Kurongeka kwezvematongerwo enyika uye Kuramba Kwakakura

 

Kuvhiringidzika kukuru kuchapararira uye vazhinji vachafamba semapofu anotungamira bofu.
Gara naJesu. Muchetura wedzidziso dzenhema unosvibisa vazhinji vevana vangu varombo…

-
Mai vedu vanonzi kuna Pedro Regis, Gunyana 24th, 2019

 

Kutanga kuburitswa Kukadzi 28, 2017…

 

Zvematongerwo enyika kururamisa kwave kwakadzika kwazvo, kwakanyanya, kwakapararira munguva yedu zvekuti varume nevakadzi havachaite senge vanokwanisa kuzvifungira. Kana ichiunzwa nenyaya yezvakanaka nezvakaipa, chishuwo cheku "kusagumbura" chakakunda icho chechokwadi, kururamisira uye njere, zvekuti kunyangwe zvido zvevakasimba zvinowira pasi pekutya kubviswa kana kusekwa. Kurongeka kwezvematongerwo enyika kwakafanana nemhute inopfuura napo ngarava ichipa kunyange kambasi isingabatsiri pakati pematombo ane njodzi. Rakaita sedenga rakafukidzwa iro rinofukidza zuva zvekuti mufambi anorasikirwa nehungwaru masikati machena. Kwakafanana nokutsikwa nemhuka dzesango dzinomhanyira kumawere emawere dzinozvidemba dzichiparadzwa.

Kurongeka kwezvematongerwo enyika ndiyo mbeu yembeu ye kuramba kutenda. Uye kana yapararira zvakanyanya, ivhu rakaorera re Kutsauka Kukuru.

 

CHOKWADI CHOKWADI

Papa Paul VI ane mukurumbira akati:

… Utsi hwaSatani huri kupinda muChechi yaMwari kuburikidza nekutsemuka kwemadziro. —PAPA PAUL VI, kutanga Shamwari panguva yeMisa yeSt. Peter & Paul, June 29, 1972

Kanganiso uye dzidziso dzakatsauka, ndiko kuti, chazvino uno, yakadyarwa mumubhedha wenyaya ye "chitendero" kurongeka kwezvematongerwo enyika muzana rapfuura, yatumbuka nhasi muchimiro che ngoni dzenhema. Uye idzi tsitsi dzenhema dzave seep kwese kwese muChechi, kunyangwe kusvika kumusoro kwayo.

Muswe wadhiyabhorosi unoshanda mukuparara kwenyika yeKatorike. Rima raSatani rakapinda ndokupararira muChechi yeKaturike kunyangwe kusvika kumusangano waro. Kutsauka pakutenda, kurasikirwa kwekutenda, kuri kupararira pasi rese uye kusvika kumatunhu akakwirira mukati meChechi. -POPE PAUL VI, Kero pamakore makumi matanhatu emakore eFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977; yakataurwa mupepa reItari 'Corriere della Sera', papeji 7, Gumiguru 14, 1977 nyaya

"Kurasikirwa nekutenda" pano hakusi kurasikirwa kwekutenda munaKristu wenhoroondo, kana kunyangwe kurasikirwa kwekutenda kuti Achiripo. Asi, iko kurasikirwa nekutenda munaKe basa, yakadudzwa zvakajeka muMagwaro uye Tsika Tsvene:

Unofanira kumutumidza zita rokuti Jesu, nokuti achaponesa vanhu vake kubva kuzvitadzo zvavo. (Mat. 1:21)

Chinangwa chekuparidza kwaJesu, zvishamiso, shungu, kufa uye nekumuka kwaive kusunungura vanhu kubva musimba rezvivi nerufu. Kubva pakutanga, zvakadaro, Akajekesa kuti kusunungurwa uku kwaive mumwe munhu sarudzo, imwe iyo murume wese, mukadzi uye mwana wezera rechikonzero vanokokwa kuti vazvigadzirire ivo pachavo mukupindura kwemahara.

