Kutambudzwa Kwava Pedyo

Stefano wekufira kutenda kwekutanga

 

NDINONZWA mumoyo mangu mazwi ekuti kuri kuuya kumwe wave.

In Kutambudzwa!, Ndakanyora nezve tsunami yetsika yakarova nyika, kunyanya vekuMadokero, mumakore makumi matanhatu; zvino mhepo iyi yave kuda kudzokera kugungwa, kutakura pamwe nevose vanazvo akaramba kutevera Kristu nedzidziso Dzake. Iyi wave, kunyange ichiita senge isina kushatirwa pamusoro, ine njodzi yekuita kunyengera. Ndataura zvakawanda pamusoro peizvi mune izvi zvinyorwa, zvangu bhuku idzva, uye pawebhu yangu, Kugamuchira Tariro.

Kuda kwakasimba kwakauya pamusoro pangu nezuro husiku kuti ndiende kune zvakanyorwa pazasi, uye ikozvino, kuzvinyorazve. Sezvo zvakaomera vazhinji kuti uchengetedze huwandu hwezvinyorwa pano, kudhinda zvakanyanyisa kukosha kunova nechokwadi chekuti aya meseji anoverengwa Izvo hazvina kunyorerwa kunakidzwa kwangu, asi zvekugadzirira kwedu.

Zvakare, kwemavhiki akati wandei ikozvino, kunyora kwangu Yambiro Kubva Kare anga achidzoka kwandiri nguva nenguva. Ini ndakaigadzirisazve neimwe vhidhiyo yakati kuti inokanganisa.

Chekupedzisira, ini nguva pfupi yapfuura ndakanzwa rimwe izwi mumoyo mangu: "Mhumhi dziri kuungana.”Iri izwi rakangonzwisisika kwandiri apo pandinoverenga zvekare zvakanyorwa pazasi, izvo zvandakagadzirisa. 

 

Kutanga kuburitswa munaApril 2, 2008:

 

THE lituriki kuStephen's Parish muNew Boston, Michigan zvimwe ndiyo yakanakisa yandakaenda chero kupi. Kana iwe uchida kuziva izvo zvakanyorwa nevanyori veVictoria II neshanduro yezvitendero, unogona kuzviona ipapo: runako rwenzvimbo tsvene, hunyanzvi hutsvene, zvifananidzo, uye pamusoro pezvose, kukudzwa nerudo rwaJesu muYukaristera chechi iyi diki. 

Iyi parishi ndimo zvakare mune iyo Divine Tsitsi meseji yaSt Faustina yaive nemavambo ayo kune nyika inotaura Chirungu. Muna 1940, mupristi wePoland, Fr. Joseph Jarzebowski, akatiza kubva kumaNazi kuenda kuLithuania. Akavimbisa Ishe kuti kana akasvika kuAmerica, anozopa hupenyu hwake mukuparadzira shoko reTsitsi Dzvene. Mushure mekuteedzana kwezvishamiso parwendo rwake, Fr. Jarzebowski akapedzisira ave kuMichigan. Akatora chikamu semumwe wevapristi vevhiki kuStephen's, nguva yese iyi achishanda mukududzira nekuparadzira meseji yenyasha dzaMwari kudzamara vaMarian veImbacc Conception muStockbridge, Massachusetts vatora.

 

Pasina mubvunzo kutaura, ino ichechi yakasarudzika, uye iyo nzvimbo iyo yakakosha mishoni kwandiri yakatanga. Chinhu chakachinja ini ndiripo. Meseji iyo yandiri kumanikidzwa kupa inopa kukurumidza kutsva, kujekesa kutsva. Iyo meseji yambiro, uye meseji yetsitsi. Iyo meseji yeTsitsi dzaMwari:

