Pentekosti uye Kujekesa

 

 

IN kutanga kwa2007, mufananidzo une simba wakauya kwandiri rimwe zuva panguva yekunamata. Ndinozvirondedzera zvakare pano (kubva Kenduru Inopfungaira):

Ndakaona nyika yakaungana kunge mumba mune rima. Pakati pane mwenje unopfuta. Ipfupi kwazvo, wakisi inenge yakanyungudika yese. Murazvo unomiririra mwenje waKristu: chokwadi.

Ndini chiedza chenyika. Ani naani anonditevera haangatongofambi murima, asi achava nechiedza cheupenyu. (Johani 8:12)

Wakisi inomiririra iyo nguva yenyasha tinogara. 

Pasi rose chikamu chikuru chiri kufuratira uyu Murazvo. Asi kune avo vasipo, avo vari kutarisa Chiedza uye kuZviitisa,
chimwe chinhu chinoshamisa uye chakavanzika chiri kuitika: munhu wavo womukati ari kutungidzwa muchivande.

Iri kukurumidza kuuya nguva iyo ino nguva yenyasha ichatadza kutsigira mwenje (budiriro) nekuda kwechivi chenyika. Zviitiko zviri kuuya zvinowisa kenduru zvachose, uye Chiedza chekenduru ichi chinodzimwa. Kuchavapo nyonganyonga mu “kamuri”

Anotora kunzwisisa kubva kuvatungamiriri venyika, kusvikira votsvangadzira murima pasina chiedza. anovaita kuti vadzedzereke savanhu vakadhakwa. (Jobho 12:25)

Kubviswa kweChiedza kunotungamira mukukanganiswa kukuru uye kutya. Asi avo vanga vachipinza Chiedza munguva ino yekugadzirira isu tave mukati ichave neChiedza chemukati chekuvatungamira nacho nevamwe (nekuti Chiedza hachimbodzima). Kunyangwe zvavo vachange vachisangana nerima rakavakomberedza, Chiedza chemukati chaJesu chichave chichivhenekera zvakajeka mukati, chichivatungamira zvisingaite kubva munzvimbo yakavanda yemoyo.

Zvino chiratidzo ichi chakange chiine chinovhiringidza. Kwakanga kune mwenje kure… mwenje diki kwazvo. Yakanga isiri yechisikigo, sechiedza chidiki chemwenje. Pakarepo, vazhinji vaive mukamuri vakatsika vakananga kune ichi chiyedza, iro chete iro ravaigona kuona. Kwavari yaive tariro… asi yaive nhema, mwenje unonyengera. Hazvina kupa kudziya, kana Moto, kana Ruponeso- iwo Murazvo uyo wavakanga vatoramba.  

Makore maviri mushure mekunge ndagamuchira ichi "chiratidzo" chemukati, Pope Benedict XVI akanyora mutsamba kumabhishopi ese epasi:

Mumazuva edu, kana munzvimbo dzakakura dzepasi rose kutenda kuri munjodzi yekufa senge murazvo usingachashandise huni, kukosha kwekutanga kuita kuti Mwari avepo munyika ino uye kuratidza varume nevakadzi nzira kuna Mwari. Kwete chero mwari, asi Mwari akataura paSinai; kuna Mwari iye uyo chiso chake chatinoziva murudo runopfuurira "kusvika kumagumo" (cf. Joh. 13:1)- muna Jesu Kristu, akaroverwa nekumuka. Dambudziko chairo panguva ino yenhoroondo yedu nderekuti Mwari ari kutsakatika kubva kumusoro kwevanhu, uye, nekudzikisira kwechiedza chinobva kuna Mwari, vanhu vari kurasikirwa nekutakura kwavo, pamwe nemhedzisiro inowedzera inooneka yekuparadza.-Tsamba yeHutsvene Hwake Papa Benedict XVI kune Vese Mabhishopi eNyika, Kurume 10, 2009; Katorike Online

 

CHIEDZA - MUPENYU WOKUPEDZISIRA

Izvo zvandakaona mukamuri rima iro raive, ndinotenda, chiratidzo chakamanikidzwa cheizvo zviri kuuya pasirese, zvinoenderana nekunzwisisa kwaBaba veChechi kweMagwaro (ayo anove chikamu chezwi reTsika Tsvene nekuda kwekuvandudza kwaBaba dzidziso Chechi yekutanga uye nepedyo nehupenyu hweVaapositori). Nekuda kwevaverengi vatsva uye sezororo, ini ndichaisa izvo zvinonzi Kujekeswa kwehana mukati mekuverengwa kwenguva kwekutanga kweBaba veChechi, uye wozotsanangura kuti inoenderana sei ne "Pentekosti itsva."

