Kugadzirira Era Yerunyararo

Mufananidzo naMichał Maksymilian Gwozdek

 

Varume vanofanira kutsvaga rugare rwaKristu muHumambo hwaKristu.
—Papa PIUS XI, Quas Primas, n. 1; Zvita 11, 1925

Maria Mutsvene, Amai vaMwari, Amai vedu,
tidzidzisei kutenda, kutarisira, kuda nemi.
Tiratidzei nzira inoenda kuHumambo hwake!
Nyeredzi yeGungwa, upenye pamusoro pedu uye utitungamirire munzira yedu!
—PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvikwete. 50

 

CHII zvine hungwaru i "Era Yerunyararo" iri kuuya mushure memazuva erima aya? Sei mufundisi wepapa wevapapa vashanu, kusanganisira St. John Paul II, akati chichava "chishamiso chikuru munhoroondo yepasi rose, chechipiri kumuka kweRumuko?"[1]Kadhinari Mario Luigi Ciappi akanga ari mufundisi wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, uye St. John Paul II; kubva Katekisimu Yemhuri, (Gunyana 9th, 1993), peji. 35 Sei Denga rakati kuna Elizabeth Kindelmann wekuHungary…

… Mweya wePentekosti uchafashukira pasi nesimba rake uye chishamiso chikuru chichafarirwa nevanhu vese. Izvi ndizvo zvinoitwa nenyasha dzeMoto weRudo… anova Jesu Kristu pachake… chimwe chinhu chakadai hachisati chamboitika kubva pakazova Shoko nenyama. Hupofu hwaSatani zvinoreva kukunda kwepasi rose kweMoyo Wangu mutsvene, kusunungurwa kwemweya, nekuvhurwa kwenzira kuruponeso kusvika pakazara kwazvo. —Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Moto weRudo, p. 61, 38, 61; 233; kubva kudhayari raElizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Archbishop Charles Chaput

Zvese izvi zvinoita sekunge zvisina kujairika, epochal pachokwadi. Uye zvichave, nekuti izvo Mwari zvaave kuda kuzoita, pakupedzisira, kuzadzikisa mazwi atanga tichinamata kwemakore 2000:

Humambo hwenyu ngahuuye, Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa Kudenga. (Mat. 6:10)

Kana Jesu achiti izvi zvichavhurika “Nzira yoruponeso kusvikira pamugumo wakazara,” Anoreva kuti nyasha itsva dziri kuuya, yekupedzisira "chipo”KuChechi kuitira kuti iritsvenese nekumugadzirira soMwenga yekuuya kwekupedzisira kweChikomba pakupera kwenguva. Ichi chii chipo? Ndihwo Humambo hwekuda kwaMwari kana "Chipo chekugara muKuda kwaMwari. "

Wakamboona here kurarama muKuda Kwangu?… Iko kunakirwa, uchiri pasi pano, hunhu hwese hweVamwari… Ndihwo hutsvene husati hwave kuzivikanwa, uye hwandichazivisa, huchagadzika chishongo chekupedzisira, rakanakisa uye rakajeka kupfuura mamwe ese matsvene, uye ichave iri korona uye kupedziswa kwehumwe hutsvene. -Muranda waMwari Luisa Picarretta, Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari, Rev. Joseph Iannuzzi; n. 4.1.2.1.1 A

Sezvo Ndakanyora Kuwana Kwechokwadi, izvi zvinopfuura zvakapusa kuita Kuda kwaMwari, asi kunyatsobatana nazvo uye kubata iyo seimwe single kuda, nekudaro kuwanazve kodzero dzehumwari hunhu hwakarasika mubindu reEdeni. Izvi zvinosanganisira zvipo “zvisati zvaitika” zvakambonakirwa naAdamu naEvha. 