Taura nenyika nezvenyasha dzangu. Rega vanhu vese vazive tsitsi dzangu dzisinganzwisisike. Icho chiratidzo chenguva yekupedzisira; shure kwaizvozvo richauya zuva rekutongwa. Nguva ichiripo, ngavashandise tsime retsitsi dzangu… —Jesu achitaura naSt. Faustina, dhayari, N. 848

 

KUSHANYIRA MUTSVENE

Fr. John ndiye mufundisi paSt. Stefano, uye ari pamoyo wechokwadi uye runako urwo rwuri kubuda kubva mudiki parishi. Panguva yangu yemazuva matatu mishoni ikoko, kana anga asiri kutaura Misa, anga achinzwa kureurura. Aigara akatenderedzwa nemaseva epaatari akapfeka mbatya nemucheka, avo vaisangova vana chete, asi vanhu vakuru vakura- varume vane nyota yekuve pedyo ne "sosi nemusangano" waJesu muEucharist. Kuvapo kwaMwari kwakapinda mukati meLiturgy.

Handisati ndambosangana nemweya unoda kunyengetera saFr. Johani. Iye zvakare ane chipo chekushanya mazuva ese kubva kuMweya Mutsvene mupurigatori.

Husiku hwese pakurota, mweya unouya kwaari ndokukumbira minamato. Dzimwe nguva vanoonekwa muchiono chemukati panguva yeMisa kana panguva yeminamato yake yega. Munguva pfupi yapfuura, akagamuchira kushanyirwa kwakanyanya kwaakandipa mvumo yekutaura nezvazvo.

 

KUTAMBUDZWA KWAVE PEDYO

Mukurota, Fr. John aive akamira muboka revanhu vaive vaparadzaniswa. Paive nerimwe boka revanhu vaifamba vachienda, uye rimwe boka rairatidza kunge risina kusarudza kuti ndeveboka ripi.

Pakarepo, the late Fr. John A. Hardon.

Fr. Hardon akatendeukira kwaari ndokuti,

Kutambudzwa kwava pedyo. Kunze kwekunge isu takagadzirira kufira rutendo rwedu uye kuva vafira kutenda, hatife takashinga mukutenda kwedu.

Ipapo hope dzakazopera. SaFr. John akarondedzera izvi kwandiri, moyo wangu wakatsva, nekuti ndiwo iwo meseji wandiri kunzwawo.

 

ZVAKAFANIRWA

Ndakagara ndanyora nezvezviratidzo zvenguva dzakatikomberedza. Aya ndiwo "marwadzo okusununguka" akataurwa nezvawo naJesu, uye nezvawo anoti:

Zvinhu izvi zvinofanira kuitika, asi kuguma kunenge kusati kwasvika. Rudzi ruchamukira rudzi, uye umambo huchamukira umambo; Kuchava nenzara nokudengenyeka kwenyika kubva munzvimbo nenzvimbo. Kwose uku kutanga kwemarwadzo okusununguka. Ipapo vachakuisa kukutambudza, uye vachakuuraya. Muchavengwa nemarudzi ose nekuda kwezita rangu. (Mat 24: 6-8)

Tinoona izvi zvichitambiswa munaZvakazarurwa 12 zvakare (tichifunga nezvezvishamiso zvisingaonekwi zvaAmai vedu Vakaropafadzwa mazana maviri emakore apfuura)

Chiratidzo chikuru chakaonekwa mudenga, mukadzi akapfekedzwa nezuva… Aive nepamuviri uye achichema zvinonzwika nemarwadzo apo aibata basa rekusununguka. Ipapo chimwe chiratidzo chakabuda mudenga; yakanga iri dhiragoni tsvuku huru… dhiragoni yakamira pamberi pomukadzi ave kuda kusununguka, kuti iparadze mwana wake kana achinge asununguka. (Zvak. 12: 1-6)

Mukadzi (mucherechedzo waMaria neChechi) anga achishanda kuti abereke "huwandu hwakazara hwemamwe marudzi." Kana ikadaro, kutambudzwa kunotanga. Ini ndakanyora munguva pfupi yapfuura kuti ndinotenda sei kuti a kubatana pakati pe "vahedheni," kureva maKristu, ichauya kuburikidza ne Chidyo, yakadzvanywa pamwe neyepasirese “Kuvhenekerwa” kwehana. Iko kubatana uku kuchakwevera kutsamwa kweshato uye kutambudzwa kubva kuvaranda vake, iyo Muporofita Wenhema nechikara—Anopesana naKristu, kana zvirizvo, idzi inguva dzakasvika.