 

CHITSAUKO CHINOKOSHA

I. Kusateerera mutemo

Rugwaro runopupura kuti, mumazuva ekupedzisira, vaporofita venhema vazhinji vachamuka kuti vatsause vakatendeka. [1]cf. Mat 24: 24, 1 Tim 4: 1, 2 Pet 2: 1 St. John anotsanangurawo izvi kuna Zvakazarurwa 12 sekukonana pakati pemukadzi akapfeka zuva"Ne"zibukanana" [2]cf. (Zvak. 12: 1-6 Satani, anonzi naJesu “baba venhema. " [3]cf. Johani 8:4 Ava vaporofita venhema vanounza nguva yekukura kwekusateerera mutemo sezvo mutemo wepanyama nehunhu wakasiiwa kune anti-Evhangeri, nokudaro vachigadzirira nzira yaAntikristu. Iyi nguva inoperekedzwa neicho Jesu akadana "marwadzo ekubereka." [4]Matt 24: 5-8

 

II. Exorcism yedhiraona / Kuvhenekera** [5]** Kunyange Madzibaba eKereke vasingataure zvakajeka nezve "kujekesa kwehana", vanotaura nezvesimba raSatani kuvhunika nekusungwa nengetani pakupera kwenguva ino. Iko kune, zvakadaro, hwaro hwebhaibheri hweChiedza (ona Zvakazarurwa Kuvhenekerwa

Simba raSatani rakatyoka, asi hariperi: [6]cf. Exorcism yedhiragoni

Zvino kudenga kwakavapo hondo; Mikaeri nengirozi dzake vakarwa nedhiragoni. Dhiragoni nengirozi dzayo vakarwa, asi havana kukunda uye pakanga pasisina nzvimbo yavo kudenga. Dhiragoni huru, nyoka yakare, anonzi Dhiabhorosi uye Satani, uyo akanyengera nyika yose, akakandirwa pasi, uye ngirozi dzayo dzakakandirwa pasi pamwe nayo… une nhamo iwe, nyika negungwa, nekuti Dhiabhorosi asvika. aburukira kwauri akatsamwa kwazvo, nokuti anoziva kuti ane nguva pfupi. (Zvak. 12: 7-9, 12)

Sekutsanangura kwandingaita pazasi, chiitiko ichi chinogona kuenderana ne "kuvhenekera" kunotsanangurwa muna Zvakazarurwa 6, chiitiko chinoratidza kuti "zuva raIshe" rasvika: [7]cf. Mamwe Mazuva maviri

Ipapo ndakatarisa paakavhura chisimbiso chechitanhatu, kukava nekudengenyeka kwenyika kukuru… Ipapo denga rakakamurwa kunge mupumburu wakabvaruka uchimonereka, uye makomo ese nezvitsuwa zvakabviswa panzvimbo dzazvo… Vakadanidzira kumakomo nematombo. , "Wira pamusoro pedu utivanze pachiso cheuyo agere pachigaro cheushe uye kubva pakutsamwa kweGwayana, nekuti zuva guru rekutsamwa kwavo rasvika uye ndiani angaridzivirire?" (Zva 6: 12-17)

 

III. Anopesana naKristu

"Anodzora" wa2 VaTesaronika achabviswa achipinza Antikristu uyo ​​shato yaanopa simba rake shoma. [8]ona Anodzora

Nekuti chakavanzika chekusateerera mutemo chotoshanda. Asi uyo anozvidzora anozviitira izvozvi chete, kusvikira abviswa munzvimbo. Uye ipapo iye asingateereri mutemo achaziviswa. (2 VaTesaronika 2: 7-8)