Vabereki vedu vekutanga 'vane kodzero' yekureva… vanosanganisira, asi havana kuganhurirwa kuzvipo zvepamberi zvekusafa, zvakapinza zivo, dziviriro kubva kuhupombwe nekugona kwavo pane zvakasikwa zvese. Chokwadi, mushure meChivi Chekutanga, Adhamu naEvha vakafarira mvumo yehumambo uye humambokadzi pamusoro pezvisikwa zvese, vakarasikirwa nekodzero iyi, iko kusikwa kwakavapandukira. —Zvak. Joseph Iannuzzi, wezvechitendero, Mhandara Maria muHumambo hweKuda kwaMwari, mashoko omuzasi n. 33 mukati Divine Kuda Kuda Bhuku, p. 105

Mumavhoriyamu makumi matatu nematanhatu akarairwa naJesu naMukadzi Wedu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta,[2]ona PaLuisa uye Zvinyorwa zvake vanotsanangura vachidzokorora kuti kudzoreredzwa kweKuda kwaMwari mumunhu chichava chinzvimbo chepamusoro cheruponeso nhoroondo. Jesu ave padhuze naKe mukutarisira korona iyi yekupedzisira, inova kubwinya kweKushuva Kwake.

MuCreation, yangu yakanaka yaive yekuumba Humambo hweKuda Kwangu mumweya wechisikwa changu. Chinangwa changu chikuru chaive chekuita murume wega wega mufananidzo weUtatu Hutsvene nekuda kwekuzadzikiswa kweKuda Kwangu maari. Asi nekubuda kwemunhu kubva kuKuda Kwangu, ndakarasikirwa neHumambo Hwangu maari, uye kwemakore matanhatu nemazana matanhatu ndakafanira kurwa. —Kubva mumadhayari aLuisa, Vol. XIV, Mbudzi 6, 1922; Vasande muKuda kwaMwari naFr. Sergio Pellegrini, nemvumo yaArchbishop weTrani, Giovan Battista Pichierri, p. 35

Saka ikozvino tauya kwazviri: Kupesana kwehumambo iri kuitika. Asi murima iri, Mwari akatipa Nyeredzi yekutevera: Maria, iye uyo anotiratidza chaizvo nzira yatinofanira kutora kuti tigadzirire kudzika kweHumambo uhu. 

Zviri kwaari saAmai neModelion kuti Chechi inofanira kutarisa kuti inzwisise zvizere zvainoreva basa rayo.  -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris Mater, kwete. 37

 

WEDU MUKADZI, Kiyi

Muzviratidzo zvaMai Vedu kutenderera pasirese, anowanzozvizivisa pasi pezita rakadai sekuti: "Mukadzi Wedu Mambokadzi Werunyararo," "Iyo Yakachena Conception" kana "Mukadzi Wedu Wekusuwa", nezvimwewo izvi hazvisi zvekuzvitutumadza kana kungotsanangudza: zviporofita zvinoratidza kwekuti ndiani uye chii icho Chechi pachayo ichave mukati memiganhu yenguva.

Pakati pevatendi vese iye akaita se "girazi" iro rinoratidzwa nenzira yakadzika uye isina kusimba "mabasa makuru aMwari."  —PAPA ST. JOHANI PAURO II, Redemptoris Mater, kwete. 25

Kana pakarehwa [Maria kana Chechi], zvinoreva zvinogona kunzwisiswa zvese zviri zviviri. -Akakomborerwa Isaac weStella, Yokunamata pakati Hours, Vol. I, peji. 252

Nekudaro, Chechi iri kuzove isina Hunhu;[3]cf. Zvak. 19:8 iyewo anozove amai vorugare rwepasi rose; uye nekudaro, naiyewo Chechi anofanirwa kupfuura nenzira kushungurudzika kuitira kuti uzive kuuya uku Kumuka. Muchokwadi, uku kuchena idanho rinotungamira kuitira kuti Humambo hweKuda kwaMwari hudzike uye kuti Jesu atonge mukati iyo, kureva, mukati meChechi nenzira itsva (cf.Zva. 20: 6). 

Mweya wakachena chete ndiwo unogona kutaura neushingi kuti: "Humambo hwenyu huya." Mumwe akanzwa Pauro achiti, "Naizvozvo chivi ngachirege kutonga mumiviri yenyu inofa," uye akazvinatsa nekuita, kufunga neshoko zvichati kuna Mwari: "Humambo hwenyu ngahuuye!"-Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2819

Mai vedu vakatsanangurira Luisa kuti akabatwa sei asina chitadzo, asi kuti zvaive zvichiri kumudikanwa muhupenyu hwake hwehudiki kuti awedzere Humambo hweKuda kwaMwari mukati memoyo wake kuti agadzirire kuburuka kwaJesu mudumbu rake.[4]cf. Muedzo Muchokwadi, pakanga pasati pari kusvika Annunciation apo paakazoziva nezve Divine Plan, nekudaro ichimupa yakakwana "fiat”Panguva iyoyo.

