Akaremadzwa neKutya - Chikamu chechitatu


Artist Asingazivikanwe 

FASI YEMAZANGURU MICHAERI, GABRIERI, NARAPHAERI

 

MWANA WOKUTYA

KUTYA inouya nenzira dzakasiyana-siyana: kunzwa kwekusagona, kusagadzikana muzvipo zvako, kuverengera, kushaya rutendo, kurasikirwa netariro, uye kupera kwerudo. Uku kutya, kana wakaroorwa nepfungwa, unozvara mwana. Izita iri Kugutsikana.

Ndiri kuda kugovana tsamba yakadzama yandakagamuchira rimwe zuva:

Ndakaona (kunyanya neni, asi nevamwewo) mweya weKuramba unoita kunge unobata isu vedu vasingatyi. Kune vazhinji vedu (kunyanya sepanguva yekunonoka), zvinoita sekunge tanga takarara kwenguva yakareba zvekuti tangomutsa izvozvi kuti tione kuti hondo yakavharira mukati mese makatitenderedza! Nekuda kweizvi, uye nekuda kwe "kubatikana" muhupenyu hwedu, isu tiri munzvimbo yekuvhiringidzika.

Nekuda kweizvozvo, isu tinosara tisingazive kuti ndeipi hondo yekutanga kutanga kurwa (zvinonyadzisira, kupindwa muropa nezvinodhaka, kushungurudzwa kwevana, kusarongeka munharaunda, huori hwezvematongerwo enyika, nezvimwe, nezvimwewo, nezvimwewo), kana kunyangwe kutanga kwazviri. Parizvino, ndiri kuona kuti zvinotora simba RANGU rese kungo chengetedza hupenyu hwangu husina zvivi, uye nemhuri yangu yakasimba muna She. Ndinoziva kuti ichi hachisi pembedzo, uye kuti handikwanise kurega, asi ini ndangove ndakanetseka munguva pfupi yapfuura!

Zvinotaridza sekuti tinopedza mazuva tiri munzvimbo yekuvhiringidzika pamusoro pezvinhu zvinoita sezvisingakoshi. Izvo zvinotanga mukujeka mangwanani, zvinokurumidza kupera mukuita haze zuva parinofambira mberi. Sekupedzisira, ndinozviwana ndiri mupfungwa nemumuviri ndichigumburwa ndichitsvaga pfungwa dzisina kupera nemabasa. Ndinotenda kuti pane zvinhu zviri kushanda zvinopesana nesu pano —zvinhu zvemuvengi, uye zvakare zvinhu zvemunhu. Pamwe ndizvo zvazvinoita uropi hwedu kupindura kwese kusvibiswa, masaisai eredhiyo uye satellite satellite iyo mweya yedu yakazadzwa nayo; kana zvimwe chimwe chinhu — ini handizive. Asi ndinoziva chinhu chimwe zvechokwadi — kuti ndiri kurwara nekuona zvese zvisina kunaka nenyika yedu yanhasi, asi zvakadaro ndinonzwa ndisina simba rekuita chero chinhu nezvazvo.

 
KUTYA

Uraya mudzi, muti wese unofa. Nyungudutsa kutya, uye kugutsikana kunokwira muutsi. Kune nzira dzakawanda dzekushinga kushinga-iwe unogona kuverenga Zvikamu I uye II yeiyi nhepfenyuro kakawanda, kwekutanga. Asi ini ndinoziva nzira imwe chete yekubvisa kutya:

Rudo rwakakwana runodzinga kutya. (1 Johani 4:18)

Rudo irwo murazvo unonyungudutsa kutya. Izvo hazvina kukwana mupfungwa kubvuma kuvapo kwaKristu nehuMwari. Sekuyambira kunoita Rugwaro, kunyangwe dhiabhori anotenda muna Mwari. Tinofanira kuita zvinopfuura kufunga nezvaMwari; tinofanira iva saIye. Uye zita rake anonzi Rudo.

Umwe neumwe ngaarege kutarira zvake, asi nezvakanaka zvevamwe. Ivai nendangariro iyi mukati menyu, yakanga iri muna Kristu Jesu… (VaFiripi 2: 4-5)

Tinofanira kupfeka pfungwa dzaKristu. Panyaya iyi, Part II chinongova "chirevo" kune kufungisisa uku.

Ipfungwa dzake ndedzipi? Isu tinofanirwa kupindura izvi muchirevo chetsamba iri pamusoro yandakagovana newe, mune zviri kuitika munyika sekuwanda kwenyonganiso, uye nenyevero yezvirango zvinogona kuitika kana kutambudzwa padhuze (ona Hwamanda dzeYambiro!).

 

MUNDA WEMAHARA

Bindu reGetsemane raive gehena repfungwa kuna Kristu. Akasangana pamwe nemuedzo Wake mukuru kwazvo wekutendeuka nekutiza. kutya, nemwana wayo asiri wepamutemo Kugutsikanavakanga vachininira Ishe kuti vauye.

