Namata Zvakawanda… Taura Zvishoma

Awa yeVigil; Oiri Scarff, Getty Mifananidzo

 

CHIRANGARIDZO CHETE YOKUDZIDZISWA NOMUTSVENE JOHANE MUBHABHATIDZI

 

Hama nehanzvadzi dzinodikanwa… zvave nguva refu kubva pandakava nemukana wekunyora kufungisisa — izwi rezvino ”renguva yedu. Sezvaunoziva, isu tanga tichizununguka pano kubva kune iro dutu uye nemamwe matambudziko ese akapinda mukati memwedzi mitatu yapfuura. Zvinotaridza kuti matambudziko aya haasati apera, sezvo isu takangodzidza kuti denga redu rave kuora uye rinoda kutsiviwa. Kubudikidza nazvo zvese, Mwari anga achindipwanya mukurovera kwekutsemuka kwangu, achiratidza nzvimbo dzehupenyu hwangu dzinoda kunatswa. Kunyangwe ichinzwa sekurangwa, iko iko kugadzirira - kwekubatana kwakadzama naYe. Zvinonakidza sei izvozvo? Asi, zvave zvichirwadza zvikuru kupinda mukudzika kwekuziva-… asi ini ndinoona kurangwa kune rudo kwaBaba kuburikidza nezvose izvi. Mumavhiki ari mberi, kana Mwari vachida, ini ndichagovana zvavari kundidzidzisa ndine tarisiro yekuti vamwe venyu vagowanawo kurudziro uye kupora. Nezvo, zvichienda nhasi Zvino Shoko...

 

IYO kutadza kunyora kufungisisa mumwedzi mishoma yapfuura-kusvika zvino — ini ndaramba ndichitevera zviitiko zvinoshamisa zviri kuitika pasirese: kuenderera kwekutsemuka nekuparadzaniswa kwemhuri nenyika; kusimuka kweChina; kurohwa kwengoma dzehondo pakati peRussia, North Korea, neUnited States; danho rekusunungura Mutungamiri weAmerica nekusimuka kwesocialism muWest; kudzvinyirira kuri kukura nevezvenhau uye mamwe masangano kunyaradza chokwadi chetsika; kukurumidza kufambira mberi kune nzanga isina mari uye hurongwa hutsva hwehupfumi, uye nekudaro, kutonga kwepakati kwevanhu vese nezvose; uye chekupedzisira, uye zvakanyanya kucherechedzwa, kwekusazvibata mutsika muKatorike hutungamiriri izvo zvakatungamira kune vangangoita vasina vafudzi boka panguva ino. 

Ehe, zvese zvandanyora nezvazvo, kutanga makore gumi nematatu apfuura, zvava kuitika, kusanganisira izvi: Kukunda kweMoyo Musina Kuchena waMaria. Iwe unoona, uyu "mukadzi akapfeka zuva" ari kushanda kuti asununguke ose muviri waKristu. Zvatiri kutanga kusangana nazvo muKereke marwadzo “akaoma” ekubereka. Uye ndinonzwa zvakare mazwi aSt Peter.

Nekuti ndiyo nguva yekuti kutonga kutange neimba yaMwari; kana ikatanga nesu, zvichaguma sei kune avo vanokundikana kuteerera evhangeri yaMwari? (1 Petro 4:17)

Ichi ndicho chikonzero ndinonzwa mukati memweya wangu kudiwa kwekukurumidza kwekuswedera padyo neMukadzi uyu. Nekuti ndiye akasarudzwa panguva ino. Areka yatakapiwa naMwari, kuchengetedza nzira yedu kuburikidza neKutambudzika kwatakapinda. Iye ndiye anomira nesu pazasi peMuchinjikwa (zvakare zvakare) uko Chechi ichazongozviwana, sezvo iye zvino ave kupinda mumaawa anorwadza kwazvo ekuda kwake. 

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji. Kutambudzwa uko kunoenderana nekufambira kwake pasi pano kuchaburitsa "chakavanzika chekusarurama" muchimiro chekunyengera kwechitendero kunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo pamutengo wekuramba chokwadi. Kunyepedzera kukuru kwechitendero ndekweyeAnopesana naKristo, kunyepedzera-musia uyo murume anozvikudza pachinzvimbo chaMwari uye naMesiya wake anouya munyama… Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza nePaseka yekupedzisira iyi, paacha tevera Tenzi wake murufu rwake uye nekumuka kuvakafa. -Catechism yeChechi yeKaturike, 675, 677

Vazhinji vanhu vakanyorera kwandiri, vachindibvunza kuti nditaure pamusoro pechinetso chiri kuitika chekushungurudzwa pabonde uye kufukidzwa muChechi yeKaturike iyo yava kusvika kumusangano wayo chaiwo. Heano mazano angu — uye haasi angu: 

Vadiwa vana! Ino inguva yenyasha. Vana vadiki, namatai zvakanyanya, taurai zvishoma uye tenderai Mwari akutungamirei panzira yekutendeuka.  -August 25, 2018, Mukadzi Wedu weMedjugorje, anonzi meseji kuna Marija