Ani naani anotenda muMwanakomana ano upenyu husingaperi, asi ani naani anoramba Mwanakomana haangaoni upenyu, asi kutsamwa kwaMwari kunogara pamusoro pake. (Johani 3:36)

Sekureva kwaMateo, izwi rekutanga rakaparidzwa naJesu raive "Tendeuka." [1]cf. Mat. 3:2 Chokwadi, Akashora mataundi iwayo kwaAida, kufundisa, nekuitira zvishamiso “Sezvo ndakanga ndisina apfidza. ” (Mat 11: 20) rudo rwake rusingaperi nguva dzose akavimbisa mutadzi nezve tsitsi dzake. "Neniwo handikupi mhosva," Akaudza mhombwe. Asi tsitsi dzake dzakavimbisawo mutadzi kuti Rudo rwakatsvaga rusununguko rwavo: "Enda, uye kubva zvino usazotadzazve," [2]cf. Johani 8:11 nokuti "Wese anoita zvivi muranda wechivi." [3]cf. Johani 8:34 Nekudaro, zviri pachena kuti Jesu akauya, kwete kuzodzosera kuzvikudza kwevanhu, asi iyo imago dei: mufananidzo waMwari watakasikwa. Uye izvi zvaireva-kwete akadaro mune kururamisira uye chokwadi-kuti zviito zvedu zvinoratidza iwo mufananidzo: “Kana mukachengeta mirairo yangu, muchagara murudo rwangu." [4]cf. Johani 15:10 Nekuti kana "Mwari rudo," uye isu tiri kudzoreredzwa kumufananidzo Wake - rinova "rudo" - ipapo yedu komuniyoni naYe, ikozvino uye mushure mekufa, zvinoenderana nekuti isu pachokwadi tinoda here: "Uyu ndiwo murairo wangu: dananai semadiro andinokuitai." [5]John 15: 12 Chirairo, ndiko kuti, kushamwaridzana naMwari — uye pakupedzisira, ipapo, ruponeso rwedu - zvinoenderana chose neizvi.

Muri shamwari dzangu kana muchiita zvandinokurayirai. Handichakuidzii varanda… (Johane 15: 14-15)

Saka, Mutsvene Pauro akati, "Isu takafa kuzvivi tingararama sei machiri?" [6]Rom 6: 2

Kristu akatisunungura kuti tive vakasununguka. saka mira wakasimba uye usazviisa pasi zvakare pajoko rehuranda. (VaG 5: 1)

Saka kugara nemaune muchivi, akadzidziswa St. John, sarudzo nemaune kugara kunze yekubata kwetsitsi uye kunyarara mukati kubata kweruramisiro.

Munoziva kuti akaratidzwa kuti abvise zvivi… Uyo anoita nokururama akarurama, saiye akarurama. Uyo anotadza ndowaDhiabhori, nekuti Dhiabhori akatadza kubva pakutanga. Zvirokwazvo, Mwanakomana waMwari akaratidzwa kuparadza mabasa adhiabhori. Hakuna munhu akaberekwa naMwari anoita chitadzo… Nenzira iyi vana vaMwari nevana vadhiyabhorosi vanoitwa pachena. hapana munhu anokundikana kuita mukururama ndewaMwari, kana ani zvake asingadi hama yake. (1 Johani 3: 5-10)

Kune hukama hwekunze, nekudaro, pakati pekutendeuka neruponeso, pakati pekutenda nemabasa, pakati pechokwadi nehupenyu husingaperi. Jesu akawoneswa kuti aparadze mabasa aDhiabhori mumweya mumwe nemumwe - mabasa ayo, kana akasiyiwa asina kutendeuka, achabvisa munhu iyeye kubva kuhupenyu husingaperi.

Zvino mabasa enyama ari pachena: unzenza, kusachena, unzenza, kunamata zvidhori, uroyi, ruvengo, makwikwi, godo, kuputika kwehasha, zviito zveudyire, kupesana, mapato, nguva dzegodo, kunwa doro, madhiragi, nezvimwe zvakadaro. Ndinokuyambira, sezvandakambokuyambira, kuti avo vanoita zvakadai havazogari nhaka yeumambo hwaMwari. (VaG. 5: 19-21)

Uye nekudaro, Jesu akayambira kereke dzepashure-Pentekosti mubhuku raZvakazarurwa ku "Shingairira, saka, uye utendeuke ... ramba wakatendeka kusvika parufu, uye ini ndichakupa korona yeupenyu." [7]Zvak. 3:19, 2:10

 

NGONI DZENHEMA

Asi a ngoni dzenhema yatumbuka muawa ino, iyo inopwanya hunhu hwemutadzi nekuwedzera rudo rwaMwari nemutsa, asi pasina kukurudzira mutadzi murusununguko rwavakatengerwa neropa raKristu. Ndokunge, itsitsi dzisina tsitsi.