"Chii chiri kushandiswa? Zvakaipa zviri kuwedzera. Hapana ari kuteerera. Kunyangwe avo vepedyo newe vakarara. Iwe uri wega. Iwe haugone kuita mutsauko. Iwe haugone kununura nyika yese. Kutambura uku kwese, basa nekuzvipira ... for what? Come away. Dzokera kumakomo uko iwe naBaba makafamba nemaruva nehova… "

Ehe, dzoka kuGomo Rakanaka Mazuva Akare, Gomo Nyaradzo, uye Gomo Rinofadza.

Uye kana asiri makomo, pane mapako mazhinji maunogona kuvanda. Ehe, viga uye unamate, namata, namata.

Ehe, vanda, pukunyuka kubva kune ino yakaipa nyika, yadonha uye warasika. Mirira mazuva ako murunyararo uye akanyarara.

 Asi iyi haisi pfungwa yaKristu.

 

NZIRA

Pane chirevo chinoshamisa.

MWARI NDIYE WOKUTANGA

MUVAKIDZANI WANGU SECOND

NDIRI wechitatu
 

Uyu wakava munamato waKristu muGetsemane, kunyange Akazvitaura neimwe nzira:

… Kwete kuda kwangu asi kwako kuitwe. ((Ruka 22:42)

Uye neizvozvo, Kristu akatambanudza ruoko, achiisa iyo Chalice yeRudo kumiromo Yake, ndokutanga kunwa waini ye kutambura-kutambura nemuvakidzani wake, kutambura nekuda kwako, nekuda kwangu, uye nezvevanhu vese avo vanokukwizira nenzira isiri iyo. Ngirozi, (pamwe Mikaeri, kana Gabrieri, asi ndinofunga Raphael) akasimudza Jesu netsoka dzake, uye sezvandakanyora Chikamu I, Rudo rwakatanga kukunda mweya mumwe panguva.

Vanyori veEvhangeri havana kubvira vataura nezvazvo, asi ndinofunga kuti Kristu aizotarisa kumashure kwake papfudzi rake iwe neni, apo Aakatakura Muchinjikwa Wake, uye achizevezera nemiromo ine ropa, "Nditevere."

… Iye Akazvidurura, akatora chimiro chemuranda, akazvarwa akafanana nevanhu. Akawanikwa aine chimiro chomunhu, akazvininipisa uye akateerera kusvikira pakufa, kunyange rufu pamuchinjikwa. (VaFiripi 2: 7-8)

 

KUKUNDA 

Uye saka heino iwe uine yakasviba pfungwa, yakavhiringidzika uye isina chokwadi nezve kuti unoenda kupi, zvekuita, zvekutaura. Tarisa-tarisa zvakakukomberedza… unoziva gadheni izvozvi? Unoona here patsoka dzako madonhwe edikita neropa akadonha kubva pahuma paKristu? Uye hezvo-zviripo:  iyo Chalice imwechete izvo izvo Kristu zvaari kukukoka kuti unwe kubva kwazviri. Ndiyo Chalice ye rudo

Zvinokumbirwa naKristu kwauri izvozvi zviri nyore chaizvo. Nhanho imwe panguva, mweya mumwe panguva: tanga kuda. 

Uyu ndiwo murairo wangu, kuti mudanane, sezvandakakudai. Rukuru rudo haruna munhu kupfuura urwu, kuti ape hupenyu hwake nekuda kweshamwari dzake. (Johani 15: 12-13)

Uye vavengi zvakare.

Ida vavengi vako, ita zvakanaka kune vanokuvenga, komborera avo vanokutuka, namatira avo vanokuitira zvakaipa. Nekuti kana muchida avo vanokudai, mune kuvongwa kwakadini? Kunyange vatadzi vanoda avo vanovada. Asi asi, idai vavengi venyu muvaitire zvakanaka. (Ruka 6:28, 32-33)

Kuva muKristu haisi nyaya yekudonhedza nemusoro zvinyorwa zvebhaibheri patsoka dzevahedheni. Dzimwe nguva, hongu, izvi zvinodikanwa. Asi Jesu akatsanangura rudo mu
mazwi anonyanya kushamisa: "kuisa hupenyu hwako pasi." Iko kushandira mumwe pamberi pako. Kuva nemwoyo murefu uye nemutsa. Zvinoreva kusamboitira vamwe makomborero, kana kudada, kuzvitutumadza, kana kusava nehanya. Rudo harutombomanikidzi nzira yarwo rwoga, uye harushatirwe kana kushatirwa, rwakabata chigumbu kana kusaregerera. Uye kana rudo rwakura, rune rugare, rune moyo munyoro, runofadza, rune rupo, rwakatendeka, runopfava uye runodzora. 