Zvichida zvakakosha kuti udzokorore chinzvimbo chevakuru cheVatican paMedjugorje kubva muna Chikunguru 25, 2018:

Tine basa rakakura kune nyika yese, nekuti zvechokwadi Medjugorje yave nzvimbo yemunamato nekutendeuka kune nyika yese. Saizvozvo, ivo Baba Vatsvene vane hanya uye vanonditumira kuno kuti ndibatsire vapristi vemuFranciscan kuronga nekugamuchira nzvimbo ino sosi yenyasha dzenyika yese. -Abhishopi mukuru Henryk Hoser, mushanyi wepapa akagadzwa kuti atarisire kuchengetwa kwevafambi; Mutambo weSt. James, Chikunguru 25, 2018; MaryTV.tv

Kunobva kwenyasha-uye yakapusa njere: namata zvakanyanya, taura zvishoma. Isu pasina kupokana tave kurarama mazwi akaporofitwa naWedu Mukadzi weAkita makore makumi mana nemashanu apfuura:

Basa radhiyabhorosi richapinda mukati meChechi nenzira yekuti munhu aone makadhinari achipikisana nemakadhinari, mabhishopi vachirwisa mabhishopi… -Message yakapihwa kuburikidza neshamhu kuna Sr. Agnes Sasagawa weAkita, Japan, Gumiguru 13, 1973 

Hondo yemashoko iri kutanga kubuda. Hutongi hwematongerwe enyika husina kunaka hweChechi huri kufumurwa apo "kubatana" kunotanga kuparara. Mativi ari kutorwa. Tsika "nzvimbo yepamusoro" iri kubviswa. Laymen vari kukanda matombo. 

Mashoko ari zvine simba. Iine simba kwazvo, zvekuti Jesu anozivikanwa sa “Shoko rakaitwa nyama.” Ini ndichataura zvakanyanya mumazuva ari kumberi pamusoro pesimba rekutonga, riri kubvarura pakadzika rerunyararo nhasi. Chenjererai hama. Satani arikuteya misungo yekuparadzanisa apo isu tichitaura kuparadza michato yako, mhuri, uye nyika. 

Tinofanira kudaro namata zvakanyanya, taura zvishoma. For tapinda kurinda kweZuva raIshe. Inguva yekutarisa nekunamata. Taura zvishoma. Asi zvakadiniko negakava rakazara muChechi? 

Chinhu chekupedzisira chatinofanira kuita kuvhunduka, kuora mwoyo, kana kuparara pakuora mwoyo. Rangarira zvakataurwa naJesu kuvaApostora saiye mafungu akarova pamusoro pemba yavo“Sei uchitya? Hamusati mava nekutenda here? (Mako 4: 37-40) Chechi haisati yapera, kunyangwe ichauya kuzofanana naKristu muguva. Sekutaura kwakaita Cardinal Ratzinger (Pope Benedict) panosvika mireniyamu itsva, isu…

… Anofanira kuzvipira kune chakavanzika chetsanga yembeu yemasitadhi uye arege kunyepedzera sekutenda kuti unoburitsa muti muhombe. Isu tinorarama zvakawandisa mukuchengetedzwa kwemuti mukuru uripo kare kana mukusashivira kwekuva nemuti mukuru, wakakosha zvikuru - pachinzvimbo, tinofanirwa kubvuma zvakavanzika zvekuti Chechi panguva imwechete muti muhombe uye tsanga diki kwazvo . Munhoroondo yeruponeso ingori Chishanu Chakanaka uye Svondo yePasika panguva imwe chete…. -Ihwo Evhangeri Idzva, Kuvaka Huchengetedzo rweRudokwete. 1

Ishe vatanga Kuvengwa kweChechiChokwadi, takave nekusagutsikana zvachose, takazorodzwa mune edu ekukumbira ruregerero, takasununguka muSvondo kusvika kuSvondo mitinhimira isingatipikise kana kushandura nyika, kuti inguva ye kugadzirisa kukuru-Iyo inoshandura mafambiro epasi (ona Kufunga zvakare Nguva dzeKupera). Haisi kuguma, asi kutanga kwezera idzva. 

Iyo nhambo nyowani umo tariro inotisunungura kubva kune husina kudzikama, kusava nehanya, uye kuzvibata-wega izvo zvinouraya mweya yedu uye nekukanganisa hukama hwedu. Vadiwa vadikani shamwari, Ishe arikukumbira kuti muve vaporofita zera idzva iri… —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008

Nekudaro, Mukadzi Wedu ane hanya zvakanyanya ne dzako kutendeuka panguva ino - kwete matambudziko eChechi, anga asingadzivisike. Ari kutaura chokwadi. Ari kudzora pfungwa dzaKristu muChechi Yake, waanoratidzira:

Chechi inoda vatsvene. Zvese zvinodaidzirwa kuhutsvene, uye vanhu vatsvene vega vanogona kuvandudza hunhu. —PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo Yepasi Pose Yevechidiki ye2005, Vatican City, Nyamavhuvhu 27, 2004, Zenit.org