Zvino ndakaona chikara chichibuda mugungwa chine nyanga gumi nemisoro minomwe… iyo shato yakachipa simba rayo nechigaro chayo choushe, pamwe chete nesimba guru… Yakanakiswa, nyika yose ikatevera chikara. (Zvak. 13: 1-3)

Anopesana naKristu ndiye mwenje wenhema uyo anonyengera kuburikidza “Chiito chose chine simba nezviratidzo nezvishamiso zvinonyepa”Avo vakaramba nyasha dzaMwari Tsitsi, avo avo…

… Havana kugashira rudo rwechokwadi kuti vagoponeswa. Naizvozvo, Mwari ari kuvatumira simba rekunyengera kuitira kuti vatende nhema, kuti vese vasina kutenda chokwadi asi vakatendera zvakaipa vatongwe. (2 VaTesaronika 2: 10-12)

 

IV. Anopesana naKristu Anoparadzwa

Avo vanotevera Anopesana naKristu vanopihwa mucherechedzo wavanogona "kutenga nekutengesa". [9]cf. Zvak. 13: 16-17 Anotonga kwenguva pfupi, inonzi naSt. John “mwedzi makumi mana nemiviri,” [10]cf. Zvak. 13:5 uyezve - kuburikidza nekuratidzwa kwesimba raJesu - Anopesana naKristu anoparadzwa:

… Uyo asingateereri mutemo acharatidzwa, uyo achaurawa naIshe [Jesu] nemweya wemuromo wake uye agomupa simba nekuratidzwa kwekuuya kwake. (2 VaTesaronika 2: 8)

St. Thomas naSt. John Chrysostom vanotsanangura… kuti Kristu acharova Anopesana naKristu nekumupenya nekupenya kunenge kwakafanana nemashura uye chiratidzo cheKuuya kwake kweChipiri… Maonero ane chiremera, uye anoita seanowirirana neMagwaro Matsvene, ndeyekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKaturike zvakare ichapinda munguva yekubudirira uye yekukunda. -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana Hupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), peji. 56-57; Sophia Institute Press

Vose avo vakatevera Anopesana naKristu naivowo vanozove vanyajambwa veiyo chaiyo "tsika yekufa" yavakagamuchira.

Chikara chakabatwa pamwe chete nemuporofita wenhema, iye wakaita pamberi payo zviratidzo zvaakatsausa nazvo avo vakagamuchira mucherechedzo wechikara, nevakanamata mufananidzo wacho. Vaviri vakakandwa vari vapenyu mudziva remoto raipfuta nesarufa. Vamwe vese vakaurayiwa nebakatwa raibuda mumuromo weiye akatasva bhiza, uye shiri dzese dzakazvinyudza panyama yavo. (cf.Zva. 19: 20-21)

Sezvo Mwari, vapedza mabasa avo, vakazorora nezuva rechinomwe vakariropafadza, pakupera kwegore zvuru zvitanhatu huipi hwese hunofanira kubviswa panyika, uye kururama kunotonga kwemakore chiuru… -Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; Munyori weChechi), Iwo Divine Divine Institutes, Vol. 7

 

V. Era rerunyararo

Nekufa kwaAntikristu kunouya mambakwedza e "zuva raIshe" kana pasi richivandudzwa neMweya Mutsvene uye Kristu achitonga (pamweya) nevatsvene vake kwe "chiuru chemakore," nhamba yekufananidzira inoratidza yakawedzerwa nguva yenguva. .  [11]Rev 20: 1-6 Ndokunge, zviporofita zveTestamente Yekare neItsva zvinozadzikiswa naizvo Kristu anoitwa kuti azivikanwe, uye nekukudzwa mumarudzi ose pamberi pekuguma kwenguva.

Ini nevamwe vese vechiChristian chekare tinonzwa tine chokwadi chekuti kuchave nerumuko rwenyama ruchiteverwa nemakore chiuru mukuvakwa, kushongedzwa, uye guta rakakurisa reJerusarema, sezvakaziviswa neMuporofita Ezekieri, Isaias nevamwe… Mumwe murume pakati pedu anonzi Johani, mumwe wevaApostora vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore ane chiuru, uye kuti mushure mezvo zvakasarudzika uye, muchidimbu, rumuko rusingaperi nekutongwa zvichaitika. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

Ndiri kuuya kuzounganidza marudzi ese nendimi; vachauya vachiona kubwinya kwangu. Ndichaisa chiratidzo pakati pavo; ndichatuma vapukunyuki kubva kwavari kundudzi… kuzviwi zviri kure zvisina kumbonzwa mbiri yangu, kana kuona kubwinya kwangu; Vachaparidza kubwinya kwangu pakati pamarudzi. (Isaya 66: 18-19)

Iye achanamatirwa muChitsvene Chidyo kusvika kumagumo epasi.

