe neanopesana-Evhangeri, yaKristu inopesana naKristu ... Mutongo ... wemakore 2,000 13 etsika nemagariro evaKristu, nezvose zvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. ” —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 1976, XNUMX; cf. Catholic Online (chakasimbiswa naDeacon Keith Fournier aivepowo)

Takatarisana nekukonana kwekupedzisira
pakati peChechi nevanopikisa Kereke,
yeEvangeri maringe neanopikisa Evhangeri,
zvaKristu zvinopesana neanopesana naKristu…
Muedzo… wemakore zviuru zviviri zvetsika
uye budiriro yechiKristu,
nezvose zvinokonzeresa hunhu hwevanhu,
kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu
uye kodzero dzemarudzi.

—Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), Eucharistic Congress, Philadelphia, PA,
Nyamavhuvhu 13, 1976; cf. Catholic Online

WE vari kurarama muawa umo inodokuva tsika yose yechiKaturike yemakore 2000 XNUMX iri kurambwa, kwete bedzi nenyika (izvo zvinofanira kuva zvakati zvinokarirwa), asi navaKaturike vamene: mabhishopi, makadhiinari, uye vanhuwo zvavo vanodavira Chechi inoda “ yakagadziridzwa”; kana kuti tinoda “sinodhi pamusangano” kuti tiwanezve chokwadi; kana kuti tinofanira kubvumirana nemifungo yenyika kuitira kuti “tifambe” nadzo.Ramba kuverenga

Nhau Dzako dzekuporesa

IT chave chikomborero chaicho kufamba newe mavhiki maviri apfuura emutambo Healing Retreat. Pane zvakawanda zvakanaka zvapupu zvandinoda kugoverana newe pazasi. Kumagumo kune rwiyo rwekutenda kuna Amai Vedu Vakaropafadzwa nekureverera kwavo nerudo kune mumwe nemumwe wenyu panguva yekuzorora iyi.Ramba kuverenga