Papa Francis akasundira kure kusvika kwaanogona iye meseji yetsitsi dzaKristu, achiziva kuti tiri kurarama mu "nguva yengoni" iyo chido ichangopera. [8]cf. Kuvhura Kwakareba Masuo eNtsitsi Ini ndakanyora nhevedzano yezvikamu zvitatu yakanzi, "Mutsara Mutete pakati peNgoni neHerero" izvo zvinotsanangura nzira inowanzo dudzirwa zvisizvo yaJesu iyo Francis akaedzawo kushandisa (uye nhoroondo ichatonga kubudirira kwake). Asi Francis akayambira paSinodi inopokana pamhuri, kwete chete kune avo vanonyanya kushingairira uye "vakaomarara" vachengeti vemutemo, asi akayambirawo nezve…

Muedzo kune unokanganisa tsika yekunaka, kuti muzita renyengeri ngoni dzinosunga maronda usina kutanga wavarapa uye kuarapa; iyo inobata zviratidzo uye kwete zvikonzero uye midzi. Ndiwo muyedzo we "vanoita zvakanaka," wevanotya, uye zvakare yeavo vanonzi "vanofambira mberi uye vakasununguka." -Catholic News Agency, Gumiguru 18, 2014

Mune mamwe mazwi, kuzvipira kwezvematongerwo enyika kwakarurama, kunosimudzirwa nemapere akapfeka matehwe emakwai, asisiri kutamba kurwiyo rweKuda kwaMwari asi panzvimbo yekuchema rufu. Nekuti Jesu akadaro “Mubairo wechivi rufu.” Uye zvakadaro, isu tinonzwa vapristi nemabhishopi vachisimuka nhasi vachisimudzira pfungwa yekuti mazwi aJesu achiri akavhurika kuti adudzire; kuti Chechi haidzidzise chokwadi chizere, asi izvo zvinogona kuchinja apo paino "kuvandudza dzidziso."[9]cf. LifeSiteNews Iyo sophistry yenhema iyi yakajeka, saka inotsvedzerera, kuti kuirwisa inoita kunge yakaoma, ndeyechokwadi, uye yakavharwa kuMweya Mutsvene. Asi mu "Oath against Modernism" yake, Pope St. Pius X akaramba mhosva dzakadai.

Ini ndinoramba zvachose dzidziso dzenhema idzo dzidziso dzinochinja uye dzinochinja kubva pane chimwe chirevo kuenda pane chimwe chakasiyana neicho chaive neChechi kare. —September 1, 1910; www.mumburum.com

Iyo ipfungwa yehunyengeri yekuti "Zaruriro yaMwari haina kukwana, uye nekudaro inoenderera mberi nekuenderera mberi nekusingaperi, zvinoenderana nekufambira mberi kwekufunga kwevanhu." [10]Papa Pius IX, Pascendi Dominici Gregis, n. 28; v Vatican.va Ipfungwa, semuenzaniso, yekuti munhu anogona kunge achiziva ari muchivi chekufa, asina chinangwa chekutendeuka, agotambira iyo Eucharist. Icho chiri novel zano risingabvi muMagwaro uye Tsika Tsvene kana "kusimudzira dzidziso."

Mutsoko wezasi mu Amoris Laetitia, izvo Papa Francis haayeuke achiwedzerwa, [11]cf. inflight kubvunzana, Catholic News Agency, April 16th, 2016 rinoti:

… Yukaristia "hausi mubairo wevakakwana, asi mushonga une simba uye chikafu kune vasina simba." -Amoris Laetitia, mashoko omuzasi # 351; v Vatican.va

Yakatorwa pachawo, chirevo ichi ichokwadi. Mumwe anogona kuve mu "mamiriro enyasha" asi zvakadaro asina kukwana, nekuti kunyangwe chivi chekuvona "hachiputse chibvumirano naMwari ... hachinyimi mutadzi nyasha dzinotsvenesa, hushamwari naMwari, rudo, uyezve nekusingaperi mufaro." [12]Catechism yeChechi yeKaturike, kwete. 1863 Asi zvakatorwa mumamiriro ekuti munhu anogona kuramba achiziva ari muchivi chekufa - kureva. kwete kuva munyasha - asi ugamuchire Yukaristiya, ndizvo chaizvo zvakayambirwa naSt.

Nekuti ani nani unodya nekunwa, asingadyi muviri, unozvidyira nekuzvimwira kutongwa; Ndicho chikonzero nei vazhinji pakati penyu vachirwara uye vasina simba, uye vakawanda vakati kuti vari kufa. (1 VaK. 11: 29-30)

Munhu angawane sei Chirairo kana iye ari kwete muchirairo naMwari, asi mukupandukira pachena? Nekudaro, "rudo rwechokwadi" urwo rwakapiwa Chechi kuburikidza neMweya Mutsvene, uye rwuchengetedzwa muPostori Tsika, rinoramba pfungwa yekuti…