Kubva pakugara kwomwedzi kusvikira pakugara kwomwedzi, uye kubva pasabata kusvikira pasabata, nyama yose ichauya kuzonamata pamberi pangu, ”ndizvo zvinotaura JehovhaORD. Vachabuda vachienda kunoona zvitunha zvevanhu vaindimukira… (Isaya 66: 23-24)

Munguva iyi yerunyararo, Satani akasungwa necheni mugomba rakadzika-dzika kwe "makore churu." [12]cf. Zvak. 20: 1-3 Haachazokwanisa kuyedza Chechi painokura zvakanyanya muhutsvene kumugadzirira iye kuuya kwekupedzisira kwaJesu mukubwinya...

… Kuti aise pamberi pake kereke mukubwinya, isina gwapa kana kuwunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ive inoera uye isina gwapa. (VaEf. 5:27)

Naizvozvo, Mwanakomana waMwari Wekumusoro-soro uye ane simba… achaparadza kusarurama, nekuita mutongo Wake mukuru, uye acharangarira kuupenyu wakarurama, uyo… uchabatanidzwa pakati pevanhu makore churu, uye uchavatonga nekururama kukuru. raira… Zvakare muchinda wamadhimoni, anova ndiye anoperekedza zvakaipa zvese, achasungwa necheni, uye achasungwa mukati memakore chiuru ekutonga kwekudenga… —Muzana ramakore rechina munyori weChechi, Lactantius, “Masangano aMwari”, Madzibaba ante-Nicene, Vol. 7, peji. 211

 

VI. Kuguma kweNyika

Pakupedzisira, Satani anosunungurwa kubva mugomba rakadzikadzika riri kuunza pakupedzisira Kutongwa Kwekupedzisirayenguva, Kuuya kweChipiri, kumutswa kwevakafa, uye mutongo wekupedzisira. [13]cf. Rev 20:7-21:1-7

Isu tichagona kududzira mazwi anoti, "Mupristi waMwari newa Kristu vachatonga pamwe naye chiuru chemakore. Zvino kana makore churu apera, Satani uchasunungurwa mutirongo yake. nekuti nokudaro vanoratidza kuti kutonga kwevatsvene uye uranda hwadhiyabhorosi huchapera panguva imwe chete… —St. Augustine, Ivo Anti-Nicene Babas, Guta raMwari, Bhuku XX, Chap. 13, 19

Makore churu asati apera dhiabhori achasunungurwa patsva uye achaunganidza marudzi ese echihedheni kuti arwe neguta dzvene… “Ipapo kutsamwa kwaMwari kwekupedzisira kuchasvika pamusoro pamarudzi, ndokuvaparadza chose” nenyika achadzika pasi mumoto mukuru. —Muzana ramakore rechina munyori wechechi, Lactantius, “Masangano aMwari”, Madzibaba ante-Nicene, Vol. 7, peji. 211

 

MAuto ACHOKUPEDZISIRA

In Unokwezva here? Chikamu VI, tinoona mapapa anga achiporofita nekunamatira "Pentekosti nyowani" iyo "ichavandudza chiso chenyika." Pentekosti iyi ichauya riini?

Mune dzimwe nzira zvakatotanga, kunyangwe zvakavanzwa mumoyo yevakatendeka. Ndizvozvo murazvo wechokwadi kupisa kujeka nguva dzose mumweya yeavo vari kupindura munyasha mune ino "nguva yengoni." Murazvo iwoyo Mweya Mutsvene, nekuti Jesu akati…

… Kana auya, Mweya wechokwadi, achakutungamira kuchokwadi chose. (Johani 16:13)