Dhiragoni yakatsamwira mukadzi uye ndokuenda kunorwa nevana vake vasara, vanochengeta mirairo yaMwari uye vanopupurira Jesu. (Zvak. 12:17)

Ehezve, zvinhu izvi zviri kutoitika kune imwe nhanho kana imwe. Izvo zvandiri kutaura nezvazvo pano zviitiko padanho repasirese, zvinokanganisa Muviri wese waKristu. 

 

PEDYO NEI?

Pakufungisisa kuswedera kweizvi, Ishe vakataura zvakajeka kwandiri kuti kutambudzwa uku kuchaitika nokukurumidza.

Rangarira Chimurenga cheFrance. Rangarira Nazi Germany. (Ona Yambiro Kubva Kare)

Kana muchina wehutongi hwezvinhu wavepo kuburikidza nekukukurwa kwerusununguko uye kusagutsikana kwevanhu, kutambudzwa kunouya nekukurumidza uye nekushomeka kushoma, kana kuti, kugona kudiki kwekuramba.

Kana yambiro yaAmai vaMwari kuFatima ikanzwisiswa nenzira yakazara, ("Russia ichaparadzira zvikanganiso zvayo pasirese uye nyika zhinji dzichaguma kuvapo."), Izvo zviri kuitika pasi rose isha itsva yeiyo yekutanga mauto ayo akatanga mafungu eChimurenga cheFrance, achiteverwa nemhirizhonga yakateedzana iyo yakawedzera kushatisa nharaunda yevanhu. Zvino kwakauya mafungu makuru echimurenga cheCommunist, Fascism, zvichingodaro, mafungu akateedzana ayo akaumba zvakare nzanga dzevanhu nemasangano — zvirokwazvo iwo maonero ehupenyu pachahwo. Isu tiri parizvino pakati pefungu rakaipisisa uye rinotyisa pane ese, iyo tsunami yepasi rose Zvinhu. -Michael D. O'Brien, Chiratidzo cheKupokana uye neNew World Order; p. 6

Sezvo Ndakanyora Dutu rakakwana, chimiro chekunyepedzera cheKudisa zvinhu chinenge choda kuparara. Asi Satani anoziva kuti izvo zvinyorwa hazvigone kugutsa moyo wemunhu. Ndiyo Kunyengedza Kukuru. Nekuti patakaguta chikafu chisina kudya, mabiko ezvikafu zvinoita kunge zvakapfuma uye zvinogutsa zvichagoverwa. Asi naivowo vanozove vasina chinhu zvinovaka muviri zveChokwadi, makopi akangogadzirwa nemajini echinhu chaicho, rinova Evhangeri yaJesu Kristu.

Uye saka, ini ndinonzwa zvakare yambiro.

Iyi nhevedzo yenyika nyowani ichaunzwa nenzira dzinokwezva uye nerunyararo. Izvo izvo maKristu mazhinji anotarisira kumanikidzwa nekutyisidzirwa uye mhirizhonga zvichaiswa panzvimbo shiviriro, hunhu, uye kuenzana—Zvinenge zvichangotanga. MaKristu mazhinji akateedzana nemweya wenyika, vachingova nemidzi isina kudzika muEvhangeri, vachadzurwa neiyi tsunami votorwa mumhepo yekunyengera.