… Dzidziso ingangogadzirirwa zvinoenderana nezvinoratidzika kunge zvirinani uye zvinokodzera mutsika dzezera rimwe nerimwe; asi, kuti chokwadi chakazara uye chisingachinjiki chakaparidzwa nevaapositori kubva pakutanga chingatombotendwa kuti chakasiyana, chingazombonzwisiswa neimwe nzira. —PAPI PIUS X, Chirevo Kupokana Nazvino, Nyamavhuvhu 1, 1910; www.mumburum.com

 

NZIRA DZOKUDZIDZA

Uye nekudaro, tiri kuuya ku Chikamu Chikuru munguva yedu, mugumo weKuramba kutenda kukuru kwakataurwa naSt. Pius X kwaive kutokurudzira zana ramakore rapfuura, [13]cf. E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903; maona Sei vasiri Mapapa Kushevedzera uye inotsanangurwa naPope Francis se "hupombwe" - kutyora kwemuchato nechisungo icho mutendi wega wega anopinda pakubhabhatidza. Ihwo "hunyika" uhwo…

… Zvinogona kutitungamira kuti tisiye tsika dzedu nekutaurirana kuvimbika kwedu kuna Mwari anogara akatendeka. Izvi… zvinodaidzwa kuramba kutenda, iyo… chimiro che "hupombwe" chinoitika patinotaurirana kukosha kwekuvapo kwedu: kuvimbika kuna Ishe. —PAPA FRANCIS anobva mumhuri, Vatican Radio, Mbudzi 18, 2013

Iyi ndiyo mamiriro ekunze aripo e zvematongerwo enyika kururamisa iri kuunza chibereko che fetid chemazuva ano mukutumbuka kuzere: kuzvimiririra, kunova ndiko kukura kwehana pamusoro pekuzarurirwa nesimba nesimba. Zvinoita sekunge kuti, “Ndinotenda mauri Jesu, asi kwete muChechi mako; Ndinotenda mauri Jesu, asi kwete dudziro yeShoko rako. Ndinotenda mauri Jesu, asi kwete mumitemo yako; Ndinotenda mauri Jesu — asi ndinozvitendawo zvakanyanya. ”

Papa Pius X anopa kupora kwakanyatsojeka kwehunhu hwakarurama hwezvematongerwo enyika yezana ramakumi maviri nemasere:

Rega chiremera chivatsiure zvakanyanya sekuda kwavo - vane hana dzavo padivi uye chiitiko chepedyo chinovaudza zvine chokwadi kuti zvavanokodzera haisi mhosva asi kurumbidzwa. Ipapo vanoratidza kuti, mushure mezvose, hapana budiriro isina hondo uye hapana hondo isina mubatwi wayo, uye vanyajambwa ivo vanoda kuva sevaporofita naKristu Pachezvake… Uye saka vanoenda, vachitsiura nekupa mhosva zvisinei, vachifukidza zvisingaite kushinga pasi pekunyepedzera kufanana kwekuzvininipisa. —PAPI PIUS X, Pascendi Dominici Gregis, Gunyana 8, 1907; n. 28; v Vatican.va

Izvi hazviratidzwe zvakazara muAmerica uko, kwekanguva, kwekanguva, kunyepedzera kwekururamisa kwezvematongerwo enyika kwakaputswa, kufumura hudzamu hwehunhu hwakavapo "pasi pechimiro chekunyepedzera chekuzvininipisa"? Chimiro ichocho chakakurumidza kugumbuka kuita hasha, ruvengo, kusashivirira, kudada, uye izvo Francis anodana "mweya wekuyaruka kufambira mberi." [14]cf. Zenit.org

Nekuti umwe neumwe unoita zvakaipa unovenga chiedza, uye haauyi pachiedza, kuti mabasa ake arege kuratidzwa pachena. (Johani 3:20)

Kana izvi zvichinzwika kuva zvine hukasha, imhaka yekuti kuparara kwemuchato, mhuri, uye chiremerera chemunhu hachisi chinhu chidiki. Ivo, vari, chokwadi, inhandare huru yehondo mune dzino "nguva dzekupedzisira":

… Hondo yekupedzisira pakati paIshe nekutonga kwaSatani ichave yekuroora uye mhuri… chero munhu anoshandira hutsvene hwemuchato nemhuri anogara achikwikwidzwa nekupikiswa munzira dzese, nekuti iyi inyaya yekutora, zvisinei, Mukadzi Wedu akatopwanya musoro wayo. —Sr. Lucia, muoni waFatima, mubvunzurudzo naCardinal Carlo Caffara, Archbishop weBologna, anobva mumagazini Voce di Padre Pio, Kurume 2008; cf. rric-caeli.blogspot.com