Vasande ndivo vanovandudza Chechi, kwete zvirongwa. Zvichava saizvozvo zvakare. "Chechi yemasangano" inofanirwa, kusvika pamwero mukuru, kufa. Vafundisi vakawanda vava vatariri, kwete vaparidzi vavakatumirwa kuva.[1]cf. Mat 28: 18-20 Chechi "iripo kuitira kuparidza," akadaro Pope Paul VI. [2]Evangelii Nuntiandi, N. 14 Tine takarasa rudo rwedu rwekutanga—Kuda Mwari nemoyo yedu yese, nemweya, uye nesimba — izvo zvinotitungamira, zvakasikwa, kuda kuunza mimwe mweya kuruzivo rwekuponesa rwaJesu Kristu. Takazvirasa-uye mutengo unogona kuverengerwa mumweya. Nekudaro, Chechi inoda kurangwa kuitira kuti itorezve mufaro wayo wechokwadi.[3]cf. Iwo Mashanu Kururamisa  

Urombo hwakadzama kusakwanisa kwemufaro, kunetesa kwehupenyu kunoonekwa sekusina musoro uye kupokana. Urombo uhu hwapararira nhasi, nenzira dzakasiyana mumarudzi akapfuma pamwe nenyika dzakashata. Iko kusakwanisa kwemufaro kunofungidzira uye kunounza kutadza kwerudo, kunogadzira godo, kuda - kukanganiswa kwese kunokanganisa hupenyu hwevanhu nevepanyika. Ichi ndicho chikonzero isu tiri kuda kweevhangeri nyowani - kana hunyanzvi hwekurarama ukaramba husingazivikanwe, hapana chimwe chinoshanda. Asi hunyanzvi uhwu hausi chinhu chesainzi - hunyanzvi uhu hunogona kutaurwa chete neuyo ane hupenyu- iye ari iro Vhangeri rinotsanangurwa. —Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT), Ihwo Evhangeri Idzva, Kuvaka Huchengetedzo rweRudokwete. 1

Zvisikwa zvese zviri kugomera, zvichimirira kuzarurirwa, anodaro St. Paul. Yei? Mamwe makereke makuru anokudzwa? Akakwana lituriki? Makwaya ekudenga? Taura kukumbira ruregerero? Mapurogiramu akajeka?

Zvisikwa zvakamirira nemoyo murefu kutarisira kuratidzwa kwevana vaMwari… zvisikwa zvese zviri kugomera nekurwadziwa kwekusununguka kusvikira zvino… (VaR. 8:19, 22)

Zvisikwa zvakamirira kuratidzwa kweyekupedzisira nhanho yekutsveneswa kweChechi: vanhu vakafukidzwa neKuda kwaMwari. Ndicho chakanzi naJohn Paul II "kuuya kutsva neutsvene hwamwari”ZveChechi. [4]cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari Pakupedzisira, tinogona kushaikwa zvivakwa zvedu zvakare; tambo uye goridhe chalices zvinogona kunyangarika; rusenzi nemakenduru zvinogona kudzimwa… asi chinozobuda iVanhu Vatsvene avo mukati mavo ichapa Mwari kubwinya kwake kukuru, ichiwedzera kunyangwe kubwinya kweVatendi Kudenga.  

Uye saka zvinoita sekune kwandiri kuti Chechi iri kusangana nenguva dzakaoma kwazvo. Dambudziko chairo harisati ratombotanga. Tichafanirwa kuvimba nekumukira kunotyisa. Asi ini ndine chokwadi chakaenzana nezve izvo zvichasara kumagumo: kwete Chechi yezvematongerwo enyika, iyo yatofa naGobel, asi Chechi yekutenda. Anogona kunge asisiri iro rinodzora simba rehukama kusvika padanho raakange ari kusvika nguva pfupi yadarika; asi achanakirwa nekutumbuka kutsva uye oonekwa semusha wemunhu, kwaachawana hupenyu netariro kupfuura kufa. —Cardinal Joseph Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Kutenda uye Ramangwana, Ignatius Press, 2009

Tinogona kutanga kuve vanhu Vatsvene izvozvi kana tikaramba muyedzo wehasha, kunongedza minwe, uye nekukurumidza kutonga, uye nekungonamata zvakanyanya, uye kutaura zvishoma, tichiita nzvimbo kwete yeUchenjeri Hwemweya chete asi Iye Wehumwari Pachezvake. 

Ishe werugare amene ngaakupei rugare
nguva dzose uye nenzira dzose. (Nhasi Kuverenga kweMisa Kwechipiri)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Namata Zvakawanda, Taura Zvishoma

Kuvengwa kweChechi

Gavakava uye Kuvimbika

Ive mutsvene… muZvinhu zvidiki

Vanodiwa Baba Vatsvene… Ari Kuuya

Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?

 

Kubatsira kuisa pekugara pamusoro pemhuri yaMark,
Dzvanya "Donate" pazasi uye wedzera chinyorwa:
"Kugadziridza denga"

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.