 

MIRAI Yakadzika

Chii chiri kutaura kweMweya? Kuti isu tinofanirwa kungorarama izvo Jesu zvaakatiudza kuti tirarame kubva pakutanga chaipo! Kunze kwekunge isu takafira kufira kutenda kwedu uye kuva vafira kutendeka, hatishingirire mukutenda kwedu:

… Ani nani anoda kuponesa upenyu hwake acharasikirwa nahwo, asi ani nani anorasikirwa neupenyu hwake nekuda kwangu nekweevhangeri, ndiye achahuponesa. (Mako 8:35)

Pasi rino harisi musha wedu.

Kunze kwekunge tsanga yegorosi yawira pasi ikafa, inongoramba iri tsanga yegorosi; asi kana ikafa, inobereka chibereko chakawanda. (Johani 12:24)

Isu tinodaidzwa kuti tigare sevafambi, vatorwa uye vatorwa.

Uyo anoda upenyu hwake acharasikirwa nahwo, uye ani naani anovenga hupenyu hwake munyika ino achahuchengetera hupenyu husingaperi. (Johani 12:25)

Mutumbi unofanira kutevera Musoro wawo.

Ani naani anondishandira anofanira kunditevera; uye pandinenge ndiri, muranda wangu achavapowo ipapo. (Johani 12:26)

Uye kutevera Jesu kune izvi:

Kana munhu akauya kwandiri asina kuvenga baba vake namai, mukadzi nevana, vanin'ina nehanzvadzi, kunyange neupenyu hwake, haangave mudzidzi wangu. Ani naani asingatakuri muchinjikwa wake achinditevera haangavi mudzidzi wangu. (Ruka 14: 26-27)

Ini ndinonzwa Mweya uchitaura zvinhu izvi nesimba idzva, kujekesa kutsva, kudzika kutsva. Ndinotenda iyo Chechi iri kuzobviswa yezvose asati apfekedzwa runako. Inguva yekugadzirira kunatswa uku kupfuura nakare kose.

 

CHENJERERA MAPEPUKA!

Nyanzvi dzezvitendero dzakadiridza chokwadi pasi. Vafundisi vakarasika vane akatadza kuiparidza. Mafirosofi emazuva ano akachinja. Ichi ndicho chikonzero Chibayiro cheMisa chakaderedzwa kuita "kupemberera munharaunda." Nei izwi rekuti "chivi" risinganyanyo shandiswa. Nei vachireurura vaine cobwebs. Vari kukanganisa! Vhangeri, iro shoko raJesu, nderokuti Ruponeso runouya kuburikidza nerupinduko, uye kutendeuka kunoreva kutendeuka kubva kuzvivi nekutevera mutsoka dzeropa dzaTenzi wedu, kuMuchinjikwa, kuburikidza neGuva, uye nekuKumuka Kusingaperi! Chenjera iwo mapere akapfeka matehwe emakwai anoparidza rimwe Vhangeri rakasiyana neiro ratakapiwa naKristu. Ngwarira avo vaporofita venhema vanoedza kudzimura marimi eGehena nemashoko emvura, uye kuyedza kumisidzana Nzira yeMuchinjikwa nemachira uye macushoni. Gara kure nevaya vanogadzirisa nzira nhete yekuDenga kuenda munzira yepamusoro, yakavezwa nerunyararo rwepasi rino.

Asi kuti uite kudaro, kutora mugwagwa wakamanikana nhasi, hazvingogadzise iwe sechiratidzo chekupokana, asi iwe uchaonekwa seunokanganisa rugare. MaKristu akatendeka ari kukurumidza kuve "matsva" matsva enguva yedu:

Zviripachena kuti tiri kusangana nhasi uno nguva yekurwira kwakasimba uye kwakasimba mukusimudzira kwetsika yehupenyu murudzi rwedu [USA}. Iwo manejimendi ehurumende yedu yemubatanidzwa pachena uye nehasha inotevera chirongwa chekunamata. Kunyangwe ingangoshandisa mutauro wechitendero uye kunyange kukumbira zita raMwari, muchokwadi, inotsvaga zvirongwa nezvirongwa zvevanhu vedu vasingaremekedze Mwari neMutemo Wake. Mumashoko oMuranda waMwari Pope John Paul II, inoenderera 'sekunge Mwari haapo'….

