Kugadzirira Kutonga

dutu3b

 

PANO chirongwa chakatokura kuseri kweLenten Retreat icho vazhinji venyu makangotora chikamu. Kukoka panguva ino kumunamato wakakomba, kuvandudzwa kwepfungwa, uye kutendeka kuShoko raMwari kuri gadzirira Reign-Kutonga kweHumambo hwaMwari panyika sezvazviri kudenga.

 

USArega ZVAKAIPA ZVIKUTSVAGZE

Yakanga iri kutenderera 2002, ndichityaira munzira refu yekuchamhembe kweCanada, ndipo pandakangoerekana ndanzwa mazwi anoti:

Ndasimudza restrainer.

Ndakanga ndisingazive kuti izvi zvairevei. Asi gare gare husiku ihwohwo, ndakavhura bhaibheri rangu ndakananga kuna 2 VaTesaronika Chitsauko 2 panotaura nezvenguva yekusateerera mutemo yaizouya, yakakura kuramba kutenda izvo zvinosvika pakubudirira mu asina mutemo kana Mwari abvisa "mudzvinyiriri." Mumwe bhishopi weCanada akandikumbira kunyora nezve izvi, kuti iwe uverenge zvimwe pamusoro pazvo pano: Kubvisa Anodzora.

Kubva panguva iyoyo, isu takatarisa iyo chaiyo kuputika yehuori munzvimbo dzinenge dzose dzevanhu. Ndokureva izvo kusateerera mutemo, kunyanya kusateerera mutemo, hakuna kudzivirirwa panguva ino (ona Awa Yokusateerera Mutemo).

Asi teererai, hama dzinodiwa nehanzvadzi, kana kusateerera mutemo kuchizongowanda uye huipi hunozvimisikidza pachahwo mune chero chimiro chingafungidzirwe, sezvazviri ikozvino ... zvakanakirei kuti isu titarise kumeso? Nekuti kushandisa yako yakasarudzika nguva uchifunga zvakaipa kuchachinja pfungwa dzako: kubva kune kumwe kutya kuenda kune kumwe. Kwete, mushonga wechokwadi kumweya waantikristu unofanirwa kufungisisa Jesu. Uye ndizvo zvaive zvakakosha zveLenten Retreat yedu.

Asi ikozvino simudza maziso ako zvishoma kumusoro uone kuti chii chiri kuuya… iyo kutonga kwaJesu.

 

NGUVA YERUDO

Muzana ramakore rapfuura, chifukidziro chave kusimudza zvakanyanya apo Mwari vanotumira vatumwa—vaporofita, kutibatsira kuti tinzwisise izvo zvakatoburitswa muZvakazarurwa zvetsika uye Tsika Tsvene, asi izvo zvisina kunzwisiswa zvizere

… Kunyangwe Zaruro yatove yakakwana, haina kunyatso kujekeswa; inoramba iri yekutenda kwechiKristu zvishoma nezvishoma kuti inzwisise kukosha kwayo kwakazara mukati memazana emakore.-Catechism yeChechi yeKaturike, N. 66

Mumwe wemweya iyoyo, Muranda waMwari Luisa Piccarreta, achiteerera, akanyora mavhoriyamu emashoko aKristu akataurwa kwaari, zvakazarurwa zvinodzika kudzika kwemoyo wake nerudo rwakadzama rwevanhu - rudo ruchazadzikiswa zvakare nguva inouya:

luisaAh mwanasikana wangu, chisikwa chinogara chichijairira kupinda mune zvakaipa. Matanho mangani ekuparadza aari kugadzirira! Vachaenda zvakanyanya kusvika pakuzvishingisa muzvakaipa. Asi ivo vachiri ivo pachavo, ivo pachavo, ivo pachavo vanoenda mukati mavo munzira yavo Fiat Voluntas Tua (“Kuda Kwako kuitwe”) kuitira kuti Kuda kwangu hutonge pasi pano - asi nenzira nyowani. Ah hongu, ini ndinoda kuvhiringidza murume Murudo! Naizvozvo, teerera. Ndiri kuda kuti iwe neni tigadzirire Era yeKudenga neRudo Rwamwari… -Jesu kuna Muranda waMwari, Luisa Piccarreta, Manuscripts, Feb 8th, 1921; yakatorwa kubva Kubwinya kweChisiko, Mufundisi Joseph Iannuzzi, peji 80

Sei Jesu akatidzidzisa kunyengetera, “Humambo hwenyu ngahuuye, Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga” dai zvisina kudaro? Hongu, zuva rega rega zvinogona kudaro… asi Ishe vanodawo kuti zvive saizvozvo kusvikira kumigumo yenyika.