Nekugara muKuda kwaMwari, ndakaumba matenga nehumambo hwahwo hweMweya mukati memweya wangu. Dai ndisina kuumba Humambo uhwu mukati mangu, Shoko haringadai rakadzika kubva kudenga kuuya pasi. Chikonzero chega chekuburukira kwaakaita ndechekuti Akange achikwanisa kuburukira muHumambo hwake chaihwo, hwakange hwagadzwa neChido cheVamwari mukati mangu… Zvirokwazvo, Shoko haringatongoburukira muhumambo hwekunze - kwete zvachose. Nechikonzero ichi akatanga atanga kuumba Humambo hwake mandiri, obva aburukira mairi semukundi. -Mhandara Maria muHumambo hweKuda kwaMwari, Day 18

Iko ndiko anokosha kuti tinzwisise zvatinofanira kuita iwe neni mumazuva ari mberi kuitira kuti tigadzirire kuuya kwaKristu kuzotonga mukati medu mune izvihutsva uye hutsvene hwamwari." Tinofanira kurega kupa hupenyu kuchido chedu chevanhu uye unogamuchira Kuda kwaMwari mune zvese zvinhu. Nekudaro, Mukadzi Wedu anova iyo "Chiratidzo" chakaonekwa munguva dzedu, "Mukadzi akapfeka zuva" reKuda kwaMwari uyo anokwanisa kunzvenga dhiragoni. Kana isu saka tichizokunda Satani muawa ino yekuramba kutenda (kunova iko kushaya korona kwekuda kwevanhu), saka tinofanira kutevedzera Mukadzi uyu nehupenyu hwedu hwese.

Iwe unoziva chii chinoita kuti isu tifanane? Kuda kwako kunokutorera kutsva kwenyasha, kwekunaka kunogonesa Musiki wako, kwesimba rinokunda nekutsungirira zvese uye nerudo runokanganisa zvese. Mune rimwe shoko, kuda kwako hakusi iko Kuda kunopa hupenyu kuna Amai vako Vekudenga. Ini ndaiziva kuda kwangu kwemunhu kungoichengeta ichipirwa mukuremekedza Musiki wangu. -Mai vedu kuLuisa, Ibid. Zuva 1

Kana isuwo tikachengeta kuzvipira kwedu kwevanhu, tichikumbira zuva rega rega kuti Mwari vatipe Chipo Chekurarama muKuda kwaMwari, ipapo isu tinotanga zvishoma nezvishoma kuona kupesana kwemukati, kusagadzikana, kushushikana, kutya, uye kurwara- neshoko , iyo migumisiro zvekuda kwevanhu-tanga kunyunguduka zuva risati rabuda mukati. Ini ndinogona kukuudza kuti sezvo ini ndakati "hongu" kuna Mai Vedu anopfuura gore rapfuura kuti tigare muKuda kwaMwari,[5]ona Iyo Voids yeRudo apwanya pasi pechitsitsinho chake zvakanyanya mandiri izvo zvabvisa rugare-kunyangwe ini ndichingova pakutanga kwekutanga kwerwendo rutsva urwu. Zvakandizadza netariro yakawanda kwazvo. Nekuti tariro yechokwadi haisi kuzvirova wega muchimiro chekufunga zvishuwo, asi unozvarwa kana munhu achinyatsorovedza muviri kutenda mukungotendeuka chete asi kuita izvo zvinokumbirwa naMwari kwaari. Sekutaura kwakaita Mukadzi Wedu kuna Luisa… 

Chiedza chezuva reKuda kwaMwari chakandiputira chakange chakakura zvekuti, kushongedza nekuisa hupenyu hwangu, chakaramba chichigadzira maruva ekudenga mumweya mangu. Ndakanzwa matenga achiderera kwandiri apo pasi rehunhu hwangu rakasimuka mukati maro. Saka [mandiri] denga nepasi zvakambundirana, zvakayananiswa uye zvakachinjana kutsvoda kwerunyararo nerudo. —Ibid. Zuva 18

 

RUGARE RWECHOKWADI

Nekudaro, munhu anogona kunyatsonzwisisa izvozvi hwaro hweNguva yeRunyararo: kusanganiswazve kwekuda kwemunhu neKuda kwaMwari, kusvika kumagumo chaiko epasi. Muizvi Mumwe Kudazvibereko zve runyararo nerunyararo zvinoratidzwa nenzira inoshamisa zvekuti havasati vakaenzana kubva Kubvako nekumuka kwaJesu Pachezvake. 