Chimwe chezvinhu zvinoshamisa zvemamiriro azvino ndechekuti munhu anosangana nekunyadziswa pazviito zvakaipisisa zveveruzhinji zvemuKaturike anopomerwa mhosva yekushaikwa kwerudo uye yekukonzera kupesana muhumwe hweChechi. Mune nzanga ine kufunga kunotongwa ne'udzvanyiriri hwehukama 'uye mune kwayo kurongeka kwezvematongerwo enyika nekuremekedza kwevanhu ndiyo nzira yekupedzisira yezvinofanira kuitwa uye zvinofanirwa kudzivirirwa, pfungwa yekutungamira mumwe munhu mukukanganisa kwetsika haina musoro . Chinoita kuti kushamisika munharaunda yakadaro inyaya yekuti mumwe munhu anotadza kucherechedza kurongeka kwezvematongerwo enyika uye, nekudaro, zvinoita sekukanganisa izvo zvinonzi runyararo munharaunda. -Archbishop Raymond L. Burke, Mutungamiriri weApostora Signatura, Kufungisisa nezve Kurwira Kusimudzira Tsika Yehupenyu, Mukati meCatholic Partnerhip Dinner, Washington, Gunyana 18, 2009

Ringi yekuvimbisa yeMwenga waKristu muhupenyu huno ndeiyi kutambura. Asi mhete yemuchato mune inotevera ndeye Nokusingaperi rufaro muHumambo hwaMwari, yakapihwa kune Vakaropafadzwa vakatsungirira kutambudzwa (Mat 5: 10-12). Nyengeterera, saka, hama nehanzvadzi, nekuda kwenyasha dza kutsungirira kwekupedzisira.

Avo vakafanana neni mukurwadziwa uye nekuzvidzwa kwavanotambura vachave seniwo mukubwinya. Uye avo vanondifananidza zvishoma mukurwadziwa uye nekuzvidza vachatakurawo zvishoma kufanana neni mukubwinya. —Jesu kuna St. Faustina, dhayari: Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, kwete. 446 

Naizvozvo, sezvo Kristu akatambudzika panyama, zvishongedzei nemafungiro akafanana (nokuti ani naani anotambura panyama akaputsa zvivi), kuti musashandise zvakasara zvehupenyu hwenyu munyama pane zvishuwo zvevanhu, asi pakuda zvaMwari… Nokuti ndiyo nguva yekuti kutonga kutange paimba yaMwari; kana ikatanga nesu, zvichaguma sei kune avo vanokundikana kuteerera evhangeri yaMwari? (1 Pt 4: 1-2, 17)

Rangarira shoko randakataura kwauri, 'Hakuna muranda mukuru kuna tenzi wake.' Kana vakanditambudza, vachakutambudzaiwo… Tarisai nguva dzose, muchinyengeterera kuti muve nesimba kupukunyuka zvese izvi zvichaitika, uye kumira pamberi peMwanakomana wemunhu. (Johani 15:20; Ruka 21:36)

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

Ini ndataurawo pamberi paizvozvo LifeSiteNews.com Inhau yewebhusaiti iyo, neimwe nzira, inotakura "kutambudzwa." Semunhu aimbova mutori wenhau, handikwanise kutaura zvakakwana nezve kuvimbika kwavo, kunyatso tsvagurudza, uye nebasa ravo rakakosha munguva yedu. Vanomhan'arira chokwadi murudo, kunyangwe zvichimborwadza, uye semhedzisiro, ivo pachavo vave chipfuro chekurwadziswa kunorwadza kubva mukati Chechi. Vanyengeterere uye uvatumire rutsigiro rwako. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.

Comments dzakavharika.