Zvakare, mweya mizhinji nhasi yatove kusangana, kune imwe nhanho kana imwe, "kuvhenekerwa kwehana" seMweya Mutsvene unovatungamira mukutendeuka kwakadzika. Uye zvakadaro, kuri kuuya a yokupedzisira Chiitiko, maererano nevazhinji vasinganzwisisike, vatsvene, uye vanoona, mune iyo nyika yese panguva imwechete ichaona mweya yavo semaonerwo anoitwa naMwari, sekunge vaive vamire pamberi pake mukutonga. [14]cf. Zvak. 6:12 Zvichava Moto neMweya Mutsvene
yambiro nenyasha dzakapihwa kukwevera mweya mizhinji mutsitsi Dzake pasati padzivirirwa pasirese. [15]ona Kuvhiya kweCosmic Sezvo Chiedza kuri kuuya kwechiedza chevamwari, che "Mweya wechokwadi," izvi hazviite sei kuti ive Pentekosti yemhando? Ndicho chaizvo ichi chipo cheChiedza chinozotyora simba raSatani muhupenyu hwevanhu vazhinji. Chiedza chechokwadi chichavhenekera murima, uye rima rinotiza kubva kune avo vanogamuchira Chiedza mumoyo yavo. Munzvimbo yemweya, St. Michael nengirozi dzake vachakanda Satani nevateveri vake "pasi" apo masimba avo achasimbiswa kumashure kwaAntikristu uye nevateveri vake. [16]ona Exorcism yedhiragoni kuti unzwisise zvinorehwa naJohani Mutsvene kuti Satani "akadzingwa kudenga" Chiedza saka hachizi chiratidzo cheNgoni dzaMwari chete, asi nezveRuramisiro yeVamwari iri kuuya apo Anopesana naKristu achigadzirira kumonyanisa zvinonyatsoreva Chiedza nekunyengera mweya (ona Manyepo Anouya).

Ndicho chimwe chezvikonzero icho Chiedza hachizoshandure zvachose nyika: havazi vese vanogamuchira iyi yemahara nyasha. Sezvo ini ndakanyora mukati Zvakazarurwa Kuvhenekerwa, Chisimbiso chechitanhatu muApocalypse yaJohane chinoteverwa nekumakwa kwe “pahuma dzevaranda vaMwari wedu" [17]Rev 7: 3 kurangwa kwekupedzisira kusati kwachenesa nyika. Avo vanoramba nyasha idzi vanozobatwa mukunyengera kwaAntikristu uye vanozomakwa naye (ona Kuverenga kukuru). Uye nekudaro, iyo mauto ekupedzisira yenguva ino ichaumbirwa "kusangana kwekupedzisira" pakati peavo vanomirira tsika yehupenyu, nevaya vanosimudzira tsika yerufu.

Asi humambo hwaMwari huchave hwatanga kare mumoyo yeavo vanopinda muuto reKudenga. Humambo hwaKristu hausi hwenyika ino; [18]cf. Kuuya Humambo hwaMwari humambo hwemweya. Uye saka, humambo ihwohwo, huchavhenekera nekupararira kunzvimbo dziri kure kwazvo muNguva yeRunyararo, inotanga mumoyo yeavo variko uye vachaumba vakasara veChechi pakupera kwezera rino. Pentekosti inotangira muimba yepamusoro uye inopararira ichibva ipapo. Imba yekumusoro nhasi moyo waMaria. Uye vese avo vanopinda zvino - kunyanya kuburikidza kutsaurwa kwaari - vari kutogadzirirwa neMweya Mutsvene pachikamu chavo munguva dzinouya icho chinogumisa kutonga kwaSatani munguva yedu uye kumutsiridza huso hwepasi.

Zvinogona kubatsira kutendeukira kune vamwe vavoni vemazuva ano muChechi vari kutaura nezwi rakafanana paChiedza. Semazuva ese nekuzarurirwa kwechiporofita, zvinoramba zviri pasi pekuziva kweChechi. [19]cf. Vhura Yakavanzika Zvakazarurwa

 

ZVAKAZARURWA ZVIPOROFITA…

Tambo yakajairika mune zvakazarurwa zvechiporofita zvemazuva ano ndeyekuti Kuvhenekera chipo chinobva kuna Baba kudaidza vana vapambadzi - asi kuti nyasha idzi hadzizotambirwe pasi rese.

