Gadzirira!

Tarisa mudenga! II - Michael D. O'Brien

 

Kufungisisa uku kwakatanga kuburitswa muna Mbudzi 4, 2005. Ishe vanowanzo gadzira mazwi akadai seari kukurumidza uye anoita kunge ari pedyo, kwete nekuti hapana nguva, asi kuti vatipe nguva! Iri izwi ikozvino rinodzoka kwandiri panguva ino nekuchimbidza kwakanyanya. Iri ishoko mweya mizhinji pasi rese iri kunzwa (saka usanzwe kuti uri wega!) Zviri nyore, asi zvine simba: Gadzirira!

 

—PETA WOKUTANGA—

THE mashizha adonha, huswa hwashanduka, uye mhepo dzekuchinja dziri kuvhuvhuta.

Unogona kuzvinzwa here?

Zvinoita sekunge "chimwe chinhu" chiri kumusoro, kwete kuCanada chete, asi kune vanhu vese.

 

Sevazhinji venyu munoziva, Fr. Kyle Dave weLouisiana aive neni kweanenge vhiki nhatu kuti tibatsire kuunganidza mari yevakawirwa nedutu Katrina. Asi, mushure memazuva mashoma, takaona kuti Mwari anga ane zvakawanda zvakarongwa kwatiri. Taipedza maawa zuva rega rega tichinamata mubhazi rekushanya, tichitsvaga Ishe, dzimwe nguva kumeso kwedu mweya pawaifamba pakati pedu sepentekosti nyowani. Takaona kupora kwakadzama, runyararo, huwandu hweshoko ra Mwari, uye rudo rukuru. Paive nenguva apo Mwari vaitaura zvakajeka, zvisina tsarukano sezvatakasimbisa pamwe nemumwe zvatainzwa kuti aitaura. Paivewo nenguva apo zvakaipa zvaive zviripo nenzira dzandisati ndamboona. Zvaive pachena kwatiri kuti izvo Mwari zvaaiedza kutaura zvaipesana zvikuru nemhandu.

Mwari akaita seari kutaura chii?

“Gadzirira!”

Saka rakareruka izwi… asi zvakadaro une nhumbu. Saka zvinokurumidza. Sezvo mazuva afashukira, saka izwi iri raita, kunge bundu riri kuputika mukuzara kweruva. Ndinoda kuzarura ruva iri nepandinogona napo mumavhiki anotevera. Saka… heino peturu wekutanga:

"Huya kunze! Huya kunze!"

Ini ndinonzwa Jesu achisimudza izwi rake kuvanhu! "Mukai! Simuka! Huya kunze!”Ari kutidana kuti tibude munyika. Ari kutidana kuti tibve mukukanganisa kwatave kugara nemari yedu, zvebonde, zvido zvedu, hukama hwedu. Ari kugadzirira Mwenga Wake, uye isu hatigone kusvibiswa nezvinhu zvakadaro!

Udza vapfumi munguva ino kuti vasazvikudza uye varege kuvimba nechinhu chisina chokwadi sepfuma asi kuna Mwari, anotipa nezvinhu zvese kuti tifare. (1 Tim 6:17)

Aya ndiwo mazwi kuChechi yakawira mukoma inotyisa. Takachinjana maSakaramende nekuvaraidza… hupfumi hwekunamata, kwemaawa eterevhizheni… makomborero nekunyaradza kwaMwari, nezvinhu zvisina chinhu… zviito zvetsitsi kuvarombo, nekuda zvido zvako.

Hakuna munhu anogona kushandira vatenzi vaviri. Angavenga mumwe agoda mumwe, kana kuti anozvipira kune mumwe uye agozvidza mumwe. Iwe haugone kushandira Mwari uye mammom. (Mat. 6:24)

Mweya yedu haina kusikirwa kuti igovaniswe. Chibereko chechikamu icho kufa, pamweya uye nemuviri, sezvatinoona mumisoro yezvinyorwa zvine chekuita nemasikirwo nenzanga. Iwo mazwi munaZvakazarurwa maererano neBhabhironi, iro guta rinomukira, akaitirwa isu,

Ibvai mairi, vanhu vangu, kuti murege kutora chikamu muzvivi zvaro uye murege kugoverana mumatambudziko aro. (18: 4-5)

Iniwo ndinonzwa mumoyo mangu.

Iva munzvimbo yenyasha, gara uri munyasha.