Nechekare, ini ndave kuona yangu yekufinyamisa kumeso kuratidza muCalice. Maiwe, ndasvika sei padhuze naRudo! Uye zvakadaro, Kristu achiri kupa nzira yekuti isu tiwedzere kuMukombe uyu. Anodaro St. Paul,

Zvino ndinofara mumatambudziko angu nekuda kwenyu, uye munyama yangu ndiri kuzadza izvo zvinoshaikwa mumatambudziko aKristu pachinzvimbo chemuviri wake, inova Chechi… (Vakorose 1:24)

Chii iwe kana ini chatinogona kuwedzera pakutambura kwaKristu? Kana tisina kushandira vamwe, kana tisina kugeza tsoka dzemhuri, kana tikatadza kuva nemoyo murefu, munyoro, uye netsitsi (Kristu haana kudonha katatu here?), Saka tinofanirwa kuwedzera chibairo chete chatinogona:

Chibayiro chinogamuchirwa naMwari mweya wakaputsika; mwoyo wakaputsika nowakapwanyika, imi Mwari hamungaushori. (Pisarema 51:17)

 

KUTENDA

Iyi nzira yerudo inongogona kufamba chete mumweya wekuvimba nekuzvipira: kuvimba murudo rwaMwari netsitsi kwauri iwe pachako, uye kuzvipira kwaari izvo zvisina kusimba, zvisina kukodzera, uye zvakaputswa. Uchizvidurura, Kristu zvaakazvidurura nhanho imwe neimwe yeNzira… kudzamara dikita rekuzvininipisa rodzikira pahuma yako, richizadza maziso ako. Apa ndipo paunotanga kufamba nekutenda, uye kwete nekuona.

Kukunda kunokunda nyika ndiko kutenda kwedu. (1 Johani 5: 4)

Unonzwa mhomho yevanhu vane hasha, wobata tariso yekurambwa, uye unonzwa kurohwa kusinganzwisisike kweshoko rine hutsinye… paunenge uchishandira, uchishumira, uye nekushandira vamwe zvakare. 

Kukunda kunokunda nyika ndiko kutenda kwako.

Kubviswa mukurumbira, kushongedzwa korona nekusazvidza, uye kurovererwa nekusanzwisisa, ziya rinoshanduka kuita ropa. Pfumo rekushaya simba kwako rinobaya pamoyo wako. Ikozvino rutendo rwunoita rima, rwasviba seguva. Uye unonzwa mazwi achirira mumweya wako zvakare… "Chii chinoshandiswa…?"

Kukunda kunokunda nyika ndiko kutenda kwako.

Apa ndipo paunofanira kushingirira. Nekuti kunyangwe iwe usingakwanise kuzviziva, izvo zvakafira mauri (kuzvida, kuzvifunga, kuda -zvakadaro etc.) kuri kusangana kumuka (mutsa, rupo, kuzvidzora etc.). Uye kwaunoda, wakadyara mbeu.

Isu tinoziva nezveCenturion, Mbavha, vakadzi vaichema avo vakakurudzirwa kutendeuka nerudo rwaKristu. Asi zvakadii nezve iyo mimwe mweya iri pamwe Via Dolorosa ndiani akadzoka kumba, akasaswa neropa raRudo, iyo mbeu tsvene yakapararira pamoyo nepfungwa dzavo? Vakadiridzwa masvondo gare gare neMweya Mutsvene naPetro paPendekosti? Ko mweya iyoyo iri pakati pe3000 yakaponeswa musi iwoyo here?

 

USATYA!

Iyo nzira yakarongedzwa nemweya iyo icharamba, kunyange kuvenga iwe. Chorus yemanzwi iri kuwedzera kuwedzera uye ichiwedzera kure kure, "Murovererei! Murovererei!" Asi apo isu patinosiya yedu Bindu reGetsemane, isu tinoenda kwete chete neMutumwa mukuru Raphael kunonyaradza, asi neNhau Dzakanaka dzaGabrieri pamiromo yedu uye nemunondo waMichael kuchengetedza mweya yedu. Tine nhanho dzechokwadi dzaKristu dzekufamba madziri, muenzaniso wevakafira kutisimbisa, uye neminyengetero yevatsvene yekukurudzira.

Basa rako muawa ino, sezvo zuva rinonyura panguva ino, harisi rekuhwanda, asi kutanga nzira nenzira yekuzvishingisa, hushingi uye nerudo rukuru. Hapana chakachinja, nekuda kwekuti isu tinogona kunge tiri kupinda mukupedzisira Passion yeChechi. Kuratidzwa kukuru kwerudo rwaKristu kwanga kusiri muMharidzo yepaGomo, kana paGomo reKushandurwa, asi paGomo reCalvari. Saizvozvowo, nguva yekuparidza kukuru kweChechi inogona kunge isiri mumashoko emakanzuru kana dzidziso dzedzidziso…

Kana izwi risina kutendeuka, rinenge riri ropa rinotendeuka.  -Papa JOHN PAUL II, kubva munhetembo, "Stanislaw" 

Nokuti nyika zvakare yakaremara nekutya, uye ndirwo rudo rwako-Rudo rwaKristu runoshanda kuburikidza newe- iyo ichavashevedza: "Simuka, tora nhovo yako, uende kumba" ( Mako 2:11 ).

Uye iwe unotarisa pamusoro pefudzi rako uye zevezeve: "Nditevere." 

Rudo rwakakwana runodzinga kutya. (1 Johani 5:4) 


Manheru ehupenyu,
tichatongwa parudo chete
—St. Johane weMuchinjikwa


Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUFANANA NOKUTYA.