Munamato unobva pamoyo

RETREAT YERENZI
Day 30

hot-air-balloon-burner

MWARI anoziva, kwave nemamiriyoni emabhuku akanyorwa pasainzi yemunamato. Asi kuti tirege kuora moyo kubva pakutanga, rangarira kuti vaisava vanyori nevaFarisi, vadzidzisi vemutemo avo Jesu aibata padyo nemoyo wake… asi vadiki.

Regai vana vauye kwandiri, uye musavadzivisa; nekuti ushe hwekumatenga ndehwevakadai. (Mat. 19:14)

Saka ngatiswederei kunyengetera nenzira imwecheteyo, sevana vanosvika pakuda, uye nokudikanwa pamabvi aKristu--pamabvi aBaba. Uye saka, izvo zvinodikanwa kuti unamate, kuve unoda kunamata; kudzidza kunamata zviri nani, namata zvakanyanya. Asi kupfuura chero chinhu, isu tinofanirwa kudzidza kuzviita namata zvichibva pamwoyo.

Kudzokera kune fananidzo yebhora rinopisa remhepo, chii chakakosha kukwidza "moyo" yedu ndiyo inopisa munamato. Asi neizvi handireve kungova vhoriyamu yemazwi, asi, ndizvo rudo zvinofadza moyo.

Kana isu tabhabhatidzwa uye tikasimbiswa muhupenyu hweChristu, zvinoita sekunge Mwari anotipa ichi chinopisa, pamwe neicho chisinga peri propane, ndokuti, Mweya Mutsvene. [1]cf. VaR. 5: 5 Asi chinodikanwa kuvesa chirairo ichi cherudo ndicho spark yeshungu. Mwari haadi kuti tingo dzokorora mazwi pabepa, asi kuti titaure naye kubva pamoyo. Uye isu tinogona kuita izvi zvakare tichinamata maPisarema, iyo Liturgy yeiyo Maawa, mhinduro paMisa, nezvimwe. Izvo zvinopisa zvinopisa ndipo patinotaura mazwi nemoyo yedu; patinongotaura kunaIshe, seshamwari, kubva pamoyo.

… Kumushuvira ndiko kunogara kuri kutanga kwerudo .. Nemazwi, mupfungwa kana muizwi, munamato wedu unotora nyama. Asi zvinonyanya kukosha kuti moyo uvepo kune watinotaura naye mumunamato: "Kunyangwe munamato wedu ukanzwikwa kwete pauwandu hwemazwi, asi pakushingairira kwemweya yedu." -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2709

Ndakasangana nevanhu vazhinji vasingazive manamatiro. “Ndoti chii? Ndingazvitaura sei? ” St. Teresa weAvila akambotaura izvozvo kwaari, munamato…

… Hapana chimwe kunze kwekugovana pakati peshamwari; zvinoreva kutora nguva nguva zhinji yekuva wega naye uyo watinoziva anotida. -Bhuku reHupenyu Hwake, n. 8, 5;

"Kutaura chokwadi, kune nzira dzakawanda dzemunamato sezvakaita vanhu vanonamata," [2]CCC, kwete. 2672 asi chinodiwa ndechekuti nzira imwe neimwe inoitwa nemoyo. Kunamata, ipapoka, kunoda chiito chechido-chiito che rudo. Ndiko kutsvaga iye akatotitsvaga, uye kutanga kumuda zvechokwadi seMunhu. Uye isu tese tinoziva kuti iyo nzira ine simba kwazvo yekutaurirana kazhinji inotarisa isina mazwi mumaziso emumwe.

Chiso chaIshe chatinotsvaga uye tinoshuvira… Rudo ndirwo rwunobva munamato; ani naani anokweva pairi anosvika panhongonya yemunamato. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 2657-58

So Usatya yemunamato — kuti haugone kunamata nekuti hauzive minamato mizhinji, kana mavhesi eBhaibheri akakwana, kana haugone kutsanangura zvaunotenda. Zvichida kwete, asi iwe unogona rudo… Uye uyo anotanga kuda Mwari nemazwi avo, akataurwa zvichibva pamoyo, anokachidza “propane” yeMweya Mutsvene, uyo unobva watanga kuzadza nekukudza moyo wemunhu, zvichiita kuti ukwanise kwete kungokwira kupinda kumatenga aMwari. kuvapo, asi kukwira kumatunhu ekubatana naye. 

Kunyangwe kana iwe uchinzwa kuti uri kubhabhatidza sekacheche, ndiudze, amai vanonzwa here maricho emwana wavo mudiki? Haadhonze here zvakanyanya kumwana wake pazvinodaro Anotarisa kwaari uye anoedza kutaura naye, kunyangwe mazwi aro asinganzwisisike? Hakuna munamato unobva pamoyo usinganzwike naMwari Baba. Asi uya asinganamate haazombonzwikwa.

Nokudaro, Hupenyu hwekunamata ndiyo tsika yekuve pamberi paMwari mutsvene-katatu uye nekudyidzana naye… Asi hatigone kunamata “nguva dzose” kana tisinganamate panguva dzakati, tichiziva tichida. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 2658, 2697

Kana ndichitaura pamisangano kana kumamishinari, ini ndinowanzo kuudza vateereri vangu kuti: “Sezvaunogadzira nguva yekudya kwemanheru, unofanira kuwana nguva yekunamata; nekuti unogona kupotsa kudya kwemanheru, asi haugone kupotsa munamato. ” Aihwa, Jesu akati, kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. Saka nhasi zvakare, ita kuzvipira kwakasimba kuna Mwari kuveza nguva yekunamata zuva rega rega, kana zvichibvira, chinhu chekutanga mangwanani. Kuzvipira kuri nyore uku kwakakwanira kubatidza moto wehupenyu hwako hwepamweya, uye kuti moto wemweya werudo utange kuchinja nekukushandura iwe seunosangana "muchivande" naMwari wako, uye unamate mwoyo to mwoyo.

Pfupiso uye RUGWARO

Munamato unobva pamoyo ndiyo moto unodikanwa kubatidza moto werudo kukurumidza kuita shanduko nekusimbisa kubatana naMwari.

… Paunonamata, enda kuimba yako yemukati, uvhare musuwo, uye unamate kuna Baba vako pakavanda. Uye Baba vako vanoona pakavanda vachakupa mubairo… Nekuti pane pfuma yako, ndipo pachava nemoyo wako. (Mat. 6: 6, 21)

Regai vana vauye

Maka, nemhuri yake uye nehushumiri, vanovimba zvizere
pamusoro peKutonga kwaMwari.
Kutenda nerutsigiro rwako neminamato!

Kubatana naMako muLenten Retreat,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

maka-rozari Main banner

Teerera kune podca
st yekuratidzira kwanhasi:

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaR. 5: 5
2 CCC, kwete. 2672
Posted in HOME, RETREAT YERENZI.