Kugadzirira pamweya ndizvo zvinorehwa naIshe "Gadzirira!" Kuve mune yenyasha kuri pamusoro pezvose kuve usina chitadzo chekufa. Izvo zvinoreva zvakare kugara tichizviongorora uye kudzura nerubatsiro rwaMwari chero chitadzo chatinoona. Izvi zvinoda chiito chekuda kwedu, kuzviramba, uye kuzvipira semwana kuna Mwari. Kuve mune yenyasha kuve mukuwadzana naMwari.

 

NGUVA YEMAOKO

Watinoshanda naye, Laurier Byer (watinodaidza kuti Muporofita Wekukwegura), akanamata nesu mamwe manheru mubhazi redu rekushanya. Izwi raakatipa, iro rakaveza nzvimbo mumweya yedu raive,

Ino haisi nguva yekunyaradzwa, asi inguva yezvishamiso.

Ino haisi nguva yekutamba nezvivimbiso zvisina maturo zvepasi uye nekukanganisa Evhangeri. Ino inguva yekuzvipa isu pese kuna Jesu, uye timubvumire kuti aite chishamiso chehutsvene uye shanduko mukati medu! Mukuzvifira isu pachedu, tinomutsirwa kuupenyu hutsva. Kana izvi zvakaoma, kana iwe uchinzwa kukwevera kwesimba repasi pane mumweya wako, pahutera hwako, zvino nyaradzwa zvakare mumashoko aIshe kune varombo uye vakaneta:

Pfuma yetsitsi dzangu yakazaruka.

Aya mazwi anoramba achiuya achidzokororazve. Ari kudurura ngoni pane chero mweya unouya kwaAri, kunyangwe akasviba sei, kunyangwe yakasvibiswa sei. Zvakanyanya kudaro, izvo zvinoshamisa zvipo nezvipo zvakakumirira iwe, sekunge pasina chimwe chizvarwa pamberi pedu.

Tarisa Muchinjikwa Wangu. Ona mafambiro andakuitira iwe. Ndichakufuratira iye zvino here?

Sei kudana uku "Gadzirira," ku "Buda" kuchikurumidzira? Zvichida Pope Benedict XVI apindura izvi zvakapfava mukuvhura kwake hurukuro paSynod yazvino yeMabhishopi muRome:

Kutongwa kwakaziviswa naIshe Jesu [muEvhangeri yaMateu chitsauko 21] kunoreva pamusoro pekuparadzwa kweJerusarema mugore ra 70. Asi kutyisidzirwa kwekutongwa kunotibatawo isu, Chechi muEurope, Europe neWest zvese. NeEvhangeri iyi, Ishe vari kuchemawo kunzeve dzedu mazwi ayo muBhuku raZvakazarurwa anotaurira kuChechi yeEfeso: "Kana ukasatendeuka ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemarambi panzvimbo yacho" (2 : 5). Chiedza chinogona zvakare kubviswa kubva kwatiri uye tinoita zvakanaka kurega yambiro iyi ichirira nekukomba kwayo kuzere mumoyo medu, uku tichichema kuna Ishe: “Tibatsirei kuti titendeuke! Tipe isu tese nyasha dzekuvandudzwa kwechokwadi! Usarega chiedza chako chiri pakati pedu chichivhuvhuta! Simbisa kutenda kwedu, tariro yedu uye rudo, kuti tikwanise kubereka michero yakanaka! - Gumiguru 2, 2005, Roma

Asi anoenderera mberi achiti,

Iko kutyisidzira ishoko rekupedzisira here? Aihwa! Pane chivimbiso, uye rino ndiro rekupedzisira, izwi rakakosha… ”Ini ndiri muzambiringa, imi muri matavi. Unogara mandiri, neni maari, ndiye uchabereka zvizhinji”(Jn 15: 5)… Mwari haakundiki. Pakupedzisira anokunda, rudo runokunda.

 

Dai isu tikasarudza kuve kudivi rinokunda. "Gadzirira! Buda munyika!”Rudo rwakatimirira nemaoko maviri.

Pane zvimwe zvakanzi naIshe kwatiri… mamwe maruva anouya….

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

  • Izwi rechiporofita rakapihwa panguva yeKisimusi 2007 kuti 2008 raizove gore iro maPetals aya aizotanga kuitika: Gore reKuburitswa. Chokwadi, mukuwa kwa2008, hupfumi hwakatanga kudonha, izvo zvava kutungamira mukugadzirisa kukuru, "hurongwa hwenyika." Onawo Iko Kukura Kwakakura.

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MAPETA.