Uye vhangeri iri roumambo richaparidzwa pasirese sechapupu kumarudzi ose, uye zvadaro kuguma kuchasvika. (Mat. 24:14)

Nekuti Kuda Kwamwari kwakafanana nembeu inotakura mukati mayo simba rekusika rakabata, rakasimudzira, uye rikatambanudza iyo Nyika. Zvakare, Kuda kwaMwari kwakave muviri wenyama: Shoko akava nyama kuitira kuti nyika yakawa igone kukweverwa kupinda muMunhu waJesu Kristu uye kuitwa nyowani nyowani zvakare. Nekudaro, nekuzvibatanidza isu pachedu neShoko-Rakaitwa-Nyama, isu pachedu mumwe nemumwe aizove chisikwa chitsva, uye nekushandurwa kwemuviri wese waKristu, Chechi, zvisikwa pachazvo zvaizowana simba rinosunungura reMuchinjikwa…

… Netariro yekuti zvisikwa pachazvo zvichasunungurwa kubva muuranda hwekuora uye zvogoverana murusununguko rune mbiri rwevana vaMwari. Tinoziva kuti zvisikwa zvese zvinogomera nemarwadzo ekubereka kunyangwe kusvika zvino… (VaR. 8: 21-22)

Nekudaro, izvo zviri kuuya pamusoro penyika haisiri magumo; hakusi kutsakatika kwehupenyu pasi pano iyo Satani nemapundu ake vanoratidzika kunge vakatsunga kuunza. kufumura2bAsi, ndiko kutumbuka kweruva reMuchinjikwa, iro rekupedzisira kufukura yeMwenga waKristu mukugadzirira kudzoka kwaJesu mukubwinya so "Kuti aunze kwaari kuchechi mukubwinya, isina gwapa kana kuunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ive tsvene isina gwapa." [1]Eph 5: 27 St. John Paul II akataura nezvenyasha iyi iri kuuya iyo Chechi yaizopfekedzwa korona nguva yekupedzisira isati yakwana:

Mwari pachavo vaive vaunza kuunza hutsva uhu “hutsva uye hutsvene” hune izvo Mweya Mutsvene unoshuvira kupfumisa maKristu kutanga kwemireniyumu yechitatu, kuitira "kuita Kristu mwoyo wenyika." -PAPA JOHN PAUL II, Kero kunaMadzibaba Rogationist, n. 6, www.vatican.va

 

KUGADZIRIRA KUTONGA

Nekudaro, "marwadzo ekubereka" enguva ino iriko, inozonetsa nyika dzese, ingori gadziriro yekutonga kwaJesu Kristu kusvika kumagumo epasi apo paachave "moyo wepasi". Mukushanda nemuviri waKristu ndiMai Veduwo, Murevereri wenyasha, Mukadzi waZvakazarurwa 12 ane nhumbu uye akagadzirira kuzvara mwana ose Kristu, ndiko kuti, Wemamwe Marudzi nemaJuda. Iye anoshanda muiyi "nguva yenyasha" kuitira kuti isu tigamuchire "nyasha dzenyasha":

Iyo inyasha yekundinyengerera Ini, yekurarama nekukura mukati memoyo wako, kusambozvisiya, kuti ive newe uye nekugarwa newe senge mune chinhu chimwechete chimwe chete. Ini ndiye ndinouzivisa kumweya wako mukukwikwidzana kusinganzwisisike: inyasha dzezvigaro ... "Mubatanidzwa wehumwecheteyo neiyo yemubatanidzwa wedenga, kunze kwekunge muparadhiso chifukidziro chakavanzika anonyangarika… —Jesu kuna Anoremekedzwa Conchita, Korona uye Kupedzisa kweHuchena Hese, naDaniel O'Connor, p. 11-12; nb. Ronda Chervin, Famba neni, Jesu

