Tsungirira!

Tsungirira

 

I vakagara vakanyora pamusoro pemakore mashoma apfuura ezve kukosha kwekuramba wakamuka, kutsungirira mumazuva ano ekuchinja. Ndinotenda kuti pane muedzo, zvisinei, kuti uverenge yambiro dzechiporofita uye mazwi ari kutaurwa naMwari kuburikidza nemweya wakasiyana mazuva ano… wozoadzima kana kuakanganwa nekuti haasati azadzikiswa mushure memakore mashoma kana kunyangwe akati wandei. Naizvozvo, mufananidzo wandinoona mumoyo mangu ndeweChechi yakarara… "Mwanakomana wemunhu achawana kutenda panyika here paanodzoka?"

Mudzi wekusagutsikana uku kazhinji kusanzwisisa kwemabatiro anoita Mwari kuburikidza nevaporofita vake. Zvinotora nguva kwete chete kuti mameseji akadaro aparadzirwe, asi kuti moyo ishandurwe. Mwari, muTsitsi dzake dzisingaperi, anotipa iyo nguva. Ndinotenda izwi rechiporofita rinowanzo kukurumidza kuitira kuti tifambise moyo yedu mukutendeuka, kunyangwe zadziso remazwi akadaro ringave — mukuona kwevanhu - imwe nguva yekuzorora. Asi kana zvasvika pakuzadzikiswa (kanenge iwo mameseji asingakwanise kudzikiswa), mweya yakawanda sei ingangoshuvira dai yainge iine mamwe makore gumi! Nekuti zviitiko zvizhinji zvichauya "sembavha usiku."

 

SHINGIRIRA

Uye saka, isu tinofanira kushingirira uye tisaore moyo kana kusagadzikana. Izvi hazvireve kuti isu tinofanirwa kugara kumucheto kwezvigaro zvedu, takabviswa kubva muchokwadi, basa renguva, uye kunyangwe mufaro wekurarama. Kunyanya mufaro wekurarama (nekuti ndiani anoda kugara nemumwe munhu anehunhu uye akasuwa… ndoda chapupu chatiri kupa chehupenyu muna Kristu?)

Jesu akadzidzisa mumufananidzo waRuka 18: 1 kuti tinofanira kudzidza kuzviita kunyengetera uye shingirira. Njodzi ndeyekuti mweya mizhinji inorasikirwa nekutenda kwavo pasina kutsungirira uku. Isu tese hatina kusimba uye tinokundwa nyore nyore nemuedzo. Tinoda Mwari; tinoda Muponesi; Tinoda Jesu Kristu kuitira kuti tisunungurwe kubva muchivi uye tive zvatiri chaizvo: vana veWekumusoro-soro, vakaitwa nemufananidzo Wake.

 

CHIPO CHAMWARI

MuDiary raSt. Faustina, Jesu anoburitsa pachena kuti Tsitsi Dzake Dzamwari haisi nyasha dzakachengeterwa vatadzi chete panguva ino "yengoni":

Vaviri mutadzi uye munhu akarurama vanoda tsitsi Yangu. Kutendeuka, pamwe nekutsungirira, inyasha dzetsitsi dzangu. - Diary, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, n. 1577 (mutsetse ndewangu)

Kangani patakaona kuti Tsitsi Tsvene ndezve kutendeuka kwevatadzi-kwaMwari vachisvika kune anosiririsa uye akarasika mutadzi, asi kwete nezve nyasha kune avo vatotenda kare uye vari kurwira utsvene! Iko kupinda muDiary chizaruro chakakura mumamiriro akapamhama eiyo Divine Tsitsi meseji:

Taura nenyika nezvetsitsi dzangu; rega vanhu vese vazive Tsitsi dzangu dzisinga nzwisisike. Icho chiratidzo chenguva yekupedzisira; shure kwaizvozvo richauya zuva rekutongwa. Nguva ichiripo, ivo ngavashandise tsime retsitsi dzangu; regai ivo vabatsirwe neRopa neMvura yakavamhanyira. —Ibid. n. 848

Kana izvi zvikaverengwa pamwe nekupinda 1577, kunzwisiswa kutsva kunopihwa. Mharidzo yeTsitsi Dzvene ishoko yenguva yekupedzisira, kwete chete kuunganidza mweya kudzokera kuna Baba, asi kusimbisa Chechi kuti agone kutsungirira mukutambudzwa nekutambudzika uko kunotangira kukudzwa kwake muNguva yeRunyararo uye pakupedzisira Kudenga. Nyasha idzi dzinowanikwa kupi? Pa "tsime re… Ngoni."Ndiko kuti, Moyo Mutsvene waJesu. Chikuru, ichi ndicho Chidyo Chitsvene-moyo waJesu, chaizvo, Nyama yake yakapihwa kuitira hupenyu hwenyika. Asi moyo wake nenyasha dzeMweya Tsitsi zvinodururwa mukati Sakaramende reKupupura… uye kubva ipapo, kuburikidza neChaplet of Divine Mercy, Mutambo Wetsitsi (Svondo mushure meIsita), iyo 3 pm awa yeTsitsi dzaMwari, nedzimwe nzira dzisingaverengeke idzo Mwari anopa nerupo kune avo vanovakumbira .

Uye saka, muutera, tinouya kuchigaro cheNgoni. Kudya Kakawanda uye Kureurura nguva dzose mushonga wehope dzekunamata (kune avo vanokwanisa kudya kazhinji; zviyero zvemweya uye bvunzo dzezuva nezuva dzehana dzichava nzira dzenyasha kune avo vasingakwanise kugamuchira maSakaramende nguva dzose). Tinouya kwaari tisina kutya, tichiti, "O Ishe, ndinowanza kubatwa nehope, kuti ndidzokere zvakare muchivi, maitiro angu ekare nemaitiro. Dzimwe nguva ndinoshamiswa nekunakidzwa kwenyika uye nekukweverwa nemiedzo yayo. Ndiri nyore kufambiswa nekuzvida iwe asi wakasindimara uchinonoka kuda kuda vamwe. O Jesu, ndinzwireiwo ngoni! "

Mushonga, Iye anopa pachena:

Nyasha dzeTsitsi dzangu dzinodhonzwa nenzira yemudziyo mumwe chete, uye ndiko-kuvimba. Iyo inowedzera mweya kuvimba, iyo ichawedzera kugashira. —Ibid. n. 1578

Ngwarira kuti usarasikirwe nemukana uyo kupihwa kwandinoitwa nehurongwa hwangu. Kana ukasabudirira kushandisa mukana, usarase runyararo, asi zvininipise kwazvo pamberi Pangu uye, nekuvimba kukuru, nyudza zvizere mutsitsi Yangu. Neiyi nzira, iwe unowana zvakawanda kupfuura zvawakarasa, nekuti nyasha zhinji dzinopihwa kumweya unozvininipisa kupfuura mweya pachawo unokumbira ... —Ibid. n. 1361

Nekuti hatina mupristi mukuru, usingagoni kutinzwira tsitsi pautera hwedu, asi wakaidzwa munzira dzose, asina zvivi. Saka ngatiswederei nechivimbo kuchigaro chetsitsi kuti tigamuchire tsitsi uye kuti tiwane nyasha dzekubatsirwa panguva yakakodzera. (VaH 4: 15-16)

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUNAMATA.

Comments dzakavharika.