Pano zvakafanotaurwa kuti humambo hwake hahuna miganho, uye huchafumiswa nerunyararo nerunyararo: "mumazuva ake kururamisira kuchakura, uye rugare rwakawanda .... Uye achatonga kubva kugungwa kusvika kugungwa, uye kubva kurwizi kusvika magumo enyika ”… Kana vanhu vachinge vaziva, vari vega uye muhupenyu hweveruzhinji, kuti Kristu ndiMambo, nzanga pakupedzisira inogamuchira maropafadzo makuru erusununguko chairwo, kurairirwa kwakarongeka, runyararo nekubatana… nekuti nekupararira uye hukuru hwepasi rose hwehumambo hwaKristu vanhu vachawedzera kuziva kubatana kunovasunga pamwechete, uye nekudaro kukakavara kuzhinji kunodzivirirwa zvachose kana kuti kushatirwa kwavo kunodzikiswa. —Papa PIUS XI, Quas Primas, n. 8, 19; Zvita 11, 1925

"Chibatanidzo" icho ndiKuda kwaMwari. 

Runyararo harusi chete kusavapo kwehondo… Runyararo "runyararo rwekurongeka." Runyararo ibasa reruramisiro uye mhedzisiro yerudo.-CCC, kwete. 2304

… Muna Kristu kunoonekwa kurongeka kwezvinhu zvese, iko kubatana kwedenga nepasi, sekufunga kwakaita Mwari Baba kubva pakutanga. Iko kuteerera kwaMwari Mwanakomana Mwanakomana, uyo anogara patsva anogadzirisa, kudzoreredza, iko kwekudyidzana kwekutanga kwemunhu naMwari uye, nekudaro, rugare rwenyika. Kuteerera kwake kunobatanidza zvekare zvinhu zvese, 'zvinhu zviri kudenga nezviri zvepanyika.' -Cardinal Raymond Burke, kutaura muRome; Chivabvu 18, 2018; anosika.net

"Zvisikwa zvese," akadaro St. Paul, "zvinogomera uye zvinoshanda kusvika zvino," zvichimirira kudzikinura kwaKristu kudzosa hukama pakati paMwari nezvisikwa zvake. Asi chiito chekudzikinura chaKristu hachina kuzvidzorera chega zvinhu zvese, chakangoita kuti basa reruregerero riite, rakatanga kuregererwa kwedu. Sezvo vanhu vese vachigovana mukusateerera kwaAdamu, saka vanhu vese vanofanirwa kugoverana mukuteerera kwaKristu kune kuda kwaBaba. Ruregerero runozokwana chete kana vanhu vese vagovana kuteerera kwake… —Muranda waMwari Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira (San Francisco: Ignatius Press, 1995), mapeji 116-117

Iyi ndiyo tariro yedu huru uye kukumbira kwedu, 'Umambo hwenyu ngahuuye!' - Humambo hwerunyararo, runyararo uye runyararo, urwo rwuchazomisazve kuwirirana kwepakutanga kwezvisikwa. -POPE JOHN PAUL II, General Vateereri, Mbudzi 6, 2002, Zenit

 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kugadzirira Kutonga

Chipo

Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?

Kufunga zvakare Nguva dzeKupera

Mapapa, uye iyo Mambakwedza Era

Kuuya Kwepakati

Kumutswa kweChechi

Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari

Hutsva hutsva… kana Nyonganiso Itsva?

Kuwana Kwechokwadi

Kuda Mumwe

Kiyi kuMukadzi

 

Ndatenda kune vese vakapindura kukumbira kwedu.
Takakomborerwa kwazvo neyako

mazwi emutsa, minamato, uye nerupo! 

 

 

 

Joinha ini ikozvino paMeWe:

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kadhinari Mario Luigi Ciappi akanga ari mufundisi wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, uye St. John Paul II; kubva Katekisimu Yemhuri, (Gunyana 9th, 1993), peji. 35
2 ona PaLuisa uye Zvinyorwa zvake
3 cf. Zvak. 19:8
4 cf. Muedzo
5 ona Iyo Voids yeRudo
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI, NGUVA YERUGARE uye tagged , , , , , , , , .