Chatinotaura pano hachisi icho chekare chitsauko che chiuru chemakore kana nhungirwa dzayo (ona Millenarianism-Izvo zvazviri, uye kwete). Uye hakuzi kuuya kwaJesu munyama Yake inobwinya pakupera kwenguva, asi iyo kuuya kwaJesu kuzotonga muvatsvene Vake nenzira nyowani, asi zvakadaro kubva kune vakakwana uye KomboreraSacr4zvipo zvinobudirira izvo zvaakapa kuChechi, zvinoti, maSakaramende. Izvi zvakasimbiswa neMagisterium muTheological Commission ya1952

Kana pamberi pegumo iro rekupedzisira paine nguva, yakawanda kana shoma, yehutsvene hwekukunda, mhedzisiro yakadaro ichaunzwa kwete nekuvonekwa kwemunhu waKristu muhukuru asi nekushanda kwemasimba iwayo ehutsvene ayo ikozvino pabasa, Mweya Mutsvene uye maSakaramende eChechi. -Kudzidzisa kweChechi yeKaturike: Chidimbu cheChechi yeKaturike, London Inopisa Oates & Washbourne, p. 1140, kubva kuTheological Commission ya1952, rinova gwaro reMagistial. [2]Nekuda kwekuti iro rakataurwa rine zvidhindo zveChechi zvekubvumidzwa, kureva yeRoma uye nihil obstat, chiitiko cheMagisterium. Kana bhishopi mumwe nemumwe akapa mucherechedzo weChechi, uye kana Papa kana mutumbi wemabhishopi vasingapikise kupihwa chisimbiso ichi, chiitiko cheMagisterium.

Naizvozvo, kana Kristu achizove, pamberi pekuguma kwezvinhu zvese, "moyo wenyika," saka ndizvo chaizvo Mwoyo Wake uchatonga kusvikira kumigumo yenyika. Mwoyo Unoyera waJesu, uyo wakasimudzira ruponeso rwevanhu, ndowechokwadi Chidyo. Muchokwadi, kurarama muKuda kwaMwari ndiko kurarama muShoko raMwari; uye Jesu ndiye Shoko rakaitwa nyama, Iye akati:

Ndini chingwa chipenyu chakaburuka kubva kudenga; ani naani anodya chingwa ichi achararama nokusingaperi. uye chingwa chandichapa inyama yangu kurarama kweupenyu hwenyika. (Johani 6:51)

Hupenyu hwenyika kuva iyo Yukaristiya, sezvakangoita moyo wemunhu ndizvo upenyu yemuviri. Rangarira mazwi aKristu: "Zvokudya zvangu kuita kuda kwaiye akandituma uye kupedza basa rake." [3]John 4: 34 Sezvo Jesu ari “Shoko raBaba”, Yukaristia kamwechete iko Kuda kwaMwari, kunoratidzwa zvakakwana pakati pedu. Uye saka,

Yukaristiya ndiyo "tsime uye musangano weupenyu hwechiKristu"…. Nekuti muYukaristia yakakomborerwa mune zvakanaka zvese zvemweya zveChechi, anova Kristu pachake, Pasika yedu. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1324

Kana iwe uchinetseka kuti kubatana kwevanhu vaMwari kuchauya sei munguva kusvika BlessedSacr2ahuya, usatarise kupfuura Tabhenakeri.