Mumashoko kumukadzi weAmerica, Barbara Rose Centilli, uyo anofungidzirwa kuti meseji kubva kuna Mwari Baba vari kuongororwa nediocese, Baba vanonzi vakati:

Kuti ndikunde zvinakisa zvezvizvarwa zvezvivi, ndinofanira kutumira simba rekupwanya nekushandura nyika. Asi uku kuwedzera kwesimba kunenge kusiri kugadzikana, uye kuchirwadza kune vamwe. Izvi zvinokonzeresa musiyano uripo pakati perima nechiedza kuti uwedzere kukura. —Kubva mumavhoriyamu mana Kuona Nemaziso Emweya, Mbudzi 15th, 1996; sezvakataurwa mu Chishamiso chekuvhenekera kwehana naDr Thomas W. Petrisko, peji. 53

St. Raphael anosimbisa mune imwe meseji kwaari kuti:

Zuva raIshe rinoswedera. Zvese zvinofanirwa kugadzirirwa. Gadzirira iwe mumuviri, pfungwa, uye mweya. Zvinatsei. --Ibid., Kukadzi 16, 1998; (ona kunyora kwangu pane rinouya "Zuva raIshe": Mamwe Mazuva maviri

Kune avo vanogamuchira ichi chiedza chenyasha, ivo vanogashirawo Mweya Mutsvene: [20]ona Pentekosti inouya

Mushure mekuchenesa chiito chetsitsi Dzangu kunouya hupenyu hweMweya Wangu, hune simba uye huchipfuudzwa, huchiitiswa, kuburikidza nemvura yetsitsi Dzangu. --Ibid., Zvita 28, 1999

Asi kune avo vanoramba chiedza chechokwadi, mwoyo yavo ichaomerera mberi. Saka izvi zvinofanirwa kupfuura nemusuwo weRuramisiro:

… Ndisati ndauya seMutongi akarurama, ndinotanga ndazarura musuwo wengoni dzangu. Uyo anoramba kupfuura napamusuwo wetsitsi dzangu anofanira kupfuura nemusuwo wekutonga Kwangu. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari raSt Faustina, n. 1146

Mune mameseji anonzi anobva kuna "Baba Vokudenga" akaendeswa muna 1993 kune murume wechidiki weAustralia anonzi Matthew Kelly, zvakanzi:

Iyo mini-kutonga ndeyechokwadi. Vanhu havachaoni kuti vanondigumbura. Kubva muNgoni dzangu dzisingaperi ndichapa mini-kutonga. Zvichava zvinorwadza, zvinorwadza kwazvo, asi zvipfupi. Uchaona zvitadzo zvako, uchaona kuti unondigumbura sei mazuva ese. Ndinoziva kuti iwe unofunga izvi zvinonzwika sechinhu chakanakisa, asi zvinosuwisa, kunyange izvi hazviunze nyika yese murudo Rwangu. Vamwe vanhu vachatendeuka kubva kwandiri, vachazvikudza uye vakasindimara. Avo vanotendeuka vachazopihwa nyota isinga peri yechiedza ichi ... Vose avo vanondida vachabatana kuti vabatsire kugadzira chitsitsinho chinopwanya Satani. —Kubva Chishamiso chekuvhenekera kwehana rakanyorwa naDr Thomas W. Petrisko, peji 96-97

Nezve kune mukurumbira meseji dzakapihwa kuna mushakabvu Fr. Stefano Gobbi uyo akagamuchira Imprimatur. Mune inzvimbo yekushambadzira inonzi yakapihwa naAmai Vakaropafadzwa, ivo vanotaura nezvekuuya kweMweya Mutsvene kuzosimbisa kutonga kwaKristu pasi pano sekubatanidzwa neiyo Kuvhenekera.

Mweya Mutsvene uchauya kuzosimbisa hutongi hwa Kristu hunobwinya uye huchave hutongi hwenyasha, hutsvene, hwerudo, hwekururamisira uye hwerunyararo. Nerudo rwake rweVamwari, anozovhura masuwo emoyo uye anovhenekera hana dzose. Wese munhu anozozviona iye mumoto unopfuta wechokwadi chamwari. Izvo zvichaita sekutonga mune zvishoma. Uye ipapo Jesu Kristu achaunza kutonga kwake kwakanaka munyika. -Kune Vapirisiti, Vana Vedu Vanodikanwa, Chivabvu 22, 1988

Zvisinei, Fr. Gobbi anoratidza mukutaura kuvapristi kuti humambo hwaSatani hunofanirawo kuparadzwa pasati pauya Pentekosti nyowani kuti ibudirire.