Iyi kurwira inofanana neapocalyptic kurwisa kunotsanangurwa mukati [Zvak. 11: 19–12: 1-6, 10 pakurwa pakati pe "mukadzi akapfeka zuva" ne "dhiragoni"]. Rufu rwunorwa neHupenyu: "tsika yerufu" inotsvaga yekuzvimanikidza pachedu kuda kurarama, uye nekurarama kuzere ... Zvikamu zvakashata zveruzhinji zvakavhiringidzika pamusoro peizvozvo nezvakaipa, uye vari panzwiro yeavo vane simba re “kusika” mafungiro nekuisa kune vamwe. -PAPA JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993

Izvi ndizvo chaizvo zvinotsanangurwa naPaul se "kusateerera mutemo" izvo, kana zvikaitika pasi rose, mucherechedzo we "munhu asingateereri mutemo", Anopesana naKristu…

… Uyo anopikisana nekuzvikwidziridza pamusoro pese anonzi mwari uye chinhu chinonamatwa, kuti azvigare mutembere yaMwari, achizviti ndimwari. (2 VaTesaronika 2: 4)

Wese munhu anoita chivi anoita zvakaipa, nekuti zvivi ndiko kusateerera mutemo. (1 Johani 3: 4)

Mamiriro ekusateerera mutemo, saka, haanyatsoita mhirizhonga yekunze — hazvo, ndiwo magumo acho. Asi, iri mamiriro emukati ekupandukira uko "ini" ndinosimudzwa pamusoro pe "isu". Uye kuburikidza ne "kunyengera kwakasimba" [15]cf. 2 VaT. 2:11 Zvekurongeka kwezvematongerwo enyika, kukudzwa kwa "ini" kunoenderera mberi: kumanikidza kuti ndizvo zvakanakira "isu".

Hama nehanzvadzi, tinofanira kushinga "Namata uye urwe ne [izvi] kuda pfuma, mazuva ano uye kuzvitutumadza." [16]Mukadzi Wedu weMedjugorje, Ndira 25, 2017, anofungidzirwa kuenda kuMarija Uye isu tinofanirwa kurwisa anti-sakaramendi yenyasha dzenhema, idzo anoregedza pasina kupora uye "anosunga maronda asina kutanga aarapa." Asi, regai mumwe nemumwe wedu ave vaapositori veTsitsi Tsvene vanodawo nekuperekedza kunyangwe vatadzi vakuru - asi nzira yese kusvika kuRusununguko rwechokwadi.

Unofanira kutaura nenyika nezvetsitsi dzake huru uye kugadzirira nyika Kuuya Kwechipiri kwaIye achauya, kwete seMuponesi ane tsitsi, asi seMutongi akarurama. Oo, rinotyisa sei zuva iro! Yakatemwa izuva reruramisiro, zuva rekutsamwa kwaMwari. Ngirozi dzinodedera pamberi payo. Taura kumweya nezve iyi huru tsitsi ichiri iyo nguva yekupa [tsitsi]. —Mhandara Mary achitaura naSt. Faustina, Diary yaSt Faustina, N. 635

 

 

 RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Iyo Anti-Ngoni

Iyo Huru Yekupotera uye Yakachengeteka Doko

Kune Vaya Vanofa Muupenyu…

Awa Yokusateerera Mutemo

Anopesana naKristu Mazuva Ano

Kubvumirana: Kutsauka Kukuru

Iyo Huru Mushonga

Iyo Yakasviba Ngarava - Chikamu I uye Part II

Kubatana Kwenhema - Chikamu I uye Part II

Boporodzi revaporofita venhema - Chikamu I uye Part II

Zvimwe pane Vaporofita venhema

 

  
Ropafadzai uye ndinokutendai nerupo rwenyu.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

  

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Mat. 3:2
2 cf. Johani 8:11
3 cf. Johani 8:34
4 cf. Johani 15:10
5 John 15: 12
6 Rom 6: 2
7 Zvak. 3:19, 2:10
8 cf. Kuvhura Kwakareba Masuo eNtsitsi
9 cf. LifeSiteNews
10 Papa Pius IX, Pascendi Dominici Gregis, n. 28; v Vatican.va
11 cf. inflight kubvunzana, Catholic News Agency, April 16th, 2016
12 Catechism yeChechi yeKaturike, kwete. 1863
13 cf. E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903; maona Sei vasiri Mapapa Kushevedzera
14 cf. Zenit.org
15 cf. 2 VaT. 2:11
16 Mukadzi Wedu weMedjugorje, Ndira 25, 2017, anofungidzirwa kuenda kuMarija
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.