Yukaristiya ndiyo chiratidzo chinoshanda uye chakakomba chinokonzera kubatana ikoko muhupenyu hwehumwari uye kubatana kweVanhu vaMwari iko Kereke inochengetwa iriko. Ndiwo magumo ezviito zvaMwari zvinotsvenesa nyika munaKristu uye nezve vanamati vanopa kuna Kristu uye kuburikidza naye kuna Baba muMweya Mutsvene. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1325

Kugadzirira zvino Kutonga kwaJesu, uko kunouya mushure mehutongi hupfupi hwaiye "asina mutemo", sekureva kweMadzibaba eKereke ekutanga, [4]cf. Zvak. 20: 1-6; maona Sei Iyo Era Yakarasika haisi nyaya yekuronga zvekunamata zvitsva kana kutsvaga nzira dzekunamata. Asi, iko kutendeukira kwaari kwaAri, uko, muSaramente Yakaropafadzwa. Ndiko kumutsidzira rudo rwakadzama uye runopisa rwaJesu uyo ​​akamirira iwe zuva rega rega muparishi rako. Iko kutevera iyo nzira nomwe mukati meMufaro kuti natsa mwoyo uye chigadzirire kugashira Mambo mukuzara Kwake. Panyaya iyi, kudana kwedu kweLenten Retreat kuhupenyu hwemukati hwemunamato kungori kuenderera kwerudo rwedu nekumunamata Iye watinogashira paaritari. Iko kutaura naye Iye aive "aripo" asi izvozvi ave "pano" mukati mangu. Iko kumutakura Iye futi, se a tabhenakeri mhenyu, kune wese wandinosangana naye kuti vaone, vazive, uye vaone rudo rwake netsitsi kuburikidza neni. Urwu rudo uye kuzvipira kuEucharist, unova Moyo Unoyera waJesu, ndiyo nzira yechokwadi yekugadzirira Kutonga Kwake.

Kuzvipira uku ndiko kuedza kwekupedzisira kwerudo rwake kwaaizopa kuvanhu munguva dzino dzekupedzisira, kuti avabvise muhushe hwaSatani hwaaida kuparadza, nekudaro kuvapinza murusununguko runotapira rwekutonga kwake. rudo, urwo Aishuvira kudzorera mumoyo yeavo vese vanofanirwa kukumbira kuzvipira uku. —St. Margaret Mary, www.sacredheartdevotion.com

mvura3aUye zvakadaro, iko kugadzirira kwechimwe chinhu icho chete mweya mishoma - kunyanya Amai Vakaropafadzwa - vanga vatoziva, asi izvo vazhinji vazhinji vachazo… kana gadzirira Kutonga:

Ndihwo hutsvene husati hwazivikanwa, uye hwandichazivisa, huchaisa chishongo chekupedzisira, chakanakisa uye chakajeka pakati pezvimwe zvitsvene, uye chichava korona nekupedziswa kwehumwe hutsvene hwese. -Jesu kuna Muranda waMwari, Luisa Piccarreta, Manuscripts, Feb 8th, 1921; yakatorwa kubva kuThe Splendor of Creation, Rev. Joseph Iannuzzi, peji. 118

… Mazuva ese mumunamato waBaba Vedu tinokumbira Ishe: "Kuda kwenyu ngakuitwe, panyika sezvakunoitwa kudenga" (Mat. 6:10)…. tinoziva kuti "kudenga" ndiko kunoitirwa kuda kwaMwari, uye kuti "pasi" rinova "denga" -eye, nzvimbo yekuvapo kwerudo, rwekunaka, rwechokwadi uye rwekunaka kwaMwari-chete kana pasi pano kuda kwaMwari kwaitwa.  —PAPA BENEDICT XVI, Vateereri Vazhinji, Kukadzi 1, 2012, Vatican City

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Hutsva hutsva… kana Nyonganiso Itsva?

Kuuya Kwepakati

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

 

Kutenda kune wese munhu akatsigira
ushumiri hwenguva yakazara kuburikidza
minamato yako nezvipo. 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Eph 5: 27
2 Nekuda kwekuti iro rakataurwa rine zvidhindo zveChechi zvekubvumidzwa, kureva yeRoma uye nihil obstat, chiitiko cheMagisterium. Kana bhishopi mumwe nemumwe akapa mucherechedzo weChechi, uye kana Papa kana mutumbi wemabhishopi vasingapikise kupihwa chisimbiso ichi, chiitiko cheMagisterium.
3 John 4: 34
4 cf. Zvak. 20: 1-6; maona Sei Iyo Era Yakarasika
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI, NGUVA YERUGARE.

Comments dzakavharika.