Hama vapristi, izvi [Kingdom of the Divine Will], zvisinei, hazvigoneke kana, mushure mekukunda kwaSatani, mushure mekubvisa chipingaidzo nekuti simba rake [raSatani] raparadzwa… izvi hazvigone kuitika, kunze kwekunge kudururwa kweMweya Mutsvene: Rechipiri Pentekosti. -http://www.mmp-usa.net/arc_triumph.html

 

ACHATONGA

Kuvhenekerwa kwehana kunoramba kuri chakavanzika maererano nehukuru hwayo hwemweya, hweizvo chaizvo zvichaitika kana zvoitika, uye nerunako rwunounza kuChechi nepasi rose. Amai Vakaropafadzwa mumashoko avo kunaFr. Gobbi akaidaidza "moto unopfuta wechokwadi chamwari. ” Ini ndakanyora kufungisisa pamwe chete neiyo tsinga makore maviri apfuura akadanwa Moto Unovhenekera. Uye tinoziva, hongu, kuti Mweya Mutsvene wakaburukira paPentekosti mukati ndimi dzemoto… Tinogona pasina mubvunzo kutarisira chimwe chinhu chisati chamboitika kubvira Pentekosti yekutanga 2000 makore apfuura.

Izvo zvine chokwadi ndechekuti Chechi ichapihwa nyasha dzinodiwa kuti dzipfuure neshungu dzayo uye pakupedzisira dzigozomuka Mukumuka kwaIshe wavo. Mweya Mutsvene anozadza "mwenje", ndiyo moyo, ne "mafuta" enyasha kune avo vanogadzirira munguva dzino, kuitira kuti iwo Murazvo waKristu uvasimbise munguva dzakaomesesa. [21]cf. Mat 25: 1-12 Tinogona kuva nechivimbo, zvichibva padzidziso dzaBaba veChechi, kuti nguva yerunyararo, kurongeka, nekubatana ichakunda zvisikwa zvese uye kuti Mweya Mutsvene uchavandudza chiso chenyika. Vhangeri richasvika kumahombekombe egungwa, uye Moyo Mutsvene waJesu uchatonga kuburikidza neYukaristera ose rudzi. [22]cf. Kurevererwa kweUchenjeri

… Evhangeri iyi yehumambo ichaparidzwa pasi rese sechapupu kumarudzi ose, uye magumo achizosvika. (Mateu 24:14)

 


Iye Achatonga, naTianna Mallett (mwanasikana wangu)

 

 


Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Mat 24: 24, 1 Tim 4: 1, 2 Pet 2: 1
2 cf. (Zvak. 12: 1-6
3 cf. Johani 8:4
4 Matt 24: 5-8
5 ** Kunyange Madzibaba eKereke vasingataure zvakajeka nezve "kujekesa kwehana", vanotaura nezvesimba raSatani kuvhunika nekusungwa nengetani pakupera kwenguva ino. Iko kune, zvakadaro, hwaro hwebhaibheri hweChiedza (ona Zvakazarurwa Kuvhenekerwa
6 cf. Exorcism yedhiragoni
7 cf. Mamwe Mazuva maviri
8 ona Anodzora
9 cf. Zvak. 13: 16-17
10 cf. Zvak. 13:5
11 Rev 20: 1-6
12 cf. Zvak. 20: 1-3
13 cf. Rev 20:7-21:1-7
14 cf. Zvak. 6:12
15 ona Kuvhiya kweCosmic
16 ona Exorcism yedhiragoni kuti unzwisise zvinorehwa naJohani Mutsvene kuti Satani "akadzingwa kudenga"
17 Rev 7: 3
18 cf. Kuuya Humambo hwaMwari
19 cf. Vhura Yakavanzika Zvakazarurwa
20 ona Pentekosti inouya
21 cf. Mat 25: 1-12
22 cf. Kurevererwa kweUchenjeri
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA uye tagged , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.